Marcoumar®

tabletter 3 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Marcoumar® 3 mg tabletter

phenprocoumon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Marcoumar® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Marcoumar® 

 3. Sådan skal De tage Marcoumar® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Marcoumar® tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes vitamin K-antagonister. Marcoumar® virker ved at nedsætte blodets evne til at størkne. De kan tage Marcoumar® til at forebygge og behandle dyb årebetændelse og komplikationer i forbindelse med blodpropper.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Marcoumar®

Tag ikke Marcoumar®, hvis De:

 • er allergisk over for phenprocoumon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Marcoumar® (angivet i punkt 6). 

 • har blødningstendens forbundet med 

  • hæmoragisk diatese (abnorm blødningstendens). 

  • alvorlig nedsat leverfunktion. 

  • nedsat nyrefunktion. 

  • ubehandlet eller ukontrolleret alvorligt forhøjet blodtryk. 

  • sår eller blødninger i mave-tarmkanalen, urinvejene eller i luftvejene. 

  • udposninger på blodkar i hjernen (aneurisme). 

  • alvorlig udposning på hovedpulsåren (aorta). 

  • betændelse i hjerteklapper eller hjertesækken. 

 • lider af øget karskørhed (f.eks. udtalt åreforkalkning eller alvorligt forhøjet blodtryk). 

 • for nylig har gennemgået eller skal gennemgå en operation i hjerne, rygmarv, øjne eller anden operation, der resulterer i store åbne sårflader. 

 • skal have udtaget prøve af rygmarv eller hjernevæske, eller skal have foretaget andre indgreb, der muligvis kan medføre ukontrollerede blødninger. 

 • ikke regelmæssigt har kontakt til en læge og lider af f.eks. demens, alkoholisme, psykoser, eller hvis De ikke er sikker på, at De kan/vil tage Deres tabletter som ordineret. 

 • er i behandling med medicin mod gigt (phenylbutazon, oxyphenbutazonderivater). 

 • bruger produkter/naturmedicin, der indeholder prikblader perikum (hypericum perforatum), da det kan ødelægge den blodfortyndende virkning. Hvis De allerede bruger perikum-produkter, skal De aftale med lægen, hvordan denne behandling evt. kan afsluttes. 

 • er gravid. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Marcoumar®, hvis De: 

 • for nyligt har gennemgået en operation. 

 • har dårligt hjerte eller for højt blodtryk. 

 • har dårlige nyrer eller nyresvigt. 

 • har eller får dårlig lever eller leverbetændelse (pga. sygdom i leveren eller alkoholisme). 

 • skal have foretaget en røntgenundersøgelse af hjerte eller blodkar med kontrastmiddel (angiografi). 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Behandling med Marcoumar® gør, at De lettere kan få blødninger. Risikoen for blødninger er dog lille, hvis behandlingen er velkontrolleret. Lægen vil derfor kontrollere Deres blods evne til at størke, når De begynder behandlingen med Marcoumar® og løbende under hele behandlingen. 

 • I meget sjældne tilfælde kan der i starten af behandlingen med Marcoumar® opstå kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks lægen, hvis De oplever dette. 

 • Kontakt lægen, hvis De får unormalt store blå mærker i huden, blødning fra tandkød, næseblod, blod i urin og afføring samt kraftig blødning under menstruation. 

 • Hvis De skal opereres eller have trukket en tand ud, skal De fortælle lægen eller tandlægen, at De er i behandling med Marcoumar®

 • Under behandling med Marcoumar®, kan De få blødninger som beskrevet ovenfor. De kan modvirke blødningerne med K1 vitamin, som De altid bør have på Dem. Tal med Deres læge om, hvornår og hvordan De skal bruge K1 vitamin. 

 • De skal altid have et kort på Dem, hvor der står, at De er i behandling med Marcoumar® og hvorfor. 

Oplys altid ved blodprøve- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Marcoumar®. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Marcoumar®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med lægen, hvis De tager 

 • medicin mod gigt (allopurinol). 

 • medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (amiodaron, klortalidon, spironolacton). 

 • anabole steroider. 

 • kolesterolsænkende medicin (simvastatin, fibrater, colestyramin). 

 • smertestillende medicin (tramadol, NSAID- præparater, acetylsalicylsyre, COX-2-hæmmere). 

 • antabus (disulfiram). 

 • medicin til cancerbehandling (tamoxifen, azathioprin, aminoglutetimid, capecitabin). 

 • medicin til behandling af lidelser i stofskiftet. 

 • medicin mod depression (tricycliske antide- pressiva, selektive serotoningenoptags- hæmmere). 

 • medicin mod betændelse og svamp (cefalosporiner, ceftriaxon, aminoglykosider, quinoloner, levofloxacin, clarithromycin, lincosamid, clindamycin, ketoconazol, kloramfenikol, cloxacillin, sulfonamider, erythromycin, rifampicin, dicloxacilin, griseofulvin, imidazol og triazolderivater). 

 • beroligende medicin og sovemedicin (barbiturater). 

 • medicin mod epilepsi (carbamazepin). 

 • binyrebarkhormon (kortikosteroider). 

 • vitamin-K præparater. 

 • naturlægemidler indeholdende prikbladet perikum eller glucosamin. 

 • svangerskabsforebyggende midler, der indeholder østrogen eller progesteron. 

 • medicin mod diabetes (metformin). 

 • anden blodfortyndende medicin (heparin, lavmolekylære hepariner, clopidogrel). 

Alkohols effekt på Marcoumar® varierer. Hos alkoholikere, som drikker regelmæssigt, kan virkningen af Marcoumar® være nedsat. For andre kan indtagelse af alkohol forstærke virkningen af Marcoumar®. Tal med lægen. 

 

Marcoumar® kan forstærke virkningen af sulfonylurinstoffer (tabletbehandling mod sukkersyge). Få derfor kontrolleret blodsukkeret hos lægen så dosis evt. kan blive justeret.
 

Hvis De er i langvarig behandling med Marcoumar®, vil Deres læge jævnligt tage prøver for at tjekke Deres leverfunktion. 

Brug af Marcoumar® sammen med mad, drikke og alkohol

De kan tage Marcoumar® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Indtagelse af alkohol, grapefrugtjuice, gojibær,gojijuice og mad med højt indhold af vitamin-K, kan påvirke virkningen af Marcoumar®

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteksperso- nalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 

Graviditet

De må ikke tage Marcoumar®, hvis De er gravid. Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention, så længe De tager Marcoumar® og i 3 måneder efter ophør. Tal med lægen.c 

Amning

Marcoumar® går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade Deres barn. Som forholdsregel anbefales det dog, at barnet forebyggende får 1 mg K1-vitamin om ugen. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Marcoumar® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Marcoumar® indeholder lactose

Kontakt lægen, inden De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Marcoumar®

Tag altid Marcoumar® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Tabletterne skal synkes hele sammen med vand. De må ikke opløses først. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne 

1. dag: 4,5 mg–9 mg (1½–3 tabletter).  

2. dag: 6 mg (2 tabletter). 

3. dag: På tredjedagen vil Deres læge normalt foretage undersøgelser for at justere Deres dosis. 

 

Vedligeholdelsesdosis: 1,5 mg–4,5 mg (½ – 1½ tablet) dagligt. 

 

Deres læge vil vejlede Dem om den korrekte behandling og kontrol af behandlingen. Behandlingsvarigheden og dosis er individuel og afhægngig af Deres sygdom, og hvordan De reagerer på Marcoumar®. Behandlingen kræver hyppig kontrol med blodprøver (INR). Aftal med lægen, hvordan denne kontrol skal foregå. 

 

Brug til børn 

Børn under 14 år må normalt ikke få Marcoumar®

  

Brug til ældre 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis De har taget for mange Marcoumar® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Marcoumar®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering er blødninger, f.eks. som store blå mærker i huden, blødninger fra livmoderen, næseblod, blod i urin og afføring, spontan blødning, forvirring, der kan efterfølges af besvimelse. Bevidstløshed kan være tegn på hjerneblødning.  

Hvis De har glemt at tage Marcoumar®

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis De holder op med at tage Marcoumar®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning i bugspytkirtel, binyrer, hjerne, spinalkanalen (kanal, der dannes af ryghvirvlernes buer, og som ned til omtrent sidste brysthvirvel omslutter rygmarven), lunger eller hjertesækken. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Blodig opkast og/eller sort afføring pga. blødning i mave, bughinde og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
 • Forsnævring af den kanal som går fra bugens inderside ned på den forreste del af lårets forside pga. blødning i bughinden. Tal med lægen. 

 • Leverbetændelse, gulsot med eller uden hudkløe. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed, leversygdom, levervævsdød, leversvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber, Kontakt læge eller skadestue, 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Lokal vævsdød i huden. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hudsygdom med blærer og afskalning af huden. Kontakt læge eller skadestue. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 • Akut blødning i hud og slimhinder. Kontakt lægen. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hosflere end 1 ud af 10 patienter):
 

 • Blodansamling. Ved hurtigt voksende blodansamlinger skal De straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Næseblod. 

 • Blødende tandkød. 

 • Blod i urinen. Kontakt lægen. 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
 • Blødning i øjet. 

 • Blåfarvning af tæerne. 

 • Blødning i led, muskelblødning. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Hævelse omkring øjenene, hævet ansigt. 

 • Pletvis hårtab, nedsat behåring. 

 • Knoglemangel, nedsat mængde af knoglevæv i skelettet. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis De får pludselige smerter i ryggen. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 • Mavebesvær, kvalme, nedsat appetit, opkastning, diarré. 

 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorligt bivirkning. Kontakt lægen, hvis De får pludselige smerter i ryggen. 

Marcoumar® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Marcoumar® utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Marcoumar®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Marcoumar® indeholder:

 • Aktivt stof: Phenprocoumon 3 mg. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Lactose, majsstivelse, talcum, magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Marcoumar® er en rund hvid tablet med krydsdelekærv på den ene side. 

 

Marcoumar® findes i pakningsstørrelserne 

25 stk., 100 stk. og 250 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...