Rhinocort Aqua

næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis

McNeil

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Rhinocort® Aqua, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis.

Budesonid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Rhinocort Aqua til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

 

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rhinocort Aqua  

3. Sådan skal du bruge Rhinocort Aqua  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring  

6. Pakningsstørrelser og yderligere information 

1. Virkning og anvendelse

Rhinocort Aqua indeholder et binyrebarkhormon, der forhindrer hævelse og irritation i næsen ved allergi (kløe, tilstoppet og/eller løbende næse).  

 

Du kan bruge Rhinocort Aqua lokalt i næsen til: Forebyggelse af høfeber og helårssnue.  

Behandling af polypper i næsen. Forebyggelse af nye polypper efter operation.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rhinocort Aqua

Brug ikke Rhinocort Aqua hvis: 

 • Du er overfølsom over for det virksomme stof budesonid eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer. 
 • Lægen vil regelmæssigt måle barnets højde, mens det får behandling med Rhinocort Aqua. Hvis væksten aftager skal behandlingen genevalueres. 

Advarsler og forsigtighedsregler 

 • Hvis du har eller har haft lungetuberkulose. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Rhinocort Aqua 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

  

Graviditet og amning 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.  

  

Graviditet:  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Rhinocort Aqua efter aftale med lægen. 

  

Amning:  

Du kan bruge Rhinocort Aqua, selvom du ammer. Rhinocort Aqua går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Rhinocort Aqua påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Rhinocort Aqua 

Kaliumsorbat kan give hududslæt. 

3. Sådan skal du bruge Rhinocort Aqua

Brug altid Rhinocort Aqua nøjagtigt efter lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter aftale med lægen. 

  

Den sædvanlige dosering er: 

Forebyggelse af høfeber og snue: 

Næsespray 64 mikrogram/dosis: 

Voksne: 2 pust i hvert næsebor om morgenen (det svarer til 256 mikrogram i alt). Når den ønskede virkning er opnået, kan du nøjes med 1 pust i hvert næsebor om morgenen (det svarer til 128 mikrogram i alt). 

  

Børn: Som for voksne. Du bør ikke bruge Rhinocort Aqua til børn under 6 år. 

  

Du bør starte den forebyggende behandling af din høfeber, inden pollensæsonen begynder. 

  

Du får fuld virkning efter få dages brug, i sjældne tilfælde kan der dog gå op til 2 uger. 

  

Behandling eller forebyggelse af næsepolypper: 

Næsespray 64 mikrogram/dosis: 

Voksne: 1 pust i hvert næsebor morgen og aften (det svarer til 256 mikrogram i alt). 

  

Børn: Som for voksne. Du bør ikke bruge Rhinocort Aqua til børn under 6 år. 

  

Brugsanvisning:

Inden du anvender Rhinocort Aqua næsespray første gang, skal du ryste flasken, og derefter pumpe 5-10 gange i luften, indtil sprayen afgiver forstøvet væske. Hvis du ikke anvender Rhinocort Aqua dagligt, skal du først pumpe en enkelt gang i luften. 

Rhinocort Aqua AstraZeneca A/S, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis 

Gør derefter følgende: 

1. Puds næse. Ryst flasken. Fjern den brune plastikhætte. 

2. Hold næsesprayen som vist på tegningen. 

3. Hold hovedet oprejst. Læg ikke hovedet bagover. Spray en gang i hvert næsebor, imens du lukker det andet med en finger. Træk samtidigt vejret normalt ind gennem næsen. 

Rhinocort Aqua AstraZeneca A/S, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis 

4. Sæt den brune plastikhætte på flasken igen 

  

Børn 

Børn kan have brug for hjælp, når de skal bruge Rhinocort Aqua næsespray. 

  

Rengøring 

Gør plastikdelene rene med passende mellemrum. Tag den brune plastikhætte og den hvide næsespids af. Skyl begge dele i lunkent vand. Lad plastikdelene lufttørre og sæt dem på plads igen. Flasken opbevares stående. 

  

Hvis du har taget for meget Rhinocort Aqua

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Rhinocort Aqua, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

  

Det er vigtigt, at du tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som aftalt med din læge. Du bør kun tage så meget som din doktor har anbefalet; tager du mere eller mindre kan dine symptomer blive værre. 

  

Der er dog ingen risiko forbundet ved at bruge for meget Rhinocort Aqua næsespray en enkelt gang. 

  

Hvis du har glemt at bruge Rhinocort Aqua

Hvis du har glemt en dosis Rhinocort Aqua, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.  

Dannelse af hul i næseskillevæggen. Søg læge.  

 

Hyppigheden er ikke kendt  

Grå stær (uklart syn), grøn stær (hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet)  

 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Irritation i næsen i form af tørhed og nysen umiddelbart efter brugen, samt næseblod.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):  

Kløe, eksem eller udslæt.  

Nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.  

 

Sjældne bivirkninger  

Tegn og symptomer på systemiske virkninger af kortikosteroider, såsom nedsat funktion af binyrerne og forsinket vækst i højden hos børn (se Yderligere bivirkninger hos børn og unge).  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Sårdannelse i næsen. Talebesvær  

 

Yderligere bivirkninger hos børn og unge  

Væksthæmning er blevet rapporteret hos børn med intranasale steroider. Lægen vil regelmæssigt måle barnets højde, mens det får behandling med Rhinocort Aqua. 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Rhinocort Aqua skal opbevares utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Rhinocort Aqua efter den udløbsdato, der er står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet, må du ikkesmide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
 

6. Pakningsstørrelser og yderligere information

Rhinocort Aqua, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis, indeholder:

 • Virksomt indholdsstof: Budesonid. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose. Natriumcarboxymethylcellulose. Vandfri glukose. Polysorbat 80. Dinatriumedetat. Saltsyre (pH-justering). Renset vand. Kaliumsorbat 1,2 mg per ml. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende: 

Rhinocort Aqua er en vandig opslæmning i en brun glasflaske med doseringspumpe og næseadapter. 

 

Pakningsstørrelse: 

1 × 120 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

AstraZeneca A/S  

Arne Jacobsens Allé 13  

2300 København S 

 

Fremstiller:

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2015.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...