Clomipraminhydrochl. "Orifarm"

filmovertrukne tabletter 10 mg og 25 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Clomipraminhydrochlorid Orifarm 10 mg og 25 mg filmovertrukne tabletter‌

clomipraminhydrochlorid 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clomipraminhydrochlorid Orifarm 

 3. Sådan skal du tage Clomipraminhydrochlorid Orifarm 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Clomipraminhydrochlorid Orifarm tilhører gruppen af medicin, der kaldes tricykliske antidepressiva. Clomipraminhydrochlorid Orifarm øger aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har betydning for symptomerne ved depression. 

Clomipraminhydrochlorid Orifarm anvendes til behandling af depression. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clomipraminhydrochlorid Orifarm

Tag ikke Clomipraminhydrochlorid Orifarm:

 • hvis du er allergisk over for clomipraminhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clomipraminhydrochlorid Orifarm (angivet i punkt 6). 

 • hvis du tidligere har fået allergi ved brug af tricykliske antidepressiva. 

 • hvis du tager eller for nylig har taget monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere) mod depression eller Parkinsons sygdom (rasagilin, selegilin). 

 • hvis du for nyligt har haft et hjertetilfælde, eller hvis du har et dårligt fungerende hjerte.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Clomipraminhydrochlorid Orifarm.
 

Vær ekstra forsigtig med at tage Clomipraminhydrochlorid Orifarm

Tal med lægen, inden du tager Clomipraminhydrochlorid Orifarm hvis: 

 • Du lider af skizofreni.
 • Du oplever episoder med unaturlig opstemthed (mani) under behandling med Clomipraminhydrochlorid Orifarm. Lægen vil muligvis nedsætte dosis eller helt afbryde behandlingen. 

 • Hos nogle patienter, især ældre, kan Clomipraminhydrochlorid Orifarm udløse en tilstand med uklarhed (delirium) om natten. Dette aftager efter ophør med behandlingen med. Clomipraminhydrochlorid Orifarm. 

 • Du lider af panikangst. Du kan opleve mere udtalt angst i starten af behandlingen, hvilket normalt forsvinder i løbet af 14 dage. 

 • Du har nedsat hjertefunktion. 

 • Du tager anden medicin mod depression (f.eks. lithium, selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) eller selektive noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI)). 

 • Du har nedsat koncentration af kalium i blodet (hypokaliæmi). 

 • Du har epilepsi, da Clomipraminhydrochlorid Orifarm nedsætter krampetærsklen. 

 • Du har en hjerneskade. 

 • Du tager medicin, der virker på nervesystemet. 

 • Du har alkoholabstinenser. 

 • Du tidligere har taget medicin mod krampeanfald (f.eks. benzodiazepiner). 

 • Du har eller tidligere har haft forhøjet tryk i øjet (grøn stær). 

 • Du har for lavt blodtryk. 

 • Du har eller tidligere har haft problemer med vandladningen (prostataproblemer). 

 • Du bruger kontaktlinser, da øjentørhed kan øge risikoen for beskadigelse af hornhinden. 

 • Du har en alvorlig leversygdom eller svulst/kræft i binyremarven. 

 • Du er i behandling med skjoldbruskkirtelhormon eller har forhøjet hormonproduktion i skjoldbruskkirtlen. 

 • Du lider af kronisk forstoppelse. 

 • Du har tendens til kramper.

Vær opmærksom på følgende:

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst 

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
 

Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. 

 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin. 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

  

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

  

Kontakt lægen:

 • hvis du får feber og ondt i halsen i de første måneder af behandlingen. 

 • hvis dit humør bliver markant anderledes med unaturlig opstemthed eller irritabilitet og dit søvnbehov ændrer sig. Det kan være tegn på at, du udvikler mani. 

Du bør fortælle tandlægen, at du tager Clomipraminhydrochlorid Orifarm, da der er øget risiko for at få huller i tænderne under behandling med Clomipraminhydrochlorid Orifarm.
 

Din læge vil jævnligt tage en blodprøve for at kontrollere din leverfunktion og antallet af hvide blodlegemer.
 

Hvis du skal bedøves, er det vigtigt, at du fortæller lægen, at du tager Clomipraminhydrochlorid Orifarm. Du må ikke stoppe pludseligt med behandlingen. Tal med lægen.
 

Brug af anden medicin sammen med Clomipraminhydrochlorid Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med lægen, inden du tager Clomipraminhydrochlorid Orifarm, hvis du tager: 

 • medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. clonidin og alfa methyldopa) 

 • antikolinerge stoffer (f.eks. medicin mod Parkinsons sygdom, allergi eller forgiftning) 

 • sløvende medicin og sovemedicin (f.eks. barbiturater og benzodiazepiner) 

 • generelle bedøvelsesmidler (ved anæstesi) 

 • vanddrivende midler 

 • visse typer lægemidler mod depression (MAO-hæmmere f.eks. moclobemid, SSRI, SNRI eller lithium) 

 • visse typer lægemidler, der stimulerer hjertet (f.eks. adrenalin, noradrenalin, isoprenalin og efedrin) 

 • medicin mod ændringer i hjerterytmen (f.eks. quinidin og propafenon) 

 • stimulerende midler (methylphenidat som f.eks Ritalin) 

 • midler som nedsætter blodets størkningsevne (f.eks. warfarin) 

 • midler mod infektion (f.eks. rifampicin) 

 • nikotin. Fortæl det til lægen, hvis du er ryger eller tager nikotinpræparater 

 • medicin mod psykiske lidelser (f.eks. phenothiaziner) 

 • mavesårsmedicin (f.eks. cimetidin) 

 • kvindelige kønshormoner (østrogen) 

 • medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon). 

Brug af Clomipraminhydrochlorid Orifarm sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Clomipraminhydrochlorid Orifarm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Clomipraminhydrochlorid Orifarm med et glas vand. 

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Clomipraminhydrochlorid Orifarm, da Clomipraminhydrochlorid Orifarm kan forstærke den sløvende effekt af alkohol. 

  

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Efter lægens anvisning kan Clomipraminhydrochlorid Orifarm tabletter om nødvendigt anvendes under graviditet. I de 3 sidste måneder af graviditeten kun hvis lægen vurderer, at det er strengt nødvendigt. 

  

Amning 

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Clomipraminhydrochlorid Orifarm er nødvendig. Tal med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Clomipraminhydrochlorid Orifarm kan give bivirkninger som sløret syn og sløvhed i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Alkohol og anden medicin kan forstærke disse bivirkninger. 

  

Clomipraminhydrochlorid Orifarm indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Clomipraminhydrochlorid Orifarm

Tag altid Clomipraminhydrochlorid Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er:  

Voksne 

Den sædvanlige startdosis er 25-50 mg 2 gange dagligt. Dosis kan øges op til 75-150 mg dagligt i løbet af den første uge af behandlingen. 

  

Ældre 

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

  

Hvis du har taget for meget Clomipraminhydrochlorid Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clomipraminhydrochlorid Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken med. 

  

Du skal være opmærksom på, at det kan være livsfarligt for børn at indtage Clomipraminhydrochlorid Orifarm, uanset mængde. 

  

Symptomerne på overdosering er søvnighed, sløvhed, koma, koordinationsbesvær, rastløshed, uro, øgede reflekser, muskelstivhed, kramper, ekstrem høj feber, muskelsammentrækninger, bevidsthedsuklarhed, blodtryksfald, hjerteproblemer, shock, hjertesvigt og i meget sjældne tilfælde hjertestop. Åndedrætsbesvær, blåfarvning af hud og slimhinder, opkastning, forstørrede pupiller, øget svedproduktion, nedsat eller manglende urinproduktion. 

  

Hvis du har glemt at tage Clomipraminhydrochlorid Orifarm

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det medmindre det snart er tid til den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

  

Hvis du holder op med at tage Clomipraminhydrochlorid Orifarm 

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Clomipraminhydrochlorid Orifarm. 

  

Du skal stoppe behandlingen gradvist for at undgå bivirkninger som kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, søvnløshed, hovedpine, nervøsitet eller angst. 

  

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne medicin.  

  

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): Uklarhed, forvirring, desorientering, vrangforestillinger, opstemthed (mani), aggressivitet, ændret personlighed og forværret depression. Kontakt lægen. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): Aktivering af psykotiske symptomer, uregelmæssig puls og kramper. Kontakt læge. Ring evt. 112. 

  

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): Blodig opkastning eller afføring pga. blødning fra mave eller tarm. Kontakt læge. Ring evt. 112. 

  

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): Pludselige overfølsomhedsreaktioner (indenfor minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Kan være livsfarligt. Ring 112. Forandringer i hjernens elektriske aktivitet, forstyrrelser af hjertets elektriske impulser. Hovedpine, kvalme, nedsat syn og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær), allergisk lungebetændelse, meget høj feber over 40°C, almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet, leverbetændelse med gulsot. Blødning fra hud og slimhinder. Kontakt lægen, hvis du får en af disse bivirkninger. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter): Vægtøgning, svimmelhed, rysten, hovedpine, muskelsammentrækninger, døsighed, synsforstyrrelser, sløret syn, kvalme, mundtørhed, forstoppelse, besværet vandladning, svedtendens, øget appetit, træthed, potensforstyrrelser, rastløshed, forstyrrelser af sexlysten. 

  

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): Hjertebanken, ændret hjerterytme, taleforstyrrelser, unormale følefornemmelser fra huden, f.eks. i form af myrekryben, brændende, kløende, sovende og prikkende følelse i huden, muskelsvaghed, øget muskelspænding, svækket hukommelse, nedsat koncentration, forstørret pupil, susen for ørerne (tinnitus), gabetendens, opkastning, maveproblemer, diare, misfarvning af huden og tungen, udslæt, nældefeber, overfølsomhed over for lys, kløe, appetitmangel, svimmelhed når du rejser Dem fra siddende eller liggende stilling, hedeture, smagsforstyrrelser, forhøjede levertal, udskillelse af mælk fra brystkirtlerne, brystforstørrelse, angsttilstande, rastløs uro, søvnforstyrrelser, søvnløshed, mareridt. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): Koordinationsbesvær og forhøjet blodtryk. Tal med lægen. 

  

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): Blødning fra skeden. 

  

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): Hårtab, hævelser i hænder, ankler og fødder pga. vand i kroppen. Nedsat evne til at tømme blæren. Tal med lægen. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Selvmordstanker og selvmordsadfærd 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Clomipraminhydrochlorid Orifarm utilgængeligt for børn.  

Må ikke opbevares over 25 °C. 

  

Brug ikke Clomipraminhydrochlorid Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clomipraminhydrochlorid Orifarm 10 og 25 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: clomipraminhydrochlorid. 

 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171), talcum og opadry white y-1-7000 (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

10 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde biconvekse tabletter mærket ”CI 10” på den ene side og ”G” på den anden side. 

25 mg tabletter er hvide, runde biconvekse tabletter mærket ”CI 25” på den ene side og ”G” på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser 

Clomipraminhydrochlorid Orifarm fås i pakningsstørrelse med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15  

5260 Odense S 

Danmark  

info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...