Gangiden®

pulver til oral opløsning

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Gangiden pulver til oral opløsning  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Gangiden uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Gangiden. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage, hvis du tager medicinen mod kronisk forstoppelse, eller i løbet af 3 dage, hvis du tager medicinen mod fækalom (ophobning af hård afføring i tarmen).
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gangiden
 3. Sådan skal du tage Gangiden
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Gangiden er et afføringsmiddel (laksativ), der anvendes til behandling af forstoppelse (især hvis forstoppelsen varer ved i lang tid) hos voksne, unge og ældre. Gangiden anbefales ikke til børn under 12 år.  

Efter ordination fra lægen anvendes det også til behandling af ophobning af hård afføring i tarmen, hvilket kan opstå efter langvarig forstoppelse (dette kaldes for fækalom). 

 

Macrogol 3350 blødgør afføringen og gør det lettere at tømme tarmen, så forstoppelsen lindres. Saltindholdet er med til at opretholde kroppens normale niveau af natrium, kalium og vand, mens du behandles for forstoppelsen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gangiden

Tag ikke Gangiden:

 • hvis du er allergisk over for macrogol 3350, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, kaliumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har hul på tarmvæggen.
 • hvis tarmen er blokeret (tarmobstruktion, tarmslyng).
 • hvis tarmen er lammet (ophør af tarmfunktionen kan for eksempel indtræde som følge af operation eller alvorlig infektion i tarmene).
 • hvis du har en alvorlig betændelsestilstand i tarmen såsom colitis ulcerosa, Crohns sygdom eller toksisk megacolon.

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis et af disse punkter passer på dig, så du kan få nærmere rådgivning.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden du tager Gangiden til behandling af fækalom, skal lægen have bekræftet, at du lider af denne tilstand. 

Følg den særlige vejledning i afsnit 3, hvis du har en hjertesygdom og tager et middel mod fækalom. 

Brug af anden medicin sammen med Gangiden

Visse former for medicin som f.eks. midler mod epilepsi kan miste noget af deres virkning, hvis de bruges sammen med Gangiden.
Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Du bør ikke tage andre lægemidler gennem munden, i en time før og en time efter indtagelse af Gangiden. 

Brug af Gangiden sammen med mad og drikke

Gangiden kan tages når som helst alene eller sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Gangiden kan tages under graviditeten og i ammeperioden. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Gangiden påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Gangiden indeholder kalium, natrium og sorbitol

Et brev Gangiden indeholder 0,63 mmol (25 mg) kalium. Hvis du tager mere end ét brev dagligt, og du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

 

Et brev Gangiden indeholder 8,1 mmol (187 mg) natrium. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

 

Citron- og limearomastofferne i Gangiden indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har oplyst dig om, at du ikke kan tåle visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Gangiden

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Skal indtages gennem munden. 

 

Voksne og børn (over 12 år) og ældre:  

Den sædvanlige dosis mod forstoppelse er 1 brev 1-3 gange dagligt. Behandlingen mod forstoppelse bør normalt ikke vare mere end 2 uger. 

 

Den sædvanlige dosis mod fækalom er otte breve dagligt. Alle otte breve skal tages i løbet af en periode på seks timer. Behandlingen mod fækalom bør normalt ikke vare mere end 3 dage. Hvis du har en hjertesygdom, må du ikke tage mere end to breve (i 250 ml vand) i løbet af en enkelt time. 

Tilberedning

Åbn brevet og hæld indholdet i et glas. Tilsæt ca. 125 ml vand. Rør rundt, indtil pulveret er opløst. Drik opløsningen. 

Hvis du er i behandling for fækalom, kan du opløse indholdet af alle otte breve i en stor beholder (i en liter vand). 

Behandlingens varighed

Din behandling kan vare i mere end to uger, hvis du fortsat har forstoppelse, eller hvis du har en sygdom, der forårsager forstoppelse (såsom Parkinsons sygdom eller multipel sklerose), eller hvis du regelmæssigt tager andre lægemidler, der kan forårsage forstoppelse. I så tilfælde vil lægen eventuelt nedsætte din dosis til ét brev en eller to gange dagligt. 

Hvis du har taget for meget Gangiden

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Gangiden, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

For meget af medicinen kan give alvorlig mavepine og udspilen af maven, opkastning eller diarré. Kontakt lægen eller apoteket, hvis dette forekommer. 

Hvis du har glemt at tage Gangiden

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt dernæst som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Gangiden

For at få det bedste udbytte af Gangiden skal du altid gennemføre hele det behandlingsforløb, som lægen eller apotekspersonalet har anbefalet, så du er sikker på, at forstoppelsen forsvinder. I modsat fald kan dine symptomer vare ved. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage, hvis du tager medicinen mod kronisk forstoppelse, eller i løbet af 3 dage, hvis du tager medicinen mod fækalom. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hold op med at tage Gangiden, hvis du får en af følgende bivirkninger, og kontakt straks læge eller skadestue:

 • tegn på allergi i form af udslæt, kløe, rødme i huden, kortåndethed, åndedrætsbesvær eller hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg.
 • tegn på forandringer i kropsvæsken eller elektrolytniveauet, hvilket viser sig ved hævelser (især i anklerne), svækkelse, dehydrering, tiltagende træthed eller øget tørst og hovedpine.

 

Disse symptomer kan være tegn på, at indholdet af kalium i dit blod er højere eller lavere end normalt.  

 

Følgende bivirkninger kan også forekomme: 

 • mavesmerter
 • mild diarré (når du begynder at tage Gangiden - det holder normalt op, hvis du tager færre breve om dagen)
 • kvalme
 • opkastning
 • udspilet mave (oppustethed)
 • voldsom maverumlen
 • luft i tarmene
 • ømhed i endetarmsåbningen (anus)
 • fordøjelsesbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

e-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og brevet. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis du opdager, at et eller flere af brevene er beskadiget. 

 

Efter tilberedning kan opløsningen med Gangiden tildækkes og opbevares i køleskab (2-8 °C). Brug opløsningen i løbet af 24 timer. Ikke anvendt opløsning skal bortskaffes efter 24 timer. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gangiden indeholder:

Aktive stoffer: 

 

Hvert brev indeholder: 

Macrogol 3350 13,125 g 

Natriumchlorid 0,3507 g 

Natriumhydrogencarbonat 0,1785 g 

Kaliumchlorid 0,0466 g 

 

Øvrige indholdsstoffer: vandfri kolloid silica, saccharinnatrium, appelsinaroma (som indeholder: aromastoffer og aromapræparater, maltodextrin, akaciegummi, -tocopherol) samt citron- og limearoma (som indeholder aromapræparater, maltodextrin, mannitol, gluconolacton, sorbitol (E420), akaciegummi og kolloid vandfri silica). 

Udseende og pakningsstørrelser

Gangiden er et hvidt pulver. 

 

Et brev indeholder 13,8 g pulver, som er pakket i æsker med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 (2 x 30) eller 100 (2 x 50) breve. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller

Klocke Pharma-Service GmbH, Strassburger Strasse 77, 77767 Appenweier, Tyskland  

eller 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Alle 1, 39179 Barleben, Tyskland  

eller 

Hermes Pharma Ges.m.b.H., Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Østrig 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

BE: Macrogol + elektrolytes Sandoz poeder voor drank  

DK: Gangiden 

UK: Compound Macrogol 13.8 g Powder for Oral Solution  

FI og SE: Laxiriva 

IE : Macrolief 13.8 g sachet, powder for oral solution  

IT: MACROGOL SANDOZ 

LU: Macrolax + elektorolytes Sandoz poudre pour solution buvable 

NL: Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g poeder voor drank 

AT: Laxoglam - Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 

DE: Macrogol HEXAL plus Elektrolyte Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen  

PT: Actolaxan 

ES: Atolaxant 13,7 g polvo para solución oral 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 29. juli 2015  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...