NovoEight®

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU

Novo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

NovoEight® 

250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

turoctocog alfa (human koagulations faktor VIII (rDNA)) 

  

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge NovoEight® 

 3. Sådan skal du bruge NovoEight® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

NovoEight® indeholder det aktive stof turoctocog alfa, human koagulationsfaktor VIII. Faktor VIII er et protein der findes naturligt i blodet og er medhjælpende til, at det størkner.  

  

NovoEight® anvendes til at behandle og forebygge blødningsepisoder hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII mangel) og kan bruges af alle aldersgrupper. 

  

Hos patienter med hæmofili A mangler eller virker faktor VIII ikke ordentligt. NovoEight® erstatter denne defekte eller manglende ’faktor VIII’ og hjælper blodet til at størkne ved blødningstedet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge NovoEight®

Brug ikke NovoEight®:

 • Hvis du er overfølsom over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6

 • Hvis du er overfølsom over for hamsterproteiner.

Brug ikke NovoEight® hvis et eller flere af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet før du bruger dette lægemiddel.  

  

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen før du bruger NovoEight®.  

  

Der er en sjælden risiko for at du oplever en anafylaktisk reaktion (en alvorlig, pludselig overfølsomhedsreaktion) ved brug af NovoEight®. Tidlige symptomer på en overfølsomhedsreaktion er udslæt, nældefeber, hævelse, generel kløe, hævelse af læber og tunge, åndedrætsbesvær, hiven efter vejret, trykken over brystet, generel følelse af ubehag og svimmelhed.  

  

Hvis nogle af disse symptomer opstår, skal du straks stoppe injektionen og søge læge. 

  

Tal med din læge, hvis du mistænker, at den dosis du får ikke er tilstrækkelig til at kontrollere din blødning, da der kan være flere grunde til dette. Nogle personer, der anvender dette lægemiddel, kan udvikle antistoffer mod faktor VIII (også kendt som faktor VIII inhibitorer). Faktor VIII inhibitorer kan forårsage, at NovoEight® er mindre virkningsfuldt til at forhindre eller stoppe en blødning. Hvis dette sker, har du måske brug for en højere dosis af NovoEight® eller en anden type medicin til at kontrollere din blødning. Den totale dosis af NovoEight® må ikke øges for at kontrollere din blødning, uden at du har talt med din læge først. Du skal fortælle det til din læge, hvis du tidligere er blevet behandlet med et faktor VIII produkt, især hvis du har udviklet inhibitorer, da der kan være en højere risiko for at dette sker igen.  

  

Brug af anden medicin sammen med NovoEight® 

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

  

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

NovoEight® har ingen indflydelse på din evne til at køre bil, motorcykel eller cykel eller til at arbejde med værktøj og maskiner.  

  

NovoEight® indeholder natrium 

Dette lægemiddel indeholder 28 mg natrium (7 mg/ml) efter at det er rekonstitueret. Tal med din læge hvis du er på en kontrolleret natriumdiæt. 

3. Sådan skal du bruge NovoEight®

Påbegyndelse af behandling med NovoEight® skal foretages af en læge, som har erfaring med behandling af hæmofili A. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

  

Din læge vil beregne din dosis. Din dosis afhænger af din legemsvægt, og hvilken behandling medicinen anvendes til. 

  

Forebyggelse af blødning

Den sædvanlige dosis af NovoEight® er 20 til 50 Internationale Enheder (IE) per kg legemsvægt. Injektionen gives hver 2. til 3. dag. I nogle tilfælde, især hos yngre patienter, kan hyppigere injektioner eller højere dosis være nødvendig. 

  

Behandling af blødning

Dosis af NovoEight® er beregnet afhængigt af din legemsvægt, og den mængde af faktor VIII der skal opnås. Den nødvendige mængde af NovoEight® afhænger af, hvor alvorlig blødningen er og hvor den er. 

  

Anvendelse til børn og unge

NovoEight® kan anvendes til børn i alle aldre. Hos børn (under 12 år) kan højere dosis og hyppigere injektioner være nødvendigt. Børn (over 12 år) og unge kan bruge den samme dosis som voksne. 

  

Sådan gives NovoEight®

NovoEight® gives som en injektion i en vene. For yderligere information, se ‘NovoEight® Brugervejledning’

  

Hvis du har brugt for meget NovoEight®

Fortæl det til din læge eller tag straks på hospitalet, hvis du har brugt for meget NovoEight®

  

Hvis du har glemt at bruge NovoEight®

Kontakt lægen, hvis du har glemt en dosis og du ikke ved hvordan man kompenserer for dette. 

  

Hvis du holder op med at bruge NovoEight®

Hvis du holder op med at bruge NovoEight®, er du ikke beskyttet mod blødning eller mod at en igangværende blødning ikke vil ophøre. Du må ikke holde op med at bruge NovoEight® uden først at have talt med din læge om det. 

  

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De følgende bivirkninger kan forekomme ved dette lægemiddel. 

  

Hvis en pludselig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) opstår (meget sjældent), skal injektionen straks ophøre. Kontakt straks lægen, hvis du har en af følgende tidlige symptomer: 

 • åndedrætsbesvær, åndenød eller hiven efter vejret 

 • trykken over brystet 

 • hævelse af læber og tunge 

 • udslæt, nældefeber, hævelse eller generel kløe 

 • føler dig svimmel eller mister bevidstheden 

 • lavt blodtryk (har bleg og kold hud, hurtig hjertebanken)

Sjældne symptomer inkluderer synke- eller åndedrætsbesvær, og rødt eller hævet ansigt eller hænder. Disse symptomer kræver akut behandling. 

  

Din læge kan ændre din medicin, hvis du har en alvorlig allergisk reaktion. 

  

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 10 personer) 

 • blodanalyser der påviser forandringer i leverfunktionen
 • reaktioner (rødmen og kløe) omkring det sted, hvor du injicerer medicinen

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 100 personer) 

 • træthed
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • søvnløshed
 • hurtig hjertebanken
 • forhøjet blodtryk
 • udslæt
 • feber
 • hedeture
 • muskelstivhed
 • muskelsmerte
 • hævelse af ben og fødder
 • ledsygdomme
 • blå mærker.

Øvrige bivirkninger hos børn og unge

Bivirkninger der er set hos børn og unge er de samme som dem der er set hos voksne. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

  

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp, på kartonen og etiketten på hætteglasset og den fyldte sprøjte. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

  

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.  

  

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses 

  

Inden rekonstitution af NovoEight® pulveret kan det opbevares ved stuetemperatur (op til 30 °C), i en enkeltstående periode på højst 9 måneder. Notér den dato hvorfra opbevaring af NovoEight® ved stuetemperatur er påbegyndt på kartonen. Opbevar ikke NovoEight® i køleskabet efter, at det har været opbevaret ved stuetemperatur. 

  

Brug NovoEight® straks efter rekonstitution. Hvis du ikke bruger NovoEight® straks efter det er rekonstitueret, skal det bruges indenfor 4 timer, når det opbevares ved stuetemperatur (op til 30 °C), og indenfor 24 timer når det opbevares ved 2 °C - 8 °C. Opbevar det rekonstituerede produkt i hætteglasset. Hvis du ikke bruger det straks, er lægemidlet muligvis ikke længere sterilt og kan forårsage infektion. Opløsningen må ikke opbevares uden lægens anvisning. 

  

Pulveret i hætteglasset fremstår som et hvidt eller lettere gult pulver. Brug ikke pulveret hvis farven er forandret. 

  

Den rekonstituerede opløsning er klar eller let opaliserende. Brug ikke lægemidlet hvis du opdager, at det er uklart eller indeholder synlige partikler. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

NovoEight® indeholder:

 • Aktivt stof: Turoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)). Hvert hætteglas med NovoEight® indeholder 250, 500, 1000, 1500, 2000 eller 3000 IE turoctocog alfa. 

 • Øvrige indholdsstoffer: L-histidin, saccharose, polysorbat 80, natriumchlorid, L-methionin, calciumchloriddihydrat, natriumhydroxid og saltsyre. 

 • Indholdsstoffet i solvensen: Natriumchlorid 0,9 mg/ml. 

Efter rekonstitution med den medfølgende solvens (natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning til injektion), indeholder den klargjorte opløsning til injektion henholdsvis 62,5, 125, 250, 375, 500 eller 750 IE turoctocog alfa per ml (baseret på styrken af turoctocog alfa f.eks. 250, 500, 1000, 1500, 2000 eller 3000 IE). 

  

Udseende og pakningsstørrelser

NovoEight® er tilgængelig i pakningsstørrelser med 250, 500, 1000, 1500, 2000 eller 3000 IE. 

Hver pakning af NovoEight® indeholder et hætteglas med hvidt eller lettere gult pulver, en 4 ml fyldt sprøjte med en klar farveløs opløsning, en stempelstang og en hætteglasadapter. 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S  

Novo Allé  

DK-2880 Bagsværd, Danmark 

NovoEight® Brugervejledning

LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT INDEN DU BRUGER NOVOEIGHT®.

  

NovoEight® leveres som pulver. Før injektion (administration) skal det rekonstitueres med den solvens, der medfølger i sprøjten. Solvensen er en natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning. Det rekonstituerede NovoEight® skal injiceres i en vene (intravenøs injektion). Udstyret i denne pakning er beregnet til rekonstitution og injektion af NovoEight®. 

  

Du behøver desuden et infusionssæt (slange og sommerfuglenål), sterile alkoholservietter, gazebind og plaster. 

Disse ting er ikke inkluderede i pakken med NovoEight®. 

  

Brug ikke udstyret uden ordentlig undervisning fra din læge eller sygeplejerske. 

  

Vask altid dine hænder og sørg for at området omkring dig er rent. 

  

Når du klargør og injicerer præparatet direkte ind i en vene, er det vigtigt at bruge en ren og bakteriefri (aseptisk) metode. En forkert metode kan medføre bakterier, som kan forårsage blodinfektion. 

  

Åbn ikke udstyret før du er klar til at bruge det. 

  

Anvend ikke udstyret hvis det har været tabt, eller det er ødelagt. Tag i stedet en ny pakke i brug. 

  

Anvend ikke udstyret hvis det er udløbet. Tag i stedet en ny pakke i brug. Udløbsdatoen står efter ”Exp” på kartonen, på hætteglasset, på hætteglasadapteren og på den fyldte sprøjte. 

  

Anvend ikke udstyret hvis du har mistanke om, at det er forurenet. Tag i stedet en ny pakke i brug. 

  

Smid ikke nogen af tingene ud før end du har injiceret den rekonstituerede opløsning. 

  

Udstyret er kun til engangsbrug. 

  

Indhold

Pakningen indeholder: 

 • 1 hætteglas med NovoEight® pulver
 • 1 hætteglasadapter
 • 1 fyldt sprøjte med solvens
 • 1 stempelstang (placeret under sprøjten)

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

1. Klargøring af hætteglas og sprøjte

 • Tag det antal NovoEight® pakninger, du behøver.
 • Kontrollér udløbsdatoen.
 • Kontrollér navnet, styrken og farven på pakningen for at sikre, at den indeholder det rigtige produkt.
 • Vask dine hænder og tør dem af i et rent håndklæde eller lufttør dem.
 • Tag hætteglasset, hætteglasadapteren, og den fyldte sprøjte ud af kartonen. Lad stempelstangen være urørt i kartonen.
 • Lad hætteglas og den fyldte sprøjte opnå stuetemperatur. Du kan gøre dette ved at holde dem i dine hænder, indtil de føles lige så varme som dine hænder.
 • Anvend ikke andre metoder til at opvarme hætteglasset og den fyldte sprøjte.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

 • Fjern plastikhætten fra hætteglasset. Brug ikke hætteglasset, hvis plastikhætten mangler eller sidder løst.
 • Tør gummiproppen på hætteglasset af med en steril alkoholserviet og lad den lufttørre i nogle sekunder før brug, for at sikre at den er så fri for bakterier som muligt.
 • Rør ikke ved gummiproppen med dine fingre, da dette kan overføre bakterier.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

2. Påsæt hætteglasadapteren

 • Fjern beskyttelsespapiret fra hætteglasadapteren.
 • Brug ikke hætteglasadapteren, hvis beskyttelsespapiret ikke er helt forseglet eller er ødelagt.
 • Fjern ikke beskyttelseshætten på hætteglasadapteren med dine fingre. Hvis du rører spidsen på hætteglasadapteren, kan der blive overført bakterier fra dine fingre.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

 • Placer hætteglasset på en flad og fast overflade.
 • Drej beskyttelseshætten og klik hætteglasadapteren fast på hætteglasset.
 • Fjern ikke hætteglasadapteren fra hætteglasset, efter den er påsat.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

 • Tryk let på beskyttelseshætten med tommel- og pegefinger som vist på figuren.
 • Fjern beskyttelseshætten fra hætteglasadapteren.
 • Løft ikke hætteglasadapteren op fra hætteglasset, når du fjerner beskyttelseshætten.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

3. Påsæt stempelstangen og sprøjten

 • Tag stempelstangen i den brede ende og tag den ud af kartonen. Vær forsigtig med ikke at røre siderne eller gevindet på stempelstangen. Hvis du rører ved siderne eller gevindet, kan der blive overført bakterier fra dine fingre.
 • Påfør straks stempelstangen til sprøjten ved at dreje den med urets retning i gummistemplet inden i den fyldte sprøjte, indtil der mærkes modstand.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

 • Fjern sprøjtehætten fra den fyldte sprøjte ved at bøje den ned, indtil perforeringen knækker.
 • Rør ikke ved sprøjtens spids. Hvis du rører ved sprøjtens spids, kan der blive overført bakterier fra dine fingre.
 • Brug ikke den fyldte sprøjte, hvis hætten er løs eller mangler.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

 • Skru den fyldte sprøjte fast på hætteglasadapteren, indtil der mærkes modstand.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

4. Rekonstitution af pulveret med solvensen

 • Hold den fyldte sprøjte en smule skråt med hætteglasset nedad.
 • Pres stempelstangen for at injicere al solvensen ind i hætteglasset.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

 • Hold stempelstangen nede, mens hætteglasset hvirvles forsigtigt rundt, indtil alt pulveret er opløst.
 • Ryst ikke hætteglasset, da dette vil medføre skumdannelse.
 • Tjek den rekonstituerede opløsning. Den skal være farveløs eller let opaliserende (lidt uklar). Brug den ikke, hvis der er visuelle partikler eller misfarvning. Brug i stedet en ny pakning.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

Det anbefales at NovoEight® bruges straks efter rekonstitution. Hvis det opbevares, kan det være at lægemidlet ikke længere er sterilt og det kan forårsage infektion. 

  

Hvis du ikke kan bruge den rekonstituerede NovoEight® opløsning straks, skal det bruges indenfor 4 timer når det opbevares ved stuetemperatur (op til 30 °C), og indenfor 24 timer når det opbevares ved 2 °C til 8 °C. Opbevar det rekonstituerede produkt i hætteglasset. 

  

Rekonstitueret NovoEight® opløsning må ikke fryses eller opbevares i sprøjter. 

  

Opbevar ikke opløsningen uden samråd med din læge. 

  

Rekonstitueret NovoEight® opløsning må ikke opbevares i direkte lys. 

  

▲Hvis din dosis kræver mere end et hætteglas, gentages trinene A til J med yderligere hætteglas, hætteglasadapterer og fyldte sprøjter, indtil du når den nødvendige dosis 

  

 • Hold stempelstangen presset helt i bund.
 • Vend sprøjten med hætteglasset på hovedet.
 • Stop med at holde stempelstangen i bund og lad den trække sig tilbage af sig selv, mens den rekonstituerede opløsning fyldes i sprøjten.
 • Træk stempelstangen en smule ned for at trække den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten.
 • I tilfælde af at du kun har brug for en del af hele hætteglasset, skal du bruge skalaen på sprøjten for at se, hvor meget rekonstitueret opløsning du trækker op, som din læge eller sygeplejerske har anvist. Hvis der på noget tidspunkt er for meget luft i sprøjten skal luften injiceres tilbage i hætteglasset,.
 • Med hætteglasset vendt på hovedet bankes der let på sprøjten, for at lade eventuelle luftbobler stige til tops.
 • Pres forsigtigt på stempelstangen, indtil alle luftbobler er væk.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

 • Skru hætteglasadapteren af hætteglasset.
 • Rør ikke ved sprøjtens spids. Hvis du rører ved sprøjtens spids, kan der blive overført bakterier fra dine fingre.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

5. Injicér den rekonstituerede opløsning

  

NovoEight® er nu klar til at blive injiceret i en vene. 

 • Injicér injektionsvæsken som instrueret af din læge eller sygeplejerske.
 • Injicér langsomt over 2 til 5 minutter.
 • Bland ikke NovoEight® med andre intravenøse infusionsvæsker eller lægemidler.

Injektion af NovoEight® via forbindelser uden nål til intravenøse (i.v.) katetre  

  

Advarsel: Den fyldte sprøjte er lavet af glas og er designet til at kunne passe sammen med standard luer-lock forbindelser. Nogle forbindelser uden nål har en indvendig spids, og passer ikke sammen med den fyldte sprøjte. Når forbindelse og sprøjte ikke passer sammen, kan det forhindre indgivelsen af lægemidlet og/eller resultere i, at forbindelsen uden nål beskadiges. 

 

Injektion af opløsningen gennem et udstyr til central venøs adgang (CVAD), såsom et centralt venekateter eller en subkutan port:  

 • Anvend en ren og bakteriefri (aseptisk) metode. Følg instruktionen i brug af din forbindelse og CVAD i samråd med din læge eller sygeplejerske.
 • Injektion ind i et CVAD kræver muligvis en steril 10 ml plastiksprøjte til udtræk af den opblandede injektionsvæske. Dette skal gøres lige efter trin J.
 • Hvis slangen til CVAD skal skylles igennem enten før eller efter injektion af NovoEight®, skal du bruge 9 mg/ml natriumchlorid-injektionsvæske.

Bortskaffelse

 • Efter injektion kasséres alt ikke anvendt NovoEight® opløsning, sprøjten med infusionssættet, hætteglasset med hætteglasadapteren samt andet affald, som instrueret af apotekspersonalet.
 • Smid det ikke ud med husholdingsaffaldet.

NovoEight Novo Nordisk A/S, pulver & solv. t. inj.væ., opl. 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU og 3000 IU 

  

Skil ikke udstyret fra hinanden før bortskaffelse.  

  

Genbrug ikke udstyret. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2015  

 

Andre informationskilder 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.  

 

NovoEight® er et varemærke ejet af Novo Nordisk Health Care AG, Schweiz 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...