Condyline®

kutanopløsning 5 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Condyline® 5 mg/ml kutanopløsning 

Podophyllotoxin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Condyline® 

 3. Sådan skal du bruge Condyline® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Condyline® er en opløsning til brug på kønsvorter (kondylomer) mod virus.  

Condyline® virker ved at hæmme vækst af de celler, der er virus i og forhindrer at virus trænger ind i raske celler. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Condyline®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Brug ikke Condyline® hvis:

 • du er allergisk over for podophyllotoxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Condyline® (angivet i afsnit 6). 

 • du er gravid eller ammer. 

 • du bruger anden medicin, der indeholder podophyllin (Wartec creme eller Wartec kutanopløsning). 

 • du har et åbent sår ved vorten efter f.eks. et kirurgisk indgreb. 

 • du har et betændt eller blødende sår nær vorten. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Undgå at få Condyline® i øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle øjnene grundigt med rindende vand. 

  

Du skal vaske hænderne grundigt efter hver påføring. 

  

Du må kun pensle vorten, ikke den raske hud omkring vorten. Der er større risiko for bivirkninger når du pensler et større område med Condyline®

  

Brug kondom ved samleje i behandlingsperioden. 

  

Brug af anden medicin sammen med Condyline® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol, må du ikke bruge Condyline® uden først at tale med lægen. 

  

Du kan bruge Condyline® sammen med anden medicin. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Du må ikke bruge Condyline®, hvis du er gravid. 

  

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke bruge Condyline®

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Condyline® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Condyline®

Brug altid Condyline® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er  

Voksne: 

Du skal påføre Condyline® på kønsvorterne 

morgen og aften 3 dage i træk. Du kan gentage behandlingen efter 4 dage, indtil vorterne er borte. Normalt skal du igennem 3-4 behandlinger. 

 • Rengør vorterne med sæbe og vand før påføring, og tør dem grundigt med f.eks. et stykke køkkenrulle. 

 • Påfør Condyline® på vorterne ved hjælp af de vedlagte vatpinde. 

 • Brug en ny vatpind ved hver behandling. 

 • Dyp vatpinden i opløsningen, og smør den på vorterne. 

 • Undgå at smøre uden for vorterne. 

 • Lad opløsningen tørre efter påsmøring. 

 • Vask ikke vorterne efter påsmøring. 

 • Vask hænderne omhyggeligt efter behandlingen. 

Condyline® flasken har et sikkerhedslåg, som du åbner ved at trykke låget ned og samtidig vride det den forkerte vej. Luk altid flasken omhyggeligt lige efter brug.

  

Brug til børn:
Du må kun bruge Condyline® til børn efter lægens anvisning.
 

Det anbefales, at behandlingen finder sted under direkte overvågning af sundhedspersonale, hvis vorterne er større end 4 cm2.
 

Hvis du har brugt for meget Condyline®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Condyline®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.
 

Hvis du kommer til at synke Condyline®, bør du straks søge lægehjælp. Medbring flasken og denne brugsanvisning.
 

Hvis du har glemt at bruge Condyline®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 

Hvis du holder op med at bruge Condyline® 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Sårdannelse omkring det behandlede område. 

 • Desuden kan der komme irritation af huden med rødmen, ømhed, svie og kløe. Dette viser sig evt. først på 2.-3. behandlingsdag. I de fleste tilfælde forsvinder irritationen af sig selv, når behandlingen er afsluttet. 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Forhudsbetændelse. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via
Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

Opbevar Condyline® utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 

 

Brug Condyline® efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Condyline® indeholder:

 • Aktivt stof: 5 mg/ml podophyllotoxin. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumlactatopløsning, mælkesyre, ethanol 96 %. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Condyline® er klar væske i en brun flaske. 

 

Pakningsstørrelse 

Condyline® fås i en pakningsstørrelse á 3,5 ml kutanopløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

 

Ompakket og frigivet af

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Condyline® er et registreret varemærke, der tilhører Galderma S.A. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...