Morfin "DAK"

tabletter 10 mg og 30 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Morfin DAK 10 mg og 30 mg tabletter

morphinhydrochlorid    

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Morfin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Morfin DAK
 3. Sådan skal du tage Morfin DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Morfin DAK (herefter kaldet Morfin) er et smertestillende lægemiddel til behandling af stærke smerter og til indledende smertebehandling før operation.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Morfin DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Tag ikke Morfin hvis du

 • er allergisk over for morphin eller morphinlignende stoffer (opioider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Morfin (angivet i punkt 6). 

 • er i behandling med anden morphinlignende medicin 

 • har nedsat tarmfunktion eller hvis du har forstoppelse 

 • har vejrtrækningsproblemer, svær astma eller lungesygdom 

 • har alvorlig nedsat leverfunktion 

 • har eller får pludselige, voldsomme mavesmerter 

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af morphin, og at virkningen af morphin kan være nedsat efter lang tids brug. 

  

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Morfin, hvis du  

 • har besvær med vejrtrækningen 
 • har hjerteflimmer eller meget hurtig puls 
 • får pludselige mavesmerter 
 • har nedsat lever- og/eller nyrefunktion 
 • har kronisk forstoppelse eller anden forstyrrelse i tarmfunktionen 
 • har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag mod kraniet) 
 • har krampeanfald har epilepsi, da morfin øger risikoen for anfald 
 • har galdevejssygdomme 
 • har betændelse i bugspytkirtlen 
 • har et alkoholmisbrug 
 • har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom) 
 • lider af forstørret blærehalskirtel 
 • har for lavt stofskifte (myxødem) 
 • har for lavt blodtryk 
 • har bevidsthedsforstyrrelser 
 • er ældre 

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at Morfin er optaget på dopinglisten.     

  

Hvis du skal have foretaget operation, skal du oplyse, at du er i behandling med Morfin.    

Brug af anden medicin sammen med Morfin 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.     

  

Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:  

 • medicin mod kramper (chloralhydrat) 
 • muskelafslappende medicin 
 • beroligende medicin (phenobarbital, benzodiazepiner) 
 • medicin mod psykoser (phenothiaziner) 
 • anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider) 
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva) 
 • MAO-hæmmere, som anvendes mod Parkinsons sygdom og svær depression; der skal gå 14 dage mellem behandling med MAO-hæmmere og Morfin 
 • medicin mod infektion (rifampicin) 
 • medicin mod for megen mavesyre; der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af denne type medicin og Morfin 

Brug af Morfin sammen med mad og drikke 

Du kan tage Morfin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

Du bør ikke drikke alkohol, da det øger den sløvende virkning af Morfin.    

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.    

  

Graviditet 

På grund af risiko for at skade det ufødte barn, bør du undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder bør bruge sikker prævention.    

  

Hvis du er gravid, må du kun tage Morfin efter aftale med lægen.    

  

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke tage Morfin, da Morfin går over i modermælken. Tal med lægen.    

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.  

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.    

  

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Morfin - især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis - virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.    

Morfin indeholder lactose. 

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Morfin DAK

Tag altid Morfin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet 

  

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan evt. dele eller knuse den. Den sædvanlige dosis er: 

  

Voksne 

Stærke smerter: Den normale dosis er 10 – 30 mg hver 4. time. Lægen kan vælge at øge dosis. Følg lægens anvisning. 

Behandling før operation: Individuel dosering. 

  

Børn 

Stærke smerter: 0,5 mg pr. kg legemsvægt. 

Behandling før operation: Individuel dosering. 

  

Ældre 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

  

Nedsat lever- og nyrefunktion 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Morfin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Morfin, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

  

Tegn på overdosering er hæmmet vejrtrækning, meget små pupiller, sygelig søvnighed, som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma. Slappe arme og ben, smerter, feber, nyresvigt, kold og klam hud, langsom puls og lavt blodtryk. Alvorlig overdosering kan medføre åndedrætsstop, hjertestop eller død. 

Hvis du har glemt at tage Morfin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Morfin

Kontakt lægen hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Morfin. Du må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer (f.eks. svedudbrud, uro, rastløshed, opkastning, kramper, irritabilitet, kvalme, diarré, mave- eller ledsmerter). 

  

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Morfin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.  

  

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

Ikke alvorlige: Hæmmet vejrtrækning (kan være alvorlig ved høje doser), sløvhed, døsighed, hovedpine, forstoppelse, kvalme, opkastning, mundtørhed, humørsvingninger. 

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 -10 ud af 100 behandlede): 

Ikke alvorlige: Stikkende og prikkende fornemmelse i huden, uklarhed, svimmelhed, små pupiller, vejrtrækningsbesvær (følelse af kramper og sammensnøring af luftrør), nedsat hosterefleks, smerter og ubehag fra øverste del af mave-tarmkanalen, diarré, vandladningsbesvær, udslæt, nældefeber, kløe, øget svedtendens, rygsmerter, appetitløshed, urinvejsinfektion, kraftesløshed, kulderystelser, feber, væskeophobning, depression, forvirring, søvnløshed, adfærdsændring, forbigående hallucinationer, mareridt (især hos ældre). 

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):  

Alvorlige: Øget tryk i kraniet pga. blødninger eller skader i hovedet, besvimelse, kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng, pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (allergisk reaktion), væske i lungerne. 

Spædbørn af mødre, der har fået morfin, kan få abstinenssymptomer i form af opkastninger, hyperaktivitet, irritabilitet, rastløshed, stoppet næse, øget appetit, rysten, kramper og skinger gråd. 

Ikke alvorlige: Hjertebanken, smagsforstyrrelse, urinvejskramper, opstemthed, angst, ophidselse, slaphed, rysten, kramper, muskelstivhed, svimmelhed ved pludselig ændring fra liggende/siddende til stående stilling på grund af blodtryksfald, synsforstyrrelser, psykisk og fysisk afhængighed, nedsat sexlyst, impotens, manglende menstruation, ansigtsrødmen, galdevejskramper, utilpashed, nedsat virkning af medicinen. 

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen. 

Ikke alvorlige: Langsom puls, hurtig puls, astmaanfald hos overfølsomme, for højt blodtryk. 

  

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Høje doser kan medføre kramper og smerter, som ikke kan fjernes med yderligere morfin. 

  

Morfin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver som forhøjet levertal og øget udskillelse af et hormon (ADH). 

  

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, 

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk. 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Morfin utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Morfin ved almindelig temperatur. 

Brug ikke Morfin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

  

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Morfin 10 mg og 30 mg tabletter indeholder 

Dert virksomme indholdsstof er morphinhydrochlorid. 

De øvrige indholdsstoffer er gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b) og talcum (E 553b). 

Udseende og pakningsstørrelser

Morfin DAK er runde, hvide tabletter med delekærv. 

Morfin DAK findes i pakningsstørrelser à 10, 30 og 100 stk.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10  

2630 Taastrup 

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.  

12 Księstwa Łowickiego ST.  

99-420 Łyszkowice 

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...