Imigran®

injektionsvæske, opl. 12 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Imigran® 12 mg/ml injektionsvæske, opløsning

sumatriptan 

 

Imigran® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Imigran® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlægsseddel.dk.  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Imigran®
 3. Sådan skal De bruge Imigran®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Imigran® tilhører en gruppe af lægemidler kaldet triptaner (også kaldet 5-HT1-receptoragonister). Imigran® anvendes til anfaldsbehandling af migræneanfald samt Horton’s hovedpine (klyngehovedpine).  

Migræne og Horton's hovedpine skyldes sandsynligvis en midlertidig udvidelse af blodkarrene i hjernen. Imigran® menes at nedsætte denne udvidelse af blodkarrene. Dette afhjælper hovedpine og andre symptomer på migræne såsom kvalme, opkastning og følsomhed over for lys og lyd.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Imigran®

Brug ikke Imigran®, hvis De: 

 • er allergisk over for sumatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 
 • har eller har haft hjerteproblemer, herunder forsnævring af blodkar (iskæmisk hjertesygdom), hjerteanfald og brystsmerter (angina). 
 • har problemer med blodcirkulationen i benene, og dette forårager krampelignende smerter, når De går (perifer karlidelse). 
 • har haft et slagtilfælde eller et mindre forbigående slagtilfælde (cerebrovaskulære tilfælde (CVA) eller transitorisk iskæmisk attack (TIA)). 
 • har forhøjet blodtryk som er ukontrolleret. 
 • lider af en alvorlig leversygdom. 
 • samtidig bruger anden migrænemedicin, herunder lægemidler, der indeholder ergotamin, eller lægemidler, der ligner ergotamin såsom methysergid. 
 • samtidig bruger antidepressive lægemidler af typen monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer) (mod depression), eller hvis De har brugt disse lægemidler inden for de sidste to uger.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Imigran®, hvis De:  

 • Ikke tidligere har fået stillet en diagnose på migræne eller Horton’s hovedpine. 
 • Har særlige risikofaktorer i forbindelse med hjertelidelser, herunder hvis De: 
  • er mand over 40 år. 
  • er kvinde og har været i overgangsalderen. 
  • ryger eller er overvægtig. 
  • har sukkersyge eller forhøjet kolesterol. 
  • eller andre i Deres familie har, eller har haft. problemer med hjertet. 
  • Hvis noget af dette gælder for Dem, kan det betyde, at De har større risiko for at udvikle en hjertesygdom. 
 • Har forhøjet blodtryk. 
 • Har en nyre- eller leversygdom. 
 • Har haft krampeanfald eller har andre risikofaktorer, der kan give større risiko for krampeanfald, f.eks. en hovedskade eller alkoholisme. 
 • Er allergisk over for antibiotika af typen sulfonamider. De kan også være allergisk over for Imigran®. 

Kontakt læge eller skadestue, hvis De efter brug af Imigran® får trykken for brystet eller stærke smerter i brystet med udstråling til halsen. Det kan være tegn på en hjertelidelse (iskæmisk hjertesygdom). 

  

Vær opmærksom på følgende: 

 • I meget sjældne tilfælde er alvorlige hjertetilfælde set efter anvendelse af Imigran®, også selvom der ikke tidligere var set tegn på hjertelidelse.
 • Hvis De ofte bruger Imigran® kan det forværre Deres hovedpine. Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Imigran®. 
 • Imigran® injektionsvæske må ikke gives intravenøst (i en blodåre).

Brug af anden medicin sammen med Imigran® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

  

Tal med Deres læge, hvis De tager:  

 • SSRI’er (selektive serotonin genoptagshæmmere) eller SNRI’er (serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere), der bruges til behandling af depression. Brug af Imigran® samtidig med denne gruppe lægemidler kan forårsage forvirring, en følelse af svaghed og/eller manglende koordinationsevne (serotonin syndrom). Kontakt straks lægen, hvis De oplever nogle af disse symptomer. 
 • Ergotamin, der også bruges til behandling af migræne eller stoffer der ligner ergotamin, herunder methysergid. Brug ikke Imigran® samtidig med disse lægemidler. De skal stoppe med at tage disse lægemidler mindst 24 timer før, De bruger Imigran®. Vent mindst 6 timer efter De har taget Imigran® med at tage medicin, der indeholder ergotamin eller stoffer, der ligner ergotamin 
 • Andre triptaner/5-HT1 receptor agonister (f.eks. naratriptan, rizatriptan og zolmitriptan), der også bruges til behandlingen af migræne. Brug ikke Imigran® på samme tid som disse lægemidler. De skal stoppe med at tage disse lægemidler mindst 24 timer før, De tager Imigran®. Vent mindst 24 timer efter De har taget Imigran® med at tage andre triptaner/5-HT1 receptor agonister. 
 • MAO-hæmmere, der bruges til behandling af depression. Brug ikke Imigran®, hvis De har taget MAO-hæmmere inden for de sidste 2 uger. 
 • Naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder perikum (Hypericum perforatum), da risikoen for bivirkninger bliver større.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Hvis De er gravid, må De kun bruge Imigran® efter aftale med lægen. 

  

Amning 

Imigran® går over i modermælken. Undgå amning i 12 timer efter brug af Imigran®. Modermælk, som er malket ud i denne periode, smides ud og må ikke gives til Deres barn. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imigran® kan give bivirkninger, som f.eks. døsighed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Selve migrænen kan også gøre Dem døsig. De skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen og migræneanfaldet påvirker Dem.  

 

Imigran® indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal De bruge Imigran®

Brug altid Imigran® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

  

Brug Imigran® så snart de første tegn på migræne-hovedpine eller ledsagesymptomer som kvalme, opkastninger eller lysfølsomme øjne begynder. De kan dog bruge medicinen når som helst under anfaldet. De kan ikke bruge Imigran® til forebyggelse af migræne.  

  

Imigran® injektionsvæske skal indsprøjtes under huden (subkutant) ved brug af GlaxoPen® (se brugsanvisningen).  

  

Den sædvanlige dosis er: 

Migræne  

Voksne: 1 indsprøjtning (6 mg).  

Hvis hovedpinen vender tilbage og De oplevede lindring af startanfaldet, kan De tage yderligere en dosis inden for de næste 24 timer, men der skal være gået mindst 1 time siden den første dosis. Hvis De ikke oplever effekt af den første indsprøjtning, bør De ikke tage en dosis mere. De må ikke tage mere end 2 indsprøjtninger Imigran® i døgnet.  

  

Hortons hovedpine  

Voksne: 1 indsprøjtning (6 mg) ved anfald. De må ikke tage mere end 2 indsprøjtninger i døgnet. Der skal gå mindst 1 time mellem de 2 doser. 

  

Ældre: Imigran® bør ikke anvendes til ældre over 65 år. Følg lægens anvisning.  

  

Brug til børn og unge: Imigran® bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

  

Brugsanvisning 

Isættelse af ny dosisbeholder i etuiet 

Imigran® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

Luk låget på etuiet op. Pennen skal blive siddende. Tryk dosisbeholderen ned i etuiet, og klem samtidig de blå knapper på siden af etuiet sammen.Dosisbeholderen sidder korrekt, når de to blå knapper kan ses gennem hullet på begge sider af etuiet. Opbevar dosisbeholderen sikker i etuiet indtil næste injektion. 

  

Sådan bruges Imigran®

Gør ikke Imigran® klar til brug, før De er klar til at injicere en dosis. 

Injektionsvæsken indsprøjtes under huden ved hjælp af GlaxoPen®. 

  

1. Luk etuiet op og riv den røde forsegling af lågen til den ene ampul. Tag GlaxoPen® op af etuiet (den blå knap må ikke trykkes ned, før pennen skal bruges). Undersøg om det hvide stempel stikker længere ud end enden af pennen. Hvis dette er tilfældet, er pennen ikke klar til brug. Sæt pennen tilbage i etuiet og tryk den ned til det siger klik og det hvide stempel er skubbet tilbage. Pennen er nu klar til brug. 

Imigran® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

2. Sæt GlaxoPen® ned i den åbne dosisbeholder og drej med uret til den ikke kan komme længere (omtrent en halv omgang. Træk pennen op. Der er lidt modstand. Tryk IKKE på den blå knap. 

Imigran® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

3. Pennen er nu klar til brug. Sæt ikke en klargjort pen tilbage i etuiet, før efter at injektionen er givet. Nålen kan blive beskadiget. 

  

Sådan gives injektionen

Imigran® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

4. Hold rundt om det grå stykke af GlaxoPen® og pres enden ind mod huden - sædvanligvis ydersiden af låret. Tryk derefter den grå del af pennen så langt ned, den kan komme, så sikkerhedsanordningen kan udløses. 

5. Hold godt fast om pennen og tryk den blå udløserknap ned. Hold pennen helt stille presset ind mod låret i 10 sekunder. Fjern ikke pennen for hurtigt, da noget af injektionen ellers kan gå tabt. 

6. Efter 10 sekunder fjerner De GlaxoPen® forsigtigt fra huden. 

Imigran® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

7. Sæt pennen tilbage i den tomme dosisbeholder og drej den mod uret (omtrent en halv omgang), indtil pennen løsnes fra ampullen. 

Imigran® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

8. Tag pennen op og luk låget på dosisbeholderen. Det hvide stempel stikker nu ud, hvilket betyder, at pennen er blevet brugt.  

9. Sæt GlaxoPen® på plads i etuiet og tryk den ned, så langt den kan komme og til det siger klik. Pennen er nu klar til næste gang. Luk låget på etuiet. Når De har brugt begge ampuller i dosisbeholderen, skal De fjerne dosisbeholderen og udskifte den med en refill-pakning. Etui og GlaxoPen® kan genbruges mange gange, men det anbefales at udskifte Glaxopen® en gang imellem, afhængig af, hvor ofte pennen bruges.  

  

Sådan fjernes dosisbeholderen, når begge ampuller er brugt

Imigran® Paranova Danmark A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

Hold om etuiet og klem knapperne på siden af etuiet sammen med tommelfinger og pegefinger. Træk forsigtigt dosisbeholderen op af etuiet med den anden hånd. Sæt den nye dosisbeholder ned i etuiet igen ved at klemme knapperne sammen. Luk låget.  

 

Aflever altid brugte penne, dosisbeholdere og ampuller på apoteket.  

 

Hvis De har brugt for meget Imigran®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Imigran®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. Symptomer på overdosering er de samme som nævnt under bivirkninger.  

 

Hvis De holder op med at bruge Imigran®

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al panden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udståling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Diarré, smerter i maven, opkastninger, blødning fra endetarmen og påvirket almentilstand pga. en tarmlidelse kaldet iskæmisk colitis. Kontakt lægen.
 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Forbigående smerte ved injektionsstedet.
 • Sviende eller brændende fornemmelse ved injektionsstedet, hævelse, rødme, blå mærker eller blødning.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhed, døsighed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Smerte, følelse af tyngde, trykken eller smerte i bryst og hals eler andre steder på kroppen, eller følelesesforstyrrelser og fornemmelse af varme eller kulde (kan være intens, men sædvanligvis forbigående).
 • Svaghed og træthed, sædvanligvis forbigående.
 • Muskelsmerter.
 • Forbigående blodtryksstigning, rødme.
 • Kvalme, opkastning . Disse reaktioner kan skyldes selve migrænen.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Rysten, ufrivillige bevægelser af kroppen, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Plet eller område i synsfeltet med ophævet eller ændret syn, f.eks. mørke eller lysende pletter.
 • Flimren, dobbeltsyn, nedsat syn. Synstab (oftest forbigående) eller permanente synsskader er også rapporteret (kan dog skyldes selve migrænen).
 • Hjertebanken, forbigående ændringer i måling af hjertets elektriske aktivitet (EKG ændringer).
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. for lavt blodtryk.
 • Nakkestivhed, smerter i leddene.
 • Angst.
 • Øget svedtendens.
 • Diarré.
 • Overfølsomhedsreaktion, hududslæt, nældefeber.
 • Uregelmæssig puls på grund af ekstra hjerteslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Imigran® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Imigran® utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Imigran® ved temperaturer over 30 °C.
 • Brug ikke Imigran®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imigran® 12 mg/ml injektionsvæske indeholder:

Aktivt stof: Sumatriptan som sumatriptansuccinat.  

En indsprøjtning indeholder 6 mg sumatriptan.  

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.  

 

Pakningsstørrelser:

Imigran® 12 mg/ml injektionsvæske findes i pakningsstørrelsen 2 x 0,5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev  

 

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...