Xylocaine

kutanspray, opløsning 10 mg/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xylocaine® 10 mg/dosis kutanspray, opløsning

lidocain 

  

Xylocaine® er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca AB. 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Xylocaine® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlægsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Xylocaine® 

 3. Sådan skal De bruge Xylocaine® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Xylocaine® er et lokalbedøvende lægemiddel.  

De kan bruge Xylocaine® til bedøvelse af hud eller til bedøvelse af slimhinder i forbindelse med lægeundersøgelser eller operationer i mund, hals, næse, luftvej, underliv eller endetarm. 

  

Xylocaine® må kun bruges til voksne og børn over 2 år.  

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Xylocaine®

Brug ikke Xylocaine®, hvis De:

 • er allergisk over for lidocain eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xylocaine® (angivet i punkt 6). 

 • er allergisk over for lokalbedøvende lægemidler af samme type som lidocain (amid-typen). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, inden De bruger Xylocaine®, hvis: 

 • De har sår eller betændelse i området, hvorpå Xylocaine® skal påføres. 

 • De lider af en hjerte-karsygdom eller andre hjerteproblemer så som forstyrrelse i hjertets ledningsevne (hjerteblok) eller hjerterytmeforstyrrelser (Wolff-Parkinson-White syndrom). 

 • De eller nogen i Deres familie lider af porfyri (en arvelig sygdom i stofskiftet). 

 • De har alvorligt nedsat nyrefunktion. 

 • De har en leversygdom. 

 • De har epilepsi. 

 • De har langsom puls eller for lavt blodtryk. 

 • De har generelt dårligt helbred eller er ældre. 

Vær opmærksom på følgende 

 • Brug af Xylocaine® i mund og svælg, kan påvirke evnen til at synke. Dette kan øge risikoen for, at få Xylocaine® ned i luftrøret. Følelsesløshed af tunge eller mundslimhinde kan desuden øge risikoen for bidskader. De bør vente med at spise og drikke til ca. 2 timer efter bedøvelsen. 

Brug af anden medicin sammen med Xylocaine®

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

  

Tal med Deres læge, hvis De tager: 

 • medicin mod uregelmæssig hjerterytme (fx amiodaron). 

 • anden lokalbedøvende medicin eller medicin, der ligner lidocain (amid-typen). 

 • cimetidin (mod mavesår). 

 • beta-blokkere (mod forhøjet blodtryk). 

 • fluvoxamin (mod depression). 

Xylocaine® kutanspray, opløsning, indeholder alkohol. Hvis De er i behandling med disulfiram (Antabus) eller metronidazol (mod betændelse), må De ikke bruge Xylocaine® uden først at tale med lægen eller sundhedspersonalet.  

  

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De bruger Xylocaine®.
 

Graviditet
De kan bruge Xylocaine® under graviditet.
 

Amning
De kan bruge Xylocaine®, selvom De ammer. Dog må Xylocaine® ikke anvendes på brystvorterne lige før amning.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xylocaine® kan i mindre grad og kortvarigt påvirke bevægelse og koordination. Det skal De tage hensyn til hvis De skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. De skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker Dem. 

  

Xylocaine® indeholder ethanol

Xylocaine® indeholder ethanol og bør derfor ikke anvendes til personer i behandling med disulfiram eller metronidazol. Brug af Xylocaine® frarådes hos alkoholikere, børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme. 

3. Sådan skal De bruge Xylocaine®

Brug altid Xylocaine® nøjagtigt efter lægens eller sundhedspersonalets anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen. 

  

De vil normalt få Xylocaine® af en læge eller tandlæge. Sprayrørets spids er allerede bøjet til rette position, og der bør ikke ændres ved røret før brug. Spidsen på røret må ikke afkortes, da dette ødelægger sprayfunktionen. Sprayrør bør ikke genbruges og bør kasseres direkte efter brug. 

  

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 20-200 mg (2-20 pust). Dosering er individuel og afhænger af den smertelindring, som er nødvendig for Dem, samt Deres fysiske tilstand. 

Børn over 12 år, der vejer mindre end 25 kg: Dosering er individuel og afhænger af barnets vægt og fysiske tilstand. 

Børn under 12 år: Dosering er individuel. Dosis bør ikke overstige 3 mg/kg ved anvendelse i struben, og 4-5 mg/kg ved anvendelse i næse, mund og svælg. 

Til nyfødte og spædbørn anbefales en lidocain opløsning med lavere koncentration. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis De har brugt for meget Xylocaine® kutanspray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Xylocaine® kutanspray, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er: Prikkende, snurrende fornemmelse i læberne, følelsesløshed i tungen, uklarhed, skærpet hørelse, susen for ørerne (tinnitus), synsforstyrrelser, muskelrysten, bevidstløshed, krampeanfald og påvirkning af vejrtrækningen, for lavt blodtryk, langsom puls, hjerterytme- forstyrrelser og shock. 

  

Hvis De har glemt at bruge Xylocaine®

Brug aldrig dobbelt dosis, hvis De har glemt at bruge en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  

Hvis De holder op med at bruge Xylocaine®

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Xylocaine® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud ad 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Lokal irritation 

 • Forbigående ondt i halsen, hæshed, mistet stemme. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan Dehjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Xylocaine® utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Xylocaine®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 • Sprayrør bør ikke genbruges og kasseres direkte efter brug. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xylocaine® 10 mg/dosis kutanspray, opløsning, indeholder:

 • Aktivt stof: Lidocain 100 mg/ml svarende til 10 mg/dosis. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 96 %, macrogoler (macrogol 400), bananessens, menthol, saccharin, renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse:

Xylocaine® er en klar til næsten klar, svagt lyserød eller gul opløsning. 

  

Xylocaine® fåes i 50 ml glasflaske med pumpespray dosering (500 doser). Pakken indeholder et kort sprayrør. 

  

Lange (ca. 230 mm) og korte (ca. 120 mm) sprayrør er tilgængelige i separate pakninger. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, 

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S,  

Marielundvej 46D, 

2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...