Daivonex®

creme 50 mikrogram/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Daivonex® 50 mikrogram/g creme

calcipotriol 

 

Daivonex® er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Daivonex® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

  

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Daivonex®
3. Sådan skal De bruge Daivonex®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Daivonex® anvendes til behandling af psoriasis. 

Daivonex® indeholder calcipotriol som er et D-vitamin lignende stof, som virker ved at normalisere hudcellernes vækst. Ved psoriasis sker celledelingen i huden for hurtigt og huden bliver fortykket, rød og skællende. 

Daivonex® kan anvendes i kombination med kortikosteroider.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge DAIVONEX®

Brug ikke Daivonex® hvis De:

 • er allergisk over for calcipotriol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Daivonex® (angivet i punkt 6).
 • har forstyrrelser i Deres kalkstofskifte.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før De bruger Daivonex®, hvis De: 

 • har alvorlig nedsat nyre- eller leverfunktion.

Vær opmærksom på følgende

 • Daivonex® bør ikke anvendes i ansigtet.
 • De skal vaske Deres hænder efter brug af Daivonex® for at undgå at cremen kommer i ansigtet. Er det hænderne, som skal behandles, skal De passe på med ikke at få Daivonex® i ansigtet.
 • Undgå overdreven brug af solarier og solbadning mens De er i behandling med Daivonex®.
 • Hvis De bruger mere Daivonex® end den anbefalede dosis, kan det medføre at indholdet af kalk i blodet bliver for højt. Symptomer på forhøjet kalk i blodet er tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse. Kalkindholdet normaliseres igen, når behandlingen ophører.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Daivonex®. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Brug af anden medicin sammen med Daivonex®

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
De kan bruge Daivonex® sammen med anden medicin. 

 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis De er gravid, må De kun bruge Daivonex® efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis De ammer, må De kun bruge Daivonex® efter aftale med lægen. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daivonex® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Daivonex® indeholder cetostearylalkohol

Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). 

3. Sådan skal De bruge DAIVONEX®

Brug altid Daivonex® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Cremen påsmøres de angrebne områder 1-2 gange daglig. I starten af behandlingen påsmøres cremen sædvanligvis 2 gange dagligt. Derefter kan påsmøringen efter behov reduceres til 1 gang daglig. 

 • Den maksimale dosis må ikke overstige 100 g creme pr. uge.
 • Hvis De bruger medicin til hårbunden, der indeholder calcipotriol, bør den totale mængde calcipotriol ikke overstige 5 mg pr uge.
 • Hvis De bruger cremen samtidig med lokal kortikosteroidbehandling, bør De fx bruge Daivonex® om morgen og kortikosteroider om aftenen.

Hvis De har brugt for meget Daivonex® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Daivonex® creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. Overdreven brug af Daivonex® kan give problemer med kalkkoncentrationen i Deres blod, men vil normaliseres igen når De stopper behandlingen. 

 

Hvis De har glemt at bruge Daivonex® 

De må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

 

Hvis De holder op med at bruge Daivonex®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Kløe, hudirritation, brændende og stikkende fornemmelse i huden, tør hud, rødmen af huden og hududslæt (fx skællende hud eller pusholdige blærer).

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Forværring af psoriasis. Kontakt lægen.
 • Eksem, kontakteksem.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Forhøjet kalk i urinen.
 • Forbigående lyse eller brune pletter på huden (hhv. mindre eller øget pigment).
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Nældefeber.
 • Hævelse i ansigtet og omkring øjnene. Kontakt lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Daivonex® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, fx blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www. meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Daivonex® utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Daivonex® ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Daivonex® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Holdbarhed efter åbning er 6 måneder.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Daivonex® creme indeholder:

Aktive stoffer: Calcipotriol 50 mikrogram/gram som calcipotriolmonohydrat. Øvrige indholdsstoffer: Macrogolcetostearylether, cetostearylalkohol, paraffinolie, hvid blød paraffin, dinatriumadetat, dinatriumphosphatdihydrat, glycerol 85 %, natriumhydroxid, chloroallylhexaminchlorid, all-rac-α- tocopherol, renset vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Daivonex® creme fås i pakninger med 100 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2014.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...