Doloproct®

rektalcreme

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Doloproct® 1 mg/g + 20 mg/g rektalcreme

fluocortolon-21-pivalat/lidocainhydrochlorid. 

  

Doloproct® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Pharma Aktiengesellschaft. 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den inde- holder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Doloproct® rektalcreme til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Doloproct® 

 3. Sådan skal De bruge Doloproct® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

De kan bruge Doloproct® mod betændelse, smerter, hævelse, brændende fornemmelse og kløe på grund af hæmorider samt til rifter og kløe ved endetarmsåbningen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge DOLOPROCT®

Brug ikke Doloproct®, hvis De:

 • er allergisk over for fluocortolon-21-pivalat, lidocain- hydrochlorid, cetostearylalkohol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Doloproct® (angivet i punkt 6). 

 • har betændelse ved endetarmsåbningen, der skyldes bakterier, virus eller svampe. 

 • har vaccinationsreaktioner ved endetarmsåbningen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Doloproct®, hvis De: 

 • tager medicin mod uregelmæssig hjerterytme (arytmi). 

Vær opmærksom på følgende

Hvis De påfører Doloproct® rektalcreme på kønsdelene eller endetarmsområdet, er det ikke sikkert at anvende latex-kondomer (indholdsstofferne paraffin og blød paraffin kan nedsætte styrken i latex-kondomerne)! Derfor bør yderligere prævention overvejes.
 

Undgå at Doloproct® kommer i kontakt med øjnene.  

  

Hænderne bør vaskes omhyggeligt efter hver påføring af Doloproct® rektalcreme.
 

Børn og unge

Doloproct® anbefales ikke til behandling af børn og unge under 18 år, da der er utilstrækkelige data om sikkerhed og virkning.
 

Brug af anden medicin sammen med Doloproct® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Tal med Deres læge, hvis De tager: 

 • Medicin mod uregelmæssig hjerterytme (arytmi). 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun bruge Doloproct® efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis De ammer, må De kun bruge Doloproct® efter aftale med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Doloproct® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Doloproct® rektalcreme indeholder cetostearylalkohol 

Doloproct® rektalcreme indeholder cetostearylalkohol, som kan give hududslæt (kontakteksem). 

3. Sådan skal De bruge DOLOPROCT®

Brug altid Doloproct® nøjagtigt efter lægens anvisning. 

Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Vask området omkring endetarmsåbningen før De bruger Doloproct®

  

Undgå at Doloproct® kommer i øjnene. 

  

Vask hænderne omhyggeligt efter brug af Doloproct®

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: Påsmør cremen 1-3 gange dagligt. Cremen bør påsmøres efter afføring. 

  

De skal påsmøre cremen 2 gange dagligt (morgen og aften). Hvis generne er alvorlige, kan De i de første 3 dage påsmøre cremen 3 gange dagligt. Når De får det bedre, vil påsmøring 1 gang dagligt eller hver anden dag være nok. 

  

Påsmør med en finger en mængde creme på størrelse med en ært omkring endetarmsåbningen. Hvis De vil have cremen ind i endetarmen, sætter De den vedlagte applikator på. Indfør den i endetarmen. Få cremen ind i endetarmen ved at klemme forsigtigt på tuben. 

  

Er området meget betændt og smertefuldt, kan De smøre cremen på med en finger. De bør smøre udhængende hæmorider med et tykt lag creme og forsigtigt presse dem tilbage i endetarmen. 

  

For at minimere risikoen for lokale bivirkninger bør Doloproct® kun anvendes i kortere perioder og varigheden af behandlingen bør ikke overstige 2 uger. 

  

Brug til børn og unge 

Børn og unge under 18 år, må kun bruge Doloproct® rekatlcreme efter aftale med lægen. 

  

Hvis De har brugt for meget Doloproct®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Doloproct® rektalcreme, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

  

Der er ikke set symptomer på overdosering ved brug af Doloproct® i endetarmen. 

  

Hvis De har glemt at bruge Doloproct®

De må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  

Hvis De holder op med at bruge Doloproct®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brændende fornemmelse i huden ved endetarmsåbningen. 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Hudirritation ved endetarmsåbningen (f.eks. rødmen). 

 • Allergiske hudreaktioner (f.eks. udslæt) over for et af indholdsstofferne. 

Hvis De bruger Doloproct® rektalcreme i længere tid (i mere end 4 uger), er der en risiko for, at De kan udvikle lokale hudirritationer som f.eks. tynd hud (atrofi), strækmærker eller forstørrede blodårer, der bliver synlige på hudens overflade (telangiectasia).
 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

 • Opbevar Doloproct® rektalcreme utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Doloproct® rektalcreme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Doloproct® rektalcreme indeholder:

 • Aktive indholdsstoffer: Fluocortolon-21-pivalat 1 mg/g og lidocainhydrochlorid 20 mg/g. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Polysorbat 60, sorbitan- stearat, cetostearylalkohol, paraffinolie, hvid, blød paraffin, dinatriumedetat, natriumdihy- drogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphat- dodecahydrat, benzylalkohol og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Doloproct® rektalcreme er en hvid, gennemskinnelig creme. 

Doloproct® rektalcreme fås i pakningstørrelsen 15 g + 1 plastik applikator. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32,  

8243 PM Lelystad,  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...