Lamotrigin "Amneal"

tabletter 200 mg

Amneal Europe

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lamotrigin Amneal 25 mg tabletter

Lamotrigin Amneal 50 mg tabletter 

Lamotrigin Amneal 100 mg tabletter

Lamotrigin Amneal 200 mg tabletter

lamotrigin  

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 
 • Lægen har ordineret Lamotrigin Amneal til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Oversigt over indlægssedlen: 

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Lamotrigin Amneal  

3. Sådan skal De tage Lamotrigin Amneal  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger  

1. Virkning og anvendelse

Lamotrigin tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antiepileptika. Det anvendes til behandling af to tilstande – epilepsi og bipolar sygdom.  

  

Lamotrigin Amneal virker mod epilepsi ved at blokere de signaler i hjernen, der udløser epileptiske anfald (kramper).  

 • Hos voksne og børn i alderen 13 år og derover kan Lamotrigin Amneal anvendes alene eller sammen med anden medicin til behandling af epilepsi. Lamotrigin Amneal kan også anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af de anfald, som opstår ved tilstanden kaldet Lennox-Gastauts syndrom. 
 • Til børn i alderen 2 – 12 år kan Lamotrigin Amneal anvendes sammen med anden medicin til behandling af disse tilstande. Den kan anvendes alene til behandling af en form for epilepsi kaldet typisk abscenceepilepsi.

Lamotrigin Amneal virker også mod bipolar sygdom:  

Personer med bipolar sygdom (undertiden kaldet maniodepressiv psykose) har voldsomme humørsvingninger med maniske perioder (opstemthed eller eufori) skiftevis med perioder med depression (dyb nedtrykthed eller modløshed). Lamotrigin Amneal kan anvendes alene eller sammen med andre lægemidler til at forebygge de perioder med depression, som opstår ved bipolar sygdom hos voksne i alderen 18 år og derover. Det vides endnu ikke, hvordan Lamotrigin Amneal udøver denne effekt i hjernen. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Lamotrigin Amneal

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag ikke Lamotrigin Amneal

 • hvis De er allergisk (overfølsom) over for lamotrigin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Hvis dette gælder Dem:
Fortæl det til Deres læge og lade være med at tage Lamotrigin Amneal. 

  

Advarsler og forsigtighedsregler

  

Vigtig information om potentielt livstruende reaktioner: 

  

Et lille antal personer, som tager lamotrigin, får en allergisk reaktion eller en potentielt livstruende hudreaktion, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke behandles. Disse reaktioner kan omfatte Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). De har brug for at kende de symptomer, som De skal se efter, medens De tager Lamotrigin Amneal
 

Læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnit 4 i denne indlægsseddel under ’Potentielt livstruende reaktioner: søg lægehjælp øjeblikkelig’
 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Lamotrigin Amneal: 

 • hvis De har problemer med nyrerne 

 • hvis De nogensinde har fået udslæt mens De har taget lamotrigin eller andre lægemidler for bipolar sygdom eller epilepsi 

 • hvis De allerede tager medicin, som indeholder lamotrigin. 

Hvis dette gælder Dem, skal De fortælle det til Deres læge, som kan beslutte at nedsætte Deres dosis eller at Lamotrigin Amneal ikke er hensigtsmæssig behandling for Dem.  

  

Tanker om at skade Dem selv eller selvmord

Midler mod epilepsi anvendes til at behandle forskellige lidelser, herunder epilepsi og bipolar sygdom. Personer med bipolar sygdom kan af og til tænke på at skade sig selv eller begå selvmord. Hvis De har en bipolar sygdom, er der større risiko for, De får disse tanker:
 

 • Ved behandlingens start 

 • Hvis De tidligere har haft tanker om at skade Dem selv eller om selvmord 

 • Hvis De er under 25 år

Hvis De får ubehagelige tanker eller oplevelser, eller hvis De bemærker, at De får det dårligere eller udvikler nye symptomer, mens De tager Lamotrigin Amneal: 

 • Kontakt en læge hurtigt muligt eller tag til det nærmeste hospital for at få hjælp. 

Et lille antal personer, som er i behandling med midler mod epilepsi såsom lamotrigin har også haft tanker om at skade sig selv eller begå selvmord. Hvis De på noget tidspunkt får disse tanker, skal De straks kontakte lægen.  

  

Hvis De tager Lamotrigin Amneal mod epilepsi

Kramperne i nogle typer epilepsi kan i nogle tilfælde blive værre eller forekommer oftere , mens De tager Lamotrigin Amneal. Nogle patienter kan få voldsomme epileptiske krampeanfald, som kan give alvorlige helbredsproblemer. Hvis De oftere får krampeanfald eller hvids De får alvorlige kramper, mens De tager Lamotrigin Amneal: 

 • Kontakt lægen så hurtigt som muligt.

Lamotrigin Amneal bør ikke gives til unge under 18 år til behandling af bipolar sygdom. 

  

Medicin til behandling af depression og andre psykiske problemer øger risikoen for selvmordstanker og -adfærd hos børn og unge under 18 år. 

  

Brug af anden medicin sammen med Lamotrigin Amneal 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler, vitaminer og mineraler.  


Deres læge har brug for at vide, hvis De tager anden medicin til behandling af epilepsi eller psykiske problemer. Dette er for at være sikker på, De tager den korrekte dosis af lamotrigin. Den medicin omfatter: 

 • Oxcarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat eller zonisamid, der anvendes til behandling af epilepsi 

 • Lithium eller olanzapin, der anvendes til behandling af psykiske problemer 

 • Bupropion, der anvendes til behandling af psykiske problemer eller til rygeafvænning 

Fortæl det til lægen, hvis De tager nogle af disse.  

  

Noget medicin påvirker Lamotrigin Amneal, eller gør det mere sandsynligt, at De får bivirkninger. Den madicin omfatter: 

 • Valproat, der anvendes til behandling af epilepsi og psykiske problemer 

 • Carbamazepin, der anvendes til at behandle epilepsi og psykiske problemer 

 • Phenytpoin, primidom eller phenobarbital, der anvendes til behandling af epilepsi 

 • Risperidon, der anvendes til behandling af psykiske problemer 

 • Rifampicin, som er et antibiotikum 

 • Medicin, der anvendes til at behandle Humant Immundefektvirus (HIV) (en kombination af lopinavir og ritonavir eller atazanavir og ritonavir) 

 • Hormonale svangerskabsforebyggende midler, såsom p-piller (se nedenfor). 

Fortæl det til lægen, hvis De tager nogen af disse, eller hvis De begynder at tage eller holder op med at tage nogen af disse midler.  

  

Hormonale svangerskabsforebyggende midler (såsom p-piller) kan påvirke effekten af Lamotrigin Amneal 

Lægen kan anbefale, at De bruger en bestemt type hormonel prævention eller en anden type prævention, såsom kondomer, pessar eller spiral. Hvis De bruges en hormonel prævention som p- piller, kan lægen tage blodprøver for at kontrollere niveauet af Lamotrigin Amneal i dit blod. Hvis De bruger eller planlægger at begynde at bruge et hormonelt svangerskabsforebyggende middel:
 

Fortæl det til lægen, som vil diskutere egnede præventionsmetoder med Dem. 

Lamotrigin Amneal kan også påvirke den måde hormonelle svangerskabsforebyggende midler virker på, selv om det ikke er sandsynligt, at de bliver mindre effektive. Hvis De bruger hormonel prævention, og hvis De bemærker nogen ændringer i dit menstruationsmønster, såsom gennembrudsblødning eller pletblødninger mellem menstruationerne:
 

Fortæl det til lægen. Dette kan være tegn på, at Lamotrigin Amneal påvirker effekten af Deres p- piller. 

  

Graviditet og amning 

Graviditet 

Der er en øget risiko for fødselsdefekter hos spædbørn, hvis mødre har taget Lamotrigin Amneal under graviditeten. Disse defekter inkluderer hareskår eller ganespalte. Lægen kan anbefale, at De tager ekstra folinsyre, hvis De planlægger at blive gravid samt under graviditeten.  


Graviditet kan også påvirke effekten af Lamotrigin Amneal, så De vil få taget blodprøver og Deres dosis af Lamotrigin Amneal skal muligvis ændres.
 

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel. De bør ikke ophøre med behandlingen uden først at tale med lægen om det. Det er særlig vigtigt, hvis De har epilepsi. 

  

Amning 

Det aktive stof i Lamotrigin Amneal passerer over i modermælken og kan påvirke dit barn. Lægen vil tale med Dem om risikoen og fordelen ved at amme, mens De tager Lamotrigin Amneal, og vil undersøge dit barn ind imellem, hvis De vælger at amme.
Fortæl det til lægen, hvis De ammer eller planlægger at amme. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamotrigin Amneal kan medføre svimmelhed og dobbeltsyn. 

De må kun køre bil og betjene maskiner, hvis De er sikker på, De ikke er påvirket.  

  

Hvis De har epilepsi, skal De tale med lægen om at køre bil og betjene maskiner. 

  

Lamotrigin Amneal indeholder lactose

Lamotrigin Amneal indeholder en lille mængde af en sukkerart, der kaldes lactose. Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.  


Lamotrigin Amneal 100 mg tabletter indeholder sunset yellow FCF og orange yellow S (E110).  

Lamotrigin Amneal 200 mg tabletter indeholder indigo indigotin I indigocarmin (E132). 

Dette kan give allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal De tage Lamotrigin Amneal

Tag altid Lamotrigin Amneal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Så meget Lamotrigin Amneal skal De tage

Det kan tage et stykke tid at finde den Lamotrigin Amneal dosis, som passer til Dem. Den dosis, De tager, afhænger af: 

 • Deres alder 

 • Om De tager anden Lamotrigin Amneal sammen med andre lægemidler 

 • Om De har problemer med nyrer eller lever

Lægen vil ordinere en lav dosis til at starte med og gradvis øge dosis i løbet af nogle få uger, indtil De når en dosis, som passer til Dem (også kaldet den effektive dosis). Tag aldrig mere Lamotrigin Amneal end lægen har foreskrevet.
 

Brug til børn og unge 

Den sædvanlige effektive dosis af Lamotrigin Amneal til voksne og unge i alderen 13 år og derover er mellem 100 mg og 400 mg daglig.  


Til børn i alderen 2 til 12 år afhænger den effektive dosis af deres legemsvægt – sædvanligvis er det mellem 1 mg og 15 mg for hvert kilo, barnet vejer. Den maksimale dosis er 400 mg daglig. Lamotrigin Amneal anvendes ikke til børn under 2 år 

  

Sådan skal De tage Lamotrigin Amneal

Tag Deres dosis af Lamotrigin Amneal en eller to gange daglig, som Deres læge har foreskrevet. Tabletterne kan tages sammen med eller uden mad.  


Lægen kan også råde Dem til at starte eller stoppe med andre lægemidler, afhængig af hvilken lidelse, De behandles for, og hvordan De reagerer på behandlingen. 

 • Synk tabletterne. Tyg eller knus dem ikke. 

 • Tag altid hele den dosis, som lægen har ordineret.

Hvis De har taget for mange Lamotrigin Amneal

Kontakt straks en læge, skadestuen eller et apotek, hvis De har taget mere Lamotrigin Amneal end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Medbring Lamotrigin Amneal pakningen, hvis det er muligt. 

  

Hvis De har taget for meget Lamotrigin Amneal, kan der opstå et eller flere af følgende symptomer: 

 • Hurtige ukontrollerede øjenbevægelser (nystagmus) 

 • Klodsethed og manglende koordinationsevne, hvilket påvirker balancen (ataksi) 

 • Bevidstløshed eller koma 

Hvis De har glemt at tage Lamotrigin Amneal

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 

Spørg lægen til råds om, hvordan De skal starte igen. Dette er vigtigt. 

  

De må ikke holde op med at tage Lamotrigin Amneal uden rådgivning.

Lamotrigin Amneal skal tages så længe som lægen foreskriver. De må ikke stoppe med mindre lægen har anbefalet dette.
 

Hvis De tager Lamotrigin Amneal for epilepsi

Når De skal stoppe med at tage Lamotrigin Amneal, er det vigtigt, at dosis nedsættes gradvist over ca. 2 uger. Hvis De pludselig stopper med at tage Lamotrigin Amneal, kan Deres epilepsi vende tilbage eller forværres.
 

Hvis De tager Lamotrigin Amneal for bipolar sygdom

Der kan gå et stykke tid, før Lamotrigin Amneal begynder at virke, og De vil ikke få det bedre med det samme. Når De stopper med at tage Lamotrigin Amneal, er det ikke nødvendigt at nedsætte dosis gradvist,. De skal dog tale med Deres læge først, hvis De vil holde op med at tage Lamotrigin Amneal.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Potentielt livstruende reaktioner: søg lægehjælp øjeblikkelig

Nogle få personer, som tager Lamotrigin Amneal får en allergisk reaktion eller mulige livstruende hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige og endda livstruende problemer, hvis de ikke behandles.  

Det er mest sandsynligt, at disse symptomer forekommer i løbet af de første få måneder af behandlingen med Lamotrigin Amneal, særlig hvis startdosis er for høj, hvis dosis øges for hurtigt, eller hvis Lamotrigin Amneal tages sammen med anden medicin ved navn valproat. Nogle af symptomerne er mere almindelige hos børn, derfor skal forældre være særligt opmærksomme at se efter dem.  

Symptomerne på disse reaktioner kan omfatte:  

 • Hududslæt eller rødme, som kan udvikle sig til livstruende hudreaktioner, herunder omfattede udslæt med blisterdannelse og hudafskalning, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsorganerne (Stevens-Johnsons syndrom), omfattende hudafskalning (på mere end 30 % af kropsoverfladen – toksisk epidermal nekrolyse) eller omfattende udslæt med påvirkning af lever, blod og andre organer (DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer)
 • Ømhed ved mund eller øjne
 • Sår i munden, halsen, næsen eller på kønsorganerne
 • Ømhed i munden eller røde eller hævede øjne (øjenbetændelse)
 • Høj temperatur ((feber), influenzalignende symptomer eller sløvhed
 • Hævelser i ansigtet eller hævede kirtler på hals, i armhuler eller lyske
 • Uventede blødninger eller blå mærker eller blåfarvning af fingre
 • Ømhed i halsen eller flere tilfælde af infektioner (såsom forkølelse) end normalt
 • Øgede niveauer af leverenzymer, hvilket ses i blodprøver
 • Øget antal af visse hvide blodlegemer (eosinofiler)
 • Forstørrede lymfeknuder
 • Påvirkning af organer, herunder lever og nyrer.

I mange tilfælde vil disse symptomer være tegn på mindre alvorlige bivirkninger. Men De må være opmærksom på, at de muligvis er alvorlige og kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, såsom organsvigt, hvis de ikke bliver behandlet. Hvis De bemærker nogle af disse symptomer: Kontakt straks lægen. Lægen kan beslutte at udføre prøver af Deres lever, nyrer eller blod og kan tilråde, at De stopper med at tage Lamotrigin Amneal. 

 

Meget almindelige bivirkninger : forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede  

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Træthed eller døsighed
 • Klodsethed og manglende koordinationsevne (ataksi)
 • Dobbeltsyn eller tågesyn
 • Utilpashed (kvalme) eller opkastning
 • Hududslæt

Almindelige bivirkninger : forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • Aggression eller irritabilitet
 • Hurtige, ukontrollerede øjenbevægelser (nystagmus)
 • Rystelser eller tremor
 • Søvnproblemer
 • Diarré
 • Mundtørhed
 • Træthed
 • Smerter i ryg, led eller andre steder

Sjældne bivirkninger : forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • Kløende øjne med flåd og skorper på øjenlågene (konjunktivitis)
 • Potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom) er rapporteret (se afsnit 2 og i starten af afsnit 4))

Meget sjældne bivirkninger : forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede  

 • Potentielt livstruende hududslæt (toksisk epidermal nekrolyse) er rapporteret (se afsnit 2 og i starten af afsnit 4)
 • Hallucinationer (De ser eller hører ting, som ikke er der)
 • Forvirring og ophidselse
 • Usikkerhed på benene ved bevægelse
 • Ukontrollerede kropsbevægelser (tics), ukontrollerede muskelspasmer i øjne, hoved og overkrop, eller andre unormale kropsbevægelser som spjæt, rystelser eller stivhed
 • Hyppigere krampeanfald hos patienter, som allerede har epilepsi
 • Ændringer i leverfunktionen, hvilket kan ses i blodprøver, eller leversvigt
 • Ændringer, der muligvis kan ses i blodprøver, herunder fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), fald i antallet af hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni, agranulocytose), fald i antallet af blodplader (trombocytopeni), fald i antallet af alle disse typer celler (pancytopeni) samt en knoglemarvslidelse, der kaldes plastisk anæmi
 • Alvorlige problemer med blodets evne til at størkne, hvilket kan give uventede blødninger eller blå mærker (dissemineret intravaskulær koagulation)
 • Høj legemstemperatur (feber)
 • Hævelser i ansigtet (ødem) eller hævede kirtler på halsen, i armhuler eller i lysken (lymfadenopati)
 • Forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom hos patienter med denne lidelse.

Mulige ricisi for knoglelidelser  

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med Deres læge eller apotekspersonalet, hvis De er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.  

  

Andre bivirkninger 

Andre bivirkninger er forekommet hos en lille gruppe af behandlede, men den nøjagtige hyppighed er ikke kendt:  

 • En samling af symptomer, der optræder samtidig, heriblandt:
  • feber, kvalme, opkastning, hovedpine, nakkestivhed og kraftig følsomhed over for skarpt lys. Dette kan være forårsaget af en betændelse af hinderne, som omgiver hjernen og rygmarven
 • (meningitis)
 • Der er rapporteret om knogleforstyrrelser, herunder osteopeni og osteoporose (nedsat knoglemasse) og knoglebrud. Kontakt lægen eller apoteket, hvis De er i langvarig behandling med lægemidler mod epilepsi, hvis De tidligere har lidt af knogleskørhed, eller hvis De tager steroider.
 • Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via nedenstående kontaktoplysninger. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.  

 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

  

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

  

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

  

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamotrigin Amneal indeholder:

 • Aktivt stof: lamotrigin
  • Hver tablet indeholder 25 mg lamotrigin
  • Hver tablet indeholder 50 mg lamotrigin 
  • Hver tablet indeholder 100 mg lamotrigin 
  • Hver tablet indeholder 200 mg lamotrigin
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, natriumstivelsesglykolat (Type A), magnesiumstearat, povidon. 

100 mg tabletterne indeholder også sunset yellow FCF og orange yellow S (E110) og 200 mg tabletterne indeholder indigo indigotin I indigocarmin (E132). 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletter 

  

Lamotrigin Amneal 25 mg tabletter er hvide til offwhite, skjoldformede ikke overtrukne tabletter mærket med ”D” og ”93” på den ene side og delekærv på den anden side. 

Tabletterne kan deles i to ens halvdele. 

  

Lamotrigin Amneal 50 mg tabletter er hvide til offwhite, afrundede firkantede ikke overtrukne tabletter mærket med ”D” på den multifacetterede side og ”97” på den flade side. 

  

Lamotrigin Amneal 100 mg tabletter er ferskenfarvede, marmorerede, skjoldformede ikke overtrukne tabletter mærket med ”D” og ”94” på den ene side og delekærv på den anden side. 

Tabletter kan deles i to ens halvdele. 

  

Lamotrigin Amneal 200 mg tabletter er blå, marmorerede, skjoldformede ikke overtrukne tabletter mærket med ”D” og ”96” på den ene side og delekærv på den anden side. 

Delekærven er kun til for at gøre tabletten lettere at dele og dermed lettere at synke. Den er ikke til for at dele tabletten i to lige store doser. 

  

Lamotrigin Amneal findes i: 

 • Klar PVC/Aluminiumfolie blister 

  • Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 42, 46, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 200, 250, 500tabletter.
 • HDPE beholder med polypropylenlåg og bomuldsrulle  

  • Pakningsstørrelser: 60, 90, 100, 250, 500, 1000 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Amneal Pharma Europe Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland 

  

Repræsentant:

Amneal Nordic Nordic ApS 

Kanalholmen 14-18 

2650 Hvidovre 

Danmark 

  

Fremstiller

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark Lamotrigin Amneal
Storbritannien Lamotrigine Amneal 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg Tablets
Sverige Lamotrigin Amneal

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2015  

 

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...