Cisordinol Depot

injektionsvæske, opl. 200 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cisordinol® Depot 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Zuclopenthixoldecanoat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Cisordinol® Depot
3. Sådan bliver du behandlet med Cisordinol® Depot
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Cisordinol® Depot er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum).
Cisordinol® Depot virker på hjernen og er med til at rette den ubalance i hjernen, som er årsagen til dine symptomer.
Præparatet har depotvirkning, så virkningen strækker sig over længere tid.
Du kan få Cisordinol® Depot til behandling af sindslidelser, bortset fra depression. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide om Cisordinol® Depot

Du må ikke få Cisordinol® Depot hvis du

 • er overfølsom (allergisk) over for zuclopenthixoldecanoat eller det øvrige indholdsstof i Cisordinol® Depot (angivet i afsnit 6).
 • er påvirket af alkohol, stærk smertestillende medicin (morfin) eller medicin mod epilepsi (phenobarbital).
 • har et voldsomt fald i blodtrykket eller hjertesvigt.

Bemærk: Bevidstløse patienter må ikke få Cisordinol® Depot. 

  

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Cisordinol® Depot, hvis du 

 • har en leversygdom.
 • lider af eller tidligere har lidt af kramper eller krampeanfald.
 • har diabetes. Det kan være nødvendigt at justere din dosis af insulin og/eller anden medicin mod diabetes.
 • har en hjerneskade som følge af alkoholforgiftning eller brug af organiske opløsningsmidler.
 • har et stort forbrug af alkohol eller stærk, smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).
 • har, eller tidligere har haft sygdom i hjertet eller nogen i din familie, har sygdom i hjertet med for langsomt hjerteslag og ændringer i hjertekurven (QT-forlængelse).
 • har for lavt kalium eller magnesium i blodet.
 • tager anden medicin for din sindslidelse.
 • er mentalt retarderet.
 • eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.

Vær opmærksom på følgende 

Nogle patienter (f.eks. ældre og demente) har større risiko for at få slagtilfælde.
Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får høj feber med stivhed i muskler og bevægelser, stærk svedtendens og sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Det kan være livsfarligt og kræver øjeblikkelig lægehjælp. Vær forsigtig hvis du får anden medicin der virker hæmmende på knoglemarven. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Cisordinol® Depot. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

  

Brug af anden medicin sammen med Cisordinol® Depot

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. chinidin, amiodaron, sotalol).
 • sindslidelser (neuroleptika og lithium).
 • depression (tricykliske antidepressiva).
 • angst, uro, søvnløshed (thioridazin, andre CNS depressiva).
 • epilepsi (barbiturater).
 • Parkinsons sygdom (f.eks. levodopa).
 • for højt blodtryk (f.eks. guanethidin).
 • infektioner (f.eks. erythromycin, moxifloxacin).
 • mave- og tarmsygdomme (cisaprid, metoclopramid).
 • astma (adrenerge midler).
 • ødemer og forhøjet blodtryk (vanddrivende medicin (f.eks. thiaziddiuretika)).
 • allergi (terfinadin, astemizol).

Brug af Cisordinol® Depot sammen med mad og drikke og alkohol

Cisordinol® Depot kan øge den sløvende virkning af alkohol og gøre dig mere døsig. Du bør derfor ikke indtage alkohol, mens du er i behandling med Cisordinol® Depot. 

  

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Du vil normalt ikke blive behandlet med Cisordinol® Depot, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt. 


Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Cisordinol® Depot i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer skal du kontakte din læge. 

  

Amning 

Lægen vil vurdere, om du må amme. Hvis du ammer, tilrådes det at observere barnet, særligt i de første 4 uger efter fødslen. 

  

Fertilitet 

Bivirkinger som manglende sædafgang, manglende evne til rejsning af penis og udebleven menstruation kan have en uønsket virkning på kvinders og/eller mænds seksuelle funktion og fertilitet. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cisordinol® Depot kan især i begyndelsen af behand- lingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan bliver du behandlet med Cisordinol® Depot

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit du skal have den.
Er du i tvivl så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

  

Den sædvanlige dosis er 

Dosis er afhængig af din sygdom. En læge eller en sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få Cisordinol® Depot indsprøjtet direkte i en muskel. Hvis din dosis er større end 2 ml vil du få den på 2 indsprøjtningssteder. 

  

Voksne 

Din dosis vil sædvanligvis være mellem ½ og 2 ml hver 2. - 4. uge.
Hvis du skal skifte fra tabletter til indsprøjtninger kan din læge i begyndelsen give dig både tabletter og indsprøjtning. 

  

Ældre 

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen. 

  

Børn og unge 

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Cisordinol® Depot. Lægen vil vurdere det for hver enkelt. 

  

Nedsat nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Spørg lægen. 

  

Nedsat leverfunktion 

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen. 

  

Hvis du har fået for meget Cisordinol® Depot 

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Cisordinol® Depot og du føler dig utilpas. 

Symptomer på overdosering er sløvhed (søvntrang), bevidstløshed stigende til koma, kramper, ufrivillige bevægelser, for lavt blodtryk, svag puls, hurtig hjertebanken, bleghed, rastløshed (shock), forhøjet eller nedsat legemstemperatur, ændringer i hjerterytmen (f. eks. uregelmæssig hjerterytme eller langsom hjerterytme), hjertestop. 

  

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis. 

  

Hvis behandlingen bliver stoppet

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Hvis du afslutter behandlingen pludseligt, kan du få kvalme, opkastning, diaré, madlede, løbende næse, svedtendens, muskelsmerter, prikken/snurren i huden, søvnløshed, rastløshed, angst, uro, rysten, svimmel- hed og følelse af at være for varm eller kold.
Fortæl det straks til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du føler dig syg igen, efter behandlingen med Cisordinol® Depot er stoppet.
Spørg lægen, sundhedspersonalet eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Alvorlige bivirkninger 

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.  

  

Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue eller ringe 112.  

  

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Alvorlig påvirkning af hjertet med hurtig, evt. meget uregelmæssig, puls, som kan føre til hjertestop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner, f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112. Det kan være livsfarligt. 
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge. 
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse, og feber på grund af forandringer i blodet (alvorlig mangel på hvide blodlegemer). Kontakt straks læge. 

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke mindre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Høj feber, usædvanlig muskelstivhed og påvirkning af bevidstheden, øget svedtendens og hurtig hjertebanken. Ring 112. Det kan være livsfarligt. 
 • Leverbetændelse, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot). Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Ufrivillige, langsomme eller hurtige bevægelser eller muskelstivhed eller besvær med at sidde eller stå stille. 
 • Døsighed. 
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. 
 • Rokkende og vridende bevægelser især med benene. 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 
 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 
 • Hjertebanken. 
 • Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 
 • Rysten, ufrivillige bevægelser af kroppen, svimmelhed. 
 • Hovedpine, nedsat koncentrationsevne, hukommelsestab. 
 • Prikken/snurren eller følelsesløshed i huden. 
 • Unormal gang. 
 • Uskarpt syn, synsforstyrrelser. 
 • Tilstoppet næse, åndenød. 
 • Forøget mængde af spyt, forstoppelse, opkastning, ubehag i maven, diaré. 
 • Vandladningsbesvær, f.eks. trang til at lade vandet ofte, ufrivillig vandladning. 
 • Stærkt forøget svedtendens, hudkløe. 
 • Smerter, muskelsmerter. 
 • Øget appetit, vægtøgning. 
 • Kraftesløshed, træthed, ubehag i kroppen. 
 • Søvnløshed, angst, nervøsitet, abnorme drømme, rastløs uro, nedsat seksuallyst.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Langsomme, ufrivillige bevægelser, muskelstivhed. 
 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk, nedsat kraft i musklerne. 
 • Besvimelse, usikre bevægelser, taleforstyrrelser, migræne. 
 • Kredsende bevægelser af øjnene, store pupiller. 
 • Øget følsomhed for lyde, susen for ørerne (tinnitus). 
 • Mavesmerter, kvalme, øget luft i tarmen. 
 • Udslæt, øget følsomhed af huden for lys, pigmentforstyrrelser, meget fedtet hud. 
 • Eksem eller irritation af huden, småblødninger i hud og slimhinder.
 • Irritation på stedet, hvor du har fået indsprøjtningen. 
 • Kraftig sammenbidning af munden pga. spænding i tyggemusklerne, krampagtig, skæv holdning af hovedet. 
 • Nedsat appetit, vægttab, voldsom tørst. 
 • Hedeture, lav legemstemperatur, feber. 
 • Impotens og manglende sædafgang. 
 • Manglende orgasme hos kvinder, tørhed i skeden. 
 • Ligegyldighed, mareridt, øget seksuallyst, forvirring. 
 • Overdrevne reflekser (hyperrefleksi). 
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Det kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed på grund af højt sukkerindhold i blodet (blodglucose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 
 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet. 
 • Overfølsomhed. 
 • Udvikling af bryster hos mænd, vedvarende og smertefuld rejsning af penis. 
 • Mælkeflåd, ophør af menstruationerne. 

Cisordinol® Depot kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver på grund af påvirkning af blodet, hjertekurven og leveren, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

  

Der er set blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du søge læge omgående.  

  

Hos ældre med demens er der rapporteret et lidt forøget antal dødsfald blandt patienter, der er i behandling med antipsykotika sammenlignet med dem, der ikke er i behandling med antipsykotika.  

  

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via  

 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk  

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Cisordinol® Depot utilgængeligt for børn.  

Opbevar Cisordinol® Depot i ydre karton, for at beskytte mod lys.  

Brug ikke Cisordinol® Depot efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cisordinol® Depot indeholder:

Aktivt stof: Zuclopenthixoldecanoat.
Øvrige indholdsstoffer: Triglycerider; middelkædelængde. 

  

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Klar olie, der praktisk talt er fri for partikler. 

  

Pakningsstørrelse  

Cisordinol® Depot fås i en pakningsstørrelse á 10 ampuller á 1 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V. 

  

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V. 

  

Cisordinol® er et registreret varemærke, der tilhører H. Lundbeck A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...