Canesten®

vaginaltabletter 500 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Canesten® 500 mg vaginaltabletter

clotrimazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet Dem. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 • Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre i løbet af 7 dage. 

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Canesten® 

 3. Sådan skal De bruge Canesten® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Canesten® er et svampedræbende middel. De kan bruge Canesten® mod betændelse i skeden, der skyldes svampe, som Canesten® virker på.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal de vide, før de begynder at bruge Canesten®

Brug ikke Canesten®, hvis De:

 • er allergisk over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Canesten® (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Canesten®, hvis De: 

 • er under 15 år. 

 • er i eller efter overgangsalderen. 

 • har gentagne betændelser over længere tid. Det er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner. 

Kontakt lægen, hvis De får:

 • Feber. 

 • Smerter i den nedre del af maven. 

 • Rygsmerter. 

 • Ildelugtende udflåd. 

 • Kvalme. 

 • Blødning fra skeden. 

 • Smerter i skulderen ved brug af Canesten®

 • Symptomer, som varer i mere end 7 dage. 

Brug ikke Canesten® sammen med kondom eller pessar, da det kan nedsætte sikkerheden af disse midler. 

Brug af anden medicin sammen med Canesten®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Kontakt lægen inden De bruger Canesten®, hvis De tager medicin, som nedsætter immunforsvaret (tacrolimus eller sirolimus). Canesten® kan øge virkningen af denne medicin. 

Børn og unge

Børn under 12 år må ikke bruge Canesten®. Børn mellem 12-15 år må kun bruge Canesten® efter aftale med lægen. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Canesten® skal anvendes med forsigtighed under graviditet, især i det første trimester af graviditeten og kun på ordination fra lægen. Der er begrænsede oplysninger fra behandling med clotrimazol hos gravide kvinder. Dyreforsøg tyder ikke på, at der er skadelige virkninger på afkommet. 

 

Hvis De anvender Canesten®, mens De er gravid, må De ikke bruge applikatoren (indføringshylsteret), da den kan irritere livmoderhalsen. Vaginaltabletterne kan i stedet indføres med fingrene (uden brug af applikator). 

 

Amning 

Canesten® bør anvendes med forsigtighed under amning og kun på ordination fra lægen, da dyreforsøg har vist, at clotrimazol går over i modermælken.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal de bruge Canesten®

Brug altid Canesten® nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Vaginaltabletter skal indføres om aftenen. 

 • Indfør vaginaltabletten så dybt i skeden som muligt. 

 • Indføringen sker bedst, hvis De ligger ned med benene trukket let op. 

 • Vaginaltabletterne indføres ved at anvende applikatoren (indføringshylsteret). Under graviditet bør vaginaltabletterne indføres uden brug af applikatoren. 

 • Vaginaltabletten skal blive opløst i skeden i løbet af natten. Hvis den ikke gør det, og uopløste tabletstykker falder ud af skeden, skal De overveje at anvende vaginalcreme i stedet for vaginaltabletter. 

 • De bør ikke bruge Canesten® samtidig med, at De har menstruation. 

 • Hvis symptomerne ikke er forsvundet efter behandlingen, skal De kontakte lægen. 

 • Behandlingen kan gentages, hvis det er nødvendigt, men tilbagevendende infektioner kan være pga. anden sygdom. De skal kontakte lægen, hvis symptomerne vender tilbage indenfor 2 måneder.
 • De må ikke anvende tamponer, væsker til udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter, der anvendes i skeden samtidig med behandling med Canesten®.
 • Vaginalt samleje bør undgås under behandling med Canesten®, da infektionen kan overføres til partneren.
 • Virkningen og sikkerheden af latex produkter, som kondom og pessar, kan være nedsat under behandling med Canesten®.

Den sædvanlige dosis er

Vær opmærksom på, at De ikke kan bruge Canesten® 500 mg vaginaltabletter til alle de anførte doseringer. 

Betændelse i skeden

Voksne: 

1 dags behandling: 1 vaginaltablet (500 mg) indføres dybt i skeden ved sengetid som engangsdosis. 

  

6 dages behandling: 1 vaginaltablet (100 mg) indføres dybt i skeden ved sengetid i 6 dage. 

  

Ved samtidig betændelse af området omkring skeden, kan De bruge Canesten® 1% creme (eller 1% vaginalcreme). Smør et tyndt lag creme på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger. 

  

Deres seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør et tyndt lag Canesten® 1% creme (eller 1% vaginalcreme) på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger. 

  

Børn: De må ikke bruge Canesten® til børn under 12 år. Børn mellem 12-15 år ikke bruge Canesten® uden lægens anvisning. 

BRUGSANVISNING

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster): 

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad. 

Canesten® Paranova Danmark A/S, vaginaltabletter 500 mg 

2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op). 

Canesten® Paranova Danmark A/S, vaginaltabletter 500 mg 

3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren. 

  

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster): 

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applikatoren. 

Canesten® Paranova Danmark A/S, vaginaltabletter 500 mg 

Hvis De har brugt for mange Canesten® vaginaltabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt flere Canesten®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

Hvis De har glemt at bruge Canesten®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering. 

Hvis De holder op med at bruge Canesten®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Canesten® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hudreaktioner med kløe, udslæt, brændende fornemmelse, irritation og ubehag. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Åndenød, åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Allergiske reaktioner, nældefeber. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
 • Afskalning af huden omkring kønsorganerne. 

 • Mavesmerter. 

 • Hævelse pga. vand i kroppen. Kontakt lægen. 

 • Bækkensmerter. 

 • Blødning fra skeden. 

 • Rødmen af huden. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Canesten® utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Canesten® ved temperaturer over 30°C. 

 • Brug ikke Canesten® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Canesten® 500 mg vaginaltabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Clotrimazol 500 mg. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Calciumlactat pentahydrat, majsstivelse, crospovidon, sillica, kolloid vandfri, mælkesyre, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose. 

Udseende og pakningsstørrelse:

Canesten® 500 mg er en hvid, aflang vaginal- tablet, som er afrundet i den ene ende. 

Vaginaltabletten er mærket BAYER på den ene side og MU på den anden side. 

 

Canesten® 500 mg findes i pakningsstørrelsen 1 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev  

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D, 

2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...