Pulmozyme®

inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml

Roche

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pulmozyme® 1 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder

dornase alfa  

  

Pulmozyme® er et registreret varemærke, som tilhører Genentech, Inc., a corporation of the State of Delaware. 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Pulmozyme® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som De har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk.
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Pulmozyme® 

 3. Sådan skal De tage Pulmozyme® 

 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Pulmozyme® indeholder et gensplejset enzym (dornase alfa) magen til et naturligt forekommende menneskeligt enzym.  

 

Pulmozyme® virker ved at opløse sejt slimsekret i lungerne, hvorved lungefunktionen forbedres. 

 

Pulmozyme® bruges til forbedring af lungefunktionen hos patienter over 5 år med cystisk fibrose (sejslimsygdom). Dereslungefunktion (FVC-værdi) skal være større end 40 % af den forventede værdi. 

 

Lægen kan have givet dem Pulmozyme® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage PULMOZYME®

Tag ikke Pulmozyme® hvis:

 • De er allergisk over for dornase alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Pulmozyme® er beregnet til engangsbrug, og må ikke opbevares efter åbning og delvis anvendelse. 

  

Brug af anden medicin sammen med Pulmozyme®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Pulmozyme® kan uden problemer anvendes samtidig med standardbehandlinger ved cystisk fibrose, f.eks. antibiotika, bronkieudvidende medicin, fordøjelsesfremmende midler, vitaminer, kortikosteroider og smertestillende medicin.
Bland ikke Pulmozyme® med anden medicin i nebulisatoren.
 

Brug af Pulmozyme® sammen med mad og drikke

De kan tage Pulmozyme® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

  

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun tage Pulmozyme® efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis De ammer, må De kun tage Pulmozyme® efter aftale med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pulmozyme® påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad, arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal De tage PULMOZYME®

Tag altid Pulmozyme® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

  

Pulmozyme® er beregnet til langtidsbehandling. En opnået forbedring af lungefunktionen forsvinder ved stop af behandlingen. De skal derfor tage Pulmozyme® hver dag. 

  

Under behandling med Pulmozyme® skal De gå til regelmæssig kontrol hos Deres læge og fortsætte Deres standardbehandling i lungefysioterapi. 

  

Hvis De oplever en forværring af Deres luftvejsinfektioner, kan De roligt fortsætte med Pulmozyme®

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne og børn over 5 år: 1 enkeltdosis- beholder på 2,5 mg (svarende til 2500 E) én gang dagligt. 

  

Indholdet af 1 enkeltdosisbeholder på 2,5 ml ufortyndet inhalationsvæske inhaleres ved hjælp af Deres nebulisator. Lægen vil anbefale en nebulisator til Dem. 

  

Nogle patienter over 21 år kan have fordel af to daglige doser. 

  

Børn under 5 år: 

Børn under 5 år må normalt ikke få Pulmozyme®

  

Brug altid Pulmozyme® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Brugsanvisning:

Pulmozyme® inhalationsvæske skal inhaleres ved hjælp af en nebulisator (inhalationsbeholder). Inhalationsvæsken er pakket i engangsplastampuller à 2,5 ml. 

Læs brugsanvisningen nøje igennem før De anvender Pulmozyme® inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. 

 1. Nebulisatoren gøres klar til brug. 

 2. Tag ampullerne ud af æsken og afriv en ampul. Hold fast i ampullens nederste ende og vrid topstykket af, mens ampullen drejes rundt. 

 3. Placer ampullens åbne ende i nebulisatorens skål og klem forsigtigt på ampullen, mens den tømmes. Sørg for at få hele mængden ud af ampullen. 

 4. Nebulisatoren samles og anvendes som foreskrevet for det pågældende apparat. Efter brug skylles eventuelle rester af opløsningen ud, og nebulisatoren rengøres som anbefalet. 

NB! Pulmozyme® inhalationsvæske må ikke fortyndes eller blandes med andre lægemidler i samme nebulisator. 

  

Hvis De har taget for meget Pulmozyme® inhalationsvæske

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Pulmozyme®, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med. 

  

Hvis De har glemt at tage Pulmozyme®

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

  

Hvis De holder op med at tage Pulmozyme® 

Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Pulmozyme®. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Pulmozyme® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Nedenstående bivirkninger ved brug af Pulmozyme® er sjældne og som regel lette og forbigående og kræver ikke ændringer af Pulmozyme® dosis. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd. 

 • Talebesvær, svælgkatar/irritation i svælget, snue, strubebetændelse. 

 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Sure opstød/halsbrand. 

 • Udslæt, nældefeber. 

 • Brystsmerter. 

 • Feber 

 • Nedsat lungefunktion samt øget mængde slim i starten af Deres behandling. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever birvirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller ved almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar Pulmozyme® i køleskab (2°C - 8°C). 

 • Kortvarig opbevaring uden for køleskab ved højere temperaturer (kun uden for køleskab én gang og ikke længere end 24 timer ved temperaturer op til 30°C) har ingen indvirkning på produktets indhold. 

 • Opbevar Pulmozyme® i ydre karton, da det er følsomt for lys. 

 • Brug ikke Pulmozyme® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pulmozyme® 1 mg/ml, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder indeholder:

 • Aktivt stof: Dornase alfa 1 mg/ml. 

  Hver 2,5 ml væske indeholder 2,5 mg (svarende til 2500 enheder) dornase alfa.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, calciumchloriddihydrat og vand til injektionsvæsker. 

Pakningsstørrelse:

Pulmozyme® 1 mg/ml, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning fås i pakninger med 30 enkeltdosisbeholdere á 2,5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

  

Ompakket og frigivet: 

Paranova Pack A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2013
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...