Fluoxetin "HEXAL"

dispergible tabletter 20 mg

Hexal

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

  

Fluoxetin HEXAL 20 mg, dispergible tabletter

fluoxetin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin HEXAL 

 3. Sådan skal du tage Fluoxetin HEXAL 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Fluoxetin HEXAL tilhører en lægemiddelgruppe, som kaldes antidepressiva. Disse lægemidler virker på det centrale nervesystem. Fluoxetin Sandoz indeholder det aktive lægemiddelstof fluoxetin. 

  

Voksne 

Fluoxetin HEXAL anvendes til: 

 • Depression. 

 • Tvangstanker og tvangshandlinger. 

 • Bulimi (spiseforstyrrelser).

Børn og unge over 8 år 

 • Moderat til svær depression, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange samtaleterapi. Fluoxetin Hexal bør kun anvendes til børn og unge med moderat til svær depression i kombination med sideløbende samtaleterapi.

Hvordan virker Fluoxetin Sandoz
Alle mennesker har et stof i hjernen, kaldet serotonin. Mennesker, der er deprimerede eller har obsessiv-kompulsiv sygdom eller bulimi har lavere niveauer af serotonin end andre. Det er ikke fuldt forstået, hvorledes Fluoxetin Sandoz og andre SSRI'er virker, men de kan hjælpe ved at øge niveauet af serotonin i hjernen.
Behandling af disse betingelser er vigtigt for at du får det bedre. Hvis det ikke behandles, kan din tilstand ikke forsvinde og kan blive mere alvorlig og sværere at behandle.
Du kan blive behandlet i et par uger eller måneder for at sikre, at du er symptomfri. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin HEXAL

Tag ikke Fluoxetin HEXAL:

 • Hvis du er allergisk over for fluoxetin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6). 

 • Hvis du tager eller for nyligt har taget antidepressive lægemidler eller lægemidler mod Parkinsons sygdom eller antibiotika, som tilhører gruppen af MAO-hæmmere, idet der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger. Eksempler på sådanne MAO-hæmmere inkluderer lægemidler til behandling af depression såsom nialamid, iproniazid, moclobemid, phenelzin, tranylcypromin, isocarboxazid, tolaxoton og linezolid (et antibiotikum) og methylthioniniumchlorid også kaldet methylenblåt (til behandling af forhøjet methæmoglobin i blodet). Behandling med Fluoxetin HEXAL bør først startes 2 uger efter seponering af en irreversibel MAO-hæmmer (f. eks. tranylcypromin eller selegilin) eller 1 dag efter seponering af en reversibel MAO-hæmmer type A (f. eks. moclobemid, linezolid). MAO-hæmmere bør ikke anvendes indenfor fem uger efter ophør med Fluoxetin HEXAL. Hvis du har fået ordineret Fluoxetin HEXAL i en lang periode og/eller i en høj dosis, vil lægen overveje, om der skal gå længere tid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fluoxetin HEXAL 

 • Hvis du har diabetes, da Fluoxetin HEXAL kan hæve eller sænke dit blodsukker. Din insulindosis eller anden diabetesmedicin kan kræve justering. 

 • Hvis du har haft krampeanfald, har epilepsi, nedsat lever-, nyre- eller hjertefunktion eller har haft et hjerteanfald, bør du informere din læge om dette, da det kan være nødvendigt at ordinere en lavere dosis. 

 • Hvis du er manisk eller har været manisk. 

 • Hvis du har en lav hvilepuls og/eller ved, at du kan have saltmangel som følge af længerevarende, alvorlig diarré og opkastning eller brug af diuretika (vanddrivende lægemidler). 

 • Hvis du har en tendens til blødninger. 

 • Hvis du har glaukom (forhøjet tryk i øjet). 

 • Hvis du får diuretika (vanddrivende medicin), specielt hvis du er ældre. 

 • Hvis du tager anden medicin eller naturmedicin, som indeholder perikon (Hypericum perforatum) (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin HEXAL”). 

 • Hvis du får elektrochokbehandling. 

 • Hvis du tidligere har haft blødningssygdom eller får blå mærker eller usædvanlige blødninger. 

 • Hvis du tager blodfortyndende medicin (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin HEXAL”). 

 • Hvis du er i behandling med tamoxifen (bruges mod brystkræft) (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin HEXAL”).

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade pådig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.  

Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. 

 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin. 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, børdu straks kontakte din læge eller hospitalet. 

  

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

  

Rastløshed/besvær med at sidde eller stå stille

I de første uger af behandlingen kan du få symptomer, såsom rastløshed, hvor du for eksempel ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). Hvis dosis bliver øget, kan det forværre disse symptomer. Kontakt straks lægen, hvis du oplever sådanne symptomer. 

  

Hvis du får en allergisk reaktion, såsom kløen, nældefeber eller hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals (ind imellem med åndenød eller problemer med at synke), skal behandlingen med Fluoxetin HEXAL stoppes (se afsnittet ”Bivirkninger”). 

  

Kontakt din læge, hvis du udvikler symptomer som høj feber, muskeltrækninger, forvirring og angst (”serotoninsyndrom”). Behandlingen med Fluoxetin HEXAL skal måske afbrydes. 

  

Vægttab kan forekomme under behandlingen med Fluoxetin HEXAL. 

  

Børn og unge i alderen 8 til 18 år:

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker 

og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de behandles med denne klasse af lægemidler. Fluoxetin HEXAL bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år til behandling af moderat til svær depression (i kombination med samtaleterapi) og ikke til andre sygdomsdiagnoser. Desuden er der kun begrænset information om sikkerheden på lang sigt af behandlingen med Fluoxetin HEXAL, hvad angår vækst, pubertet, mental, følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling. 

Trods dette kan din læge ordinere Fluoxetin HEXAL til patienter under 18 år med moderat til svær depression i kombination med samtaleterapi, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Fluoxetin HEXAL til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogle af ovennævnte symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år indtager Fluoxetin HEXAL. 

  

Fluoxetin HEXAL må ikke anvendes til børn under 8 år. 

  

Behandlingen kan medføre en øget risiko for karies pga. tør mund. Tænderne bør børstes to gange dagligt med fluorholdig tandpasta. 

  

Afvænningssymptomer efter endt behandling med Fluoxetin HEXAL

Du kan få afvænningssymptomer, når du stopper behandlingen med Fluoxetin HEXAL, særligt hvis behandlingen afsluttes brat (se afsnittet "Sådan skal du tage Fluoxetin HEXAL"). 

  

Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin HEXAL

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Visse andre lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Fluoxetin HEXAL. Nogle af disse lægemidler er: 

  

Visse lægemidler mod depression eller Parkinson som tilhører gruppen af MAO-hæmmere (f.eks. tranylcypromin, moclobemid eller selegilin) eller antibiotika, der indeholder linezolid. 

  

Hvis din læge ændrer din medicin fra såkaldte irreversible MAO-hæmmere (f.eks. tranylcypromin eller selegilin) til Fluoxetin HEXAL, skal der være et interval på mindst to uger mellem behandlingerne. 

Hvis din læge ændrer din medicin fra såkaldte reversible MAO-hæmmere (moclobemid, linezolid) skal behandlingen med Fluoxetin HEXAL først påbegyndes dagen efter. 

Hvis du ophører med at tage Fluoxetin HEXAL, og medicineringen er ændret til en MAO-hæmmer, skal der være et interval på mindst 5 uger, før du påbegynder behandling med en MAO-hæmmer. 

  

Det er specielt vigtigt, at du rådfører dig med din læge, før du tager: 

 • Blodfortyndende lægemidler (warfarin) 

 • Andre lægemidler mod depression (f.eks. tricykliske antidepressiva) eller andre lægemidler, som indeholder tryptophan eller lithium 

 • Visse lægemidler mod epilepsi (f.eks. phenytoin eller carbamazepin) 

 • Lægemidler af typen triptaner mod migræne 

 • Smertestillende lægemidler, som indeholder tramadol 

 • Lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA- og III-antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), visse antimikrobielle lægemidler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin indgivet intravenøst, pentamidin), malariabehandling især halofantrin, visse antihistaminer (astemizol, mizolastin) 

 • Smertestillende og betændelseshæmmende lægemidler, som acetylsalicylsyre og nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) 

 • Naturmedicin som indeholder perikon (hypericum perforatum) 

 • Flecainid eller encainid (mod hjerteproblemer) 

 • Tamoxifen (til behandling af brystkræft).

Brug af Fluoxetin HEXAL sammen med mad og drikke

Mad:
Tabletten må tages sammen med mad eller mellem måltider.
 

Alkohol:
Samtidig indtagelse af alkohol og Fluoxetin HEXAL frarådes.
 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.  


Fluoxetin HEXAL bør ikke anvendes under graviditet og i ammeperioden, medmindre din læge har vurderet, at risikoen ved ikke at anvende medicinen er større end ved at bruge den. Brug af Fluoxetin HEXAL kan både under graviditet og i ammeperioden påvirke det ufødte/ammede barn. 


Graviditet
Nogle undersøgelser har vist en øget risiko for medfødte misdannelser af hjertet hos nyfødte, hvor moderen indtog fluoxetin i løbet af de første få måneder af graviditeten. Generelt fødes 1 ud af 100 børn med hjertefejl. Dette var øget til omkring 2 ud af 100 børn, hvis mødrene havde indtaget fluoxetin under den tidlige del af graviditeten. I samråd med din læge skal I bestemme, om det er bedst for dig at stoppe med at tage Fluoxetin HEXAL mens du er gravid. Afhængig af omstændighederne kan det dog være, at din læge mener, det vil være bedre for dig at fortsætte med at tage Fluoxetin HEXAL.
 

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Fluoxetin HEXAL. Når medicin som Fluoxetin HEXAL tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.
 

Hvis du tager Fluoxetin HEXAL, specielt sent i graviditeten eller lige op til fødslen, kan dit barn have visse symptomer ved fødslen. Disse symptomer omfatter: Irritabilitet, rystelser, muskelsvaghed, vedvarende gråd, og problemer med at sutte samt søvnproblemer. Disse symptomer kan skyldes de såkaldte serotonerge effekter eller abstinenssymptomer. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.
 

Amning
Fluoxetin går over i modermælken og kan give dit barn bivirkninger. Du må kun amme, hvis det er helt nødvendigt. Hvis du fortsætter med at amme, vil lægen eventuelt ordinere en lavere dosis.
 

Fertilitet
Fluoxetin har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.
 

Spørg din læge eller apotek til råds, inden du tager nogen form for medicin.
 

Trafik og arbejdssikkerhed

Fluoxetin HEXAL kan nedsætte dømmekraften, koncentrationen og reaktionsevnen. Dette skal der tages hensyn i situationer, hvor øget opmærksomhed er nødvendig, f.eks. ved kørsel og håndtering af farlige maskiner.
 

Fluoxetin HEXAL indeholder lactose

Kontakt din læge før du tager denne medicin, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Fluoxetin HEXAL

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Fluoxetin kan tages som en enkelt dosis eller deles i flere doser. 

  

Fluoxetin HEXAL dispergible tabletter kan opløses i et glas vand, deles eller tages hele. 

  

Den anbefalede dosis er:

Depression: 

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. 

  

Efter 3-4 ugers behandling vil lægen vurdere, om dosis skal ændres. Om nødvendigt kan dosis øges gradvist til maksimalt 60 mg. For at sikre, at du får den lavest effektive dosis, vil lægen øge dosis forsigtigt. 

  

Du vil ikke nødvendigvis mærke en bedring af din depression, så snart du begynder behandlingen med Fluoxetin HEXAL. Dette er helt almindeligt, da der ofte går nogle uger, inden en bedring af symptomerne indsætter. 

  

Depression skal behandles i mindst 6 måneder. 

  

Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD): 

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. 

  

Efter 2 ugers behandling vil lægen vurdere, om dosis skal ændres. Om nødvendigt kan dosis øges gradvist til maksimalt 60 mg dagligt. Hvis du ikke har fået det bedre efter 10 ugers behandling, vil lægen eventuelt beslutte at afbryde behandlingen. 

  

Bulimi: 

Den anbefalede dosis er 60 mg dagligt. 

  

Børn og unge fra 8 til 18 år med depression: 

Behandlingen bør startes og overvåges af en speciallæge. Startdosis er 10 mg dagligt. Efter 1 til 2 uger kan din læge øge dosis til 20 mg dagligt. Dosis skal øges forsigtigt for at sikre, at du får den lavest effektive dosis. 

Børn med lav kropsvægt skal muligvis have en lavere dosis. 

  

Efter 6 måneders behandling vil lægen vurdere, om du har brug for at fortsætte behandlingen. Hvis du ikke får det bedre, vil lægen revurdere din behandling. 

  

Nedsat leverfunktion 

Hvis du har nedsat leverfunktion, vil dosis muligvis blive reduceret af din læge. 

  

Hvis du har taget for meget Fluoxetin HEXAL

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Fluoxetin HEXAL, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

  

Symptomer på overdosering er f.eks. kvalme, opkastninger, kramper, hjerteproblemer (såsom uregelmæssig hjerterytme og hjertestop), lungeproblemer og ændret mental status, der kan spænde fra uro til koma. 

  

Hvis du har glemt at tage Fluoxetin HEXAL

 • Bliv ikke bekymret, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis den efterfølgende dag. Tag aldrig dobbelt dosis. 

 • Det kan være nemmere at huske at tage din medicin regelmæssigt, hvis du tager den på samme tidspunkt hver dag.

Hvis du holder op med at tage Fluoxetin HEXAL

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Det er vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin. 

 • Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen, også selvom du får det bedre. 

 • Sørg for ikke at løbe tør for Fluoxetin HEXAL tabletter.

Når du stopper med at anvende Fluoxetin HEXAL, kan du få abstinenser i form af f.eks: Svimmelhed, prikkende eller brændende fornemmelse i huden, søvnforstyrrelser (livlige drømme, søvnløshed), rastløshed eller uro, usædvanlig træthed eller svækkelse, angst, kvalme, opkastning, rysten og hovedpine.
 

De fleste personer oplever, at disse bivirkninger er milde og forsvinder af sig selv inden for få uger. Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, når du stopper behandlingen. 


Når du skal stoppe behandlingen, vil lægen hjælpe dig med at nedtrappe dosis langsomt over en eller to uger for at mindske risikoen for bivirkninger.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Fortæl straks lægen

 • Kontakt omgående din læge eller hospitalet, hvis du får selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv (se afsnit 2). 

 • Hvis du får hududslæt eller en overfølsomhedsreaktion, såsom kløe eller hævelse af læberne/tungen.eller pibende vejrtrækning/åndenød. Overfølsomhedsreaktioner kan også omfatte alvorlige hudreaktioner (huden bliver rød og begynder at danne blister eller at skalle af) eller påvirkning af nyrerne, leveren eller lungerne (se afsnittet ”Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin HEXAL). Stop straks behandlingen og kontakt lægen. 

 • Hvis du føler dig rastløs og ude af stand til at sidde eller stå stille (se afsnittet “Advarsler og forsigtighedsregler”). 

 • Informer din læge med det samme, hvis din hud begynder at blive rød, hvis du får forskellige hudreaktioner, eller din hud begynder at få blærer eller at skalle. Dette er meget sjældent.

De mest hyppige bivirkninger (meget almindelige bivirkninger som kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede) er søvnløshed, hovedpine, diarré, kvalme og træthed.
 

Nogle patienter har fået følgende bivirkninger:

 • En kombination af symptomer (kaldet serotoninsyndrom), der omfatter uforklarlig feber ledsaget af hurtigere vejrtrækning eller hjerterytme, øget svedtendens, muskelstivhed eller rysten, forvirring, udtalt uro eller søvnløshed. 

 • Svækkelse, døsighed eller forvirring, særligt hos ældre patienter og (ældre) patienter, der får vanddrivende medicin. 

 • Langvarig, smertefuld rejsning af penis. 

 • Irritabilitet og udtalt uro. 

 • Hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, besvimelse, kollaps eller svimmelhed efter at have rejst sig, hvilket kan tyde på unormal funktion af hjertets slagfrekvens. 

Hvis du får en eller flere af ovennævnte bivirkninger, skal du straks kontakte lægen.

  

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får en af følgende bivirkninger, og det er generende eller langvarigt. 

  

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede) 

 • nedsat appetit, vægttab 

 • nervøsitet, angst 

 • rastløshed, nedsat koncentrationsevne 

 • anspændthed 

 • nedsat sexlyst eller seksuelle problemer (herunder rejsningsbesvær i forbindelse med samleje) 

 • søvnforstyrrelser, usædvanlige drømme, træthed eller søvnighed 

 • svimmelhed 

 • smagsforvrængning 

 • ukontrollerede rystelser 

 • sløret syn 

 • følelses af hurtige og uregelmæssige hjerteslag 

 • rødmen 

 • gaben 

 • fordøjelsesbesvær, opkastning 

 • mundtørhed 

 • udslæt, nældefeber, kløe 

 • øget svedtendens 

 • ledsmerter 

 • hyppigere vandladning 

 • uforklaret vaginalblødning 

 • kulderystelser 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede) 

 • fremmedfølelse 

 • unormal tankevirksomhed 

 • unormal opstemthed 

 • problemer med orgasme 

 • selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv 

 • tænderskæren 

 • muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser eller balance- eller koordinationsproblemer 

 • nedsat hukommelse 

 • forstørrede (udvidede) pupiller 

 • ringeng for ørerne 

 • lavt blodtryk 

 • stakåndethed 

 • næseblod 

 • synkebesvær 

 • hårtab 

 • øget tendens til blå mærker 

 • uforklarlige blå mærker eller blødninger 

 • koldsved 

 • vandladningsbesvær. 

 • kulde- eller varmefølelse 

 • unormale leverfunktionsundersøgelser 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede) 

 • lav koncentration af salt i blodet. 

 • nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker 

 • uhæmmet adfærd 

 • hallucinationer 

 • ophidselse 

 • panikanfald 

 • forvirring 

 • stammen 

 • krampeanfald 

 • vaskulitis (årebetændelse) 

 • hurtig hævelse af vævet i hals, ansigt, mund og/eller svælg 

 • smerter i spiserøret 

 • leverbetændelse 

 • lungeproblemer 

 • lysfølsomhed 

 • muskelsmerter 

 • vandladningsproblemer 

 • udskillelse af modermælk 

Knoglebrud - En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin. 

  

De fleste af disse bivirkninger vil sandsynligvis forsvinde ved fortsat behandling. 

  

Yderligere for børn og unge (8-18 år) – I tillæg til ovennævnte bivirkninger kan Fluoxetin HEXAL hæmme væksten og muligvis forsinke kønsmodning. Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker), fjendtlighed, mani og næseblod er også en almindelig bivirkning set hos børn. 

  

Når behandlingen stopper, kan der opstå afvænningssymptomer, især hvis behandlingen stoppes brat. Risikoen for at få afvænningssymptomer kan hænge sammen med behandlingsvarigheden, dosis og nedtrapningshastigheden. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluoxetin HEXAL indeholder:

Aktivt stof: fluoxetinhydrochlorid svarende til 20 mg fluoxetin 

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat. Cellulose, mikrokrystallinsk. Majsstivelse, pregelatineret. Crospovidon. Croscarmellosenatrium. Silica, kolloid vandfri. Saccharinnatrium. Natriumcyclamat. Magnesiumstearat. 

Smagsstoffer: Pebermyntearoma. Blommearoma. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Fluoxetin HEXAL 20 mg dispergible tabletter er hvide, runde og hvælvede tabletter med delekærv på den ene side. Forefindes i blisterpakning af: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 70, 100 og 100x1 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

 

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret den 02.09.2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...