Ampicillin "PCD"

filmovertrukne tabletter 500 mg

PharmaCoDane

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

AMPICILLIN PCD 500 mg filmovertrukne tabletter.

ampicillin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Ampicillin PCD til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bi- virkninger, som ikke er nævnt her. 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ampicillin PCD 

 3. Sådan skal du tage Ampicillin PCD 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Ampicillin PCD er et antibiotikum af penicillintypen. 

Ampicillin PCD virker på bakterier, som er årsag til betændelse (infektion). 

Du får Ampicillin PCD mod betændelse. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ampicillin PCD

Tag ikke Ampicillin PCD

 • hvis du er overfølsom over for det aktive stof ampicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ampicillin PCD.
 • Hvis du er overfølsom over for penicilliner eller andre antibiotika (beta-lactamantibiotika). Tal med lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Ampicillin PCD 

 • hvis du har kyssesyge (mononukleose)
 • hvis du har blodkræft (lymfatisk leukæmi)
 • er overfølsom over for anden medicin mod betændelseeller tidligere har oplevet overfølsomhed overfor penicillin.

 

Kontakt straks lægen eller hospitalet, hvis du får: 

 • pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse. ring 112. Kan være livsfarligt.
 • voldsom eller langvarig, blodig diarré, når du bruger eller har brugt Ampicillin PCD. Det kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

Brug af anden medicin sammen med Ampicillin PCD

Fortæl altid lægen eller på apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Forskellig medicin kan påvirke hinandens virkning, således at dosis af lægemidlerne muligvis skal ændres. For Ampicillin PCD skal du specielt være opmærksom ved samtidig anvendelse af følgende medicin: 

 • anden medicin mod betændelse (kloramfenikol, tetracyklin)
 • medicin mod urinsyregigt (allopurinol, probenecid)

Brug af Ampicillin PCD sammen med mad og drikke

Du bør tage Ampicillin PCD på tom mave, mindst en time før et måltid eller 2 timer efter et måltid.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: Du kan tage Ampicillin PCD under graviditeten. 

 

Amning: Du kan amme, selv om du tager Ampicillin PCD.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ampicillin PCD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Ampicillin PCD

Tag altid Ampicillin PCD nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.  

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne: 

1-2 tabletter på 500 mg (500 mg - 1000 mg) 3-4 gange daglig. 

Den samlede daglige dosis afhænger af, hvor svær betændelsen er. 

 

Ved ukompliceret gonoré: 

Tag 7 tabletter på 500 mg (i alt 3500 mg) som engangsdosis. 

 

Børn: 

Dosis afhænger af barnets vægt. Den normale dosis er 50-100 mg/kg/døgn, fordelt på 3-4 doser. Den samlede daglige dosis afhænger af, hvor svær betændelsen er.  

Hvis du har taget for mange Ampicillin PCD 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ampicillin PCD , end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, diarré, forstyrrelser i saltbalancen, bevidsthedssløring, muskeltrækninger, kramper, koma, nyresvigt og blodmangel med gulsot. 

Hvis du har glemt at tage Ampicillin PCD 

Hvis du har glemt at tage en dosis Ampicillin PCD, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at tage bruge Ampicillin PCD 

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne er nedenfor opdelt efter alvorlighed og hyppighed. Følgende er registreret.  

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Forandringer i blodet, der kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker (trombocytopeni). Kontakt straks læge.
 • Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, infektioner og feber (agranulocytose). Kontakt straks læge.

 

Hyppigheden ikke kendt: 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Ring 112. Kan være livsfarligt.
 • Voldsomt udslæt og tendens til blødninger. Kontakt straks læge.
 • Langvarig eller blodig diaré med mavesmerter eller feber. Kontakt straks læge.
 • Blødende tyktarmsbetændelse med stærke mavesmerter, blod og slim på afføringen, vægttab, feber og træthed. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Diarré.
 • Hududslæt.

 

Hyppigheden ikke kendt: 

 • Træthed og bleghed på grund af blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med din læge.
 • Træthed, infektioner og feber pga. forandringer i blodet (leukopeni). Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen, da det hos nogle kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning.
 • Udslæt i ansigt og på arme og ben, samt feber.
 • Allergisk reaktion, nældefeber.
 • Smerter i leddene.
 • Kvalme, opkastning.
 • Feber.
 • Svampeinfektion i munden.

 

Ampicillin PCD kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i laboratorieprøver, f.eks. blodets sammensætning (eosinofili). 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Ampicillin PCD utilgængeligt for børn. 

  

Brug ikke Ampicillin PCD efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Udløb) er den sidste dag i den nævnte måned. 

  

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ampicillin PCD indeholder:

 • Det aktive indholdsstof er ampicillintrihydrat. 

 • De øvrige hjælpestoffer er: Crospovidon, hypromellose, vandfri kolloid silica, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, propylenglycol og talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser

Ampicillin PCD er en hvid oval tablet med delekærv på den ene side. 

Ampicillin PCD er pakket i glas a 24 stk. eller 100 stk. 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

PharmaCoDane ApS  

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev  

Fremstiller

Athlone Laboratorie 

Ballymurray 

Co. Roscommon 

Ireland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i september 2014  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...