Granon®

brusetabletter 600 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Granon 600 mg brusetabletter

Acetylcystein 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 • Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  Oversigt over indlægssedlen

  1. Virkning og anvendelse 

  2. Det skal du vide, før du begynder at tage Granon 

  3. Sådan skal du tage Granon 

  4. Bivirkninger 

  5. Opbevaring 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Granon bruges til at løsne slim og gøre det lettere at hoste det op i tilfælde af luftvejssygdomme med sejt slim hos voksne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Granon

Tag ikke Granon
 • hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Granon (angivet i punkt 6). 

 • hvis du for nylig har hostet blod op. 

  Du må ikke bruge Granon til børn under 2 år. 

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen før du tager Granon 

 • hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer) 

 • hvis du har eller har haft mavesår 

 • hvis du er særlig følsom over for histamin 

  Vær opmærksom på følgende

  Granon kan give alvorlige hudreaktioner. Hvis du får forandringer i hud og slimhinder, skal du kontakte din læge og stoppe behandlingen med Granon. 

  Brug af anden medicin sammen med Granon

  Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  Tal med din læge 

 • hvis du bliver behandlet for en infektion med antibiotika (f.eks. cephalexin), da Granon bør tages 1 - 2 timer forskudt af visse typer antibiotika. Spørg din læge eller på apoteket, hvis du er i tvivl. 

 • hvis du tager hostestillende medicin. 

 • hvis du tager glyceryltrinitrat til at behandle/forebygge angina pectoris og hjertesvigt. 

  Brug af Granon sammen med mad og drikke

  Du kan tage Granon i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

  Graviditet og amning

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel 

  Du bør ikke tage Granon, hvis du er gravid eller ammer. Tal med lægen. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Granon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken eller arbejde med maskiner. 

  Granon indeholder sorbitol og lactose

  Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter. 

  Granon indeholder 139 mg natrium pr. brusetablet. Hvis du er på natrium - eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

 • 3. Sådan skal du tage Granon

  Tag altid Granon nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  Brugsanvisning: Du skal opløse brusetabletten i et ½-1 glas vand, og drikke væsken. Efter opløsning af brusetabletten i vand, er opløsningen en klar, farveløs væske uden partikler. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

  Tag ikke Granon sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim som skal hostes op. Det kan forstyrre nattesøvnen. 

  Den anbefalede dosis er

  Voksne: ½ brusetablet (300 mg) 2 gange dagligt eller 1 brusetablet (600 mg) 1 gang dagligt.

  Brug til børn og unge

  Granon 600 mg er ikke egnet til børn og unge. Du må ikke bruge Granon til børn under 2 år. 

  Hvis du har taget for mange Granon

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Granon brusetabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

  Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning. 

  Hvis du har glemt at tage Granon

  Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  Alvorlige bivirkninger 

  Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

  Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

  Ikke alvorlige bivirkninger 

  Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

 • Mundbetændelse, mavesmerter, diaré, opkastning, halsbrand og kvalme 

 • Hovedpine, feber 

 • Overfølsomhedsreaktioner (kløe, nældefeber, hududslæt og hævelser, vejrtrækningsbesvær, hurtig puls og lavt blodtryk) 

 • Susen for ørerne (tinnitus) 

  Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Kløe 

 • Udslæt, (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. 

  Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 • 5. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

  Opbevares i den originale emballage. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

  Holdbarhed efter åbning er 24 måneder, dog maksimalt til den udløbsdato, der står på pakningen. 

  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Granon brusetabletter 600 mg indeholder
 • Aktivt stof: acetylcystein 

 • Øvrige indholdsstoffer: ascorbinsyre, citronsyre, vandfri; lactose, vandfri; natriumhydrogencarbonat; natriumcarbonat, vandfri; mannitol (E421); saccharinnatrium (E954); natriumcyclamat (E952); natriumcitrat. 

 • Citronaroma: sorbitol (E420); mannitol (E421); maltodextrin; gluconolacton; silica kolloid vandfri; citrusolier. 

  Udseende og pakningsstørrelser

  Granon er en rund, hvid brusetablet med delekærv på den ene side. 

  Granon 600 mg findes i pakningsstørrelser af 10, 20, 5x10 og 10x10 brusetabletter. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Takeda Pharma A/S Dybendal Alle 10

  2630 Taastrup 

  Fremstiller

  Hermes Arzneimittel GmbH Hans-Urmiller-Ring 52 

  82515 Wolfratshausen Tyskland 

  Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

  Danmark og Norge: Granon 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest ændret 5. november 2015
   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...