Diamox®

tabletter 250 mg

Mercury

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Diamox® 250 mg tabletter 

 

Acetazolamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide
 • Lægen har ordineret Diamox til dig personligt. Lad derfor være med at give Diamox til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som Ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox
 3. Sådan skal du tage Diamox
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diamox er et middel mod grøn stær (glaukom).
Det virker ved at sænke trykket i øjet ved at mindske produktionen af væske i øjet.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage DIAMOX

Tag ikke Diamox hvis du

 • er overfølsom (allergisk) over for acetazolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • er overfølsom (allergisk) over for medicin, der især bruges mod blærebetændelse (sulfonamider)
 • har syreforgiftning (hyperchloræmisk acidose)
 • har for lidt kalk, kalium eller natrium i blodet
 • har dårlig funktion af binyrebarken (f.eks. Addisons sygdom)
 • har for meget kalk i urinen
 • har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion
 • har en bestemt type grøn stær (snævervinklet glaukom).

Vær ekstra forsigtig med at tage Diamox

Tal med lægen, inden du tager Diamox, hvis du har 

 • nedsat lever- eller nyrefunktion
 • for store lunger (emfysem) eller kronisk bronkitis (rygerlunger)
 • eller har haft nyresten.

Vær opmærksom på 

 • Så længe du får Diamox, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diamox. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge hvis du tager 

 • medicin mod epilepsi (phenytoin, topiramat, carbamazepin eller primidon)
 • medicin mod diabetes (tabletter)
 • andre carbonanhydrasehæmmere (dvs. midler mod grøn stær)
 • såkaldte folinsyreantagonister (f.eks. midler mod reumatiske sygdomme og kræft)
 • blodfortyndende midler
 • smertemedicin, der indeholder acetylsalicylsyre
 • hjerteglykosider (digitalis)
 • medicin mod for højt blodtryk.medicin mod urinvejsinfektion (metenamin)
 • medicin som indeholder amfetamin eller kinidin
 • medicin mod maniodepressiv sygdom (litium)
 • medicin mod reumatiske sygdomme (ciclosporin)
 • natriumbicarbonat.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Diamox og Diamox kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.  

Brug af Diamox sammen med mad og drikke

Du skal tage Diamox med et glas vand.  

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Diamox. Tal med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Diamox efter aftale med lægen.  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Diamox kan give bivirkninger f.eks. svimmelhed, døsighed, desorientering, forbigående nærsynethed, myrekryb og forstyrrelser i koordination af bevægelser, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage DIAMOX

Tag altid Diamox nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Voksne: 

Den sædvanlige dosis 1-4 tabletter på 250 mg (i alt 250 - 1000 mg) fordelt på 2-4 doser.  

Hvis du har taget for mange Diamox tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Diamox tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering kan være døsighed, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, usikre bevægelser, dobbeltsyn, sløret syn, kvalme, opkastning, forøget urinmængde, tørst, hovedpine, metabolisk acidose (træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet), for lidt kalk i blodet, feber, udslæt, blod i urinen, leukopeni (lavt antal hvide blodlegemer), anæmi (blodmangel), nyresten og nyresvigt.  

Hvis du har glemt at tage Diamox

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at tage Diamox 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Diamox kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter). 

 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue, Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter). 

 • Smerter, ofte anfaldsvise I siden og hen over lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt lægen
 • Lammelse og muskeltrækninger
 • Unormalt stor urinmængde, nyresvigt
 • Unormal leverfunktion
 • Hepatitis
 • Gulsot, vævshenfald i leveren.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter). 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafy!aktisk shock).
  Kan være livsfarligt. Ring 112
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud, Kontakt læge eller skadestue
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue
 • Svær blodmangel med træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden. Kontakt læge
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge
 • Almen sløjhed, træthed og bleghed, tendens til betændelse {infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer eller alvorlig blodmangel), Kontaktstraks læge
 • Forhøjet sukkerindhold i urinen.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter).  

 • Svimmelhed
 • Smagsforandring
 • Appetitløshed
 • Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter). 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden
 • Kvalme, opkastning
 • Diarre, sort eller mørkfarvet afføring
 • Kløe
 • Rødmen
 • Feber
 • Kraftløshed, svaghed
 • Tørst
 • Hovedpine
 • Irritabilitet
 • Nedsat libido
 • Sløvhed
 • Forvirring
 • Prikken/stikken i arme eller ben.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter). 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium I blodet kan I meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen
 • Nærsynethed
 • Susen for ørerne (tinnitus)
 • Udslæt
 • Nældefeber
 • Øget mandlig behåring hos kvinder
 • Lysfølsomhed
 • Nedsat hørelse.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

 

Diamox kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Deldrejer sig om ændringer i elektrolytter {salte) og mængden af urinsyre i blodet. Tal med lægen. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

Opbevar Diamox utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Diamox ved almindelig temperatur.
Brug ikke Diamox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Diamox 250 mg tabletter indeholder: 

 • Aktivt stof: Acetazolamid
 • Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphatdihydrat, majsstivelse, natriumstivelsesglycolat, polyvidon, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelse 

Diamox 250 mg er hvide tabletter med delekærv. 

 

Pakningsstørrelse 

En pakning indeholder 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Mercury Pharmaceuticals Ltd 

Capital House  

85 King William Street 

London EC4N 7BL 

Storbritannien 

Fremstiller:

Customs Pharmaceuticals Ltd.  

Conway Street,
Hove, East Sussex,  

BN3 3LW,  

Storbritannien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...