Calcium-Sandoz®

brusetabletter 500 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

 

Calcium-Sandoz® 500 mg brusetabletter  

calciumlactogluconat/calciumcarbonat 

 

Calcium-Sandoz® er et registreret varemærke, som tilhører Novartis AG. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer 

 • De kan få Calcium-Sandoz® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Calcium-Sandoz®.
 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere De vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlægsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Calcium-Sandoz®
 3. Sådan skal De bruge Calcium-Sandoz®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Calcium-Sandoz® indeholder kalk (calcium). De kan bruge Calcium-Sandoz® til forebyggelse og behandling af calciummangel samt knogleskørhed (osteoporose).  

Calcium-Sandoz® kan også anvendes sammen med vitamin D, i behandlingen af engelsk syge (blødgøring af knogler hos børn) og osteomalaci (blødgøring af voksnes knogler). 

 

Hvis Deres læge har sagt, at De skal bruge Calcium-Sandoz® for noget andet, skal De altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Calcium-Sandoz®

Brug ikke Calcium-Sandoz® hvis: 

 • De er overfølsom over for calciumlactogluconat eller calciumcarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • De lider af forhøjet indhold af calcium i blodet (hypercalcæmi).
 • De lider af forhøjet udskillelse af calcium i urinen (hypercalciuri).
 • De lider af nyreproblemer såsom nyresten (nephrolithias) eller calcium aflejring i nyrerne (nephrocalcinosis).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Calcium-Sandoz® 

 • hvis De samtidig med Calcium-Sandoz® får høje doser af D-vitamin, vil der være risiko for, at Deres nyrer bliver påvirket. Derfor skal Deres nyrer kontrolleres regelmæssigt med blod- og urinprøver.
 • hvis De lider af nyresygdomme bør De kun anvende dette produkt efter samråd med Deres læge, især hvis De også tager aluminiumholdige produkter.

Vær opmærksom på følgende 

Hvis De har haft nyresten eller har forhøjet kalk i urinen, bør De have undersøgt urin regelmæsigt. Hvis nødvendigt bør Deres dosis nedsættes eller behandlingen bør ophøre. 


Hvis De har tendens til at danne nyresten, bør De indtage rigeligt med væske. 

 

Oplys altid ved blodprøve- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Calcium-Sandoz®. Det kan påvirke prøveresultaterne.  

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Tal med Deres læge, hvis De bruger følgende medicin: 

 • vanddrivende medicin (thiazider).
 • astma- eller gigtmedicin (binyrebarkhormon, prednison).
 • antibiotikum (tetracyclin).
 • hjertemedicin (digoxin).
 • medicin mod knogleskørhed (bisfosfonat).
 • mod huller i tænderne (natriumfluorid).

 

Calcium-Sandoz® bør tages mindst 2 timer efter eller 4 til 6 timer før indtagelse af tetracycliner (antibiotika). 

 

Calcium-Sandoz® bør tages mindst 3 timer efter indtagelse af orale bisphosphonater eller natriumfluorid.  

Brug af Calcium-Sandoz® sammen med mad og drikke 

De kan tage Calcium-Sandoz® med eller uden mad. 


Hvis De har spist spinat eller rabarber (indeholder oxalsyre) eller kornprodukter (indeholder fytinsyre), skal der gå 2 timer, før De må tage Calcium-Sandoz®. Oxalsyre og fytinsyre nedsætter optagelsen af kalk fra tarmen. 

Graviditet og amning 

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet: 

De kan bruge Calcium-Sandoz® under graviditet. Den normale daglige dosis er 1000-1300 mg calcium og bør ikke overstige 1500 mg (3 brusetabletter). 

 

Amning: 

De kan bruge Calcium-Sandoz®, mens De ammer. Den normale daglige dosis er 1000-1300 mg calcium. Calcium går over i modermælken uden af have negativ effekt på det ammede barn.  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Calcium-Sandoz® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Calcium-Sandoz® 

Hver brusetablet indeholder 15 mg aspartam. Aspartam er en fenylalaninkilde og kan være skadelig, hvis De lider af fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 


Hver brusetablet indeholder 68,45 mg natrium. Hvis De er på natrium- eller saltfattig diæt, skal De tage hensyn hertil. 


Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at de ikke tåler visse sukkerarter. 


Hver brusetablet indeholder 0,002 kulhydratenheder og er derfor velegnet til diabetikere. 

3. Sådan skal De bruge Calcium-Sandoz®

Hvis Deres læge har ordineret Calcium-Sandoz® til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er de i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne: 1-3 brusetabletter (500-1500 mg) daglig. 

Børn over 2 år: 1-2 brusetabletter (500-1000 mg) daglig. 

 

De må kun anvende Calcium-Sandoz® til børn under 2 år efter lægens anvisning. 

 

Opløs brusetabletten i et glas vand (ca. 200 ml). Opløsningen bliver uklar. Drik det med det samme.  

 

Tabletten må ikke sluges eller tygges. 

 

Nedsat nyrefunktion 

De bør ikke anvende Calcium-Sandoz®. Tal med lægen.  

Hvis De har taget for mange Calcium-Sandoz® brusetabletter 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Calcium-Sandoz®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med. 


Ved overdosering kan De få kvalme, opkastninger, forstoppelse, øget tørst, øget vandladning og væskemangel.  

Har De glemt at tage Calcium-Sandoz® 

Hvis De har glemt en dosis, skal De ikke tage dobbelt dosis, men fortsætte med Deres sædvanlige dosering. 

4. Bivirkninger

Calcium-Sandoz® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1.000 patienter): 

 • Forhøjet kalkindhold i urinen.
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): 

 • Luft i maven, forstoppelse, diarré, mavesmerter.
 • Kvalme, opkastninger.
 • Hypersensitivitet såsom kløe, udslæt, nældefeber.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Calcium-Sandoz® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blod- og urinprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Calcium-Sandoz® utilgængeligt for børn.
 • Opbevar Calcium-Sandoz® i original emballage, da lægemidlet er følsomt overfor fugt. Rørene skal holdes tæt lukkede.
 • Brug ikke Calcium-Sandoz®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Calcium-Sandoz®, brusetabletter, 500 mg indeholder: 

Virksomt stof: Calcium, som calciumlactogluconat 1132 mg og calciumcarbonat 875 mg (svarende til 500 mg  

calcium). 

Øvrige indholdsstoffer: Citronsyre, appelsinsmag (indeholder appelsinolie, maltodextrin, arabisk gummi, sorbitol
(E 420), glucose), aspartam (E 951), macrogol 6000 og natriumhydrogencarbonat.  

Udseende og pakningsstørrelse 

Calcium-Sandoz® er en rund, hvid brusetablet. 

Calcium-Sandoz® findes i pakningsstørrelserne 20 stk., 90 stk. og 120 stk. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev  

 

Ompakket og frigivet: 

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2008
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...