Ciproxina

øredråber, suspension 10 + 2 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Ciproxina® 2 mg/ml / 10 mg/ml øredråber, suspension 

 

ciprofloxacin/hydrocortison  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Ciproxina® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Ciproxina®
 3. Sådan skal De bruge Ciproxina®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ciproxina® indeholder et antibiotikum og binyrebarkhormon. Ciproxina® dræber bakterier og dæmper betændelse (infektion). 

De kan bruge Ciproxina® til behandling af betændelse (infektion) med bakterier i øregangen og det ydre øre. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Detskal de vide, før de begynder at bruge Ciproxina®

Brug ikke Ciproxina® 

 • Hvis De er allergisk over for ciprofloxacin, hydro- cortison eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciproxina® (angivet i punkt 6).
 • Hvis De er allergisk over for andre antibiotika kaldet quinoloner.
 • Hvis De tror, De har:
  • En betændelse (infektion) i det ydre øre, der skyldes en virus, f.eks. skoldkopper og herpes.
  • En svampeinfektion i det ydre øre.
  • Mistanke om eller kendt skade på trommehinden, herunder hul i trommehinden.

 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Ciproxina®. 

 

Hvis De bemærker de første tegn på hududslæt eller nogen anden overfølsomhedsreaktion, herunder nældefeber og kløe, skal De stoppe behandlingen og straks kontakte Deres læge. Hvis De får svært ved at trække vejret, skal De ringe 112. 

Kontakt lægen, hvis De ikke får det bedre, eller betændelsen (infektionen) bliver værre. 

 

Vær opmærksom på følgende:  

 • De skal normalt ikke bruge Ciproxina® til børn under 2 år. Tal med lægen.
 • Når De bruger Ciproxina®, skal De beskytte Dem mod solen.
 • De må ikke bruge Ciproxina® til behandling af mellemørebetændelse.
 • De kan blive mere modtagelig over for andre betændelser (infektioner), når De bruger denne medicin, især efter langvarig anvendelse.
 • Hætten på dråbeapplikatoren indehollder naturgummi (latex), som kan give alvorlige allergiske reaktioner.

Brug af anden medicin sammen med Ciproxina® 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Graviditet og amning 

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.  

 

Graviditet 

De må ikke bruge Ciproxina®, hvis De er gravid. Tal med lægen.  

 

Amning 

De må ikke bruge Ciproxina®, hvis De ammer. Tal med lægen.  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Ciproxina® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal de bruge Ciproxina®

Brug altid Ciproxina® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Børn over 2 år, voksne og ældre: 3 dråber i øregangen i det/de betændte øre/ører 2 gange dagligt i 7 dage. 

 

Brug kun Ciproxina® til drypning i øret/ørerne. 

Sådan bruger De Ciproxina® korrekt

 1. Hent flasken med Ciproxina®.
 2. Vask Deres hænder.
 3. Varm øredråberne i hånden til stuetemperatur før brug.
 4. Ryst flasken grundigt inden brug.
 5. Skru hætten af flasken, og sæt den vedlagte dråbeapplikator fast på flasken.
 6. Sug øredråber op i pipetten.
 7. Læg Dem ned med det betændte øre opad.
 8. Placér pipettens spids tæt på øregangen.
 9. Undgå at berøre huden på eller i øret, omgivende områder eller andre overflader med pipettens spids. Det kan forurene øredråberne.
 10. Tryk let på pipetten med Deres tommel- og pegefinger for at frigøre én dråbe Ciproxina® ad gangen.
 11. Efter at have dryppet med Ciproxina®, skal De blive liggende med øret opad i mindst 30 sekunder for at sikre, at dråberne fordeler sig i øregangen.
 12. Hvis De skal behandles med Ciproxina® i begge ører, gentages trin 6-11 for det andet øre.
 13. Luk flasken omhyggeligt med dråbeapplikatoren umiddelbart efter brug.

 

Hvis en dråbe ikke kommer ind i øret, så prøv igen. 

Hvis De har brugt for meget Ciproxina®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Ciproxina®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

Hvis De har glemt at bruge Ciproxina®

De må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at bruge Ciproxina®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Ørekløe.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):  

 • Svampeinfektioner i huden
 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
 • Øresmerter.
 • Tilstopning af øret.
 • Ubehag i øret.
 • Rødmen af huden i øregangen.
 • Kvalme.
 • Afskalning af huden.
 • Nældefeber.
 • Udslæt i øret.
 • Kløe.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Hørenedsættelse.
 • Susen for ørerne (tinnitus).

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen 

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Sumdhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Ciproxina® ved temperaturer over 25°C.
 • Opbevar ikke Ciproxina® i køleskab.
 • Opbevar flasken i den ydre karton, for at beskytte mod lys.
 • Brug ikke Ciproxina efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ciproxina® 2 mg/ml / 10 mg/ml, øredråber, suspension indeholder: 

Aktive stoffer: Ciprofloxacin og hydrocortison. 

Hver ml suspension indeholder ciprofloxacinhydrochlorid svarende til 2 mg ciprofloxacin og 10 mg hydrocortison. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Benzylalkohol, polysorbat 20, natriumacetattrihydrat, eddikesyre, phospholipon 90H, natriumchlorid, polyvinylalkohol og renset vand. 

Udseende

Ciproxina er en let viskøs, hvid til råhvid suspension. 

Pakningsstørrelse

Ciproxina® leveres i en 10 ml glasflaske med skruelåg. Pakningen indeholder også en dråbeapplikator (som består af en pipette, et låg samt en gummibold). Ciproxina er klar til brug, når dråbeapplikatoren er sat fast til flasken. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Ompakket og frigivet af: 

Paranova Pack A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2015  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...