Pevisone®

creme 10+1 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

11-2015 

P552744-2 

11-2015 

P552744-2 

Pevisone® 10 mg/g + 1 mg/g, creme

Econazolnitrat / triamcinolonacetonid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4. 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pevisone® 

 3. Sådan skal du bruge Pevisone® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Pevisone® indeholder et svampemiddel (econazolnitrat) og et binyrebarkhormon (triamcinolonacetonid), som virker mod betændelse, allergi og kløe.

Anvendelse: 

Du kan bruge Pevisone® til behandling af eksem og svamp i huden. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pevisone®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Pevisone® 

 • hvis du er allergisk over for triamcinolonacetonid eller econazolnitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pevisone® (angivet i afsnit 6). 

 • hvis du har en hudlidelse med rødmen, røde betændte knopper og udvidede blodkar på næsen og i huden omkring næsen (rosacea). 

 • hvis du har eksem eller udslæt omkring munden. 

 • hvis du har meget uren hud (akne). 

 • hvis du har en bestemt type hudsygdom såsom tuberkulose, skoldkopper eller herpes simplex. 

 • hvis du har betændelse i huden på grund af bakterier eller virus på et hudområde, samt på steder hvor du for nylig er blevet vaccineret. 

  Advarsler og forsigtighedsregler 

  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Pevisone®

  Pevisone® er kun til udvortes brug. Undgå, at cremen kommer i kontakt med øjne eller mund. 

  Stop behandlingen, hvis du får reaktioner, der tyder på overfølsomhed eller en kemisk reaktion. 

  Vær opmærksom på følgende 

  Cremen indeholder et binyrebarkhormon (triamcinolonacetonid), og derfor bør du være forsigtig 

 • ved behandling af børn, som er mere følsomme end voksne overfor cremens øvrige virkninger på kroppen og det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen. 

 • ved brug af cremen i ansigtet og især omkring øjnene. Gentagen og/eller langvarig behandling med binyrebarkhormoner omkring øjnene kan give grå stær (med uskarpt syn), øge trykket i øjnene eller øge risikoen for grøn stær (glaukom – med symptomer såsom hovedpine, kvalme, nedsat syn og regnbuesyn). 

 • ved brug i armhulen eller lysken, hvor hudområder let kan komme til at gnide mod hinanden. 

 • ved brug på større hudområder eller på beskadiget hud, under tætsiddende tøj eller lufttætte bandager eller ved langvarig behandling, da det kan øge optagelsen af lægemidlet. 

 • eftersom behandling med binyrebarkhormoner også er forbundet med udtynding af hud og skrøbelig hud, stribedannelse i huden (striae), blodfyldte røde hudforandringer f.eks. på næsen, betændelsestilstande i huden omkring munden, akne, synlige små blodkar, småblødninger i hud og slimhinder, øget hårvækst hos kvinder, forsinket sårheling og en øget risiko for alvorlige hudinfektioner. 

  Brug af anden medicin sammen med Pevisone® 

  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  Tal med lægen, hvis du bruger 

 • blodfortyndende medicin (såsom warfarin eller acenocoumarol). 

  Graviditet og amning 

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

  Graviditet 

  Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Pevisone®. Tal med lægen. 

  Amning 

  Hvis du ammer, må du kun bruge Pevisone® efter aftale med lægen. Smør ikke Pevisone® creme på brystvorterne før amning. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed 

  Pevisone® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  Pevisone® indeholder benzoesyre og butylhydroxyanisol Benzoesyre (E210), virker let irriterende på hud, øjne og slimhinder. Butylhydroxyanisol (E320), kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Pevisone®

Brug altid Pevisone® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er Voksne og børn 

Smør Pevisone® på huden i et tyndt lag 1 - 3 gange daglig. Behandlingen bør ikke overskride 10 dage, da længere tids anvendelse kan medføre tynd hud, der let går i stykker. 

Åbning af tuben 

 1. Skru hætten af. 

 2. Bryd tubens forsegling ved at vende hætten om og presse den mod tubens spids. 

Hygiejniske forholdsregler: 

 1. Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du smører med Pevisone®

 2. Du skal sørge for, at de ting (håndklæde, vaskeklud), der kommer i kontakt med det angrebne hudområde, ikke bliver brugt af andre. 

Hvis du har brugt for meget Pevisone® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Pevisone® end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har brugt for meget Pevisone® i lang tid, kan du få hudirritation, som forsvinder igen, når du holder op med at bruge Pevisone®

Du kan optage så meget binyrebarkhormon gennem huden, at din krops egen produktion af binyrebarkhormon kommer ud af balance. 

Hvis du har glemt at bruge Pevisone® 

Du må ikke bruge dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Pevisone® 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Brændende fornemmelse i huden, hudirritation, rødmen. 

  Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Overfølsomhed, kontakteksem, tynd hud, kløen, afskalning af huden, strækmærker, små punktformede blødninger i hud og slimhinder, smerte eller hævelse på applikationsstedet. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Pevisone® utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Pevisone® ved temperaturer over 25 °C. 

Brug ikke Pevisone® efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pevisone® indeholder:
 • Aktive stoffer: Econazolnitrat og triamcinolonacetonid. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Benzoesyre (E210), pegoxol-7-stearat, oleoylmacrogolglycerider, paraffinolie, butylhydroxyanisol (E320), dinatriumedetatdihydrat og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser Udseende 

Hvid creme i tube. 

Pakningsstørrelser 

Pevisone® fås i pakningsstørrelser á 15 g, 30 g og 30 (2x15) g creme. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 Tømrervej 9

6710 Esbjerg V 

Ompakket og frigivet af 

2care4 Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

Pevisone® er et registreret varemærke, der tilhører 

Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...