Scopoderm®

depotplastre 1 mg/72 timer

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

 

SCOPODERM®

1 mg/ 72 timer, depotplaster 

Scopolamin  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem ind- lægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Scopoderm.
 3. Sådan skal du bruge Scopoderm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Scopoderm anvendes til forebyggelse af transportsyge (sø-, køre- og luftsyge).
 • Scopoderm virker ved, at forhindre kvalme og opkastning i forbin- delse med transportsyge. Det nedsætter spyt- og svedsekretionen, udvider pupillerne og forårsager sløvhed.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Scopoderm

Brug ikke Scopoderm 

 • hvis du er allergisk over for scopolamin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Scopoderm (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af øjensygdommen grøn stær (snævervinklet glaukom).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Scopoderm 

 • hvis du lider af nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • hvis du har en forstørret blærehalskirtel.
 • hvis du lider af mavemundsforsnævring
 • hvis du har en forsnævring i dit tarmsystem.
 • hvis du er ældre.
 • hvis du har eller har haft smerter i øjnene, sløret syn, eller du ser en regnbuefarvet strålekrans. I disse tilfælde må Scopoderm først anvendes efter at du er blevet undersøgt af en øjenlæge.
 • hvis du har eller har haft epilepsi eller epileptiske anfald (der kan opstå øget antal af krampeanfald).

Hvis du under brug oplever en overfølsomhedsreaktion, kan det være forårsaget af overfølsomhed overfor Scopoderm (idiosynkra- tisk reaktion). Symptomerne kan vise sig som nældefeber (urticaria), kløe, kvalme, opkastning, smerter i maven, diaré, hurtig puls, svim- melhed med tendens til besvimelse, (blodtryksfald), allergisk snue og i svære tilfælde kortåndethed/vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald/åndenød (bronkospamer), anafylaktisk reaktion med pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), som kan være livsfarligt. Ring 112. 

I sjældne tilfælde kan der opstå forvirring og/eller visuelle vrangforestillinger. Hvis dette forekommer, skal plastret fjernes omgående og lægen kontaktes. 

Bivirkninger kan vare ved i op til 24 timer eller længere efter plasteret er fjernet, (se afsnittet ”Bivirkninger”). 

Plastret skal fjernes, inden du bliver scannet, da et af lagene i plastret indeholder aluminium. 

Brug af anden medicin sammen med Scopoderm 

 • Scopoderm forstærker virkningen af alkohol og sovemedicin. Desuden nedsætter Scopoderm virkningen af medicin, som virker på centralnervesystemet (sympathomimetika).
 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • allergi (antihistaminer).
  • parkinsons syge (belladonna-alkaloider).
  • depression (tricykliske antidepressiva (fx amitriptylin og imipramin)).
  • visse virus infektioner (amantadin).
  • hjerterytmeforstyrrelser (quinidin).

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

Brug af Scopoderm sammen med mad, drikke og alkohol 

Scopoderm forstærker virkningen af alkohol.  

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Scopoderm efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Scopoderm efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed 

 • Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Scopoderm virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med væktøj eller maskiner.

3. Sådan skal du bruge Scopoderm

Brug altid Scopoderm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Læs brugsanvisningen inden brug.  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne og børn over 10 år: 

1 depotplaster påsættes hvert 3. døgn, 5-6 timer før virkningen ønskes (f.eks. aftenen før rejsen) på tør og ikke-behåret hud bag øret. 

 

Ved behov for fornyelse efter 72 timer: 

Det gamle plaster fjernes og der bør gå mindst 12 timer, før nyt depotplaster igen påsættes bag det andet øre. 

 

Børn under 10 år 

Børn under 10 år må normalt ikke bruge Scopoderm 1 mg / 72 timer, depotplastre. 

Hvis du har brugt for meget Scopoderm

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere Scopoderm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Overdosering sker kun ved brug af flere depotplastre samtidigt og ses derfor yderst sjældent. 

 

Symptomer: 

 • uro, forvirring, ophidselse, hallucinationer. Ved meget høje doser kan der forekomme koma og lammelse af åndedrætsmusklerne.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Den mest almindelige bivirkning er mundtørhed, som kan fore- komme hos ca. halvdelen af de behandlede patienter. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 

10.000 patienter): 

 • Øget risiko for kramper hos patienter med epilepsi. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (akut snævervinklet glaukom/grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Døsighed, træthed.
 • Nedsat evne til at se skarpt, sløret syn, nærsynethed, store pupiller.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du bruger Scopoderm i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mund- hygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Irritation af øjenlåg.
 • Forstoppelse.
 • Lokal hudirritation på stedet hvor plasteret sidder.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af
1.000 patienter): 

 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Desorientering / forvirring.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skade- stue.
 • Nedsat hukommelse.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Uro.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af
10.000 patienter): 

 • Svimmelhed, kvalme, opkastning, hovedpine, problemer med at holde balancen (sædvanligvis flere dage efter at behandlingen er afsluttet).
 • Nedsat hørelse.
 • Hududslæt.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Brændende fornemmelse på stedet hvor plasteret sidder.

 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via adressen Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Scopoderm utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Scopoderm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Scopoderm, 1 mg/ 72 timer, depotplastre indeholder:

Aktivt stof:  

Scopolamin1,5 mg (1 mg afgives i løbet af 72 timer). 

Øvrige indholdsstoffer: 

Paraffinolie, polyisobutylen 35.000 og polyisobutylen 1.200.000. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Scopoderm er et rundt plaster med en overflade på ca. 2,5 cm2 

 

Scopoderm fås i: 

Scopoderm 1 mg/72 timer i pakninger med 2 plastre. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Brugsanvisning

Brugsanvisning:

1.Åben posen i toppen og udtag det hudfarvede plaster med dets sekskantede, klare beskyttelsesfolie. Fjern det sekskantede folie.(se figur 1). 

Scopoderm® Orifarm A/S, depotplastre 1 mg/72 timer 

2.Hold kun plastret fast i kanten og om muligt, skal det undgås at berøre den sølvfarvede klæbeside (se figur 2) 

Scopoderm® Orifarm A/S, depotplastre 1 mg/72 timer 

3.Pres plastret (sølvfarvedeklæbeside nedad) fast på et rent, tørt, ubehåret hudområde bag øret (figur 3). 

Scopoderm® Orifarm A/S, depotplastre 1 mg/72 timer 

Når plastret er påsat, bør det ikke berøres, mens det bæres, da det anvendte tryk måske kan medføre at scopolamin siver ud under kanten.  

 

Efter at plastret enten er blevet påsat eller fjernet, skal hænderne og applikationsstedet vaskes grundigt.  

 

Hvis Scopoderm plaster, som normalt klæber fast til huden, pludseligt løsner sig, skal det skiftes ud med et nyt plaster. De 72 timer, plasteret max. må sidde på huden, skal være udregnet fra det første plaster blev påsat.  

 

Efter at plastret enten er blevet påsat eller fjernet, skal du vaske dine hænder og området bag øret, hvor depotplastret har siddet grundigt. Dette er vigtigt, for at forhindre at spor af det aktive stof på fingrene kan komme ind i øjnene, da dette kan medføre forbigående sløret syn og forstørrelse af pupillerne (nogle gange kun af det ene øje).  

 

Påsætning af ét Scopoderm plaster er helt tilstrækkelig for at sikre en beskyttelse i op til 3 dage. Hvis rejsen er kortere, bør du fjerne det før. Har du brug for en længere beskyttelse efter 72 timer, skal du fjern det gamle plaster og vente i mindst 12 timer, før du påsætter et nyt plaster bag det andet øre.  

 

Det samme depotplaster kan ikke anvendes igen  

 

Hvis du svømmer, tager brusebad eller vasker dit hår, vil dette ikke påvirke plastrets klæbeevne eller virkningen, forudsat at du ikke udsættes for vand for længe.  

 

Anvendte depotplastre foldes sammen på midten (med ydersiden udad) og kasseres, så det ikke er tilgængelige for børn. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...