Taflotan®

øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

TAFLOTAN® 15 mikrogram/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder

Tafluprost 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Taflotan til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Taflotan. 

 3. Sådan skal du bruge Taflotan. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Taflotan hører til en medicingruppe, der kaldes prostaglandinanaloger. Taflotan sænker trykket i øjet. Det anvendes, når trykket i øjet er for højt.
 • Du kan bruge Taflotan til behandling af en glaukomtype, der kaldes åbenvinklet grøn stær og også en tilstand som kaldes for højt blodtryk i øjet. Begge disse tilstande er forbundet med en stigning af trykket i øjet og kan til sidst påvirke din synsevne. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Taflotan

Brug ikke Taflotan

 • hvis du er allergisk over for tafluprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Taflotan (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Taflotan 

 • Hvis du har nedsat nyrefunktion. 

 • Hvis du har nedsat leverfunktion. 

 • Hvis du har astma 

 • Hvis du har andre typer af øjensygdomme. 

Vær opmærksom på at Taflotan kan have følgende bivirkninger og at nogle af dem kan være permanente:

 • Taflotan kan give øget vækst af øjenvipperne (forøget længde, tykkelse og antal af vipper). 

 • Taflotan kan farve huden omkring øjnene. Overskydende opløsning bør aftørres for at mindske misfarvning af huden. 

 • Taflotan kan ændre farven på iris (den farvede del af øjet). Hvis Taflotan kun anvendes i et øje, kan farven på det behandlede øje blive permanent anderledes end farven på det andet øje. 

Brug af anden medicin sammen med Taflotan

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Fertilitet: 

 • Taflotan påvirker ikke din fertilitet. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Taflotan efter aftale med lægen, da Taflotan kan have skadelige virkninger på graviditen, fostret eller den nyfødte. 

 • Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du bruger Taflotan. 

Amning: 

 • Du må ikke bruge Taflotan, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Taflotan påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Du vil måske bemærke, at dit syn er sløret lige efter, du har dryppet Taflotan i øjet. Du må ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner, før dit syn er klart. 

3. Sådan skal du bruge Taflotan

Brug altid Taflotan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

1 dråbe i øjet eller øjnene én gang dagligt om aftenen. Inddryp ikke flere dråber eller oftere end der er aftalt med lægen. Dette kan gøre Taflotan mindre effektivt. 

  

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Brug til Børn og unge: 

Du kan normalt ikke bruge Taflotan til børn og unge under 18 år. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Taflotan skal anvendes med forsigtighed. Følg lægens anvisninger. 

  

Brugsanvisning

Når du åbner en ny pose: 

Brug ikke enkeltdosisbeholderne, hvis posen er åbnet. Åbn posen langs den stiplede linie. Skriv den dato, hvor du åbnede posen. 

  

Hver gang du bruger Taflotan: 

 1. Vask hænderne. 

 2. Tag strimlen med beholdere ud af posen. 

 3. Tag én enkeltdosisbeholder af strimlen. 

 4. Lad den resterende strimmel tilbage i posen og fold kanten for at lukke posen. 

 5. Kontrollér, at opløsningen er i den nederste del af enkeldosisbeholderen. 

  Taflotan® Orifarm A/S, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
 6. Åbn beholdere ved at vride fligen af. 

  Taflotan® Orifarm A/S, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
 7. Læn hovedet tilbage. 

  Taflotan® Orifarm A/S, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
 8. Placér spidsen af beholderen nær øjet. 

 9. Træk ned i det nederste øjenlåg og se op. 

 10. Tryk forsigtigt på beholderen og lad én dråbe falde ned i rummet mellem det nederste øjenlåg og øjet. 

  Taflotan® Orifarm A/S, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
 11. Luk øjet et øjeblik og tryk på det inderste hjørne af øjet med fingeren i ca. ét minut. Dette er med til at hindre, at øjendråben løber ned i tårekanalen. 

  Taflotan® Orifarm A/S, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
 12. Tør eventuel overskydende opløsning af huden omkring øjet. 

Hvis en dråbe ikke rammer øjet, skal du forsøge igen. 

  

Hvis din læge har bedt dig bruge dråberne i begge øjne skal du gentage trinene 7 til 12 for det andet øje. 

  

Indholdet i én enkeltdosisbeholder er tilstrækkelig til begge øjne. Kassér den åbnede beholder med eventuel resterende indhold umiddelbart efter brug. 

  

Hvis du bruger anden medicin i øjet, skal du lade gå mindst 5 minutter mellem inddrypning af Taflotan og den anden medicin. 

  

Hvis du har brugt for meget Taflotan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Taflotan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

  

Hvis du har glemt at bruge Taflotan

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  

Hvis du holder op med at bruge Taflotan

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hold ikke op med at bruge Taflotan uden at rådføre dig med din læge. Hvis du holder op med at bruge Taflotan vil trykket i øjet stige igen. Dette kan skade øjet permanent. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine. 

 • Små pletvise områder med betændelse på øjets overflade. 

 • Øjenkløe. 

 • Øjenirritation. 

 • Øjensmerte. 

 • Røde øjne. 

 • Ændringer i øjenvipper (forøger længde, tykkelse og antal vipper). 

 • Tørre øjne. 

 • Misfarvning af øjenvipper. 

 • Fornemmelse af fremmedlegeme i øjnene. 

 • Røde øjenlåg. 

 • Forøget tåredannelse 

 • Sløret syn og nedsat evne til at se skarpt 

 • Overfølsomhed over for lys 

 • Ændring af farven på iris. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pigmentering i øjet og af øjenlåget. 

 • Hævelse af øjenlåget. 

 • Øjentræthed. 

 • Hævelse i øjet. 

 • Øjenudflåd. 

 • Betændelse af øjenlågsranden. 

 • Ubehag i øjnene. 

 • Follikler i øjet. 

 • Allergisk øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd. 

 • Unormal følelse i øjet. 

 • Øget hårvækst på øjenlåget. 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Beskadigelse af hornhinde. 

Hyppigheden er ikke kendt 

 • Betændelse i regnbuehinden 

 • Indsunket øje. 

 • Forværring af astma, åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

 • Opbevar Taflotan utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Taflotan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar Taflotan i køleskab (2 - 8 °C). 

 • Efter åbning af folieposen: 

  • Taflotan må ikke opbevares over 25 °C. 

  • Opbevaringstiden efter åbning af folieposen er 28 dage. 

  • Opbevar enkeltdosisbeholderne i den originale foliepose. 

 • Åbnet enkeltdosisbeholder med overskydende opløsning skal kasseres umiddelbart efter brug. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Taflotan, 15 mikrogram/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder indeholder:

Aktivt stof: 

Tafluprost. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Glycerol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80, saltsyre og/eller natriumhydroxid til pH justering og vand til injektionsvæsker. 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Øjendråberne er en klar, farveløs væske (opløsning), der leveres i enkeltdosis i plastikbeholdere. 

 

Taflotan fås i: 

Taflotan 15 mikrogram/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder fås i pakninger med 30x0,3 ml og 90x0,3 ml. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsførringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...