Questran®

pulver til oral suspension, endosis 4 g

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

QUESTRAN® 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder

Colestyramin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Questran til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Questran. 

 3. Sådan skal du tage Questran. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Questran binder tarmens galdesyrer, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyrer til at danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet.
 • Du kan tage Questran til at sænke blodets indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft tilstrækkelig virkning. Du kan også tage Questran mod hudkløe, ved galdevejssygdomme og mod diarré som skyldes for meget galdesyre i tarmen. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Questran

Tag ikke Questran

 • hvis du er allergisk over for colestyramin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Questran (angivet i punkt 6). 

 • hvis du har fuldstændig blokering af galdevejene. 

 • hvis du har sivende, eller blodig diarré. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Questran hvis du: 

 • har diabetes. 

 • har nedsat stofskifte eller har lidt af nedsat stofskifte. 

 • har leverproblemer. 

 • har dårlige nyrer. 

 • har forhøjet mængde af protein i blodet. 

 • lider af forstoppelse. 

 • lider af åreforkalkning i hjertet. 

 • Questran kan gøre, at du får for lidt A-, D-, E og K-vitamin, samt folinsyre. Tal med din læge om tilskud af folinsyre og vitaminer. 

 • Hvis du tager Questran mod diarré som skyldes for meget galdesyre i tarmen, skal du kontakte lægen, hvis du ikke har fået virkning inden for 3 dage. 

 • Længerevarende brug af Questran kan medføre syreforgiftning. Kontakt straks lægen. 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Questran. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Questran

 • Tal med din læge, hvis du tager: 

  • blodfortyndende medicin, 

  • medicin mod depression (tricykliske antidepressive midler som doxepin), 

  • vanddrivende medicin (chlorthiazid), 

  • anden medicin mod forhøjet kolesterol (nikotinsyre), 

  • medicin mod infektion (tetracyclin, penicillin), 

  • epilepsimedicin (phenobarbital), 

  • medicin mod for lavt stofskifte (thyroideahormoner), 

  • hjertemedicin (digoxin). 

Du skal tage anden medicin mindst en time før eller 4-6 timer efter Questran.  

  

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
 

Brug af Questran sammen med mad og drikke

 • Du kan udrøre Questran i vand eller anden væske. Du kan også blande Questran med mad. 

 • Questran kan tages i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Questran efter aftale med lægen. 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun tage Questran efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Questran påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Questran 

Denne medicin indeholder aspartam (E 951) der er en fenylalaninkilde. Kan være skadelig, hvis du har fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 

3. Sådan skal du tage Questran

Tag altid Questran nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Du må ikke tage Questran tørt. Du skal udrøre pulveret i vand eller anden væske inden indtag. Du kan også blande pulveret i mad. 

  

Du skal tage anden medicin mindst 1 time før eller 4-6 timer efter Questran. 

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

1-2 breve (4-8 g) tre gange daglig. 

  

Brug til børn og unge: 

1/2 brev (2 g) to gange dagligt, evt. gradvist stigende til voksendosis i intervaller på 5-7 dage til ønsket effekt er opnået. 

  

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis du har taget for mange Questran

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Questran, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Der er ikke kendskab til tilfælde af forgiftninger eller bivirkninger efter overdosering af Questran. 

  

Hvis du har glemt at tage Questran

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Questran

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirt- len. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):
 

 • Forstoppelse. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine. 

 • Sure opstød/halsbrand 

 • Luftafgang fra tarmen. 

 • Kvalme. 

 • Diarré. 

 • Mavesmerter. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Øget blødningstendens pga. K-vitaminmangel ved længerevarende behandling (hypoprotrombinæmi). 

 • A-vitaminmangel og natteblindhed pga. A-vitaminmangel. 

 • D-vitaminmangel. 

 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smer- ter i ryggen. 

 • Appetitmangel/madlede. 

 • Svimmelhed. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. 

 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Opkastning. 

 • Fedtdiarré (ved høje doser). 

 • Huller i tænderne. 

 • Synkebesvær. 

 • Bøvsen. 

 • Hæmorideblødning. 

 • Smerte i endetarmen. 

 • Smagsforstyrrelser. 

 • Forhøjede levertal (ingen symptomer). 

 • Udslæt, irritation af hud og slimhindeoverflader f.eks. tunge og hudområde omkring endetarmen. 

 • Smerter i leddene. 

 • Muskelsmerter. 

 • Nældefeber. 

 • Allergisk reaktion med vand i kroppen. Kan være alvorligt. Tal med lægen, hvis der er hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Vægtstigning. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Fald i mængden af folinsyre i blodet hos børn. 

Questran kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mær- ker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote- ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Questran utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Questran efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

  Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
 • Opbevar Questran i original emballage. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Questran, 4 g, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder indeholder:

Aktivt stof: 

Colestyraminchlorid svarende til colestyramin. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Vandfri citronsyre (E 330), kolloid vandfri silica, kelcoloid (E 405), xan- thangummi (E 415), appelsinaroma, aspartam (E 951). 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Hvidt pulver til oral suspension. 

 

Questran fås i: 

Questran 4 g pulver til oral suspension i pakninger med 50 og 200 enkeldosisbeholdere. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Questran også som Questran Loc. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 12/2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...