Bydureon

pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bydureon® 2 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension i fyldt pen

exenatid 

 

Bydureon® er et registreret varemærke, der tilhører ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.  

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Bydureon til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bydureon
 3. Sådan skal du bruge Bydureon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bydureon indeholder det aktive stof exenatid. Medicinen er til indsprøjtning, og bruges til at forbedre blodsukkerkontrollen hos voksne med type 2-diabetes mellitus.  

 

Bydureon bruges sammen med følgende typer diabetesmedicin: Metformin, sulfonylureaer og thiazolidindioner. Din læge har ordineret Bydureon som et ekstra lægemiddel til kontrol af dit blodsukker. Du skal fortsætte med at følge din diæt og motionsplan. 

 

Du har diabetes, fordi din krop ikke producerer tilstrækkelig insulin til at kontrollere niveauet af sukker i blodet, eller fordi din krop ikke kan bruge insulinet ordentligt. Medicinen i Bydureon hjælper kroppen med at lave mere insulin, når dit blodsukker bliver for højt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bydureon

Brug ikke Bydureon

 • Hvis du er allergisk over for exenatid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken, før du bruger Bydureon:  

 • Hvis Bydureon bruges i kombination med et sulfonylurea-produkt, kan der opstå for lavt blodsukker (hypoglykæmi). Kontrollér jævnligt dine blodsukkerniveauer. Spørg lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din anden medicin indeholder et sulfonylurea-produkt.
 • Bydureon bør ikke bruges, hvis du har type 1-diabetes eller diabetisk ketoacidose.
 • Bydureon skal injiceres ind i huden og ikke ind i en vene eller muskel.
 • Hvis du har alvorlige problemer med tømning af din mave (herunder også gastroparese) eller fordøjelsen af mad, anbefales det ikke at bruge Bydureon. Medicinen i Bydureon nedsætter hastigheden af mavetømning, så maden passerer langsommere gennem maven.
 • Fortæl det til din læge, hvis du nogensinde har haft betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis) (se punkt 4).
 • Du skal tale med din læge, hvis du taber dig mere end 1,5 kg om ugen, da det kan være usundt for dig.
 • Der er kun ringe erfaring med anvendelse af Bydureon til patienter med nyreproblemer. Anvendelse af Bydureon anbefales ikke, hvis du har en alvorlig nyresygdom eller er i dialyse.

Børn og unge

Der er ingen erfaring med anvendelse af Bydureon til børn og unge under 18 år, og anvendelse af Bydureon til denne aldersgruppe anbefales derfor ikke.  

 

Brug af anden medicin sammen med Bydureon

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også warfarin og medicin, som ikke er købt på recept.  

 

Det anbefales ikke at bruge Bydureon sammen med insuliner eller andre slags medicin mod type 2- diabetes, der virker ligesom Bydureon (for eksempel liraglutid og Byetta [exenatid to gange dagligt]). 

 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge prævention, mens de er i behandling med Bydureon. Det vides ikke, om Bydureon kan skade det ufødte barn. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel, da Bydureon ikke må anvendes under graviditet og i mindst 3 måneder inden en graviditet. 

 

Det vides ikke, om medicinen i Bydureon udskilles i modermælken. Hvis du ammer, må du ikke bruge Bydureon.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du bruger Bydureon i kombination med et sulfonylurea-produkt, kan der opstå for lavt blodsukker (hypoglykæmi). Hypoglykæmi kan nedsætte din koncentrationsevne. Husk det i alle situationer, hvor du kan udsætte dig selv og andre for risiko (for eksempel i forbindelse med bilkørsel eller betjening af maskiner).  

 

Bydureon indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Det vil sige, at det stort set er “natriumfrit”. 

3. Sådan skal du bruge Bydureon

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller diabetessygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken.  

  

Bydureon skal indsprøjtes én gang om ugen på et vilkårligt tidspunkt af dagen med eller uden et måltid. Bydureon skal sprøjtes ind under huden (subkutan injektion) på maveområdet, øverst på benene (lårene) eller på bagsiden af overarmen.  

  

Du kan bruge samme område på kroppen hver uge. Du skal vælge et andet sted til indsprøjtningen i området.  

  

Kontrollér jævnligt dine blodsukkerniveauer. Det er især vigtigt, hvis du også bruger et sulfonylureaprodukt.  

  

Følg den “Brugervejledning”, som er vedlagt i æsken, når Bydureon skal indsprøjtes  

  

Det anbefales, at din læge eller sygeplejerske viser dig, hvordan du indsprøjter Bydureon, inden du bruger det første gang. Du skal følge brugervejledningen, som er vedlagt i pakningen, omhyggeligt.  

 

Kontrollér, at væsken i pennen er klar og fri for partikler, inden du går i gang. Efter blanding af pulver og opløsningsmiddel må suspensionen kun bruges, hvis blandingen er hvid til offwhite og uklar. Hvis du kan se klumper af tørt pulver på siderne af pennen, betyder det, at medicinen IKKE er blandet godt nok. Slå pennen hårdt mod din håndflade, indtil suspensionen er blandet godt.  

 

Bydureon skal indsprøjtes straks efter blanding af pulver og opløsningsmiddel.  

 

Brug en ny kanyle til hver indsprøjtning og kassér kanylen efter hver brug.  

 

Hvis du har brugt for meget Bydureon

Hvis du har brugt for meget BYDUREON, kan du have brug for medicinsk behandling. For meget Bydureon kan medføre kvalme, opkastning, svimmelhed eller symptomer på lavt blodsukker (se punkt 4). 

 

Hvis du har glemt at bruge Bydureon

Det er en god idé at vælge en bestemt ugedag, hvor du altid giver dig selv indsprøjtningen med Bydureon. Hvis du glemmer eller udelader indsprøjtningen den valgte ugedag, skal du tage indsprøjtningen hurtigst muligt efter, at du er kommet i tanke om det. Den næste indsprøjtning kan du tage på den ugedag, som du plejer, så længe det er mindst 1 dag (24 timer) efter, at du tog den glemte eller udskudte indsprøjtning. Du kan også ændre den valgte indsprøjtningsdag. Du må ikke tage to indsprøjtninger på samme dag.  

 

Hvis du er i tvivl om, du har fået hele din dosis Bydureon

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået hele din dosis, må du ikke indsprøjte en ny dosis Bydureon. Du skal blot tage næste dosis ugen efter som planlagt. Hvis du holder op med at bruge Bydureon Spørg først din læge til råds, hvis du mener, at du bør holde op med at bruge Bydureon. Det kan påvirke dine blodsukkerniveauer, hvis du holder op med at bruge Bydureon.  

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) er blevet indberettet (hyppighed ikke kendt).  

 

Du skal straks søge læge, hvis du får symptomer såsom  

 • hævet ansigt, tunge eller hals
 • synkebesvær
 • nældefeber og åndedrætsbesvær

 

Tilfælde af betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis) er indberettet med ukendt hyppighed for patienter, der fik Bydureon. Pancreatitis kan være en alvorlig og potentielt livstruende tilstand.  

 • Fortæl det til din læge, hvis du har lidt af pancreatitis, galdesten eller alkoholisme eller har haft et meget højt niveau af triglycerider. Disse sygdomstilstande kan forhøje risikoen for at få pancreatitis eller for at få det igen, uanset om du får Bydureon eller ej.
 • STOP med at tage Bydureon og kontakt din læge omgående, hvis du får kraftige og vedvarende mavesmerter med eller uden opkastning, da det kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis).

 

Meget almindelige bivirkninger af Bydureon (sker hos flere end 1 bruger ud af 10):  

 • kvalme (kvalme opstår oftest, når behandling med Bydureon lige er begyndt, men svinder med tiden hos de fleste patienter)
 • opkastning
 • diaré eller forstoppelse
 • reaktioner på indsprøjtningsstedet

Hvis du får reaktioner på et indsprøjtningssted (rødme, udslæt eller kløe), kan du eventuelt bede din læge om at få noget, der kan lindre symptomerne. Du vil muligvis kunne se eller mærke en lille bule under huden efter injektionen. Den bør forsvinde efter 4-8 uger. Du behøver sædvanligvis ikke stoppe med behandlingen.  

 

 • Hypoglykæmi

Hvis Bydureon bruges samtidig med medicin, som indeholder et sulfonylurea, kan der opstå episoder med lavt blodsukker (hypoglykæmi, som oftest er let til moderat). Dosis af sulfonylurea-medicinen skal muligvis nedsættes, mens du bruger Bydureon.  

Tegnene og symptomerne på lavt blodsukker kan være hovedpine, døsighed, svækkelse, svimmelhed, forvirring, irritabilitet, sult, hurtig hjerterytme, øget svedafsondring og en følelse af nervøsitet. Din læge bør fortælle dig, hvordan et lavt blodsukkerniveau skal behandles. 

 

Almindelige bivirkninger ved Bydureon (sker hos 1 til 10 brugere ud af 100):  

 • svimmelhed
 • hovedpine
 • træthed
 • søvnighed
 • mavepine
 • oppustethed
 • fordøjelsesbesvær
 • ræben
 • luft i maven
 • halsbrand
 • nedsat appetit

Bydureon kan nedsætte din appetit og dermed den mængde mad, som du spiser, og din vægt. Tal med din læge, hvis du taber dig for hurtigt (mere end 1,5 kg pr. uge), da det kan være usundt for dig.  

  

Ikke almindelige bivirkninger eller bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt, ved Bydureon (sker hos 1 til 10 brugere ud af 1.000):  

 • hævelse i ansigt og hals (angioødem)
 • nedsat nyrefunktion
 • overfølsomhed (udslæt, kløe og hurtigt forekommende hævelse i hals, ansigt, mund eller svælg)
 • forstoppelse i tarmen (tarmobstruktion)
 • reaktioner på injektionsstedet. Der er indberettet hudreaktioner på injektionsstedet efter injektion af exenatid. De omfatter: pus i hulrum (bylder) og hævede, røde områder på huden, der føles varme og ømme (cellulitis).
 • usædvanlig smag i munden
 • svedtendens
 • hårtab.

 

Sjældne bivirkninger ved Bydureon (sker hos op til 1 bruger ud af 1.000):  

 • dehydrering
 • nervøsitet
 • Der er indberettet ændringer i INR (måling af blodfortynding) i forbindelse med anvendelse samtidig med warfarin.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.  

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Må ikke nedfryses. 

Pennen kan opbevares i op til 4 uger ved temperaturer under 30 ºC før brug. 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

Kasser alle Bydureon-sæt, som har været nedfrosset. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bydureon indeholder:

 • Aktivt stof: exenatid. Hver fyldt pen indeholder 2 mg exenatid. Efter blanding er den afgivne dosis2 mg/0,65 ml. 

 • Øvrige indholdsstoffer: 

 • I pulveret: poly (D,L-laktid-coglycolid) og saccharose. 

 • I opløsningsmidlet: Carmellosenatrium, natriumchlorid, polysorbat 20, natriumdihydrogenphosphat monohydrat, dinatriumphosphat-heptahydrat, vand til injektionsvæsker og natriumhydroxid (til justering af pH-værdien (surhed)). 

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel udleveres som pulver og opløsningsmiddel til suspension til injektion i en fyldt pen. 

I pennen er der 2 kamre, hvor der i det ene kammer er et hvidt til offwhite pulver (2 mg), og i det andet kammer er der 0,65 ml opløsningsmiddel, som er en klar, farveløs til svagt gullig til svagt brunlig opløsning. Hver enkeltdosis fyldt pen er forsynet med en egnet kanyle. Hver pakning indeholder også en ekstra kanyle i tillæg. 

 

Bydureon fås i pakningsstørrelser med 4 enkeltdosis fyldte penne og en multipakning med 12 (3 x 4) enkeltdosis fyldte penne. Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

AstraZeneca AB  

SE-151 85 Södertälje  

Sverige  

  

Fremstiller 

AstraZeneca UK Limited  

Silk Road Business Park,  

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA  

Storbritannien  

 

Paralleldistributør i Danmark: Paranova Danmark A/S, Herlev 

  

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

  

Danmark  

AstraZeneca A/S  

Tlf: +45 43 66 64 62 

  

Andre informationskilder 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Brugervejledning

Læs disse instruktioner omhyggeligt inden brug

Bydureon 2 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension, i fyldt pen 

  

Sådan bruger du Bydureon fyldt pen

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

  

Det anbefales, at du trænes af en læge eller sygeplejerske i korrekt brug inden brug af pennen. 

  

Patienter, der er blinde eller har nedsat syn, anbefales kun at bruge pennen, hvis en trænet person kan hjælpe med at indsprøjte medicinen. 

  

Trin 1: Klargør pennen

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Lad pennen varme op. Tag en pen ud af køleskabet og lad den stå ved stuetemperatur i mindst 15 minutter. Brug IKKE en pen, der har overskredet holdbarhedsdatoen. 

  

Vask dine hænder, mens pennen varmer op. 

  

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Åbn indpakningen ved at hive i hjørnefligen. Tag derefter pen og kanyle ud. Brug IKKE pennen eller kanylen, hvis nogle dele mangler eller er gået i stykker. 

  

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Kontroller væsken i inspektionsvinduet. Den skal være klar og fri for partikler. 

Det er normalt, at du kan se luftbobler i væsken. 

  

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Træk papirfligen af kanylehætten. 

  

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Sæt kanylen fast på pennen ved at skubbe og skrue den på pennens top, indtil den sidder stramt på. Fjern IKKE kanylehætten endnu. 

  

Trin 2: Bland din dosis

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Kombiner din medicin. Mens du holder pennen lodret, skal du dreje håndtaget langsomt. STOP, når du hører et klik, og den grønne mærkat forsvinder. 

  

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Slå hårdt på pennen for at blande medicinen. Hold pennen i den ende, hvor der er en orange mærkat, og slå pennen hårdt mod din håndflade. UDEN at dreje på håndtaget skal pennen DREJES, hver gang du har slået nogle få gange. Det kan være nødvendigt at slå 80 gange eller mere. 

  

Kontroller suspensionen. Hold pennen op mod lyset og se gennem begge sider af blandingsvinduet. Der må IKKE VÆRE KLUMPER i injektionsvæsken, og den skal være ensartet uklar. 

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

For at du får hele din dosis, skal medicinen blandes godt. 

Hvis den ikke er blandet tilstrækkeligt, skal du slå hårdere og i længere tid. 

 

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mgFORTSÆT IKKE, medmindre din medicin er blandet godt. 

 

For at få din fulde dosis, skal medicinen blandes tilstrækkeligt. Hvis den ikke er blandet godt, skal du slå hårdere og i længere tid. 

 

Det er normalt at kunne se luftbobler i væsken, og de er uskadelige. 

 

Sammenlign begge sider af blandingsvinduet med billederne nedenfor ved at holde pennen op mod papiret. Læg mærke til bundens overflade. Hvis du ikke kan se klumper, er du klar til indsprøjtning. 

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

Trin 3: Indsprøjt dosen

VIGTIGT Når medicinen er blandet godt, skal du indsprøjte den straks. Du må ikke gemme den til senere brug. 

 

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Vælg injektionssted i enten maven, låret eller på bagsiden af armen. 

Du kan bruge samme område på kroppen hver uge, men vælg forskellige injektionssteder i det pågældende område. Vask området forsigtigt med sæbe og vand eller med en alkoholserviet. 

 

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Drej håndtaget for at frigive injektionsknappen. Mens pennen holdes lodret, drejes håndtaget, indtil den orange mærkat forsvinder, og injektionsknappen frigives. 

TRYK IKKE injektionsknappen ind endnu. 

 

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Fjern kanylehætten ved at hive den lige af. Drej IKKE. Det kan ske, at der er nogle få dråber væske på kanylen eller i hætten. 

 

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Indsprøjt medicinen. 

Stik kanylen ind i huden (subkutant). Tryk på injektionsknappen med din tommelfinger, indtil du hører et klik. Hold den sådan i 10 sekunder for at være sikker på, at du får hele dosis. 

 

Bydureon Paranova Danmark A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Kasser pennen korrekt med kanylen påsat i en beholder til spidse genstande. Forsøg IKKE at sætte hætten på igen eller at genbruge kanylen. 

 

Ofte stillede spørgsmål og svar

1. Hvordan ved jeg, hvornår medicinen er blandet tilstrækkeligt? 

Medicinen er blandet tilstrækkeligt, når væsken ser uklar ud fra begge sider af vinduet. Der må ikke være nogen klumper i væsken. Det kan hjælpe at holde pennen op mod lyset, når du kigger i vinduet. Hvis du ser klumper, uanset størrelse, skal du slå pennen hårdt mod din håndflade, indtil medicinen er blandet.  

 

2. Jeg har problemer med at blande min dosis. Hvad skal jeg gøre?  

Husk, at pennen skal være ude af køleskabet i mindst 15 minutter, inden du blander din dosis. På denne måde kan pennen varme op til stuetemperatur. Det er lettere at blande medicinen, hvis pennen har stuetemperatur.  

 

Vær sikker på, at du holder pennen i enden med håndtaget og den orange mærkat. På den måde kan du holde bedre fast i pennen og slå den hårdere mod din håndflade.  

 

Det kan også hjælpe at slå blandingsvinduet på begge sider mod din håndflade. Hvis du ser nogen klumper, skal du blive ved med at slå.  

 

3. Hvor længe kan jeg vente med at tage min indsprøjtning, efter jeg har blandet medicinen?  

Du skal indsprøjte dosen med det samme, når du har blandet den. Hvis du ikke indsprøjter dosen med det samme, kan der dannes små klumper af medicin i pennen, hvilket betyder, at du måske ikke får den fulde dosis.  

 

4. Jeg er klar til at tage min dosis. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser luftbobler i pennen?  

Det er normalt, at der er luftbobler i pennen. Medicinen indsprøjtes i huden (subkutant). Luftbobler vil ikke skade dig eller påvirke din dosis ved denne type indsprøjtning.  

 

5. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan trykke injektionsknappen helt ind, når jeg prøver at indsprøjte min dosis?  

Tjek, at du har skruet kanylen helt på. Kontroller også, at du har drejet håndtaget, indtil det stoppede, at den orange mærkat er forsvundet, og at injektionsknappen er kommet frem.  

 

Hvis du stadig ikke kan trykke knappen ind, kan det betyder, at kanylen er tilstoppet. Tag kanylen ud af huden og erstat den med reservekanylen fra æsken. Læs igen, hvordan man sætter kanylen på. Vælg derefter et nyt injektionssted og tag indsprøjtningen.  

 

Hvis du stadig ikke kan trykke knappen helt ind, skal du tage kanylen ud af huden. Kasser pennen med kanylen på i en beholder til skarpe genstande.  

  

6. Hvordan ved jeg, om jeg har indsprøjtet hele dosis?  

For at være sikker på at du får hele din dosis, skal du trykke på injektionsknappen med din tommelfinger, indtil du hører et klik. Efter klikket skal du stadig holde kanylen inde i huden i 10 sekunder. Dette vil give medicinen tid nok til at komme fra pennen og ind under din hud. 

 

7. Hvordan kasserer jeg min Bydureon pen?  

Du har brug for en beholder til spidse genstande, som er stor nok til at rumme hele pennen med den brugte kanyle påsat. Sørg for, at beholderen har låg på. Du kan bruge en beholder til miljøfarligt affald, en anden beholder af hård plastik eller en metalbeholder. Der følger ikke en beholder med i æsken.  

 

Spørg på apoteket, hvordan beholderen med brugte penne og kanyler skal bortskaffes. Beholderen må ikke smides i skraldespanden. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...