Differine

gel 1 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Differine® 1 mg/g gel

adapalen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 
 • Lægen har ordineret Differine® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse 
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Differine® 
 3. Sådan skal De bruge Differine® 
 4. Bivirkninger 
 5. Opbevaring 
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Differine® til at behandle bumser (acne vulgaris) med betændelse og mange hudorme. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Differine®

Brug ikke Differine®, hvis De:

 • er allergisk over for adapalen, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Differine® (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Differine®, hvis: 

 • De er gravid eller planlægger at blive det. 

 • De opholder Dem meget i solen. 

 • De er særlig følsom over for sollys. 

 • Deres akne er meget udbredt.

Kontakt straks lægen, hvis: 

 • De bliver overfølsom over for Differine®

 • Deres hud bliver irriteret. 

Vær opmærksom på følgende:  

 • Differine® må ikke komme i øjne, mund, næsebor eller slimhinder. Kommer Differine® i øjnene, skal De omgående skylle øjnene med lunkent vand. 
 • De bør ikke bruge Differine® på beskadiget hud (sår og hudafskrabninger), solskoldet hud eller på hudområder med eksem. 
 • De skal udsætte Dem for mindst muligt sollys og solarium, når De bruger Differine®. Brug beskyttende påklædning og solcreme med høj beskyttelsesfaktor på de hudområder, der ikke kan undgå at blive udsat for sollys.

Brug af anden medicin sammen med Differine® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Tal med Deres læge, hvis De tager:  

 • Anden medicin til behandling af akne (f.eks. erythromycin, clindamycin, benzoylperoxid eller andre retinoider). De kan bruge andre aknemidler om morgenen og Differine® om aftenen. Dette gælder dog ikke for andre retinoider. 

Differine® kan virke mildt lokalt irriterende. Det er derfor muligt, at samtidig brug af rensecremer, peelingmidler, midler som virker opstrammende på huden eller andre hudprodukter kan virke irriterende på huden. 

Graviditet og amning 

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.  

  

Graviditet  

Differine® bør ikke anvendes under graviditet. Hvis De bliver gravid, mens De bruger Differine®, skal De stoppe behandlingen og fortælle det til Deres læge så hurtigt som muligt, så der kan ske en opfølgning på behandlingen.  

  

Amning  

De kan amme, selv om De bruger Differine®. For at undgå, at barnet kommer i kontakt med lægemidlet, bør Differine® ikke bruges på brystet.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Differine® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

 

Differine® indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylenglycol

Methylparahydroxybenzoat (E218) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).  

Propylenglycol kan give irritation af huden. 

3. Sådan skal De bruge Differine®

Brug altid Differine® nøjagtigt efter lægens anvisning. 

Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Smør Differine® i et tyndt lag på den angrebne hud 1 gang daglig ved sengetid. 

  

Brug til børn og unge 

Differine® er kun beregnet til behandling af voksne og unge over 12 år. 

 

BRUGSANVISNING

 • Vask huden før De bruger Differine®

 • Huden skal være tør, før De smører Differine® på. 

 • Smør Differine® på i et tyndt lag. 

 • Undgå at få Differine® i øjne, mund, næsebor og slimhinder. 

 • Differine® er udelukkende beregnet til brug på huden. De må ikke indtage Differine®.

Hvis De har brugt for meget Differine®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Differine®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med.
 

De vil ikke opnå et hurtigere eller bedre resultat, hvis De bruger for meget Differine®. I stedet kan De få udtalt rødme, afskalning og ubehag. 

 

Hvis De har glemt at bruge Differine®

De må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis De holder op med at bruge Differine® 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Tør hud. 

 • Hudirritation. 

 • Brændende fornemmelse i huden. 

 • Rødmen af huden (erytem).

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Lokal hududslæt (kontaktdermatitis). 

 • Hudgener. 

 • Solskoldning. 

 • Kløe i huden (pruritus). 

 • Afskalning af huden (exfoliation). 

 • Blusse op af akne.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

 • Allergisk kontakteksem. 

 • Smerte eller opsvulmen af huden. 

 • Irritation, rødme, kløe eller hævelse af øjenlåg.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen 

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Differine® utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Differine® ved temperaturer over 25 °C. 

 • Må ikke opbevares i køleskab. 

 • Må ikke fryses. 

 • Brug ikke Differine® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Differine® gel indeholder:

Aktivt stof: Adapalen 1 mg/g (svarende til 0,1 %).  

Øvrige indholdsstoffer: Carbomer, propylenglycol, poloxamer, dinatriumedetat, methylparahydroxybenzoat (E218), phenoxyethanol, natriumhydroxid og renset vand.  

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Differine® gel er glat, hvid og ensartet. 

Differine® fås i paknigsstørrelsen 60 g (2x30 g) i tube. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack B.V 

Vijzelweg 32,  

8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2015.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...