Fluoxetin "Orifarm"

opløselige tabletter 20 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluoxetin Orifarm, 20 mg opløselige tabletter

fluoxetin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin Orifarm
 3. Sådan skal du tage Fluoxetin Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fluoxetin Orifarm er et depressionsmiddel tilhørende gruppen af selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI- præparater). 


Denne medicin bruges til behandling af følgende lidelser: 

  

Voksne: 

 • Svære depressive episoder
 • Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
 • Bulimi: Fluoxetin Orifarm bruges sideløbende med samtaleterapi til nedsættelse af spiseanfald og tvangsopkastninger.

  

Børn og unge fra 8 år og opefter: 

 • Svære depressive episoder, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange samtaleterapi. Fluoxetin Orifarm bør kun tilbydes børn og unge med moderat til svær depression i kombination med sideløbende samtaleterapi.

Virkning

Alle mennesker har stoffet serotonin i hjernen. Mennesker med depression, obsessiv-kompulsiv tilstand eller bulimi har lavere koncentration af serotonin end andre. Det vides ikke præcist, hvordan Fluoxetin Orifarm og andre SSRI’er virker, men de hjælper muligvis ved at øge koncentrationen af serotonin i hjernen.Det er vigtigt at behandle disse tilstande for at du kan få det bedre. Hvis din tilstand ikke behandles, går den måske ikke væk og kan måske forværres og blive sværere at behandle.
Det kan være nødvendigt at være i behandling i nogle få uger eller måneder for at sikre, at du er symptomfri. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin Orifarm

Tag ikke Fluoxetin Orifarm

 • hvis du er allergisk over for fluoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluoxetin Orifarm (angivet i pkt. 6).
 • hvis du er i behandling med monoaminooxidase (MAO)-hæmmere, som bruges mod depression eller Parkinsons syge. Du kan få alvorlige til livstruende bivirkninger Eksempler på sådanne MAOI’er inkluderer lægemidler til behandling af depression såsom: nialamid, iproniazid, moclobemid, phenelzin, tranylcypromin, isocarboxazid, toloxaton og linezolid (antibiotika) og methylthioniniumchlorid også kaldet methylenblå(til behandling af forhøjet methæmoglobin i blodet).
 •  hvis du er i behandling med metoprolol (mod hjertesvigt).

Du må først tage Fluoxetin Orifarm 2 uger efter, du er stoppet med at tage en irreversibel MAO-hæmmer (f.eks. tranylcypromin). Dog kan du begynde behandlingen med Fluoxetin Orifarm dagen efter, du er stoppet med at tage en bestemt type af MAO-hæmmere, der kaldes reversible MAO-hæmmere (f.eks. moclobemid, linezolid, methylthioniniumchlorid (methylenblåt)). 


Du må ikke tage nogen MAO-hæmmer før 5 uger efter, at du er stoppet med at tage Fluoxetin Orifarm. Hvis du har fået Fluoxetin Orifarm i en længere periode og/eller i høje doser, kan din læge overveje, om du skal holde en længere pause mellem behandlingerne. Eksempler på MAO-hæmmere er nialamid, iproniazid, selegelin, moclobemid, phenelzin, tranylcypromin, isocarboxazid og toloxaton. 

  

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Fluoxetin Orifarm:  

 • Hvis du får udslæt eller andre symptomer på overfølsomhed (såsom kløe, hævede læber eller ansigt, eller åndenød), skal du straks holde op med at tage Fluoxetin Orifarm og omgående kontakte din læge eller skadestuen.
 • Hvis du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald. Hvis du får et krampeanfald eller oplever en stigning i hyppigheden af anfald, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin Orifarm.
 • Hvis du tidligere har haft en manisk episode eller hvis du oplever en manisk episode, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin Orifarm.
 • Hvis du har diabetes, kan det være nødvendigt, at din læge justerer din insulindosis eller anden diabetesbehandling.
 • Hvis du har en leversygdom, kan det blive nødvendigt, at din læge justerer din dosering.
 • Hvis du har en hjertesygdom.
 • Hvis du har glaukom (forhøjet tryk i øjet).
 • Hvis du tager vanddrivende medicin.
 • hvis du begynder at føle dig rastløs og ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). En øget dosis af Fluoxetin Orifarm kan forværre denne tilstand.
 • Hvis du behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT).
 • Hvis du tidligere har haft en blødningssygdom, får blå mærker eller uforklarlige blødninger.
 • Hvis du tager blodfortyndende medicin (se ”Brug af anden medicin”).
 • Hvis du er i behandling med tamoxifen (bruges mod brystkræft) (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin Orifarm”).
 • Hvis du begynder at få feber, muskelstivhed eller -rystelser, ændringer i din psykiske tilstand som forvirring, irritabilitet og voldsom uro, kan du have fået det, man kalder serotoninsyndrom eller neuroleptisk malignt syndrom. Selvom dette syndrom sjældent forekommer, kan det medføre livstruende tilstande. Kontakt din læge omgående, da det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin Orifarm.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. Du kan have øget risiko for sådanne tanker:  

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin. 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel.  Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.  

  

Børn og unge

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (især aggression, modvillig adfærd og vrede), når de får denne type medicin. Fluoxetin Orifarm bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år til behandling af svære depressive episoder (i kombination med samtaleterapi), og bør ikke anvendes til andre indikationer.  

  

I denne aldersgruppe er der kun begrænset information om sikkerheden på lang sigt af behandlingen med Fluoxetin Orifarm, hvad angår vækst, pubertet, mental, følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling. På trods af dette, og selvom du er en patient under 18 år, kan din læge udskrive Fluoxetin Orifarm mod svære depressive episoder i kombination med samtaleterapi, hvis lægen beslutter, at det er i din bedste interesse. Hvis din læge har udskrevet Fluoxetin Orifarm til dig og du er under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør fortælle din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller bliver værre, hvis du er under 18 år og tager Fluoxetin Orifarm. 
 

Fluoxetin Orifarm bør ikke anvendes til børn under 8 år.  

  

Afvænningssymptomer efter endt behandling med Fluoxetin Orifarm

Du kan få afvænningssymptomer, når du stopper behandlingen med Fluoxetin Orifarm, særligt hvis behandlingen afsluttes brat (se afsnittet "Hvis du holder op med at tage Fluoxetin Orifarm").  

  

Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin Orifarm 

Fortæl det altid til lægen eller til apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 
 

Dette gælder særligt for følgende:  

 • Visse monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere), hvoraf nogle bruges til behandling af depression). Ikke-selektive MAO-hæmmere og MAO-hæmmere er af type A bør ikke bruges sammen med Fluoxetin Orifarm, da der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger (serotoninsyndrom) (se ”Tag ikke Fluoxetin Orifarm”). Behandling med Fluoxetin Orifarm må tidligst påbegyndes 2 uger efter, at du er ophørt med at tage en irreversibel MAOI (f.eks. iproniazid). Behandling med fluoxetin kan dog påbegyndes dagen efter, at du er ophørt med at tage visse reversible MAO-hæmmere (f.eks. moclobemid, linezolid, methylthioniniumchlorid (methylenblåt)). Visse MAO-hæmmere af type B (selegilin) kan bruges sammen med Fluoxetin Orifarm, forudsat at din læge følger din tilstand nøje.
 • Lithium og tryptophan; der er en øget risiko for serotoninsyndrom, når disse lægemidler gives sammen med Fluoxetin Orifarm. Når fluoxetin bruges i kombination med lithium vil din læge kontrollere hyppigere.
 • Mequitazin; risiko for forstyrrelser i hjerterytmen, fordi fluoxetin nedsætter virkningen.
 • Phenytoin (mod epilepsi); fordi Fluoxetin Orifarm kan påvirke niveauet af denne medicin i blodet, kan det være nødvendigt, at din læge starter din phenytoinbehandling forsigtigt og derefter følger behandlingen, når du samtidig får Fluoxetin Orifarm.
 • Tramadol (smertestillende) og triptaner (mod migræne); der er en øget risiko for hypertension (forhøjet blodtryk), når disse lægemidler gives sammen med Fluoxetin Orifarm.
 • Lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. phenothiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin), malariabehandling især halofantrin, visse antihistaminer (astemizol, mizolastin).
 • Flecainid, propofenon og nebivolol (mod hjerteproblemer), carbamazepin (mod epilepsi), tricykliske antidepressiva (f.eks. imipramin og amitriptylin). Din læge kan blive nødt til at nedsætte dosis af disse lægemidler, når du samtidig får Fluoxetin Orifarm, fordi Fluoxetin Orifarm kan ændre niveauet af disse lægemidler i blodet.
 • Hyponatræmi (lavt natrium niveau i blodet); Samtidig behandling med lægemidler, der er forbundet med hyponatriæmi (f.eks. vanddrivende medicin, desmopressin, carbamazepin og oxcarbazepin) kan føre til øget risiko for lavt natrium niveau i blodet).
 • Tamoxifen (til behandling af brystkræft). Din læge kan blive nødt til at overveje en anden antidepressiv behandling, da Fluoxetin Orifarm kan ændre niveauet af dette lægemiddel. En nedsat virkning af tamoxifen kan derfor ikke kan udelukkes.
 • Metoprolol (blodtryksmedicin): Forhøjet risiko for bivirkninger, især bradykardi (langsom puls).
 • Warfarin, NSAID og andre blodfortyndende lægemidler (herunder acetylsalicylsyre), atomoxetin (til behandlign af ADHD) og risperidon (til behandling af skizofreni og mani); Fluoxetin Orifarm kan ændre disse lægemidlers virkning på blodet. Hvis Fluoxetin Orifarm behandlingen startes eller stoppes, mens du er i behandling med warfarin, vil din læge være nødt til at udføre visse prøver.
 • Cyproheptadine (mod allergi); kan nedsætte effekten af fluoxetin.
 • Du må ikke begynde at tage naturmedicin, der indeholder perikum, mens du er i behandling med Fluoxetin Orifarm, da det kan resultere i øgede bivirkninger. Hvis du allerede tager perikum, når du starter Fluoxetin Orifarm -behandlingen, skal du stoppe med at tage perikum, og fortælle det til din læge ved næste besøg.

Brug af Fluoxetin Orifarm sammen med mad, drikke og alkohol 

Du kan tage Fluoxetin Orifarm sammen med eller uden mad, afhængigt af, hvad du foretrækker. Du bør undgå alkohol mens du tager Fluoxetin Orifarm.  

  

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.  

  

Graviditet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.  

  

Nogle undersøgelser har vist en øget risiko for medfødte misdannelser af hjertet hos nyfødte, hvor moderen indtog fluoxetin i løbet af de første få måneder af graviditeten. Generelt fødes 1 ud af 100 børn med hjertefejl. Dette var øget til omkring 2 ud af 100 børn, hvis mødrene havde indtaget fluoxetin under den tidlige del af graviditeten.  

  

Der bør udvises forsigtighed under graviditet, specielt sent i graviditeten og lige op til fødslen, da der er set følgende bivirkninger hos det nyfødte barn: irritabilitet, rystelser, muskelsvaghed, vedvarende gråd, vanskelighed ved at die eller ved at sove. I samråd med din læge skal I bestemme, om det er bedst for dig, at stoppe med at tage Fluoxetin Orifarm mens du er gravid. Afhængig af omstændighederne kan det dog være, at din læge mener det vil være bedre for dig at fortsætte med at tage Fluoxetin Orifarm. 
 

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Fluoxetin Orifarm. Når medicin som Fluoxetin Orifarm tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.  

  

Amning 

Fluoxetin Orifarm udskilles i modermælken og kan give bivirkninger hos barnet. Hvis du ammer, må du kun tage Fluoxetin Orifarm efter aftale med lægen.  

  

Fertilitet 

Fluoxetin har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.  

  

Trafik og arbejdssikkerhed 

Fluoxetin Orifarm kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du bør ikke køre bil eller betjene maskiner, uden at du har rådført dig med din læge eller apoteket. 

3. Sådan skal du tage Fluoxetin Orifarm

Tag altid Fluoxetin Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Du kan tage Fluoxetin Orifarm sammen med et måltid eller uafhængigt af et måltid.
 • Du kan synke tabletterne hele med en rigelig mængde vand eller indtage dem efter opløsning i 1/2-1 glas vand. Du må ikke tygges tabletterne.

Voksne 

Den sædvanlige dosis er: 

 • Depression: Den anbefalede dosis er 1 tablet (20 mg) daglig. 3-4 uger efter, at du er startet i behandling, vil din læge vurdere din dosis og hvis nødvendigt justere den. Dosis kan gradvist sættes op til maksimalt 3 tabletter (60 mg) daglig, hvis det er nødvendigt. Dosis bør øges varsomt for at sikre, at du får den laveste effektive dosis. Det er ikke sikkert, at du får det bedre lige med det samme, når du starter med at tage medicin mod depression. Dette er almindeligt, da en bedring i de depressive symptomer først sker et par uger efter, at man er startet i behandling med medicin. Patienter med depression bør behandles i mindst 6 måneder.
 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD): Den anbefalede dosis er 1 tablet (20 mg) dagligt. Din læge vil efter 2 ugers behandling vurdere og eventuelt justere din dosis, hvis det er nødvendigt. Dosis kan gradvist sættes op til maksimalt 3 tabletter (60 mg) daglig, hvis det er nødvendigt. Hvis der ingen forbedring er efter 10 uger, bør behandlingen med Fluoxetin Orifarm tages op til fornyet overvejelse
 • Bulimi: Den anbefalede dosis er 3 tabletter (60 mg) daglig.

Brug til børn og unge (8 til 18 år) 

Behandling bør startes og overvåges under vejledning af en speciallæge. Startdosis er 10 mg daglig. Efter en til to uger kan din læge øge dosis til 20 mg daglig. Dosis bør øges varsomt, for at sikre, at du får den laveste effektive dosis. Børn med lav vægt skal muligvis have lavere dosis. Hvis behandlingen virker tilfredsstillende, bør din læge overveje, om det er nødvendigt at fortætte behandlingen udover 6 måneder. Hvis du ikke får det
bedre i løbet af 9 uger, bør behandlingen overvejes igen. 

  

Ældre 

Forsigtighed tilrådes ved øgning af dosis. Daglig dosis bør generelt ikke overstige 40 mg. Maximalt anbefalet dosis er 60 mg dagligt. 

  

Nedsat leverfunktion: 

Hvis du har en leversygdom eller bruger medicin, der kan påvirke fluoxetin, kan din læge beslutte, at du skal have en lavere dosis. Følg lægens anvisning. 

  

Nedsat nyrefunktion: 

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis du har taget for mange Fluoxetin Orifarm

 • Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Fluoxetin Orifarm tabletter end der står i denne information, eller flere end lægen har forskrevet, og du føler dig utilpas.
 • Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være: kvalme, opkastning, kramper, hjerteproblemer (såsom uregelmæssig hjerteslag og hjertestop), problemer med lungerne og ændring i din mentale tilstand strækkende fra uro til koma. 

  

Hvis du har glemt at tage Fluoxetin Orifarm

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Fluoxetin Orifarm

Kontakt lægen hvis du ønsker at stoppe eller holde pause i behandlingen med Fluoxetin Orifarm. 


Du må ikke stoppe med at tage Fluoxetin Orifarm, uden at det sker i samråd med din læge. Selvom du begynder at få det bedre, er det er vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin. 


Sørg for at du ikke løber tør for tabletter. 


Du bør undgå at stoppe pludseligt med behandlingen med Fluoxetin Orifarm, da du kan få abstinenser, som svimmelhed, prikkende følelse (som når noget sover), søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), rastløshed eller uro, usædvanlig træthed eller svaghed, angst, kvalme, opkastning, rystelser og hovedpine. 


Ved afslutning af behandlingen med Fluoxetin Orifarm, vil din læge hjælpe dig med at nedsætte din dosis langsomt over en eller to uger. Dette mindsker risikoen for bivirkninger efter afslutning af behandlingen. 

  

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle bivirkninger kan efter en tid blive mindre generende eller forsvinde helt. 


Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med fluoxetin eller kort efter behandlingsophør. 

 • Kontakt omgående din læge eller hospitalet, hvis du får selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv (se afsnit 2).
 • Hvis du får udslæt eller allergiske reaktioner såsom kløe, hævede læber/tunge eller hvæsende/besværet vejrtrækning, skal du stoppe med at tage tabletterne og straks kontakte din læge eller skadestuen.
 • Hvis du føler dig rastløs, og det føles som om, du ikke kan sidde eller stå stille, kan det være, du har noget, der kaldes akatisi. Du kan få det værre af at øge din dosis. Hvis du oplever dette, så kontakt din læge.
 • Informer din læge med det samme, hvis din hud begynder at blive rød, hvis du får forskellige hudreaktioner eller din hud begynder at få blærer eller skaller. Dette er meget sjældent.

Nogle patienter har haft: 

 • en kombination af symptomer (kaldet serotoninsyndrom) inklusive uforklarlig feber med hurtig vejrtrækning eller puls, svedtendens, muskelstivhed eller rystelser, forvirring, udtalt uro eller søvnighed (kun sjældent);
 • følelse af svaghed, døsighed eller forvirring mest hos ældre mennesker og hos (ældre) mennesker, der får vanddrivende medicin;
 • forlænget og smertefuld rejsning;
 • irritabilitet og udtalt uro;
 • hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, besvimelse, kollaps eller svimmelhed efter at have rejst sig, hvilket kan tyde på unormal funktion af hjertets slagfrekvens.

Hvis du får nogle af ovenstående bivirkninger, skal du omgående kontakte din læge. 

  

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine
 • Diarré
 • Kvalme
 • Træthed
 • Søvnløshed.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter ): 

 • Svimmelhed.
 • Opmærksomhedsforstyrrelser.
 • Skælven.
 • Krampeanfald.
 • Sløvhed.
 • Sygelig søvnighed.
 • Sløret syn, udvidede pupiller.
 • Gaben.
 • Hjertebanken.
 • Opkastning, fordøjelsesbesvær, synkebesvær, smagsforstyrrelser, mundtørhed.
 • Vandladningsbesvær, hyppig vandladning.
 • Kløe, udslæt, nældefeber, svedtendens.
 • Nedsat appetit.
 • Kulderystelser.
 • Ledsmerter.
 • Rødmen.
 • Gynækologisk blødning, rejsningsproblemer, vedvarende rejsning, forsinket eller udeblevet ejakulation og orgasme, udsivning af mælk fra brystkirtlerne.
 • Angst, nervøsitet, rastløshed, anspændthed, nedsat sexlyst, søvnforstyrrelser, unormale drømme, eufori, ophidselse.
 • Vægttab.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Rastløshed.
 • Ondt i halsen, vejrtrækningsbesvær, næseblod.
 • Blødning fra mavetarmkanalen.
 • Hårtab, overfølsomhed overfor lys, koldsved, øget tendens til blå mærker.
 • Tinnitus (ringen for ørerne).
 • Udvidelse af blodkar, lavt blodtryk.
 • Utilpashed, unormal følelse, kulde-eller varmefølelse.
 • Overfølsomhed.
 • Seksuel dysfunktion.
 • Fremmedfølelse, opstemthed, eufori, unormal tankegang, problemer med orgasme, tænderskæren, selvmordstanker – og adfærd, konfusion.
 • Smerte/svien ved vandladning.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Nedsat antal blodplader, nedsat antal hvide blodlegemer, blødninger i huden eller fra slimhinder, mave, tarm eller livmoder
 • Lungeproblemer (f.eks. lungebetændelse, dannelse af bindevæv i lungerne).
 • Leverbetændelse, ændrede leverfunktionstal.
 • Muskelsmerter.
 • Ufrivillige bevægelser (Bucco Mastico Lingvalt syndrom), akatisi (du føer dig rastløs og det føles som om du hverken kan sidde eller stå stille), serotoninsyndrom (kombination af symptomer inklusive uforklarlig feber med hurtig vejrtrækning eller puls, svedtendens, muskelstivhed eller rystelser, forvirring, udtalt uro eller søvnighed).
 • Forstyrrelser i hjerterytmen.
 • Smerter i spiserøret.
 • Lav koncentration af natrium i blodet.
 • Årebetændelse.
 • Hurtig hævelse af vævet i hals, ansigt, mund og/eller svælg
 • Blødninger under huden, overfølsomhedsreaktioner i huden, Steven-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse.
 • Serumsyge (forsinket allergisk reaktion)
 • Unormal udskillelse af ADH.
 • Forhøjet indhold af prolaktin i blodet.
 • Uhæmmet adfærd, hallucinationer, ophidselse, panikanfald, aggression, stammen.

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin. 

  

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger (8-18 år) – Fluoxetin Orifarm kan hæmme væksten og muligvis kønsmodningen. Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og tanker om selvmord), fjendtlighed, mani samt næseblod er også almindelige bivirkninger set hos børn. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte tilSundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Fluoxetin Orifarm utilgængeligt for børn. 

  

Brug ikke Fluoxetin Orifarm efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluoxetin Orifarm, 20 mg, opløselige tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: 20 mg fluoxetin som fluoxetinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cellulose, mikrokrystallinsk; croscarmellosenatrium; silica, kolloid vandfri; magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvid, rund tablet med delekærv, diameter 10,5 mm. 

  

Pakningsstørrelser 

10, 14, 28, 30, 98, 100 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S  

Danmark
info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret Februar 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...