Telmisartan "Stada"

filmovertrukne tabletter 40 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Telmisartan STADA 20 mg filmovertrukne tabletter

Telmisartan STADA 40 mg filmovertrukne tabletter

Telmisartan STADA 80 mg filmovertrukne tabletter

Telmisartan 

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. se pkt. 4

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Telmisartan STADA 

 3. Sådan skal du tage Telmisartan STADA 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Telmisartan STADA tilhører gruppen af lægemidler kendt som angiotensin II receptorantagoister.  

Angiotensin II er et stof produceret i kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind, som medfører en stigning i blodtrykket. Telmisartan STADA blokerer angiotensin II´s virkning, så blodkarrene afslappes og blodtrykket falder. 

 

Telmisartan STADA bruges til behandling af essentiel hypertension (forhøjet blodtryk). ’Essentiel’ betyder, at der ikke er nogen anden sygdom, der er årsag til, at blodtrykket er forhøjet. 

 

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skade på blodkarrene i flere organer, som kan føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt, at få målt blodtrykket regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet. 

 

Telmisartan STADA bruges også til at nedsætte risikoen for hjerte-kar-hændelser (fx hjerteanfald eller blodprop i hjernen) hos patienter, som har en forøget risiko, fordi de har nedsat eller blokeret blodforsyning til hjertet eller benene, eller tidligere har haft en blodprop i hjernen, eller høj-risiko sukkersyge. Din læge kan informere dig, om du er i risikogruppen for sådanne hændelser. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Telmisartan Stada

Tag ikke Telmisartan STADA

 • hvis du er allergisk overfor telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (se pkt. 6

 • hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Du skal desuden helst undgå at bruge Telmisartan STADA tidligt i graviditeten – se afsnittet om Graviditet, amning og fertilitet) 

 • hvis du har alvorlige leverproblemer, såsom kolestase eller galdevejsobstruktion (problem med udskillelse af galde fra leveren eller fra galdeblæren) eller anden alvorlig leversygdom 

 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren. 

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande, så fortæl det til lægen eller på apoteket før du tager Telmisartan STADA.

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande:
 • Nyresygdom eller du har fået en nyretransplantation 

 • Nedsat blodtilstrømning til en eller begge nyrer (nyrearteriestenose) 

 • Leversygdom 

 • Hjerteproblemer 

 • Aldosteronisme (vand eller saltophobning i kroppen samtidig med ubalance i mineral sammensætningen) 

 • For lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, hvis du er dehydreret (overdrevent tab af kropsvæske) eller er i saltunderskud efter anvendelse af vanddrivende medicin eller er på saltfattig kost, har diarré eller ved opkastning. 

 • Har et højt kaliumindhold i blodet 

 • Diabetes 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Telmisartan STADA

 

 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk: 

  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge.
  • aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. 

Se også information under overskriften ’Tag ikke Telmisartan STADA”.
 

Fortæl det til din læge, hvis du tror, du er (eller planlægger at blive) gravid. Telmisartan STADA kan ikke anbefales tidligt i graviditeten, det må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige skader på dit barn, hvis det tages i dette stadie (se afsnit Graviditet).
 

Hvis du skal opereres eller have bedøvelse, så fortæl lægen, at du tager Telmisartan STADA.  

  

Børn og unge 

Brugen af Telmisartan STADA til børn og unge under 18 år kan ikke anbefales.
Som med alle andre angiotensin II-receptorantagonister kan telmisartan STADA være mindre effektiv til at sænke blodtrykket hos sorte patienter.
 

Brug af anden medicin sammen med Telmisartan STADA

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin, planlægger at tage anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre dosis og/eller tage andre forholdsregler. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at stoppe brugen af et af lægemidlerne.  

Dette gælder især hvis du sammen med Telmisartan STADA tager et af lægemidlerne listet her:
 

 • Medicin, som indeholder lithium til behandling af depression. 

 • Medicin, som kan forhøje blodets indhold af kalium, såsom kaliumholdige saltsubstitutter, kaliumbesparende diuretika (visse typer af vanddrivende tabletter) ACE-hæmmere, angiotensin II-recptorantagonister, NSAID´er (non-steroid antiinflammatorisk medicin fx acetylsalisylsyre eller ibuprofen), heparin, lægemidler der undertrykker immunsystemet (fx cyclosporin eller tacrolimus) og antibiobika indeholdende trimethoprim. 

 • Vanddrivende medicin (diuretika) særligt i høje doser der tages sammen med Telmisartan STADA kan føre til overdrevent tab af kropsvæske og for lavt blodtryk (hypotension). 

 • Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ’Tag ikke Telmisartan STADA’ og ’Advarsler og sikkerhedsregler’). 

Den blodtrykssænkende virkning med Telmisartan STADA kan, ligesom ved anden blodtrykssænkende medicin, blive mindre, hvis du samtidig tager NSAID’er (non-steroid antiinflammatorisk medicin fx acetylsalicylsyre eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

 

Telmisartan STADA kan øge den blodtryksnedsættende virkning af andre blodtryksnedsættende lægemidler.
 

Brug af Telmisartan STADA sammen med mad, drikke og alkohol

Tabletterne kan både tages sammen med mad og alene.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

  

Graviditet
Normalt vil din læge anbefale dig at stoppe med at tage Telmisartan STADA før du bliver gravid eller så snart du ved, du er gravid og råde dig til at tage en anden type medicin i stedet for Telmisartan STADA. Det frarådes at anvende Telmisartan STADA tidligt i graviditeten, og det må ikke tages senere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige skader hos dit barn hvis det bruges efter 3 måneder henne i graviditeten.
 

Amning
Telmisartan STADA anbefales ikke til ammende mødre, og din læge kan vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, specielt hvis dit barn er nyfødt eller er født for tidlig.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke nogen viden om Telmisartan STADA påvirker din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Nogle vil føle sig svimle eller blive trætte, når de behandles for forhøjet blodtryk. Hvis du føler dig svimmel, bør du kontakte lægen, inden du kører bil eller betjener maskiner.

Telmisartan STADA indeholder lactose

Telmisartan STADA indeholder lactose. Hvis du af din læge har fået fortalt at du har intolerance overfor nogle sukkerarter, skal du kontakte lægen inden behandlingen med dette lægemiddel startes.
 

3. Sådan skal du tage Telmisartan Stada

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den anbefalede dosis af Telmisartan STADA er 1 tablet daglig. Prøv at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag. Du kan tage Telmisartan STADA både med mad og uden. Tabletten bør synkes hel med vand eller anden væske uden alkohol. Det er vigtigt, at du tager Telmisartan STADA hver dag, så længe lægen ikke har givet dig besked på andet. Hvis du tror, at virkningen af Telmisartan STADA er for stærk eller svag, så sig det til lægen eller på apoteket. 

 

Til behandling af forhøjet blodtryk er den anbefalede dosering af Telmisartan STADA til kontrol af blodtrykket i 24 timer en tablet à 40 mg en gang daglig. Nogle gange kan lægen anbefale en lavere dosis på 20 mg eller en højere dosis på 80 mg. 

Telmisartan STADA kan også ordineres i kombination med diuretika (vanddrivende medicin) såsom hydrochlorthiazid, der har vist sig at have en additiv blodtrykssænkende effekt med Telmisartan STADA. 

 

Til nedsættelse af risikoen for hjerte-kar-hændelser er den anbefalede dosis Telmisartan STADA 80 mg en gang daglig. I den første periode af behandlingen med Telmisartan STADA 80 mg skal blodtrykket kontrolleres regelmæssigt. 

Hvis du har nedsat leverfunktion, bør dosis normalt ikke overskride 40 mg en gang daglig. 

Hvis du har taget for mange Telmisartan STADA-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du hat taget mere Telmisartan STADA, end der står i denne information, eller mere end lægen har forskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Telmisartan STADA

Vær ikke bekymret, hvis du glemmer at tage en tablet. Tag tabletten straks du kommer i tanke om det og fortsæt derefter som normalt. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis næste dag. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Telmisartan STADA

Du skal ikke stoppe med at tage Telmisartan STADA uden først at have talt med din læge. Det kan være nødvendigt at tage blodtrykssænkede medicin resten af livet. Hvis du stopper med at tage Telmisartan STADA, vil dit blodtryk, i løbet af et par dage, vende tilbage til det niveau det var før behandlingen. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræve øjeblikkelig lægehjælp: 

 

Du bør omgående kontakte lægen, hvis du oplever nogen af følgende symptomer: 

 

Sepsis* (ofte kaldt ”blodforgiftning”, er en alvorlig infektion med betændelse i hele kroppen), hurtig opsvulmen af hud og slimhinder (angioødem); alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), allergisk reaktion (f.eks. udslæt, kløe, åndedrætsbesvær, hvæsende åndedræt, hævelse af ansigtet eller lavt blodtryk); disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter), men er ekstremt alvorlige og du skal øjeblikkelig stoppe med at tage medicinen og kontakte din læge. Hvis disse bivirkninger ikke behandles, kan de være fatale. 

Mulige bivirkninger af Telmisartan

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

Lavt blodtryk (hypotension) hos patienter, der er i behandling for at nedsætte risikoen for hjerte- karhændelser. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

Urinvejsinfektioner, infektion i de øvre luftveje (som ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig forkølelse), blodmangel (anæmi), forhøjet kaliumindhold i blodet, besvær med at falde i søvn, tristhed (depression), besvimelse (synkope), svimmelhed, langsom puls (bradykardi), lavt blodtryk (hypotension) hos patienter i behandling mod forhøjet blodtryk, svimmelhed når man rejser sig op (ortostatisk hypotension), stakåndethed, hoste, mavesmerter, diarré, maveubehag, oppustethed, opkastning, kløe, øget svedtendens, hududslæt udløst af medicinen, rygsmerter, muskelkramper, muskelsmerter (myalgi), nedsat nyrefunktion herunder akut nyresvigt, brystsmerter, følelse af træthed, forhøjet kreatininniveau i blodet. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter): 

Forhøjelse af antallet af hvide blodlegemer (eosinofili), for få blodplader (trombocytopeni), lave blodsukker værdier (diabetiske patienter), nervøsitet, søvnighed, nedsat syn, hurtig hjerterytme (puls), mundtørhed, maveuro, unormal leverfunktion (det er fortrinsvis japanske patienter, som oplever disse bivirkninger), eksem (en hudlidelse), rødmen af huden, nældefeber (urticaria), alvorligt medicinudløst udslæt, ledsmerter (arthralgi), smerter i arme og ben, smerter i sener, influenzalignende symptomer, hæmoglobinmangel (et blodprotein), forhøjet urinsyre, forhøjede leverenzymer eller kreatinkinase i blodet. 

  

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): Fremadskridende ardannelse i lungevæv (interstitiel lungesygdom) 

 

* Observationen kan være en tilfældighed eller kan være relateret til en mekanisme, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt. 

 

** Tilfælde af fremadskridende ardannelse i lungevæv er beskrevet under indtagelse af telmisartan. Det er imidlertid ikke påvist, at indtag af telmisartan var årsagen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”Udløb”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Telmisartan STADA indeholder

 • Det aktive stof er telmisartan. En tablet indeholder 20 mg/40 mg/80 mg telmisartan. 

 • De øvrige indholdsstoffer er: Natriumhydroxid, Povidon (K25), Meglumin, 

Lactosemonohydrat.  

Crospovidon,  

Jernoxid Gul,  

Magnesiumstearat. 

 

Film overtrækket indeholder:  

Hypromellose 

Titandioxid (E171)  

Macrogol-400  

Talcum 

Jernoxid gul (E172) 

Telmisartan STADA’s udseende og pakningsstørrelse

Telmisartan STADA er gule runde tabletter med ”20” præget på den ene side, og ”T” på den anden. 

 

Telmisartan STADA er gule kapsleformet tabletter med ”40” præget på den ene side og ”T” på den anden. 

 

Telmisartan STADA er gule kapsleformet tabletter med ”80” præget på den ene side og ”T” på den anden. 

 

Telmisartan STADA 20 mg fås i blisterpakinger indeholdende 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 112, 126, 140, 154, 168 eller 182 tabletter 

 

Telmisartan STADA 40 mg fås i blisterpakinger indeholdende 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 112, 126, 140, 154, 168 eller 182 tabletter 

 

Telmisartan STADA 80 mg fås i blisterpakinger indeholdende 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 112, 126, 140, 154, 168 eller 182 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS  

Marielundvej 46A  

2730 Herlev 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

 

Belgien: Telmisartan EG 20/40/80mg filmomhulde tabletten  

Bulgarien: Telmisartan STADA 20/40/80mg Филмирана таблетка  

Danmark: Telmisartan STADA 

Finland: Telmisartan STADA 20/40/80mg Tabletti, kalvopäällysteinen  

Frankrig: Telmisartan EG 20/40/80mg Comprimés pelliculé 

Holland: Telmisartan CF 20/40/80mg Filmomhulde tabletten  

Irland: Telmisartan Clonmel 20/40/80mg film-coated tablets  

Italien: Telmisartan EG 20/40/80mg Compressa rivestita con film  

Luxemburg: Telmisartan EG 20/40/80mg comprimés pelliculé  

Portugal: Telmisartan Ciclum 

Spanien: Telmisartán STADA 20/40/80mg Comprimido recubierto con película EFG  

Storbritannien: Telmisartan Glenmark 20/40/80mg film-coated tablets 

Sverige: Telmisartan STADA 20/40/80mg Filmdragerad tablett  

Tyskland: Telmisartan STADA 20/40/80mg Filmtabletten  

Østrig: Telmisartan STADA 20/40/80mg Filmtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...