Citalopram "Vitabalans"

filmovertrukne tabletter 40 mg

Vitabalans

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Citalopram Vitabalans 20 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram Vitabalans 40 mg filmovertrukne tabletter

citalopram 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Vitabalans 

 3. Sådan skal du tage Citalopram Vitabalans 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Citalopram Vitabalans indeholder det aktive stof citalopram, og tilhører en gruppe af medicin mod depression (antidepressiva), som kaldes selektive serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI’ere). Denne slags medicin virker på serotonin-systemet i hjernen. Forstyrrelser i serotonin-systemet menes at være en vigtig faktor for udviklingen af depression og beslægtede sygdomme.  

 

Citalopram Vitabalans anvendes til behandling af depression, panikangst (anfald af svær angst) med eller uden agorafobi (angst for åbne pladser), obsessiv-kompulsiv sygdom (tvangstanker og – handlinger) og som forebyggende behandling mod tilbagefald eller nye anfald af depression. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Vitabalans

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Citalopram Vitabalans

 • hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 

 • hvis du samtidig tager eller inden for de sidste 14 dage har taget såkaldte MAO-hæmmere (f.eks. moclobemid (mod depression) eller selegilin (mod Parkinsons sygdom)). Behandlingen med MAO-hæmmer skal ophøre mindst 14 dage før, der skiftes til Citalopram Vitabalans. Behandlingen med Citalopram Vitabalans skal ophøre mindst 7 dage før, der skiftes til en MAO-hæmmer. 

 • hvis du tager linezolid (antibiotikum), med mindre der er mulighed før nøje observation og overvågning af blodtrykket. 

 • hvis du har medfødt unormal hjerterytme eller har haft en episode med unormal hjerterytme (ses ved EKG, der er en undersøgelse af hjertets funktion). 

 • hvis du bruger medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen. 

  Se også afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Citalopram Vitabalans" nedenfor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Citalopram Vitabalans.
 

Fortæl det til din læge, hvis du har andre tilstande eller sygdomme som lægen skal være opmærksom på. Fortæl det især til lægen: 

 • hvis du har sukkersyge (se også ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Vitabalans”) 

 • hvis du får elektrochok-behandling 

 • hvis du har en psykotisk sygdom eller hvis du tidligere har lidt af mani (følelse af forhøjet stemningsleje eller sygelig opstemthed, der medfører uhensigtsmæssig adfærd). Behandling med Citalopram Vitabalans skal ophøre, hvis der opstår mani. Tal med din læge om det. 

 • hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion 

 • hvis du let bløder eller får blå mærker (se også ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Vitabalans”) 

 • hvis du har epilepsi. Behandling med Citalopram Vitabalans skal ophøre, hvis du får anfald eller hvis der sker en stigning i antallet af anfald. Tal med din læge om det. 

 • hvis du har lav hvilepuls og/eller ved, at du mangler salt som følge af langvarig svær diarré og opkastning eller brug af diuretika (vanddrivende midler). 

 • hvis du får hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, besvimer, bryder sammen eller bliver svimmel, når du rejser dig op, hvilket kan tyde på abnorm funktion af hjerterytmen. 

 • hvis du har øjenproblemer så som snævervinklet grøn stær eller tidligere har haft grøn stær (øget tryk i øjet). 

I begyndelsen af behandlingen kan nogle patienter opleve øget angst, som hurtigt forsvinder, hvis behandlingen fortsættes. Derfor er det vigtigt, at du omhyggeligt følger lægens anvisninger og ikke stopper behandlingen eller ændrer dosis uden at tale med lægen. 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere
tid.
 

 

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:
 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. 

 • hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin. 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.

 

 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer
i din opførsel.
 

Der kan også forekomme symptomer som rastløshed eller besvær med at sidde eller stå stille i de første uger af behandlingen. Fortæl det med det samme til lægen, hvis du får sådanne symptomer.
 

Børn og unge

Citalopram Vitabalans bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Desuden gøres opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, trodsig adfærd og vrede), når de behandles
med denne klasse af lægemidler. Trods dette kan din læge ordinere Citalopram Vitabalans til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Citalopram Vitabalans til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år indtager Citalopram Vitabalans. Derudover foreligger der ikke langtidsdata om sikkerhed for Citalopram Vitabalans med hensyn til vækst, modning og intellektuel og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Citalopram Vitabalans

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt at fortælle det til lægen eller på apoteket, hvis du tager noget af følgende medicin:
 

 • MAO-hæmmere (mod depression og Parkinsons sygdom) (se ”Tag ikke Citalopram Vitabalans”) 

 • linezolid (antibiotikum) (se ”Tag ikke Citalopram Vitabalans”) 

 • pimozid (anvendes til behandling af psykiske forstyrrelser) 

 • metoprolol (mod forhøjet blodtryk) 

 • cimetidin (mod mavesår) 

 • lithium og tryptophan (medicin mod manio-depressiv sygdom) 

 • imipramin og desipramin (medicin mod depression) 

 • sumatriptan eller andre triptaner (migrænemedicin) 

 • medicin der sænker indholdet af kalium eller magnesium i blodet 

 • medicin der sænker krampetærsklen, f.eks. andre lægemidler mod depression (tricykliske lægemidler, SSRI’er), medicin mod psykoser (f.eks. phenothiazin, thioxanthen og butyrophenon), mefloquin, bupropion og tramadol (mod smerter) 

Behandling med Citalopram Vitabalans kan ændre blodsukkerkontrollen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis af insulin eller tabletbehandling mod sukkersyge. 

 

Citalopram Vitabalans kan medføre blødning (f.eks. blødning i hud og slimhinder). Samtidig behandling med medicin, som øger risikoen for blødning f.eks. blodfortyndende medicin (medicin, der forebygger blodpropper f.eks. warfarin), salicylsyrederivater (f.eks. acetylsalicylsyre), NSAID’ere (medicin mod betændelse og smerter), dipyridamol, ticlopidin, atypisk medicin mod psykoser (f.eks. risperidon), phenothiaziner (f.eks. chlorpromazin) eller tricykliske antidepressiva (f.eks. imipramin) kan øge denne risiko. 

 

Citalopram Vitabalans bør ikke anvendes sammen med naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum), fordi denne kombination kan øge risikoen for bivirkninger. 

 

TAG IKKE Citalopram Vitabalans, hvis du bruger medicin mod hjerterytmeforstyrrelser eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. antiarytmika af klasse IA og III, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin og midler mod malaria, navnlig halofantrin), samt visse antihistaminer (astemizol, mizolastin). Tal med lægen, hvis der er mere du vil vide om dette. 

Brug af Citalopram Vitabalans sammen med mad, drikke og alkohol

Citalopram Vitabalans bør ikke tages sammen med alkohol, fordi alkohol kan ændre virkningen af af Citalopram Vitabalans. Citalopram Vitabalans kan tages sammen med eller uden mad, men med væske. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Fortæl det til din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. 

Der er kun begrænset erfaring med anvendelse af Citalopram Vitabalans under graviditet. Hvis du er gravid, må du kun tage Citalopram Vitabalans efter aftale med lægen. 

 

Når der er anvendt medicin fra samme gruppe som Citalopram Vitabalans i den sidste del af graviditeten, er følgende symptomer hos nyfødte straks eller kort tid efter barnet er født indberettet: besvær med at trække vejret, blålig hud, anfald, ændret legemstemperatur, spiseproblemer, opkastning, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, livlige reflekser, rysten, skælven, irritabilitet, sløvhed, konstant gråd, søvnighed og søvnbesvær. Hvis dit barn har nogle af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen. 

 

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Citalopram Vitabalans. Når medicin som Citalopram Vitabalans tages under graviditeten, især de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertenion hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 

 

Hvis du ammer, må du ikke tage Citalopram Vitabalans, da citalopram går over i modermælken. Tal med lægen. 

 

Citalopram har i dyreforsøg vist sig at nedsætte sædkvaliteten. Teoretisk kan dette betyde, at frugtbarheden vil blive påvirket, men dette er dog endnu ikke set hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram Vitabalans kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller til at betjene maskiner. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig Læs alle informationer i denne indlægsseddel. Tal med lægen, sygeplejersken eller apoteket, hvis du er usikker. 

3. Sådan skal du tage Citalopram Vitabalans

Tag altid Citalopram Vitabalans nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Citalopram Vitabalans skal tages én gang om dagen, enten morgen eller aften. Citalopram Vitabalans kan tages sammen med eller uden mad, men med væske. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du føler at virkningen af Citalopram Vitabalans er for stærk eller for svag. 

Voksne

Depression 

Den sædvanlige dosis er 20 mg pr. dag. Denne dosis kan af din læge sættes op til højst 40 mg dagligt. Der kan ikke forventes en virkning af behandlingen, før der er gået mindst 2 uger efter at behandlingen er startet. Behandlingen skal fortsætte til patienten har været symptomfri i 4-6 måneder. 

 

Panikangst 

Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge, før dosis øges til 20-30 mg dagligt. Den første virkning af behandlingen viser sig sædvanligvis efter 2-4 uger. Dosis kan af din læge sættes op til højst 40 mg dagligt. 

 

Det kan tage op til 3 måneder inden den fulde virkning indtræder. Det kan være nødvendigt at fortsætte behandlingen i adskillige måneder. 

 

Obsessiv-kompulsiv sygdom 

Startdosis er 20 mg dagligt. Denne dosis kan af din læge sættes op til højst 40 mg dagligt. Virkningen viser sig efter 2-4 uger og der sker yderligere bedring ved fortsat behandling. 

 

Forebyggende behandling 

Behandlingsperioden er individuel, sædvanligvis årelang. Ophør skal foregå under nøje overvågning for at undgå tilbagefald. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Ved let til moderat nedsat nyrefunktion er det ikke nødvendigt at justere doseringen. Forsigtighed anbefales ved behandling af patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion. 

  

Nedsat leverfunktion 

Behandling hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion bør startes med det halve af sædvanlig dosis. 

Patienter med leverproblemer bør ikke tage mere end 20 mg dagligt. 

Ældre (over 65 år)

Startdosis bør nedsættes til halvdelen af den anbefalede dosis, f.eks. 10-20 mg dagligt. 

Ældre patienter bør ikke tage mere end 20 mg dagligt. 

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Citalopram Vitabalans. For yderligere information se 

afsnit 2. 

Hvis du har taget for meget Citalopram Vitabalans

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Citalopram Vitabalans, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på en overdosis er krampeanfald, hurtig hjerterytme, døsighed, ændringer i hjertets elektriske aktivitet, bevidstløshed, opkastning, rysten, ændret blodtryk, uregelmæssig hjerterytme, ændret hjerterytme, kvalme, serotoninsyndrom, uro, svimmelhed, opspilede pupiller (mydriasis), 

svedtendens, blålig hud og for hurtig vejrtrækning. 

Hvis du har glemt at tage Citalopram Vitabalans

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Citalopram Vitabalans

Stop ikke med at tage Citalopram Vitabalans før din læge siger det. Normalt vil lægen hjælpe dig med at nedsætte dosis langsomt over et antal uger. 

 

Når behandlingen med Citalopram Vitabalans er stoppet, især hvis det er sket brat, kan du få abstinenssymptomer. Der er en større risiko, hvis du har taget Citalopram Vitabalans i lang tid eller taget store doser eller hvis dosis nedsættes for hurtigt. 

 

Abstinenssymptomer omfatter: svimmelhed (usikker på benene eller besvær med at holde balancen), prikken og stikken i huden, brændende fornemmelser og (mindre almindeligt) følelse af elektrisk stød, søvnforstyrrelser (med livlige drømme, mareridt, søvnbesvær), følelse af angst, hovedpine, kvalme, svedudbrud (inklusive nattesved), opkastning, rastløshed eller uro, rysten, følelse af at være forvirret eller desorienteret, følelsesmæssig ustabil eller irritabel, diarré (løs afføring), synsforstyrrelser, hjertebanken (palpitationer). 

 

De fleste personer synes, at symptomerne er milde og forsvinder af sig selv i løbet af 2 uger. Kontakt lægen, hvis du får alvorlige abstinenssymptomer, når du stopper med at tage Citalopram Vitabalans. 

 

Han eller hun kan bede dig om at begynde at tage tabletterne igen og så nedtrappe dosis langsommere. Kontakt din læge, hvis du er bekymret over abstinenssymptomer, når du stopper med at tage Citalopram Vitabalans. 

 

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Almindelige bivirkninger som kvalme, søvnighed, mundtørhed og svedudbrud er oftest milde og forsvinder hos de fleste i løbet af de første ugers behandling. 

 

Hvis du får nogle af følgende bivirkninger under behandlingen, skal du med det samme søge læge eller tage til den nærmeste skadestue: 

 • hævelse af hud, tunge, læber eller ansigt eller vejrtræknings- eller synkebesvær (allergisk reaktion) 

  (sjælden bivirkning, som kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)
 • høj feber, rysten, muskeltrækninger og angst. Dette kan være tegn på en tilstand, der kaldes serotonergt syndrom  

  (hyppighed ikke kendt, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

 • hurtig, uregelmæssig hjerterytme og besvimelsesanfald, der kan være symptomer på den livstruende tilstand torsade de pointes  

  (hyppighed ikke kendt, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

 • træthed, omtågethed eller sitren af musklerne disse symptomer kan være tegn på for lavt natriumindhold i blodet  

  (sjælden bivirkning, som kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer). 

Behandlingen med Citalopram Vitabalans skal straks stoppes.

Andre bivirkninger, der kan forekomme:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end l ud af 10 personer) 

 • søvnighed, søvnbesvær, hovedpine 

 • mundtørhed, kvalme 

 • øget vedtendens 

Almindelig (kan forekomme hos højst 1 ud af 10 personer)
 • appetitløshed, vægttab 

 • uro, nedsat sexlyst, angst, nervøsitet, omtågethed, for kvinder: manglende evne til at få orgasme, abnorme drømme 

 • rysten, stikken og prikken i huden, omtågethed, opmærksomhedsforstyrrelser 

 • ringen for ørerne (tinnitus) 

 • gaben 

 • diarré, opkastning, forstoppelse 

 • kløe 

 • smerter i muskler og led 

 • for mænd: problemer med sædafgang og erektion 

 • træthed 

Ikke almindelig (kan forekomme hos højst 1 ud af 100 personer)
 • øget appetit, vægtøgning 

 • aggression, tab af identitet, hallucinationer, mani 

 • besvimelsesanfald 

 • opspilede pupiller 

 • hurtig hjerterytme, langsom hjerterytme, nældefeber, hårtab, udslæt, rød eller violet misfarvning af huden (purpura), lysfølsomhed 

 • vandladningsbesvær 

 • blødning fra skeden 

 • hævede arme eller ben 

Sjælden (kan forekomme hos højst 1 ud af 1.000 personer)
 • grand mal krampeanfald, ufrivillige bevægelser, smagsforstyrrelser 

 • blødning 

 • leverbetændelse 

 • feber 

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra de foreliggende data)
 • øget tendens til blødning eller blå mærker på grund af nedsat antal blodplader 

 • udslæt (overfølsomhed) 

 • forstyrrelser i udskillelsen af antidiuretisk hormon (ADH) 

 • nedsat kaliumindhold i blodet (med hævelse af hoved og slimhinder) 

 • panikanfald, tænderskæren, rastløshed 

 • tanker om at skade dig selv eller selvmordstanker (se ”Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Vitabalans”) 

 • kramper, særlige bevægelsesforstyrrelser som følge af forstyrrelser i visse nervebaner, ufrivillige muskelbevægelser (akatisi), bevægelsesforstyrrelser 

 • synsforstyrrelser 

 • ændringer i hjertets elektriske kredsløb (QT-forlængelse, ventrikulær arytmi) 

 • for lavt blodtryk (f.eks. når man rejser sig) 

 • næseblødning 

 • blødning fra mave-tarmkanalen (herunder blødning fra endetarmen) 

 • abnorme leverfunktionsprøver 

 • blødningsforstyrrelser, herunder blødning fra hud og slimhinder (ekkymose), hævelse af hud og slimhinder 

 • metroragi hos kvinder (blødning mellem menstruationer), smertefuld/vedvarende erektion hos mænd, udflåd at brystmælk hos mænd 

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin. 

 

Seponering af behandling med citalopram (især når dette sker brat) giver ofte abstinenssymptomer (se ”Sådan skal du tage Citalopram Vitabalans”). 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis tabletterne er beskadigede eller nedbrudte. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Citalopram Vitabalans 20 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Tabletkerne: 

 • Aktivt stof: citalopram (som hydrobromid). Hver tablet indeholder 20 mg eller 40 mg citalopram (som hydrobromid). 

 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, mannitol (E421), kolloid vandfri silica og magnesiumstearat. 

Filmovertræk: 

Indholdstoffer: polydextrose, hypromellose, titandioxid og macrogol. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

20 mg: en hvid, rund, hvælvet tablet med delekærv på den ene side og logo “2”. Diameter er 8 mm.  

40 mg: en hvid, rund, hvælvet tablet med delekærv på den ene side og logo “4”. Diameter er 10 mm. 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

  

Pakningsstørrelser: 

20 mg: 10, 14, 20, 30, 60 og 100 tabletter  

40 mg: 10, 14, 20, 30, 60 og 100 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vitabalans Oy  

Varastokatu 8  

FI-13500 Hämeenlinna 

FINLAND 

Tel: +358 (3) 615600 

Fax: +358 (3) 6183130 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Citalopram Vitabalans (Tjekkiet, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Ungarn, Litauen, Letland, Norge, Polen, Sverige, Slovenien, Slovakiet) 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 2015-12-09.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...