Duspatalin Retard

hårde depotkapsler 200 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

DUSPATALIN® RETARD

200 mg hårde depotkapsler 

Mebeverin hydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Duspatalin Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duspatalin Retard. 

 3. Sådan skal du tage Duspatalin Retard. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Duspatalin Retard indeholder mebeverin hydrochlorid, som er et krampestillende middel (spasmolytikum). Det virker på den glatte muskulatur i mave-tarmkanalen.
 • Duspatalin Retard bruges til at lindre kramper i mave-tarmkanalen hos voksne. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duspatalin Retard

Tag ikke Duspatalin

 • hvis du er allergisk over for mebeverin hydrochlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duspatalin Retard (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager DuspatalinRetard 

 • hvis du lider af tarmslyng (paralytisk ileus). 

Brug af anden medicin sammen med Duspatalin Retard

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Brug af Duspatalin Retard sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du skal tage Duspatalin Retard med et glas vand. 

 • Indtagelse af alkohol hæmmer ikke virkningen af Duspatalin Retard. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Du må ikke tage Duspatalin Retard, hvis du er gravid. 

Amning:
 • Du må ikke tage Duspatalin Retard, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Fertilitet:
 • Det er ikke påvist, at Duspatalin Retard hæmmer evnen til at kunne blive gravid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Duspatalin Retard påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.
 

3. Sådan skal du tage Duspatalin Retard

Tag altid Duspatalin Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Kapslerne bør indtages hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). De må ikke tygges. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

1 kapsel (200 mg) to gange daglig. Tag en kapsel om morgenen og en kapsel om aftenen. 

  

Ældre: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Duspatalin Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Duspatalin Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • Mild og forbigående hovedpine, svimmelhed og langsom puls. 

Hvis du har glemt at tage Duspatalin Retard

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Duspatalin Retard

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skade- stue. Ring evt. 112. 

 • Svimmelhed, hovedpine, søvnløshed. 

 • Appetitmangel/madlede. 

 • Mavebesvær 

Hyppigheden er ikke kendt:
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Duspatalin Retard utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Duspatalin Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar ikke Duspatalin Retard ved temperaturer over 25 °C. 

 • Opbevar ikke Duspatalin Retard i køleskab. 

 • Opbevar Duspatalin Retard i original emballage. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duspatalin Retard, 200 mg, depotkapsler indeholder:

Aktivt stof: 

Mebeverin hydrochlorid 200 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kapselindhold: magnesiumstearat, polyacrylat, talcum, hypromellose, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1); glyceroltriacetat. Kapselskal: gelatine, titandioxid (E 171) og blæk (shellac (E 904), propylenglycol, stærk ammoniakopløsning, kaliumhydroxid og sort jernoxid (E 172)). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Duspatalin Retard 200 mg er uigennemsigtige hvide, hårde gelatinekapsler, der er mærket ”245”. 

 

Duspatalin Retard fås i: 

Duspatalin Retard 200 mg i pakninger med 30 depotkapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...