Isosorbidmononitrat "2care4"

depottabletter 60 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Isosorbidmononitrat 2care4 60 mg, depottabletter

Isosorbidmononitrat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat 2care4 

 3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat 2care4 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Isosorbidmononitrat 2care4 virker ved at udvide blodkarrene bl.a. i hjertet, hvorved blodgennemstrømningen øges.  

Isosorbidmononitrat 2care4 er et lægemiddel til forebyggelse af hjertesmerter (angina pectoris). Isosorbidmononitrat 2care4 kan ikke anvendes til pludselige anfald af hjertesmerter. Hvis du får et akut anfald af hjertesmerter, bør du tage en anden mere passende medicin.  

  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag ikke Isosorbidmononitrat 2care4 hvis du

 • er allergisk over for det aktive stof isosorbidmononitrat, nitrater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Isosorbidmononitrat 2care4 (angivet i afsnit 6).  

 • lider af sygdomme i hjertemuskulaturen eller i hjertesækken (konstruktiv perikardit, perikardial tamponade). 

 • har for lavt blodtryk. 

 • tager medicin mod impotens (sildenafil). 

 • har problemer med blodcirkulationen i hjernen som ved f.eks. et slagtilfælde eller anden hjerneskade.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Isosorbidmononitrat 2care4 hvis du 

 • har for lavt blodtryk. 

 • har alvorlig åreforkalkning i hjernen. 

 • lider af svær blodmangel. 

 • har lavt stofskifte. 

 • har forhøjet tryk i hjernen. 

 • har hjertekramper (angina pectoris) ved siden af andre sygdomme eller kredsløbsforstyrrelser. 

 • tidligere har lidt af for lavt blodtryk, shock eller hjerte-kredsløbsproblemer.
 • har en tilstand med lavt iltindhold i blodet (Hypoxæmi).

Brug af anden medicin sammen med Isosorbidmononitrat 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  


Tal med din læge, hvis du 

 • tager hjertemedicin (betablokkere, calcium- kanalblokkere). 

 • tager vanddrivende medicin (diuretika). 

 • tager medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, neuroleptika). 

 • tager lægemidler til behandling af impotens (sildenafil eller andre phosphodiesterase type-5 hæmmere). 

 • tager andre lægemidler til behandling af impotens (alprostadil (prostaglandin)). 

 • tager medicin mod migræne (dihydroergotamin). 

 • tager blodtrykssænkende lægemidler, da deres effekt kan være kraftigere (herunder karudvidende lægemidler (vasodilatorer), 

  blodtrykssænkende medicin (antihypertensiva) og angiotensin II receptor-agonister)
 • tager medicin til behandling af kræft (aldesleukin).

Brug af Isosorbidmononitrat 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Isosorbidmononitrat 2care4 med eller uden mad, men alkohol kan øge den blodtryks- sænkende effekt og gøre dig døsig. Derfor bør brugen af alkohol undgås. 


Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Isosorbidmononitrat 2care4. Tal med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Isosorbidmononitrat 2care4 efter aftale med lægen. 


Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Isosorbidmononitrat 2care4 kan medføre blodtryksfald, som kan give svimmelhed. Dette forekommer især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis, og kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Isosorbidmononitrat 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne 

Den sædvanlige startdosis er ½ (30 mg) tablet en gang dagligt i de første 2-4 dage. Tabletten har en delekærv, der deler tabletten i to lige store dele. Herefter er den sædvanlige dosis 1 (60 mg) tablet dagligt om morgenen. 

Hvis nødvendigt, kan dosis øges til 2 (120 mg) tabletter dagligt, taget om morgenen. 

  

Slug tabletten med ½ glas vand om morgenen.  

Tabletten må ikke knuses eller tygges, selvom du kan dele den i to. 

  

Ældre 

Hos ældre patienter med risiko for lavt blodtryk eller dårlig nyre- eller leverfunktion er det nødvendigt at være særlig forsigtig. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

  

Brug til børn 

Isosorbidmononitrat 2care4 bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis du har taget for mange Isosorbidmononitrat 2care4 depottabletter 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Isosorbidmononitrat 2care4 depottabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer på overdosering er: Pulserende hovedpine, ophidselse, rødmen, koldsved, opkastning, svimmelhed, besvimelse, hurtig puls, hjertebanken, lavt boldtryk, blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet (meget sjældent og kun ved meget store doser). 

  

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte depottablet. 

  

Hvis du holder op med at tage Isosorbidmononitrat 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Hovedpine.

  

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Svimmelhed. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Kvalme.

  

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Opkastning, diarré.

  

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Udslæt, kløe. 

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 10.000 patienter. 

 • Muskelsmerter (myalgi).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Isosorbidmononitrat 2care4 utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Isosorbidmononitrat 2care4 ved almindelig temperatur. 

Brug ikke Isosorbidmononitrat 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Isosorbidmononitrat 2care4 indeholder: 

 • Aktivt stof: Isosorbidmononitrat. 
 • Øvrige indholdsstoffer: 

  Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose; tungt kaolin; magnesiumstearat; vandfri kolloid silica.  

  Tabletovertrækket indeholder: Syntetisk paraffinvoks; hård paraffinvoks; hypromellose; titandioxid (E171); lactosemonohydrat; macrogol; jernoxid, gul (E172); jernoxid, sort (E172); jernoxid, rød (E172). 

Udseende og pakningsstørrelse 

Udseende 

Isosorbidmononitrat 2care4 er cremefarvede, ellipseformede, depottabletter præget med ”IM” på den ene side af delekærven og ”60” på den anden side af delekærven. 

  

Pakningsstørrelse 

Isosorbidmononitrat 2care4 fås i en pakningsstørrelse á 100 depottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

  

Ompakket og frigivet af

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

  

Isosorbidmononitrat 2care4 svarer til Fem-Mono Retard. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...