Noacid®

tabletter 400 mg

OBA-Pharma

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren 

NOACID OBA 400 mg tabletter

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen

 • De kan få Noacid tabletter uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Noacid. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Noacid 

 3. Sådan skal De tage Noacid 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Noacid virker ved at neutralisere syren i mavesækken. De kan bruge Noacid ved mavekatar på grund af for meget mavesyre, sår på tolvfingertarmen, mavesår og ved spiserørskatar.  

Hvis Deres læge har sagt, at De skal tage Noacid for noget andet, skal De altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Noacid

Tag ikke Noacid hvis:

 • De er overfølsom over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Noacid

De bør kun tage Noacid mod mavesår efter aftale med lægen.  

Tal med lægen inden De tager Noacid, hvis De 

 • har nedsat nyrefunktion, da det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

 • har taget Noacid gennem en længere tid. Langvarig brug af Noacid kan ændre kroppens indhold af kalk og fosfor. 

 • tager smertestillende lægemidler eller gigtmidler (NSAID og andre gigtmidler), skal De være forsigtig med at anvende Noacid. Noacid kan fjerne symptomer på indre blødning (mavesmerter) som følge af behandling med NSAID eller andre gigtmidler.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

De må ikke tage Noacid sammen med: 

 • enterotabletter, da Noacid kan hæmme virkningen af denne type medicin. 

 • svampemidler og antibiotika som f.eks. ciprofloxacin, keticinazol og tetracykliner. 

Vær ekstra forsigtig

Da Noacid nedsætter optagelsen af en lang række lægemidler, skal der gå mindst 2 timer, mellem De tager Noacid og f.eks. digoxin, disulfiram, isoniazid, jern (Fe+) og ranitidin. Der bør dog gå mindst 4 timer mellem indtagelse af Noacid og Trovafloxacin (antibiotikum). 

Spørg lægen eller apoteket hvis De ønsker flere oplysninger herom. 

  

Brug af Noacid sammen med mad og drikke

De bør undgå at drikke frugtjuice og andre citratholdige drikke samtidig med, at De tager en dosis Noacid. 

Noacid kan nedsætte optagelsen af fosfat fra maden. 

  

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds før De bruger nogen form for medicin.  

 

De kan tage Noacid under graviditet og amning. 

  

TrafIk- og arbejdssikkerhed

Noacid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Noacid

Noacid indeholder sorbitol. Kontakt derfor lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

Noacid indeholder 2,8 mmol natrium pr. tablet. Hvis De er på natrium- eller saltfattig diæt, skal De tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal De tage Noacid

Den sædvanlige dosis er 

Voksne:  

1-2 tabletter eventuelt flere efter behov. 

De må kun bruge Noacid til børn under 15 år efter lægens anvisning. 

  

Nedsat nyrefunktion: 

Hvis Deres nyrer ikke virker normalt, skal De altid tale med Deres læge, før De bruger Noacid. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

  

Hvis De har taget for mange Noacid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis De har taget flere Noacid, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med. 

Medicin, der indeholder aluminium, kan i høje doser give forstoppelse. 

4. Bivirkninger

Noacid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan forekomme demens, kramper, forvirring og bevidstløshed. Kontakt straks lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 ud af 10 behandlede): 

 • Forstoppelse og diarré.

  

Sjældne bivirkninger (forekommer mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Ved brug af meget høje doser kan svær og alvorlig forstoppelse forekomme 

 • Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan forekomme ændring i personlighed og pludselige ufrivillige muskelsammentrækninger.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Noacid utilgængeligt for børn. 

De kan opbevare Noacid ved almindelig temperatur. 

Brug ikke Noacid efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Noacid OBA 400 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Dihydroxyaluminiumnatriumcarbonat. 

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol (E421), sorbitol (E420), polyvidon, magnesiumstearat.  

Smagsstoffet: Pebermynte. 

  

Udseende

Noacid er en hvid tablet med hvælvede flader. 

  

Pakningsstørrelse

100 tabletter i plastbeholder. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

OBA-Pharma ApS  

Sølvgade 19-21 

1307 København K 

  

Fremstiller: 

Viminco A/S  

Lodshusvej 11 

Postboks 119 

4230 Skælskør 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i november 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...