Amitriptylin "DAK"

filmovertrukne tabletter 10 mg, 25 mg og 50 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Amitriptylin DAK 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter

amitriptylin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Amitriptylin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her, se pkt. 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amitriptylin DAK 

 3. Sådan skal du tage Amitriptylin DAK 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Amitriptylin DAK (herefter kaldet Amitriptylin) tilhører gruppen af tricykliske antidepressiva og anvendes til behandling af depression. Begyndende bedring ses typisk efter 2 – 4 ugers behandling.  

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amitriptylin DAK

Tag ikke Amitriptylin hvis du:

 • er allergisk over for amitriptylin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6

 • for nylig har haft en blodprop ved hjertet 

 • har nedsat hjertefunktion eller lider af forstyrrelser i hjertets rytme (ses på hjertekurven, EKG) 

 • tager eller inden for de sidste 2 uger har taget medicin af typen MAO-hæmmere (mod depression eller Parkinsons sygdom) 

 

Der skal gå et døgn, efter at du er holdt op med at tage MAO-hæmmeren moclobemid, før du kan begynde at tage Amitriptylin. Tal med lægen.
 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen inden du tager Amitriptylin, hvis du: 

 • har nedsat hjertefunktion 

 • har nedsat leverfunktion 

 • har haft forøget tryk i øjet (grøn stær) 

 • har fået af vide, at du har fladt forreste øjenkammer eller snæver kammervinkel 

 • har haft vandladningsbesvær (f.eks. ved prostatasygdom) 

 • har epilepsi eller lider af anden form for kramper 

 • har for højt stofskifte eller tager medicin for stofskiftet 

 • har sukkersyge 

 • har et dagligt alkoholforbrug 

 • lider af skizofreni 

 

Vær opmærksom på: 

 • at din tåredannelse nedsættes, hvilket kan medføre skade på øjnene, hvis du bruger kontaktlinser 

 • at du kan opleve et blodtryksfald, hvor du vil føle dig svimmel og utilpas, hvis du pludseligt ændrer stilling fra liggende/siddende til stående position. Dette ses især hos ældre 

 • hvis du er maniodepressiv, at du kan blive manisk. Tal med din læge, hvis du oplever dette 

 • at du jævnligt bør gå til tandlægen, da du har øget risiko for huller i tænderne 

 • at Amitriptylin kan forstærke den sløvende effekt af alkohol 

 • at du, hvis du skal opereres eller bedøves, skal fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Amitriptylin 

 • at Amitriptylin kan påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol 

 • at længerevarende behandling med Amitriptylin ved afslutningen skal nedtrappes gradvist efter aftale med lægen

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv 

 • hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.  

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede demfortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.
 

Brug af anden medicin sammen med Amitriptylin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod mavesår (cimetidin, sucralfat) 

 • hjertemedicin og medicin mod forhøjet blodtryk (antiarytmika, calciumblokkere, betablokkere, methyldopa, adrenalin, noradrenalin, dopamin, isoprenalin, efedrin) 

 • medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin) 

 • medicin mod depression (MAO-hæmmere (indenfor de sidste 2 uger), SSRI (f.eks. fluoxetin og citalopram) 

 • medicin mod Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere, biperiden) 

 • medicin mod mani (lithium) 

 • medicin mod psykoser (f.eks. pimozid, sertindol) 

 • bedøvelsesmidler (isofluran, droperidol) 

 • medicin mod allergi (antihistaminer) 

 • medicin mod svamp (fluconazol, terbinafin) 

 • stærkt smertestillende medicin 

 • medicin mod angst, uro eller søvnproblemer 

 • medicin mod tuberkulose (rifampicin) 

 • medicin mod hyperaktivitet (ADHD) og uimodståelig søvntrang (narkolepsi) (methylphenidat) 

 • medicin mod epilepsi (carbamazepin, valproat, phenytoin, chloralhydrat, phenobarbital, primidon) 

 • medicin mod sukkersyge 

 • medicin mod astma og KOL (ipratropium) 

 • naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikum 

Brug af Amitriptylin sammen med mad og drikke

Du kan tage Amitriptylin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

  

Når du behandles med Amitriptylin, skal du undgå at drikke alkohol, da den sløvende virkning af alkohol kan blive forstærket. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Amitriptylin anbefales ikke under graviditet, især ikke i første og tredje trimester. Hvis du er gravid, må du kun tage Amitriptylin efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Amitriptylin udskilles i modermælk og brug af Amitriptylin anbefales ikke. Du må kun amme efter lægens anvisning. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amitriptylin kan give bivirkninger, deri større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Amitriptylin indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager medicinen, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Amitriptylin DAK

Tag tabletterne med rigelig væske. Du kan evt. knuse dem. 

  

Der går normalt nogle uger, før du kan mærke, at du får det bedre. Behandlingen skal normalt vare mindst 6 måneder. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan din sygdom vende tilbage. Følg lægens anvisning. 

  

Tag altid Amitriptylin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

  

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Startdosis er 50 mg daglig. Medicinen gives som én dosis ved sengetid eller fordeles over flere doser daglig. Herefter vil lægen muligvis øge din dosis gradvist til 200 mg daglig. Følg lægens anvisninger. 

  

Ældre 

Startdosis er 25 mg daglig. Herefter kan lægen øge din dosis gradvist til 50 mg -100 mg daglig. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Brug til børn og unge 

Amitriptylin anbefales ikke til børn og unge under 16 år. 

  

Hvis du har taget for mange Amitriptylin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Amitriptylin, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

  

Tegn på overdosering er mundtørhed, voldsom søvntrang, synsforstyrrelser, muskelkramper, rastløs uro, hallucinationer, uregelmæssig puls, vandladningsbesvær, lavt blodtryk, kramper, koma, vejrtrækningsbesvær, uregelmæssig hjerterytme og hjertestop. 

  

Hvis du har glemt at tage Amitriptylin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Amitriptylin

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du skal stoppe behandlingen gradvist for at undgå kvalme, hovedpine og almen utilpashed. 

Der kan opstå forbigående gener som irritabilitet, rastløshed, drømme- og søvnforstyrrelser ved gradvis udtrapning af behandlingen. 

I sjældne tilfælde er opstemthed eller nedtrykthed set inden for den første uge efter ophør af behandling. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

  

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

Ikke alvorlige: Vægtøgning, hjertebanken, hurtig puls, sløvhed, søvntrang, rysten, svimmelhed, hovedpine, sløret syn og nedsat evne til at fokusere, mundtørhed, forstoppelse, kvalme, øget svedproduktion, svimmelhed/utilpashed ved pludselig ændring fra siddende/liggende til stående position, forvirring hos ældre personer (ses som rastløshed, søvnforstyrrelse, hukommelsesbesvær, uro, bevidsthedsplumring og vrangforestillinger), desorientering, nedsat lyst til sex. 

  

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 - 10 ud af 100 behandlede): 

Alvorlige: Påvirkninger af hjerterytmen. 

Ikke alvorlige: Talevanskeligheder, manglende koordinering af bevægelser, uro i kroppen, rystelser, ufrivillige bevægelser, koncentrationsbesvær/nedsat koncentration, smagsforstyrrelser, snurren og prikken i huden, store pupiller, tandkødssvind, betændelse i mundhulen, huller i tænderne, brændende fornemmelse i munden, vandladningsbesvær, svimmelhed eventuelt besvimelse på grund af lavt blodtryk, træthed, impotens, rejsningsbesvær. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): 

Ikke alvorlige: Kramper, tinnitus, diaré, opkastning, hævet tunge, udslæt, nældefeber, betændelse i blodkar, forhøjet blodtryk, hævelser i ansigt, nedsat evne til at tænke klart, let opstemthed (hypomani), mani, angst, søvnløshed, mareridt, forhøjet tryk i øjet (grøn stær). 

  

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Gulsot med hudkløe, leverbetændelse, åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme på grund af blodprop i hjertet, almen sløjhed, træthed, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker, blodudtræden samt infektion og feber på grund af forandringer i blodet, forværring af snævervinklet grøn stær, tarmslyng. 

Ikke alvorlige: Vægttab, tab af evnen til at se skarpt, forstørret spytkirtel, øget følsomhed af huden for lys, hårtab, feber, nedsat leverfunktion, forsinket sædafgang, udvikling af bryster hos mænd, mælkesekretion, aggressivitet, forvirring hos ældre, hallucinationer hos skizofrene, forsinket eller tab af evne til at opnå orgasme. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ukendt 

Alvorlig: Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med amitriptylin eller kort efter behandlingsophør. 

Ikke alvorlig: Uhensigtsmæssig urinproduktion. 

  

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.  

 

Amitriptylin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver. 

  

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, Email: dkma@dkma.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Amitriptylin utilgængeligt for børn. 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for Amitriptylin. 

Brug ikke Amitriptylin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal afskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amitriptylin DAK filmovertrukne tabletter, 10 mg, 25 mg eller 50 mg indeholder 

Det virksomme indholdsstof er amitriptylinhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), povidon (E 1201), propylenglycol (E 1520) og talcum (E 553b). 

Farvestof: Titandioxid (E 171). 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Amitriptylin DAK er buede, hvide, filmovertrukne tabletter. 

 

Amitriptylin DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S 

Dybendal Alle 10  

2630 Taastrup 

Danmark 

  

Fremstiller

Takeda Pharma AS 

Jaama 55b 

Põlva 63308 

Estland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...