Diclofenac "Orifarm"

gel 11,6 mg/g

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diclofenac Orifarm 11,6 mg/g gel

diclofenacdiethylamin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, 

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre indenfor 7 dage. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclofenac Orifarm 

 3. Sådan skal du tage bruge Diclofenac Orifarm 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Diclofenac Orifarm er en gel, der indeholder diclofenac, som tilhører gruppen af non-steroide antiinflamatoriske stoffer (NSAID). Diclofenac Orifarm dæmper betændelse og er smertestillende.  

 

Du kan bruge Diclofenac Orifarm til behandling af lokal mild til moderat smerte i forbindelse med betændelse eller muskel- eller ledskade. 

 

Diclofenac Orifarm er kun beregnet til brug på huden. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Diclofenac Orifarm for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclofenac Orifarm

Brug IKKE Diclofenac Orifarm

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6). 

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID) 

 • hvis du har eller tidligere har haft symptomer på astma, nældefeber (urticaria) eller løbende næse (akut rhinitis) efter at have brugt acetylsalicylsyre eller andre NSAID'er 

 • hvis du er mere end 6 måneder henne i din graviditet 

 • hvis du har beskadiget huden, f.eks. eksem, akne, infektion i huden, åbne sår eller forbrændinger. 

 • hvis du er yngre end 14 år. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du bruger Diclofenac Orifarm
 

 • hvis du har nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion 

 • hvis du har et aktivt mavesår 

 • hvis du bruger et andet NSAID 

 • hvis du er ældre, da risikoen for bivirkninger er højere 

 • hvis du er udsat for direkte sollys eller kunstig sol, da der er risiko for hudreaktioner. Du bør undgå sollys eller kunstig sol under behandlingen og i to uger efter, at du er stoppet med behandlingen. 

Diclofenac Orifarm må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Du må ikke spise gelen.  

 

Den anbefalede behandlingstid skal ikke overskrides, da risikoen for bivirkninger øges med tiden.  

 

Hvis du på et tidspunkt i løbet af behandlingen får udslæt, skal du stoppe behandlingen med Diclofenac Orifarm. 

 

Diclofenac Orifarm er ikke beregnet til anvendelse sammen med tætsluttende forbindinger. Overbelastede led kan støttes med bandager, men disse må ikke vikles så stramt, at blodcirkulationen stoppes. 

Brug af anden medicin sammen med Diclofenac Orifarm

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Diclofenac Orifarm bruges på huden og absorberes derfor næsten ikke i blodet. Der er derfor lille risiko for, at det intereagerer med andre lægemidler. 

 

Risikoen for bivirkninger kan være større, hvis du bruger Diclofenac Orifarm samtidig med acetylsalicylsyre eller et andet NSAID. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Brug ikke Diclofenac Orifarm, hvis du er mere end 6 måneder henne i din graviditet. 

 

Amning 

Diclofenac udskilles i modermælken. Virkning på barnet er dog usandsynlig ved normale behandlingsdoser til moderen. Hvis du ammer, bør du ikke smøre Diclofenac Orifarm på brysterne eller på store hudområder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclofenac Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Diclofenac Orifarm indeholder propylenglycol.

Diclofenac Orifarm indeholder propylenglycol, som kan irritere huden og give allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Diclofenac Orifarm

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er: 

 

Voksne og unge over 14 år: 

Påfør Diclofenac Orifarm-gelen 3-4 gange om dagen. Massér forsigtigt gelen ind i huden på det sted, hvor smerten eller betændelsen er. Den mængde, du skal bruge, afhænger af størrelsen på det hudområde, du vil behandle. Normalt er 2-4 g (svarende til 6-12 cm gel) nok. 16 g er største dosis pr. 

dag. Du kan opleve en let kølende virkning, når gelen gnides ind. 

  

Efter brug 

Vask hænder efter påsmøringen, medmindre formålet er at behandle hænderne. 

  

Børn under 14 år: 

Diclofenac Orifarm er ikke anbefalet til børn under 14 år. 

 

Kontakt din læge, hvis dine symptomer ikke forbedres indenfor 7 dages behandling. 

Hvis du har brugt for meget Diclofenac Orifarm

Det er usandsynligt, at du kan få en overdosis ved at bruge mere Diclofenac Orifarm, end du skal, da det næsten ikke absorberes i blodet. 

 

Hvis du ved et uheld kommer til at sluge gelen, skal du kontakte lægen eller apoteket. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Diclofenac Orifarm end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Bivirkningerne er ofte milde hudreaktioner på behandlingsstedet, som forsvinder igen. I sjældne tilfælde kan der forekomme allergiske reaktioner. Hvis det sker, skal du holde op med at bruge Diclofenac Orifarm og omgående søge læge. 

 

Hold omgående op med at bruge Diclofenac Orifarm, hvis du får hævelser i ansigtet, munden, tungen eller svælget, som også kan også føre til, at du får svært ved at trække vejret. Kontakt straks lægen, hvis du har nogen af disse symptomer. 

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

Hududslæt, eksem, rødmen, betændelse i huden (dermatitis, herunder såkaldt kontaktdermatitis) og kløe 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Rødme, punktformede blødninger i huden, allergisk eksem og brændende fornemmelse på den behandlede hud 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

Betændelse i huden med blærer (bulløs dermatit) 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

Udslæt med blærer (pustuløst udslæt), overfølsomhed, herunder nældefeber, hævelse i ansigt, svælg, tunge og øjne (angioødem), som kan være alvorligt og kan inkludere vejrtrækningsproblemer, lysfølsomhedsreaktioner, nældefeber, tør hud, astma og bronkospasme 

 

Ukendt hyppighed: 

Kraftige allergiske (anafylaktiske) reaktioner, som kan være alvorlige. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. 

 

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevar Diclofenac Orifarm utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Diclofenac Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diclofenac Orifarm 11,6 mg/g gel indeholder:

 • Aktivt stof: Diclofenacdiethylamin 11,6 mg/g svarende til diclofenacnatrium 10 mg/g. 

 • Øvrige indholdsstoffer: carbomer, cocoylcaprylcarprat, diethylamin, isopropyl-alkohol, macrogolcetostearylether, paraffinolie, propylenglycol og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Diclofenac Orifarm er en hvid gel. 

 

Pakningsstørrelser: Aluminiumstuber med 50 g, 100 g eller 2x100 g.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15  

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark og Sverige: Diclofenac Orifarm 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret  

01/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...