Asasantin Retard

hårde depotkapsler 200 + 25 mg

Boehringer Ingelheim

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Asasantin® Retard

200 mg/25 mg, hårde depotkapsler

dipyridamol/acetylsalicylsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Asasantin Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

 • Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Asasantin Retard 

 3. Sådan skal du tage Asasantin Retard 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Asasantin Retard forhindrer, at der dannes blodpropper ved at nedsætte blodets evne til at størkne.  

Asasantin Retard tages for at forebygge blodpropper i hjernen, hvis du tidligere har haft en blodprop i hjernen (slagtilfælde) eller forbigående lammelser, talebesvær eller føleforstyrrelser (transitorisk cerebral iskæmi - TCI). 

 

Lægen kan have givet dig Asasantin Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Asasantin Retard

Tag ikke Asasantin Retard, hvis du

 • er allergisk over for dipyridamol, acetylsalicylsyre, salicylater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Asasantin Retard (angivet i afsnit 6

 • har mavesår 

 • har en blødningslidelse (problemer med at få blodet til at størkne) 

 • er i de sidste 3 måneder af graviditeten 

 • ikke tåler visse sukkerarter 

 • er barn eller ung og har feber eller virus infektioner. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du starter behandling med Asasantin Retard, hvis du 

 • har en forhøjet risiko for blødninger 

 • har en alvorlig hjerte-karsygdom 

 • har en sjælden muskelsygdom (myastenia gravis) 

 • har astma, allergisk snue (rhinit) eller næsepolypper 

 • har tendens til mavebesvær, f.eks. sure opstød/halsbrand 

 • har dårligt fungerende nyrer eller dårligt fungerende lever 

 • mangler enzymet glukose-6-fosfat-dehydrogenease (G-6-P-D) 

 • har overfølsomhed over for smertestillende medicin (NSAID). 

Oplys altid ved blodprøvekontrol, urinprøvekontrol og hjertefunktionstest, at du er i behandling med Asasantin Retard. Medicinen kan påvirke prøveresultaterne.  

  

Hvis du får hovedpine, som ofte fåsi starten af brug af Asasantin Retard, bør du ikke bruge smertestillende medicin, der indeholder acetylsalicylsyre eller ibuprofen – se under ”Den sædvanlige dosis er” i afsnit 3.
 

Hvis du skal have foretaget en test af din hjertefunktion, skal du forinden undersøgelsen fortælle lægen, at du tager Asasantin Retard. Det kan være nødvendigt at holde pause med Asasantin Retard inden testen foretages, for ikke at få et forkert resultat. 

Brug af anden medicin sammen med Asasantin Retard

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Du bør ikke tage smertestillende lægemidler, der indeholder ibuprofen sammen med Asasantin Retard. Ibuprofen kan nedsætte virkningen af acetylsalicylsyre, der er det ene aktive stof i Asasantin Retard.
 

Tal med lægen, hvis du tager medicin, der indeholder 

 • adenosin (medicin mod uregelmæssig hjerterytme). Det kan være nødvendigt atændre dosis 

 • probenecid (medicin mod urinsyregigt) 

 • SSRI-lægemidler (medicin mod depression) 

 • theophyllin eller andre xantiner (medicin mod astma og KOL) 

 • valproat og fenytoin (medicin mod epilepsi) 

 • metrotrexat (medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og kræft) 

 • ibuprofen og andre NSAID (medicin mod gigt og lette smerter) 

 • binyrebarkhormon. 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod muskelsygdommen myastenia gravis 

 • medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. spironolacton) 

 • anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. heparin, clopidogrel,ticlopidin, anagrelid og warfarin) 

 • medicin mod diabetes 

 • medicin mod gigt og lette smerter (ibuprofen, NSAID) 

Brug af Asasantin Retard sammen med mad, drikke og alkohol

Asasantin Retard kan både tages sammen med mad og alene.
Har du et kronisk alkoholforbrug, har du større risiko for bivirkninger ved Asasantin Retard. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Asasantin Retard. Tal med din læge.
Hvis du er i de sidste tre måneder af graviditeten, må du ikke tage Asasantin Retard.
 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Asasantin Retard, da dipyridamol og acetylsalisylsyre går over i mælken. Tal med din læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Asasantin Retard kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Asasantin Retard indeholder laktose og saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Asasantin Retard

Tag altid Asasantin Retard nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 depotkapsel 2 gange daglig (1 kapsel morgen og aften). 

 

Depotkapslerne skal synkes hele sammen med et glas vand. 

 

Hvis du får utålelig hovedpine i begyndelsen af behandlingen med Asasantin Retard, skal du måske have en anden dosis. Tal med lægen. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Asasantin Retard kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Asasantin Retard kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag beholderen med. 

 

Du kan få varmefornemmelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine, hvis du har taget for mange Asasantin Retard. Du kan også få hurtig puls, lavt blodtryk, hjertekramper, bevidstløshed, mavebesvær, tendens til blødning fra hud og slimhinder og vejrtrækningsbesvær. 

Hvis du har glemt at tage Asasantin Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Asasantin Retard

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

De mest almindelige bivirkninger er hovedpine, svimmelhed, fordøjelsesbesvær (dyspepsi), diarré, kvalme og mavesmerter. I de fleste tilfælde forsvinder disse bivirkninger ved fortsat brug. 

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 patient ud af 10):  

Hovedpine, svimmelhed, fordøjelsesbesvær (dyspepsi), diarré, kvalme, mavesmerter. 

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 100): 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårligblodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet. Ring 112. 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal medlægen. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Blodig opkast og/eller sort afføring på grund af blødning i mave eller fra tarm(mavesår). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112. 

 • Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning. Ring 112. 

 • Allergiske reaktioner (sammentrækning af luftvejene og angioødem), der kan visesig ved pludseligt hududslæt, kramperi svælget med vejrtrækningsbesvær samt hævelse af tunge, læber og ansigt.Ring 112. 

Desuden: Bleghed og træthed på grund af blodmangel, opkastning, næseblod, muskelsmerter, overfølsomhedsreaktioner (udslæt, nældefeber), migrænelignende hovedpine (oftest i begyndelsen af behandlingen).  

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 1.000): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Pludselig opstået blindhed pga. blødning i øjet. Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tarm. Tal med lægen. Kan udvikle sig til mavesår. 

  Desuden: Svimmelhed og evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, hedeture.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 10.000): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Øget blødningstid. Øget blødning under eller efter operation. Kontakt læge ellerskadestue. 

 • Pletblødninger og blå mærker i huden. 

  Ved hurtigt voksende blodansamlingerskal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Asasantin Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringeri visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og urinprøver, herunder leverfunktion etc., som igen bliver normale, når behandlingen ophører.
 

Der er set bivirkninger ved behandling med de aktive stoffer (dipyridamol og acetylsalicylsyre) alene. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du vil vide mere om disse. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

Opbevar Asasantin Retard i originalbeholder, tæt tillukket, da kapslerne er følsomme for fugt. 

Brug ikke Asasantin Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Asasantin Retard indeholder:

 • Aktive stoffer: Dipyridamol 200 mg og acetylsalicylsyre 25 mg. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Vinsyre, povidon, methacrylsyre-methylmethacrylatcopolymer (1:2), talcum, acetone, akaciegummi, hypromellosephthalat, hypromellose, isopropylalkohol, triacetin, dimeticon, stearinsyre, lactose (106 mg), aluminiumstearat, kolloid vandfri silica, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, saccharose (23 mg), titandioxid (E 171). 

 • Kapselskallerne indeholder: Gelatine, titandioxid (E 171), rød og gul jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Asasantin Retard er gelatinekapsler, der indeholder små gule kugler og en lille hvid tablet. Kapseldelene er rødbrune, henholdsvis lysegule. 

 

Asasantin Retard fås i hvide plastbeholdere med 60 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Boehringer Ingelheim International GmbH  

55216-Ingelheim am Rhein, Tyskland 

Fremstiller:

Boehringer Ingelheim  

Pharma GmbH & Co. KG  

88397 Biberach, Tyskland 

Repræsentant i Danmark:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S  

Strødamvej 52  

2100 København Ø  

Tlf. 39 15 88 88  

e-mail: info.cop@boehringer-ingelheim.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 12/2015.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...