Metadon "DAK"

oral opløsning 1 mg/ml

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metadon DAK 1 mg/ml oral opløsning

metadonhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Metadon DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 • Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metadon DAK 

 3. Sådan skal du tage Metadon DAK 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Metadon DAK (herefter kaldet Metadon) er et morfinlignende lægemiddel, som bruges til behandling af stærke smerter og til afvænning af stofmisbrug.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metadon DAK

Tag ikke Metadon, hvis du:

 • er allergisk over for methadon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6

 • har nedsat vejrtrækningsfunktion, svær astma eller anden lungesygdom 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Metadon, hvis du:
 

 • har astma eller en lungesygdom 

 • er i behandling med andre lægemidler, der hæmmer vejrtrækningen 

 • har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag mod kraniet) 

 • har en alvorlig tarmsygdom eller akutte maveproblemer 

 • har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (myxødem) 

 • har en sygdom i binyrebarken (Addison’s sygdom) 

 • har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller forsnævring af urinrøret 

 • har nedsat nyre- eller leverfunktion 

 • er ældre 

 • har eller har haft en hjertesygdom 

 • samtidig er i behandling med anden medicin, der øger risikoen for forstyrrelser i hjertets elektriske impulser 

 • tager produkter, der indeholder perikon (Hypericum perforatum), da virkningen af Metadon kan blive nedsat 

Du kan udvikle psykisk eller fysisk afhængighed eller opleve, at virkningen af medicinen aftager. Dette er især set ved høje doser.  

Pludseligt ophør med behandlingen kan give abstinenssymptomer (se ”Hvis du holder op med at tage Metadon”).
 

Metadons søvndyssende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes, hvis du samtidig indtager alkohol.
 

Metadon indeholder alkohol. Alkoholikere, børn, gravide, ammende og personer med epilepsi eller leversygdomme må derfor kun tage medicinen efter aftale med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Metadon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • HIV-medicin (efavirenz, nelfinavir, nevirapin, ritonavir, lopinavir, didanosin, stavudin) 

 • medicin mod infektion bl.a. tuberkulose (rifampicin) 

 • medicin mod svampeinfektion (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, voriconazol) 

 • epilepsimedicin (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin) 

 • medicin mod angst og uro (benzodiazepiner) 

 • medicin mod depression og tvangstanker (OCD) (fluvoxamin, fluoxetin) 

 • medicin mod depression og Parkinsons sygdom (isocarboxazid, moclobemid, selegilin) 

 • medicin til vedligeholdelse af stoffrihed hos afvænnede personer, stærke smerter og til behandling af kløe (naltrexon, naloxon, buprenorphin) 

 • medicin mod urinvejsinfektioner (ammoniumchlorid) 

 • C-vitamin (ascorbinsyre) 

 • naturlægemidler, der indeholder Prikbladet perikon 

Brug af Metadon sammen med alkohol

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Metadon. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Metadon efter aftale med lægen. 

  

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Metadon efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Metadon virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Metadon indeholder ethanol

Denne medicin indeholder 1,12 vol% alkohol, dvs. op til 360 mg pr. dosis svarende til 9 ml øl eller 4 ml vin pr. dosis. Skadeligt for alkoholikere. Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder samt til personer i højrisikogruppe (eksempelvis personer med epilepsi og leversygdomme) efter aftale med lægen. 

Metadon indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat, 

som kan give allergiske reaktioner (disse kan optræde, efter behandlingen er afsluttet) 

Metadon indeholder saccharose

Denne medicin indeholder 94,5 mg saccharose pr. ml. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Kan være skadelig for tænderne. 

3. Sådan skal du tage Metadon DAK

Tag altid Metadon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Afmål medicinen med målebæger. 

Stofmisbrugere

Individuel dosering. 

Ved stærke smerter

Den sædvanlige dosis er: 

 

Voksne: Ved behandlingens start: 5 - 10 ml hver 4. – 8. time. Efter et par døgn kan dosis øges op til 40 ml hver 6. – 8. time. 

 

Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

  

Brug til børn 

0,3 ml pr. kg legemsvægt pr. dosis. 

Børn får lettere forgiftning end voksne; vær derfor opmærksom på overdoserings- symptomerne (se ”Hvis du har taget for meget Metadon DAK). 

 

Nedsat nyrefunktion: Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis. 

Hvis du har taget for meget Metadon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Metadon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Tegn på overdosering kan være små pupiller, sløvhed, bleghed, fugtig hud, lav kropstemperatur, vejrtrækningsbesvær og koma. Ved alvorlig overdosering kan forekomme kortvarig åndedrætsstandsning, lavt blodtryk, langsom puls, shock, hjertepåvirkning, væske i lungerne, krampeanfald, muskelsvækkelse, nyresvigt, uregelmæssig hjerterytme og hjertestop. 

 

Vær opmærksom på at børn og ældre lettere får forgiftning end voksne. 

Hvis du har glemt at tage Metadon

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Metadon

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge. Du må ikke pludseligt holde op med at tage Metadon, da du kan få abstinenssymptomer (som f.eks. søvnløshed, løbende næse, tåreflåd, appetitløshed, diare og smerter). 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

Ikke alvorlige: Udvikling af mænds brystkirtler (ses efter længere tids brug), forsinket tømning af mavesækken. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede): 

Ikke alvorlige: Påvirkning af bevidstheden, svimmelhed, sløvhed, kvalme, opkastning, forstoppelse, rødmen i ansigtet, kløe, øget svedtendens, vandladningsbesvær, impotens og for tidlig, forsinket eller udeblivende sædafgang. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): 

Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær, væske i lungerne efter høje doser. 

Ikke alvorlige: Opstemthed, nedtrykthed, følelse af afmagt, hovedpine, søvnløshed, ophidselse, synsforstyrrelser, langsom puls, blodtryksfald ved pludselig ændring fra liggende/siddende til stående stilling, appetitløshed, forværring af galdestenssmerter. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Forstyrrelser i hjerterytmen, hallucinationer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Metadon utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Metadon efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metadon DAK oral opløsning 1 mg/ml indeholder

Det aktive stof er methadonhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er citronsyremonohydrat (E 330), ethanol og renset vand. 

Smagsstof: Appelsinessens. Sødestof: Saccharose. 

Konserveringsstof: Methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216). 

Udseende og pakningsstørrelser

Metadon er en klar, flydende væske med duft af appelsin. 

Metadon DAK findes i pakningsstørrelser à 5, 10, 25, 40, 50, 80, 100, 300, 1000 og 5000 ml.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10  

2630 Taastrup  

Danmark 

Fremstiller

Takeda Nycomed AS  

Solbærvegen 5 

N-2409 Elverum  

Norge 

 

Takeda Pharma Sp. z o.o.  

12 Księstwa Łowickiego ST.  

99-420 Łyszkowice 

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...