Anagrelid "AOP"

hårde kapsler 0,5 mg

AOP Orphan

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information for patienten

Anagrelid AOP 0,5 mg hårde kapsler  

anagrelid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anagrelid AOP
 3. Sådan skal du tage Anagrelid AOP
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anagrelid AOP indeholder det aktive stof anagrelid. Anagrelid AOP er et lægemiddel, som hæmmer udviklingen af blodplader (trombocytter) i knoglemarven. 

 

Anagrelid AOP anvendes til at mindske antallet af blodplader hos patienter med essentiel trombocytæmi (som er en sygdom, hvor knoglemarven producerer for mange blodplader). For mange blodplader kan give problemer med blodcirkulationen og koaguleringen. Hvis antallet af blodplader formindskes, mindskes risikoen for alvorlige helbredsmæssige problemer. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anagrelid AOP

Tag ikke Anagrelid AOP

 • Hvis du er allergisk over for anagrelid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Anagrelid AOP (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har en alvorlig hjertesygdom.
 • Hvis du har alvorlige nyreproblemer.
 • Hvis du har moderate til alvorlige leverproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Anagrelid AOP: 

 • Hvis du har eller mener, at du har en hjertesygdom.
 • Hvis du er født med, eller medlemmer af din familie har forlænget QT-interval (ses på EKG, som er en elektrisk optagelse af hjertefunktionen), du tager andre lægemidler, som kan resultere i unormale EKG-forandringer, eller hvis du har lave niveauer af elektrolytter, f.eks. kalium, magnesium eller calcium (se “Brug af anden medicin sammen med Anagrelid AOP”).
 • Hvis du har en nyre- eller leversygdom.

Børn og unge

Der er begrænsede erfaringer med brug af anagrelid hos børn og unge. Din læge beslutter, om du skal behandles med Anagrelid AOP. 

Brug af anden medicin sammen med Anagrelid AOP

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler: 

 • Lægemidler, som kan ændre hjerterytmen
 • Visse typer antibiotika, som anvendes til at behandle infektioner, f.eks. enoxacin
 • Fluvoxamin, som anvendes mod depression
 • Visse typer af lægemidler, som mindsker mængden af syre i maven, f.eks. omeprazol
 • Theophyllin, som anvendes til at behandle lungesygdomme som f.eks. astma
 • Lægemidler, som anvendes til at behandle hjertesygdomme, f.eks. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon og cilostazol
 • Lægemidler, som påvirker blodpladerne i blodet, som f.eks. acetylsalicylsyre (samtidig brug af acetylsalicylsyre og Anagrelid AOP kan givet øget tendens til blødning)
 • Hos nogle patienter kan dette lægemiddel give fordøjelsesbesvær (f.eks. diarré) og mindske virkningen af p-piller.

Brug af Anagrelid AOP sammen med mad og drikke

Grapefrugtjuice kan bevirke, at det tager længere tid, før dette lægemiddel forsvinder fra kroppen. Det anbefales, at du ikke drikker grapefrugtjuice, mens du tager Anagrelid AOP. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Anagrelid AOP må ikke tages under graviditet. 

Under behandling med Anagrelid AOP skal kvinder i den fødedygtige alder bruge effektiv prævention. Anagrelid AOP må ikke tages under amning. Du skal holde op med at amme, hvis du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel efter at have taget Anagrelid AOP. 

Anagrelid AOP indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig, at du har problemer med at tåle visse sukkerarter, skal du kontakte lægen, før du tager dette lægemiddel. 

3. Sådan skal du tage Anagrelid AOP

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisninger. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Din læge fastsætter den dosis, du skal have. Den sædvanlige startdosis af Anagrelid AOP er 1-2 kapsler pr. dag i mindst en uge. Derefter kan lægen enten sætte det antal kapsler, du skal have, op eller ned, for at finde den dosis, som passer bedst til dig, og som behandler din sygdom mest effektivt. Den maksimale dosis er 10 kapsler pr. dag. 

 

Hvis du har en lever- eller nyresygdom, beslutter lægen, om du kan behandles med Anagrelid AOP. 

 

Anagrelid AOP-kapsler skal synkes hele med lidt vand til. Du må ikke knuse kapslerne eller fortynde indholdet i væske. Du kan tage kapslerne sammen med mad, efter et måltid eller på tom mave. Det er bedst at tage kapslen/-erne på samme tidspunkt hver dag. 

Hvis du har taget for meget Anagrelid AOP

Hvis du har taget for meget Anagrelid AOP, eller hvis en anden har taget din medicin, skal du straks kontakte lægen eller apoteket. Højere doser end den, der er ordineret, kan give et fald i blodtrykket, som er forbundet med svimmelhed, opkastning og problemer med hjerterytmen. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Anagrelid AOP, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Anagrelid AOP

Hvis du har glemt at tage din kapsel på det fastsatte tidspunkt, skal du tage den så hurtigt som muligt derefter. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Anagrelid AOP

Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden først at tale med lægen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop op med at tage Anagrelid AOP, og kontakt læge eller skadestue med det samme, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer:

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter): 

 • kraftige smerter i brystet og åndenød (hjertesvigt)
 • tegn på det kan være meget hurtig puls og kraftige smerter i brystet sammen med åndenød (ventrikulær takykardi)
 • åndenød, hævelse i ben eller ankler, samt læber og hud, der bliver blå (pulmonal hypertension)

 

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • kraftige smerter i brystet og åndenød (hjerteanfald)
 • meget hurtig puls og kraftige smerter i brystet sammen med åndenød (atrieflimren)
 • kraftige smerter i brystet på grund af utilstrækkelig blodforsyning til hjertet (angina pectoris)

Andre bivirkninger, som kan forekomme:

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • hovedpine

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter): 

 • fald i antal røde blodceller (anæmi), lokal hudblødning
 • væskeansamling (ødem)
 • følelse af, at alting drejer rundt (vertigo), følelse af stikken og prikken, søvnløshed
 • uregelmæssig puls (palpitationer), hurtig puls (takykardi), højt blodtryk
 • næseblod
 • kvalme, diarré, fordøjelsesbesvær
 • hudkløe og/eller rødme i huden
 • rygsmerter
 • træthed eller svaghed

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter): 

 • fald i antal blodplader, blødning, hæmatom
 • vægtstigning
 • depression, nervøsitet, mundtørhed, migræne, nedsat berørings- eller følesans (hypæstesi)
 • synsforstyrrelser, øjeninfektion
 • ringen i ørerne (tinnitus)
 • hjerterytmeforstyrrelser, kredsløbskollaps
 • åndenød, luftvejsinfektion
 • opkastning, luft i maven (flatulens), forstoppelse, mavesmerter
 • hårtab, kløe
 • muskel- og ledsmerter
 • nedsat nyrefunktion, urinvejsinfektion
 • smerter, svaghed

 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • lavt blodtryk
 • ophobning af væske i brystkassen eller på lungen, lungeinfektion, astma
 • betændelse i maven, spiseforstyrrelse
 • udslæt
 • hyppigere vandladning om natten
 • forhøjede leverenzymer
 • influenzalignende symptomer, kulderystelser, generel utilpashed
 • brystsmerter i hvile (Prinzmetals angina)

 

Følgende bivirkninger er blevet indberettet, men det vides ikke præcis, hvor ofte de forekommer: 

 • torsade de pointes (en potentielt livstruende uregelmæssig hjerterytme)
 • lungefibrose (en betændelsestilstand i lungerne, som kan give arvæv i lungerne)
 • tubulointerstitiel nefrit (en betændelse i nyrerne)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Det gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. 

 

Dette lægemiddel skal anvendes inden for 100 dage efter anbrud. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anagrelid AOP indeholder:

 • Aktivt stof: anagrelid.

Hver hårde kapsel indeholder anagrelidhydrochloridmonohydrat svarende til 0,5 mg anagrelid. 

 

 • Øvrige indholdsstoffer:

Kapslens indhold: lactosemonohydrat, povidon K 30, crospovidon type A, mikrokrystallinsk cellulose (E460), magnesiumstearat (E470b)
Kapselskal: titandioxid (E171), indigocarmin (E132), gelatine, vand 

Udseende og pakningsstørrelser

Anagrelid AOP leveres som blå hårde kapsler med dimensioner på ca. 14,3 mm, fyldt med hvidt pulver. 

 

Anagrelid AOP leveres i polyetylenflasker med børnesikret polypropylenskruelåg, som viser, hvis pakningen er brudt, og tørremiddel. Flasken indeholder 100 blå kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH  

Leopold-Ungar-Platz 2 

1190 Wien  

Østrig 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig Anagrelid AOP 0,5 mg Hartkapseln 

Cypern Anagrelide AOP 0,5 mg καψάκια, σκληρά 

Danmark Anagrelid AOP 0,5 mg hårde kapsler 

Tyskland Anagrelid AOP 0,5 mg Hartkapseln 

Finland Anagrelide AOP 0,5 mg kovat kapselit 

Grækenland Anagrelide/AOP 0,5 mg καψάκια, σκληρά 

Island Anagrelide AOP 0,5 mg hörð hylki 

Letland Anagrelide AOP 0,5 mg cietās kapsulas 

Norge Anagrelide AOP 0,5 mg harde kapsler 

Sverige Anagrelide AOP 0,5 mg hårda kapslar 

Slovakiet Anagrelid AOP 0,5 mg tvrdé kapsuly 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 15. september 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...