Daivonex®

creme 50 mikrogram/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Daivonex® 50 mikrogram/g creme  

Calcipotriol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daivonex
 3. Sådan skal du bruge Daivonex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Daivonex er creme til behandling af psoriasis.
 • Daivonex virker ved at normalisere hudcellernes vækst. Ved psoriasis sker celledelingen i huden for hurtigt og huden bliver fortykket, rød og skællende.
 • Du kan bruge Daivonex til behandling af psoriasis både alene eller sammen med hormonsalve eller hormoncreme.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daivonex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Daivonex

 • hvis du er allergisk over for calcipotriol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Daivonex (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har forstyrrelser i kalkstofskiftet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Daivonex 

 • Hvis du har alvorlig nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Du bør ikke anvende Daivonex i ansigtet.
 • Du skal vaske hænder, efter du har brugt Daivonex for at undgå, at cremen kommer i ansigtet.
 • Er det dine hænder, du skal behandle, skal du passe på med ikke at få Daivonex i ansigtet.
 • Undgå overdreven eksponering af både naturlig eller kunstigt sollys. Daivonex må kun bruges sammen med UV stråling efter aftale med lægen.
 • Daivonex bør anvendes med forsigtighed i hudfolder, da det kan medføre øget risiko for bivirkninger.
 • Hvis du har visse former for psoriasis (guttat-, erythrodermisk- og pustuløs psoriasis).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Daivonex. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Daivonex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Du kan bruge Daivonex sammen med anden medicin. 

Brug af Daivonex sammen med mad og drikke

Du kan bruge Daivonex sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Daivonex. Tal med lægen.

 

Amning: 

 • Erfaringerne med Daivonex er begrænsede. Du bør derfor ikke bruge Daivonex, hvis du ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daivonex påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Daivonex indeholder cetostearylalkohol og diazolidinyl urea

 • Daivonex indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Daivonex creme indeholder hjælpestoffet diazolidinyl urea. Diazolidinyl urea frigiver formaldehyd, der kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Daivonex

Brug altid Daivonex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Smør Daivonex på den angrebne hud 1-2 gange dagligt. I starten af behandlingen skal du sædvanligvis bruge cremen 2 gange dagligt. Derefter kan du efter behov nøjes med 1 gang dagligt. 

 

Bruger du Daivonex sammen med hormoncreme eller hormonsalve, skal du ikke bruge de to ting samtidig. Brug f.eks. Daivonex om morgenen og hormoncreme eller hormonsalve om aftenen. 

 

Du må højst bruge 100 g Daivonex creme om ugen. 100 g creme indeholder 5 mg calcipotriol. 

 

Hvis du bruger daivonex creme, salve eller kutanopløsning sammen anden medicin der også indeholder calcipotriol, bør den totale mængde calcipotriol ikke overstige 5 mg pr uge. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Daivonex er ikke undersøgt hos patienter med nedsat nye - og alvorlig nedsat leverfunktion. 

Brugsanvisning

Smør cremen i et tyndt lag på den angrebne hud. Du bør ikke bruge cremen i ansigtet. Vask hænderne efter du har brugt cremen, så du undgår, at få cremen i ansigtet. Skal du bruge cremen på hænderne kan du evt. bruge et par bomuldshandsker. 

Hvis du har brugt for meget Daivonex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Daivonex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har brugt for meget Daivonex creme (mere end 100 g creme om ugen), kan indholdet af kalk i blodet blive for højt. 

 

Symptomer: 

 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse
 • Muskelsvaghed, forvirring samt koma.

Kalkindholdet i dit blod bliver normalt igen, når du stopper med at bruge Daivonex. 

Hvis du har glemt at bruge Daivonex

Du må ikke bruge en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Daivonex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hudirritation.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Forværring af psoriasis.
 • Eksem eller irritation af huden/udslæt (dermatitis).
 • Rødmen af huden (erytem).
 • Fladt, rødt område på huden, der er dækket med små sammenflydende bump (Makulopapuløs udslæt).
 • Mæslinge-lignende udslæt, som reaktion på et lægemiddel eller en virussygdom (Morbilliform udslæt.)
 • Væskende hududslæt (papuløs udslæt).
 • Hududslæt med puds (pustuløs udslæt).
 • Afskalning af huden.
 • Brændende fornemmelse i huden.
 • Kløe (pruritus).
 • Smerter på huden, hvor Daivonex bruges.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet (hypercalcæmi).
 • Øget følsomhed af huden for lys (fotosensibilitet).
 • Hævelse i huden (hudødem).
 • Skæleksem med fedtede eller tørre skæl i hårbunden, øjenbryn, næse, i armhuler eller omkring kønsdele med varierende grad af kløe og rødme (seborrhoisk dermatitis).
 • Tørhud.
 • Forhøjet kalk i urinen (hypercalciuri).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Urticaria (nældefeber).
 • Pigmentforndringer på huden hvor Daivonex bruges.

 

Daivonex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, urinprøver ect., som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Daivonex utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.  

Må ikke nedfryses. 

 

Holdbarhed efter åbning: 6 måneder. 

 

Brug ikke Daivonex efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Daivonex indeholder:

 • Aktivt stof: calcipotriol. 1 g creme indeholder 50 mikrogram calcipotriol som calcipotriolmonohydrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: macrogolcetostearylether, cetostearylalkohol, diazolidinyl urea, 2,4-dichlorbenzylalkohol, all-rac-α-tocopherol, dinatriumedetat, natriumhydroxid, dinatriumphosphatdihydrat, glycerol 85%, paraffinolie, hvid blød paraffin og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvid creme i tube. 

 

Pakningsstørrelser 

Daivonex fås i pakningsstørrelser à 30 g, 100 g, 120 (4 x 30) g og 120 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Daivonex® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...