Pradaxa®

hårde kapsler 110 mg

Boehringer Ingelheim

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Pradaxa® 110 mg, hårde kapsler  

dabigatranetexilat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Pradaxa til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pradaxa
 3. Sådan skal du tage Pradaxa
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pradaxa indeholder det aktive stof dabigatranetexilat, og hører til en gruppe lægemidler, der kaldes antikoagulantia (blodfortyndende lægemidler). Det virker ved at blokere for et stof i kroppen, som er involveret i dannelsen af blodpropper. 

 

Pradaxa anvendes til voksne for at: 

 • forebygge dannelse af blodpropper i venerne efter udskiftning af knæ- eller hofte.
 • forhindre blodpropper i hjernen (apopleksi) og i andre blodkar i kroppen, hvis du har en form for uregelmæssig hjerterytme, der kaldes non-valvulær atrieflimren, og mindst en yderligere risikofaktor.
 • behandle blodpropper i vener i ben og lunger, samt forebyggelse af sådanne nye blodpropper.

 

Pradaxa anvendes til børn for at: 

 • behandle blodpropper samt forebygge nye blodpropper.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pradaxa

Tag ikke Pradaxa

 • hvis du er allergisk over for dabigatranetexilat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pradaxa (angivet i punkt 6)
 • hvis du har svært nedsat nyrefunktion
 • hvis du aktuelt bløder
 • hvis du har en sygdom i et af dine organer, som øger risikoen for alvorlig blødning (f.eks. mavesår, skade eller blødning i hjernen, en nylig operation i hjernen eller øjnene)
 • hvis du har øget tendens til at bløde. Denne kan være medfødt, have ukendte årsager eller skyldes andre lægemidler
 • hvis du tager anden medicin til at forebygge blodpropper (f.eks. warfarin, rivaroxaban, apixaban eller heparin) bortset fra ved skift til anden blodfortyndende medicin, hvis du samtidig har et venekateter eller arteriekateter, og du får heparin i det kateter for at holde det åbent eller mens dit hjerteslag vender tilbage til normalen ved en procedure kaldet kateterablation for atrieflimren
 • hvis du har svært nedsat leverfunktion eller en leversygdom, som kan være livstruende
 • hvis du tager ketoconazol eller itraconazol, som er medicin til behandling af svampeinfektioner
 • hvis du tager oralt ciclosporin, som er medicin til forebyggelse af organafstødning efter transplantation
 • hvis du tager dronedaron, som er medicin til behandling af en unormal hjerterytme
 • hvis du tager et kombinationspræparat med glecaprevir og pibrentasvir, et antiviralt lægemiddel, der anvendes til at behandle hepatitis C
 • hvis du har en kunstig hjerteklap, der kræver permanent blodfortynding.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Pradaxa. Det kan også være nødvendigt at kontakte lægen mens du er i behandling med dette lægemiddel, hvis du får symptomer, eller hvis du skal opereres. 

 

Fortæl det til din læge, hvis du har eller har haft en medicinsk tilstand eller sygdom, især dem, der er nævnt i den følgende liste:  

 • hvis du har en øget risiko for blødninger, såsom:
  • hvis du har haft en blødning for nylig
  • hvis du har fået taget et stykke væv ud (en biopsi) i løbet af den sidste måned
  • hvis du har haft en alvorlig skade (f.eks. knoglebrud, kvæstelse i hovedet eller en skade, der har krævet operation)
  • hvis du lider af en betændelseslignende tilstand i spiserøret eller maven
  • hvis du har problemer med tilbageløb af mavesaft til spiserøret
  • hvis du får medicin, der kan øge risikoen for blødning. Se ’Brug af anden medicin sammen med Pradaxa’ nedenfor
  • hvis du tager antiinflammatorisk medicin, såsom diclofenac, ibuprofen, piroxicam
  • hvis du har en betændelsestilstand i hjertet (bakteriel endocardit)
  • hvis du ved, at du har nedsat nyrefunktion eller du lider af dehydrering (symptomer omfatter tørstfornemmelse og en reduceret mængde mørkfarvet (koncentreret)/skummende urin)
  • hvis du er over 75 år
  • hvis du er voksen og vejer 50 kg eller mindre
  • kun, hvis det anvendes til børn: hvis barnet har en infektion rundt om eller i hjernen.
 • hvis du har haft et hjerteanfald, eller du er blevet diagnosticeret med sygdomme, som øger risikoen for at få et hjerteanfald.
 • hvis du har en leversygdom, som er forbundet med en påvirkning af blodprøveresultater. Hvis det er tilfældet, kan brugen af dette lægemiddel ikke anbefales.

Vær særlig forsigtig med Pradaxa

 • hvis du har behov for en operation:
  I dette tilfælde skal behandling med Pradaxa midlertidigt stoppes, da der er en øget risiko for blødning under og kort efter en operation. Det er meget vigtigt at tage Pradaxa før og efter operationen nøjagtigt på de tidspunkter, som du har fået fortalt af lægen.
 • hvis en operation involverer et kateter eller en injektion i rygmarven (f.eks. for epidural eller spinal anæstesi eller smertelindring):
  • det er meget vigtigt at tage Pradaxa før og efter operationen nøjagtigt på de tidspunkter, som du har fået fortalt af lægen.
  • fortæl det straks til lægen, hvis dine ben bliver følelsesløse eller svage, eller du får problemer med tarmen eller blæren efter endt anæstesi, da det er nødvendigt med akut behandling.
 • hvis du falder eller kommer til skade, især hvis du slår hovedet, skal du straks søge lægehjælp. Det kan være nødvendigt, at du bliver undersøgt af en læge, da du kan have en øget risiko for blødning.
 • hvis du ved, at du har en sygdom, der hedder antifosfolipidsyndrom (en forstyrrelse i immunsystemet, der giver øget risiko for blodpropper), skal du sige det til lægen, som vil vurdere, om behandlingen skal ændres.

Brug af anden medicin sammen med Pradaxa

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Fortæl det især til lægen, før du tager Pradaxa, hvis du tager et af de nedenstående lægemidler

 • medicin, der mindsker blodets evne til at størkne (f.eks. warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol, heparin, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, rivaroxaban, acetylsalicylsyre)
 • medicin til behandling af svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol), bortset fra lægemidler til brug på huden
 • medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme (f.eks. amiodaron, dronedaron, kinidin, verapamil).
  Hvis du tager medicin, der indeholder amiodaron, kinidin eller verapamil, kan lægen fortælle dig, at du skal bruge en reduceret dosis Pradaxa, afhængig af sygdommen, som du har fået det ordineret mod. Se punkt 3.
 • medicin til forebyggelse af organafstødning efter transplantation (f.eks. tacrolimus eller ciclosporin)
 • et kombinationspræparat med glecaprevir og pibrentasvir (et antiviralt lægemiddel, der anvendes til at behandle hepatitis C)
 • antinflammatorisk og smertelindrende medicin (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen, diclofenac)
 • perikon, et naturlægemiddel som bruges mod depression
 • medicin mod depression, der kaldes selektive serotonin-genoptagelseshæmmere eller serotonin- noradrenalin-genoptagelseshæmmere
 • rifampicin eller clarithromycin (to antibiotika)
 • antiviral medicin mod aids (f.eks. ritonavir)
 • visse former for medicin til behandling af epilepsi (f.eks. carbamazepin, phenytoin).

Graviditet og amning

Virkningen af Pradaxa på graviditet og et ufødt barn kendes ikke. Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er gravid, medmindre din læge siger, at det er sikkert nok for dig. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, bør du undgå graviditet, mens du tager Pradaxa. 


Du må ikke amme, mens du tager Pradaxa. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pradaxa påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Pradaxa

Pradaxa kapsler kan anvendes til voksne og børn i alderen 8 år eller ældre, som kan sluge kapslerne hele. Der er andre aldersrelevante dosisformer til behandling af børn under 8 år. 

 

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.  

Tag Pradaxasom anbefalet herunder for de forskellige indikationer:

Forebyggelse af dannelse af blodpropper efter udskiftning af knæ- eller hofte 

 

Den anbefalede dosis er 220 mg 1 gang om dagen (taget som 2 kapsler på 110 mg). 

 

Hvis din nyrefunktion er nedsat til mindre end det halve, eller hvis du er 75 år eller ældre, er den anbefalede dosis 150 mg 1 gang dagligt (taget som 2 kapsler på 75 mg). 

 

Hvis du tager medicin, der indeholder amiodaron, kinidin eller verapamil, er den anbefalede dosis 150 mg 1 gang dagligt (taget som 2 kapsler på 75 mg). 

 

Hvis du tager medicin, der indeholder verapamil, og du har en nedsat nyrefunktion med mere end halvdelen, bør du behandles med en reduceret dosis på 75 mg Pradaxa, fordi din risiko for blødning kan være øget. 

 

Ved begge slags operationer er det sådan, at behandlingen ikke påbegyndes, hvis det stadig bløder fra operationssåret. Hvis behandlingen først kan begynde dagen efter operationen, skal du begynde doseringen med at tage 2 kapsler 1 gang dagligt. 

 

Efter udskiftning af knæ 

Du skal begynde behandlingen med Pradaxa, inden for 1-4 timer efter operationen er afsluttet, med 1 kapsel. Derefter skal du tage 2 kapsler 1 gang dagligt i totalt 10 dage. 

 

Efter udskiftning af hofte 

Du skal begynde behandlingen med Pradaxa, inden for 1-4 timer efter operationen er afsluttet, med 1 kapsel. Derefter skal du tage 2 kapsler 1 gang dagligt i totalt 28-35 dage. 

 

Forebyggelse af blodpropper i hjernen og andre steder i blodkarrene ved unormal hjerterytme og behandling af blodpropper i vener i ben og lunger samt forebyggelse af nye blodpropper 

 

Den anbefalede dosis er 300 mg, der tages som 1 kapsel a 150 mg 2 gange dagligt

 

Er du 80 år eller ældre, så er den anbefalede dosis 220 mg, der tages som 1 kapsel a 110 mg 2 gange dagligt

 

Hvis du tager medicin, der indeholder verapamil, så bør dosis af Pradaxa kun være 220 mg, der tages som 1 kapsel a 110 mg 2 gange dagligt, fordi din risiko for blødning kan være øget.  

 

Hvis du evt. har en øget risiko for blødning, kan din læge vælge at ordinere en dosis på 220 mg, der tages som 1 kapsel a 110 mg 2 gange dagligt

 

Hvis dit hjerteslag skal vende tilbage til normalen ved en procedure kaldet kardiovertering, kan du fortsætte med at tage dette lægemiddel. Tag Pradaxa efter lægens anvisning. 

 

Hvis du, ved en procedure der kaldes perkutan koronar intervention med stenting, har fået indsat medicinsk udstyr (en stent) i en blodåre for at holde den åben, kan du blive behandlet med Pradaxa efter lægen har besluttet, at en normal kontrol af blodstørkningen er blevet opnået. Tag Pradaxa efter lægens anvisning. 

 

Behandling af blodpropper samt forebyggelse af nye blodpropper hos børn 

 

Pradaxa skal tages to gange dagligt, én dosis om morgenen og én dosis om aftenen, på omtrent samme tidspunkt hver dag. Intervallet mellem doseringer skal være så tæt på 12 timer som muligt. 

 

Den anbefalede dosis afhænger af alder og vægt. Din læge vil bestemme den korrekte dosis. Din læge kan justere dosis i løbet af behandlingen. Bliv ved med at bruge alle andre lægemidler, medmindre lægen beder dig om at stoppe brugen af nogen af dem. 

 

Den enkelte dosis Pradaxa, der skal gives to gange dagligt i milligram (mg), efter patientens vægt i kilo (kg) og alder i år: 

 

Pradaxa Boehringer Ingelheim Int. GmbH kapsler, hårde 110 mg 

Sådan skal du tage Pradaxa

Pradaxa kan tages sammen med eller uden mad. Slug kapslen hel med et glas vand for at lette passagen til mavesækken. Lad være med at knække eller tygge kapslen eller tage indholdet ud, da det kan øge blødningsrisikoen. 

 

Anvisninger i at åbne blisterne  

Følgende piktogram viser, hvordan du skal tage kapslerne med Pradaxa ud af blisteren 

Pradaxa Boehringer Ingelheim Int. GmbH kapsler, hårde 110 mg 

Afriv en enkelt blister fra blisterkortet langs den perforerede linie. 

 

Pradaxa Boehringer Ingelheim Int. GmbH kapsler, hårde 110 mg 

Træk bagsidefolien af, og tag kapslen ud. 

 • Tryk ikke kapslen gennem blisterfolien.
 • Træk først folien af, når der er behov for en kapsel.

 

Anvisninger for beholderen  

 • Tryk låget ned og drej for at åbne.
 • Når du har taget kapslen ud, skal låget sættes på beholderen igen, og straks efter du har taget din dosis, skal beholderen lukkes tæt til.

Skift i blodfortyndende behandling

Skift ikke blodfortyndende behandling, uden specifik rådgivning fra lægen. 

Hvis du har taget for meget Pradaxa

Hvis du har taget for meget af dette lægemiddel, øges risikoen for blødning. Kontakt straks lægen, hvis du har taget for mange kapsler. Specifikke behandlingsmuligheder er tilgængelige. 

Hvis du har glemt at tage Pradaxa

Forebyggelse af dannelse af blodpropper efter udskiftning af knæ- eller hofte 

Fortsæt næste dag med dine resterende daglige doser Pradaxa på samme tidspunkt, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Anvendelse til voksne: Forebyggelse af blodpropper i hjernen og andre steder i blodkarrene ved unormal hjerterytme og behandling af blodpropper i vener i ben og lunger samt forebyggelse af nye blodpropper Anvendelse til børn: Behandling af blodpropper samt forebyggelse af nye blodpropper 

En glemt dosis kan stadig tages op til 6 timer før næste dosis skal tages. 

En glemt dosis skal udelades, hvis den resterende tid, før næste dosis skal tages, er under 6 timer.  

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Pradaxa

Tag Pradaxa nøjagtigt som foreskrevet. Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden først at tale med lægen, da risikoen for at udvikle en blodprop kan være større, hvis du stopper for tidligt med behandlingen. Kontakt lægen, hvis du oplever fordøjelsesbesvær, efter du har taget Pradaxa. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Pradaxa virker på blodets størkning, så de fleste bivirkninger er tegn på blå mærker eller blødninger. 

Alvorlig eller svær blødning kan forekomme, de udgør de mest alvorlige bivirkninger og kan, uafhængigt af, hvor blødningen forekommer, være invaliderende, livstruende eller endog med dødelig udgang. Sådanne blødninger er ikke altid synlige. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du får en blødning, som ikke stopper af sig selv eller der opstår tegn på længerevarende eller kraftig blødning (usædvanlig svaghed, træthed, bleghed, svimmelhed, hovedpine eller uforklarlig hævelse). Din læge kan i så fald beslutte at holde dig under nøje observation eller ændre din medicin. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed. 

 

De nedenfor anførte mulige bivirkninger er grupperet efter, hvor ofte de kan forekomme: 

 

Forebyggelse af dannelse af blodpropper efter udskiftning af knæ- eller hofte 

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (substans i de røde blodlegemer)
 • unormale laboratorietestresultater for leverfunktionen.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • blødning kan forekomme fra næsen, i maven eller tarmen, fra penis/vagina eller urinvejene (inkl. blod i urinen der farver urinen pink eller rød), fra hæmorider, fra endetarmen, under huden, i led, fra eller efter et uheld, eller efter en operation
 • blodansamling eller blå mærker efter operation
 • blod i afføringen fundet ved laboratorieanalyse
 • nedsat antal røde blodlegemer
 • fald i andelen af blodlegemer
 • allergisk reaktion
 • opkastning
 • hyppig løs eller vanddig afføring
 • utilpashed
 • sårsekret (udsivning af væske fra operationssåret)
 • stigning i leverenzymer
 • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene på grund af lever- eller blodproblemer.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • blødning
 • blødning kan forekomme i hjernen, fra operationssnittet, fra et injektionssted eller fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene
 • blodigt udflåd fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene
 • ophostning af blod eller blodigt spyt
 • nedsat antal blodplader
 • nedsat antal røde blodlegemer efter en operation
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigtet eller svælget
 • hududslæt fremtrædende som mørkerøde, hævede, kløende buler forårsaget af en allergisk reaktion
 • pludselig ændring af hudens farve og udseende
 • kløe
 • mavesår eller sår i tarmen (inkl. sår i spiserøret)
 • betændelseslignende tilstand i spiserør og mave
 • tilbageløb af mavesaft til spiserøret
 • mavesmerter
 • fordøjelsesbesvær
 • synkebesvær
 • sårvæske
 • sårvæske efter operation.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data): 

 • vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning
 • nedsat antal af eller endog mangel på hvide blodlegemer (disse hjælper med at bekæmpe infektioner)
 • hårtab.

 

Forebyggelse af blodpropper i hjernen og andre steder i blodkarrene ved unormal hjerterytme 


Almindelige
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • blødning kan forekomme fra næsen, i maven eller tarmen, fra penis/vagina eller urinvejene (inkl. blod i urinen, der farver urinen pink eller rød) eller under huden
 • nedsat antal røde blodlegemer
 • mavesmerter
 • fordøjelsesbesvær
 • hyppig løs eller vanddig afføring
 • utilpashed

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • blødning
 • blødning kan forekomme fra hæmorider, fra endetarmen eller i hjernen
 • blodansamling
 • ophostning af blod eller blodigt spyt
 • nedsat antal blodplader
 • nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (substans i de røde blodlegemer)
 • allergisk reaktion
 • pludselig ændring af hudens farve eller udseende
 • kløe
 • mavesår eller sår i tarmen (inkl. sår i spiserøret)
 • betændelseslignende tilstand i spiserør og mave
 • tilbageløb af mavesaft til spiserøret
 • opkastning
 • synkebesvær
 • unormale laboratorietestresultater for leverfunktionen.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • blødning kan forekomme i et led, efter operation, efter et uheld, fra et injektionssted, eller fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigtet eller svælget
 • hududslæt fremtrædende som mørkerøde, hævede, kløende buler forårsaget af en allergisk reaktion
 • fald i andelen af blodlegemer
 • stigning i leverenzymer.
 • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene på grund af lever- eller blodproblemer.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data): 

 • vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning
 • nedsat antal af eller endog mangel på hvide blodlegemer (disse hjælper med at bekæmpe infektioner)
 • hårtab.

 

I et af de kliniske studier var hyppigheden af hjerteanfald numerisk højere med Pradaxa end med warfarin. Den samlede forekomst var lav. 


Behandling af blodpropper i vener i ben og lunger samt forebyggelse af nye blodpropper 


Almindelige
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • blødning kan forekomme fra næsen, i maven eller tarmen, fra endetarmen, fra penis/vagina eller urinvejene (inkl. blod i urinen, der farver urinen pink eller rød) eller under huden
 • fordøjelsesbesvær.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • blødning
 • blødning kan forekomme i et led eller efter et uheld
 • blødning kan forekomme fra hæmorider
 • nedsat antal røde blodlegemer
 • blodansamling
 • ophostning af blod eller blodigt spyt
 • allergisk reaktion
 • pludselig ændring af hudens farve eller udseende
 • kløe
 • mavesår eller sår i tarmen (inkl. sår i spiserøret)
 • betændelseslignende tilstand i spiserør og mave
 • tilbageløb af mavesaft til spiserøret
 • kvalme
 • opkastning
 • mavesmerter
 • hyppig løs eller vanddig afføring
 • unormale laboratorietestresultater for leverfunktionen
 • stigning i leverenzymer.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • blødning kan forekomme efter operation, fra et injektionssted eller fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene eller i hjernen.
 • nedsat antal blodplader
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigtet eller svælget
 • hududslæt fremtrædende som mørkerøde, hævede, kløende buler forårsaget af en allergisk reaktion
 • synkebesvær.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data): 

 • vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning
 • nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (substans i de røde blodlegemer)
 • fald i andelen af blodlegemer
 • nedsat antal af eller endog mangel på hvide blodlegemer (disse hjælper med at bekæmpe infektioner)
 • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene på grund af lever- eller blodproblemer
 • hårtab.

 

I studieprogrammet var hyppigheden af hjerteanfald højere med Pradaxa end med warfarin. Den samlede forekomst var lav. Hyppigheden af hjerteanfald hos patienter behandlet med dabigatran svarede til hyppigheden af hjerteanfald hos patienter behandlet med placebo. 


Behandling af blodpropper samt forebyggelse af nye blodpropper hos børn
 


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • nedsat antal røde blodlegemer
 • nedsat antal blodplader
 • hududslæt fremtrædende som mørkerøde, hævede, kløende buler forårsaget af en allergisk reaktion
 • pludselig ændring af hudens farve og udseende
 • blodansamling
 • næseblod
 • tilbageløb af mavesaft til spiserøret
 • opkastning
 • kvalme
 • hyppig løs eller vanddig afføring
 • fordøjelsesbesvær
 • hårtab
 • stigning i leverenzymer.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • nedsat antal hvide blodlegemer (disse hjælper med at bekæmpe infektioner)
 • blødning kan forekomme i maven eller tarmen, fra hjernen, fra endetarmen, fra penis/vagina eller urinvejene (inkl. blod i urinen, der farver urinen pink eller rød) eller under huden
 • nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (substans i de røde blodlegemer)
 • fald i andelen af blodlegemer
 • kløe
 • ophostning af blod eller blodigt spyt
 • mavesmerter
 • betændelseslignende tilstand i spiserør og mave
 • allergisk reaktion
 • synkebesvær
 • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene på grund af lever- eller blodproblemer.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data): 

 • mangel på hvide blodlegemer (disse hjælper med at bekæmpe infektioner)
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigtet eller svælget
 • vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning
 • blødning
 • blødning kan forekomme i et led eller fra et uheld, efter operation, eller fra et injektionssted, eller fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene
 • blødning kan forekomme fra hæmorider
 • mavesår eller sår i tarmen (inkl. sår i spiserøret)
 • unormale laboratorietestresultater for leverfunktionen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen, blisteren eller beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Blister: Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

 

Beholder: Efter åbning skal medicinen anvendes i løbet af højst 4 måneder. Hold beholderen tæt tillukket. Kapslerne skal opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pradaxa indeholder:

 • Aktivt stof: dabigatran. Hver hård kapsel indeholder 110 mg dabigatranetexilat (som mesilat).
 • Øvrige indholdsstoffer: vinsyre, akaciegummi, hypromellose, dimeticon 350, talcum og hydroxypropylcellulose.
 • Kapselskallen består af carrageenan, kaliumchlorid, titandioxid, indigocarmin og hypromellose.
 • Den sorte tryksværte består af shellac, sort jernoxid og kaliumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Pradaxa 110 mg er hårde kapsler (ca. 19 x 7 mm) med en uigennemsigtig, lyseblå hætte og en uigennemsigtig, lyseblå underdel. Boehringer Ingelheims logo er trykt på hætten, og ”R110” på underdelen af den hårde kapsel. 

 

Dette lægemiddel fås i pakninger med 10 x 1, 30 x 1 eller 60 x 1 hårde kapsler, en multipakning indeholdende 3 pakninger med 60 x 1 hårde kapsler (180 hårde kapsler) eller en multipakning indeholdende 2 pakninger med 50 x 1 hårde kapsler (100 hårde kapsler) i perforerede aluminiums-enkeltdosis-blistre. 

Desuden fås Pradaxa i pakninger med 60 x 1 hårde kapsler i perforerede hvide aluminiums-enkeltdosis- blistre. 

 

Dette lægemiddel fås også i polypropylen-(plastik-)-beholdere med 60 hårde kapsler.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH  

Binger Strasse 173 

55216 Ingelheim am Rhein  

Tyskland 

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  

Binger Strasse 173 

55216 Ingelheim am Rhein  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V 

Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

Lietuva 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas 

Tel: +370 5 2595942 

България 

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ  

- клон България 

Тел: +359 2 958 79 98 

Luxembourg/Luxemburg 

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V  

Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

Česká republika 

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.  

Tel: +420 234 655 111 

Magyarország 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe 

Tel: +36 1 299 8900 

Danmark 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S  

Tlf: +45 39 15 88 88 

Malta 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.  

Tel: +353 1 295 9620 

Deutschland 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  

Tel: +49 (0) 800 77 90 900 

Nederland 

Boehringer Ingelheim b.v.  

Tel: +31 (0) 800 22 55 889 

Eesti 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti Filiaal 

Tel: +372 612 8000 

Norge 

Boehringer Ingelheim Norway KS 

Tlf: +47 66 76 13 00 

Ελλάδα 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. 

Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

Österreich 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  

Tel: +43 1 80 105-7870 

España 

Boehringer Ingelheim España S.A. Tel: +34 93 404 51 00 

Polska 

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.  

Tel: +48 22 699 0 699 

France 

Boehringer Ingelheim France S.A.S.  

Tél: +33 3 26 50 45 33 

Portugal 

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.  

Tel: +351 21 313 53 00 

Hrvatska 

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.  

Tel: +385 1 2444 600 

România 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Viena - Sucursala Bucuresti 

Tel: +40 21 302 2800 

Ireland 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. 

Tel: +353 1 295 9620 

Slovenija 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,  

Podružnica Ljubljana 

Tel: +386 1 586 40 00 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

Slovenská republika 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

organizačná zložka 

Tel: +421 2 5810 1211 

Italia 

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.  

Tel: +39 02 5355 1 

Suomi/Finland 

Boehringer Ingelheim Finland Ky  

Puh/Tel: +358 10 3102 800 

Κύπρος 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.  

Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

Sverige 

Boehringer Ingelheim AB  

Tel: +46 8 721 21 00 

Latvija 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG 

Latvijas filiāle 

Tel: +371 67 240 011 

United Kingdom  

Boehringer Ingelheim Ltd.  

Tel: +44 1344 424 600 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om Pradaxa på det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...