Versatis®

plastre 700 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Versatis® 700 mg medicinsk plaster  

Lidocain 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Versatis
 3. Sådan skal du bruge Versatis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Versatis indeholder lidocain, som er lokalbedøvende og virker ved at dæmpe smerterne i huden. 

 

Du har fået Versatis til behandling af en smertefuld lidelse i huden: postherpetisk neuralgi (PHN). Den kendetegnes normalt ved lokale symptomer i form af brænden, stikken eller smertejag. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Versatis

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Versatis

 • hvis du er allergisk over for lidocain eller et af de øvrige indholdsstoffer i Versatis (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har reageret med overfølsomhed på andre lægemidler, der ligner lidocain, såsom bupivacain, etidocain, mepivacain eller prilocain
 • på beskadiget hud eller åbne sår

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Versatis. 


Kontakt lægen, hvis du har en alvorlig leversygdom, alvorlige hjerteproblemer eller alvorlige nyreproblemer. 


Versatis må først sættes på huden, når blærer og sår er helet. Plasteret må ikke anvendes på eller i nærheden af øjne eller mund (på slimhinder). 


Lidocain nedbrydes i leveren til flere andre stoffer. Et af disse stoffer er 2,6-xylidin, som har vist sig at medføre svulster hos rotter, når de får det gennem hele livet i meget høje doser. Det vides ikke, om dette har betydning for mennesker. 

Børn og unge

Versatis er ikke undersøgt hos patienter under 18 år, og plasteret må normalt ikke anvendes af denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Versatis

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod uregelmæssig hjerterytme.
 • anden lokalbedøvende medicin eller medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Versatis bør ikke bruges under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt. 


Amning
Det er ikke undersøgt, om plasteret kan anvendes af kvinder, der ammer. Ved brug af Versatis vil det kun være meget små mængder af det aktive stof, lidocain, som går over i blodet. Det er usandsynligt, at det vil påvirke et barn, der ammes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Versatis vil næppe påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du må derfor køre bil eller betjene maskiner under brug af Versatis. 

Versatis indeholder propylenglycol, methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat

Dette lægemiddel indeholder 700 mg propylenglycol pr. plaster. Propylenglycol kan give irritation af huden. Fordi dette lægemiddel indeholder propylenglycol, må du ikke bruge det på åbne sår eller store områder med beskadiget hud (som ved forbrændinger) uden at tale med din læge eller apotekspersonalet.
Plastrene indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216). Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du bruge Versatis

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er 1-3 plastre om dagen svarende til størrelsen på de smertende hudområder. Plasteret kan klippes i mindre stykker, så de passer til det berørte område. Du må højst bruge 3 hele plastre ad gangen. 

 

Plastrene skal tages af efter 12 timers brug, så du får en pause på 12 timer uden plaster. Du kan vælge at bruge Versatis om dagen eller om natten. 

 

Normalt kan du føle en vis smertelindring allerede den første dag, hvor du bruger plasteret, men der kan gå op til 2-4 uger, før du opnår fuld smertelindring med Versatis. Tal med lægen, hvis du til den tid stadig har mange smerter, så fordelene ved behandlingen kan blive afvejet mod de mulige ulemper (se afsnit 2 under ”Advarsler og forsigtighedsregler”). 

 

Du skal regelmæssigt til lægen for at få kontrolleret, om Versatis virker efter hensigten. 

 

Før du sætter Versatis på det berørte område 

 • Hvis der er hår på det hudområde, hvor det gør ondt, kan du klippe det af med en saks. Du må ikke barbere hårene af.
 • Huden skal være ren og tør.
 • Du kan anvende creme og lotion på det berørte hudområde under pausen, hvor du ikke har plaster på.
 • Hvis du lige har taget et kar- eller brusebad, skal du lade huden køle af, før du sætter plaster på.

Sådan sættes plasteret på

1. trin: åbn posen, og tag et eller flere plastre ud 

 

Versatis 2care4 ApS medicinsk plaster 700 mg 

 • riv eller klip langs den stiplede linje på posen
 • pas på ikke at beskadige plastrene, hvis du anvender saks
 • tag et eller flere plastre ud afhængigt af størrelsen på det smertende hudområde

 

2. trin: luk posen 

 

Versatis 2care4 ApS medicinsk plaster 700 mg 

 • luk posen omhyggeligt efter brug
 • plasteret indeholder vand og kan tørre ud, hvis posen ikke er tæt tillukket

 

3. trin: klip eventuelt plasteret til 

 

Versatis 2care4 ApS medicinsk plaster 700 mg 

 • klip plasteret til, før du tager beskyttelselseslaget af, hvis det skal tilpasses det smertende hudområde

 

4. trin: fjern beskyttelseslag 

Versatis 2care4 ApS medicinsk plaster 700 mg 

 • fjern det gennemsigtige lag fra plasteret
 • undgå helst berøring af plasterets klæbelag

 

5. trin: sæt plasteret på, og tryk det godt fast på huden 

Versatis 2care4 ApS medicinsk plaster 700 mg 

 • sæt op til tre plastre på det smertende hudområde
 • tryk plasteret godt fast på huden
 • tryk i mindst 10 sekunder, til du er sikker på, at det klæber fast
 • sørg for, at hele plasteret klæber til huden, også i kanterne

 

Plasteret må højst sidde på i 12 timer 

Versatis 2care4 ApS medicinsk plaster 700 mg 

 

Det er vigtigt, at Versatis kun er i kontakt med huden i 12 timer. Hvis du har flest smerter om natten, kan du f.eks. sætte plaster på om aftenen klokken 19 og fjerne det igen klokken 7 næste morgen. 

 

Hvis du har flere smerter om dagen end om natten, kan du f.eks. sætte plaster på klokken 7 om morgenen og fjerne det igen om aftenen klokken 19. 

 

Kar- og brusebad, svømning og badning 

Sørg så vidt muligt for, at Versatis ikke kommer i kontakt med vand. Du kan tage et bad eller gå i vandet i de perioder, hvor du ikke har plaster på. Hvis du lige har taget et bad, skal du lade huden køle af, før du sætter plaster på. 

 

Hvis plasteret går af 

I sjældne tilfælde kan plasteret falde af eller løsne sig. I så fald skal du forsøge at klæbe det fast igen på samme område. Hvis det ikke vil sidde fast, skal du tage det af og sætte et nyt plaster på samme område. 

Sådan fjernes Versatis

Når du skifter plaster, skal du trække det gamle plaster langsomt af. Hvis plasteret ikke er let at få af, kan du blødgøre det med lunkent vand i nogle minutter, før du tager det af. 

Hvis du glemmer at tage plasteret af efter 12 timer

Tag det gamle plaster af, så snart du kommer i tanke om det. Vent med at sætte et nyt plaster på, til der er gået 12 timer. 

Hvis du har brugt for mange plastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Versatis, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har brugt flere plastre end nødvendigt eller har ladet dem sidde for længe på, kan du have en øget risiko for at få bivirkninger.  

Hvis du har glemt at bruge Versatis

Hvis du glemmer at sætte et nyt plaster på, efter at der er gået 12 timer uden plaster, skal du sætte et nyt plaster på, så snart du kommer i tanke om det. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Vigtige bivirkninger eller symptomer du skal være opmærksom på og hvad du skal gøre hvis du ser dem:

Hvis huden bliver irriteret eller begynder at svie, mens plasteret sidder på, skal plasteret fjernes. Der må ikke sættes plaster på det irriterede område, før irritationen er gået over. 

Andre bivirkninger der kan forekomme:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

Påvirkning af hud på eller omkring det sted, hvor plasteret anbringes, og f.eks. bestå i rødme, udslæt, kløe, brænden, betændelse i huden og små blærer. 

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

Beskadiget hud og sår i huden. 

 

Meget sjældne (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

Åbent sår, alvorlig allergisk reaktion og allergi. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 


Efter åbning af posen: Hold posen tæt tillukket for at beskytte mod lys. 

 

Efter åbning af posen skal plastrene anvendes i løbet af 14 dage. 

Brug ikke lægemidlet, hvis der er synlige tegn på beskadigelse af posen. I så fald kan plastrene tørre ud og få nedsat klæbeevne. 


Sådan kasseres Versatis  

Efter brug indeholder plastrene stadig aktivt stof, som kan være skadeligt for andre. Fold de brugte plastre sammen på midten med klæbefladen indad, og kasser dem, så børn ikke kan få fat i dem. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Versatis indeholder:

 • Aktivt stof: lidocain. Et plaster på 10 cm x 14 cm indeholder 700 mg (tilsvarende 5 %) lidocain.
 • Øvrige indholdsstoffer: glycerol, krystaliserende flydende sorbitol, carmellosenatrium, propylenglycol (E1520), urea, tung kaolin, vinsyre, gelatine, polyvinylalkohol, aluminiumglycinat, dinatriumedetat, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), polyacrylsyre, natriumpolyacrylat og renset vand.
 • Underlag og beskyttelseslag: polyethylenterephthalat (PET).

Udseende og pakningsstørrelser

Det medicinske plaster er 14 cm langt og 10 cm bredt. Det er hvidt, fremstillet af fleecestof og mærket ”lidocaine 5 %”. Plastrene er pakket i genlukkelige poser med 5 stk. i hver. 

 

En æske indeholder 30 plastre pakket i 6 poser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 

 

 

Versatis® er et registreret varemærke, der tilhører Grünenthal GmbH. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...