Fucidin®

creme 20 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin® 20 mg/g (2%) creme  

Fusidinsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin
 3. Sådan skal du bruge Fucidin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucidin indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden. 

Du kan bruge Fucidin mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidin virker på. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucidin:

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucidin. 

 • Brug ikke Fucidin creme omkring øjnene, da det kan irritere øjet.
 • Ved forlænget eller gentagen anvendelse af fusidinsyre er der øget risiko for udvikling af antibiotikaresistens.

Brug af anden medicin sammen med Fucidin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Du kan bruge Fucidin sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må kun bruge Fucidin efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Du kan amme, selv om du bruger Fucidin, men du bør dog ikke smøre det på brystet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucidin indeholder butylhydroxyanisol, cetylalkohol og kaliumsorbat

Butylhydroxyanisol E320, cetylalkohol og kaliumsorbat E202 kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). Butylhydroxyanisol E320 kan desuden give irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Fucidin

Brug altid Fucidin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Brug til børn og voksne 

Påsmør cremen 2-3 gange dagligt. 

Hvis du har brugt for meget Fucidin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fucidin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidin. 

Hvis du har glemt at bruge Fucidin

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fucidin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Eksem
 • Udslæt
 • Kløe
 • Rødmen af huden
 • Smerter på påføringsstedet (herunder brændende eller stikkende fornemmelse på huden)
 • Irritation på påføringsstedet

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 uf af 1.000 personer): 

 • Overfølsomhed
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd
 • Udslæt (nældefeber) og hævelse: Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
 • Nældefeber
 • Blærer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Fucidin utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin indeholder:

 • Aktivt stof: Fusidinsyre.
 • Øvrige indholdsstoffer: Butylhydroxyanisol E320, cetylalkohol, glycerol 85 %, kaliumsorbat E202, paraffinolie, polysorbat 60, renset vand, fortyndet saltsyre, hvid blød paraffin og all-rac-α-Tocopherol.

Udseende og pakningsstørrelser

Fucidin creme er en hvid creme uden særlig duft. 

 

Fucidin creme fås i pakningsstørrelser á 15 g og 30 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

 

Fucidin® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...