Diamox®

tabletter 250 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diamox® 250 mg tabletter  

Acetazolamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox
 3. Sådan skal du tage Diamox
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diamox er et middel mod grøn stær (glaukom). Det virker ved at sænke trykket i øjet ved at mindske produktionen af væske i øjet.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Diamox, hvis du:

 • er allergisk over for acetazolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diamox (angivet i afsnit 6)
 • er allergisk over for medicin, der især bruges mod blærebetændelse (sulfonamider)
 • har syreforgiftning (hyperchloræmisk acidose)
 • har for lidt kalk, kalium eller natrium i blodet
 • har dårlig funktion af binyrebarken (f.eks. Addisons sygdom)
 • har for meget kalk i urinen
 • har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion
 • har en bestemt type grøn stær (snævervinklet glaukom)
 • har skrumpelever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diamox, hvis du har: 

 • nedsat lever- eller nyrefunktion
 • for store lunger (emfysem), kronisk bronkitis (rygerlunger) eller nedsat lungefunktion
 • haft nyresten
 • har selvmordstanker og -adfærd
 • diabetes
 • syre-baseforstyrrekser i blodet
 • nedsat glucosetolerance.

 

Vær opmærksom på 

 • Så længe du får Diamox, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diamox. Det kan have betydning for prøveresultaterne
 • Hvis du får usædvanligt hududslæt, skal du snakke med din læge.
 • Hvis der opstår selvmordstanker og -adfærd. Kontakt lægen.

Brug af anden medicin sammen med Diamox

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Tal med din læge hvis du tager 

 • Medicin mod epilepsi (phenytoin, topiramat, carbamazepin eller primidon)
 • Medicin mod diabetes (tabletter)
 • Andre carbonanhydrasehæmmere (dvs. midler mod grøn stær)
 • Såkaldte folinsyreantagonister (f.eks. midler mod reumatiske sygdomme og kræft)
 • Blodfortyndende midler
 • Smertestillende medicin, der indeholder acetylsalicylsyre
 • Hjerteglykosider (digitalis)
 • Medicin mod for højt blodtryk
 • Medicin mod urinvejsinfektion (methenamin)
 • Medicin som indeholder amfetamin eller kinidin
 • Medicin mod maniodepressiv sygdom (litium)
 • Medicin mod reumatiske sygdomme (ciclosporin)
 • Natriumbicarbonat.

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Diamox og Diamox kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Diamox med mad og drikke

Du kan tage Diamox med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid skal du normalt ikke tage Diamox. Tal med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Diamox efter aftale med lægen. 

Acetazolamid er blevet påvist i lave mængder i mælken hos ammende kvinder, der har taget Diamox. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diamox kan give bivirkninger f.eks. svimmelhed, døsighed, desorientering, forbigående nærsynethed, myrekryb og forstyrrelser i koordinationen af bevægelser, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Diamox

Tag altid Diamox nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis

1-4 tabletter på 250 mg (i alt 250-1000 mg) fordelt på 2-4 doser. 

 

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

Hvis du har taget for mange Diamox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Diamox, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være døsighed, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, usikre bevægelser, dobbeltsyn, sløret syn, kvalme, opkastning, forøget urinmængde, tørst, hovedpine og metabolisk acidose (træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet), for lidt kalk i blodet, feber, udslæt, blod i urinen, leukopeni (lavt antal hvide blodlegemer), anæmi (blodmangel), nyresten og nyresvigt. 

Hvis du har glemt at tage Diamox

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Diamox

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):  

 • Smerter, ofte turevise i siden hen over lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt lægen.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge eller skadestue.
 • Påvirkning af leverens funktion.
 • Leverbetændelse, gulsot.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Knoglemarvssvigt.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):  

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Prikken/stikken i arme eller ben.
 • Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet.
 • Tørst.
 • Hovedpine.
 • Irritabilitet.
 • Sløvhed.
 • Forvirring.
 • Svækkelse, lettere grad af lammelse.
 • Kramper.
 • Kløe.
 • Nedsat sexlyst.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Diarre.
 • Sort eller mørkfarvet afføring.
 • Feber.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Krystaller i urinen.
 • Overskydende urinsyre (særligt ved behandling med thiazider)
 • Unormalt stor urinmængde.
 • Blod i urinen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nyre- og urinrørskolik.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Nedsat appetit.
 • Forstyrrelse i indholdsstofferne i blodet.
 • Lavt indhold af calcium i blodet.
 • Svimmelhed.
 • Smagsforandring.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Nærsynethed.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Nedsat hørelse.
 • Udslæt/hududslæt.
 • Øget mandlig behåring hos kvinder.
 • Nældefeber.
 • Træthed.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Akut hududslæt med rødmen og små pusfyldte blærer.
 • Lysfølsomhed.
 • Udskillelse af glukose i urinen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Diamox utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Tag ikke Diamox efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diamox 250 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: acetazolamid
 • Øvrige indholdsstoffer: calciumhydrogenphosphatdihydrat, majsstivelse, natriumstivelsesglycolat, polyvidon, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Diamox 250 mg er hvide tabletter med delekærv på den ene side og præget med ”FW 147” på den anden side. 

 

Pakningsstørrelse  

En pakning indeholder 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Diamox® er et registreret varemærke, der tilhører Mercury Pharma Group Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...