Zymelin®

næsespray, opløsning 0,5 mg/ml og 1 mg/ml

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zymelin® ukonserveret næsespray, opløsning 0,5 mg/ml og 1 mg/ml 

Xylometazolinhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Zymelin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

Du kan få Zymelin uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Zymelin. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage.

 

Den seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zymelin
 3. Sådan skal du bruge Zymelin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Zymelin får blodårerne i næsens slimhinder til at trække sig sammen. Det giver mere luft gennem næsen. Virkningen kommer i løbet af 5 - 10 minutter og holder i 10 - 12 timer.
Du kan bruge Zymelin ved forkølelse med tilstoppet næse eller ved bihulebetændelse. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zymelin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Zymelin:

 • hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion efter anvendelse af denne type medicin
 • hvis du er allergisk over for xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du lider af grøn stær med snæver kammervinkel
 • hvis du har fået fjernet hypofysen eller er blevet opereret i hjernen gennem næse eller mund.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du må ikke bruge Zymelin til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. 


Du må ikke bruge Zymelin 1 mg/ml til børn under 10 år uden lægens anvisning. Børn mellem 2 og 10 år kan bruge Zymelin 0,5 mg/ml. 


Behandlingen bør ikke vare længere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre, at hævelsen af næseslimhinden eller følelsen af tæt næse vender tilbage eller forværres. 


Brug Zymelin med forsigtighed hvis du er følsom over for stoffer, der giver dig søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk. 


Hvis du lider af svært forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme (f.eks. langt QT syndrom), stofskiftesygdomme, diabetes, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata eller er i behandling med medicin mod depression (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere), bør du kun anvende Zymelin efter lægens anvisning. 

Brug af andre lægemidler sammen med Zymelin

Hvis du er i behandling med visse stoffer mod depression (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere), kan bivirkninger ved brug af Zymelin® blive forstærket. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller på apoteket. 


Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Det gælder også lægemidler, som ikke er på recept, lægemidler købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Zymelin. 


Ved graviditet eller hvis du ammer, bør du kun bruge Zymelin efter lægens anvisning. 

3. Sådan skal du bruge Zymelin

Brug altid Zymelin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Zymelin 0,5 mg/ml  

Børn 2 - 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. 

Brug ikke Zymelin 0,5 mg/ml til børn under 2 år. 

 

Zymelin 1 mg/ml  

Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. 

Brug ikke Zymelin 1 mg/ml til børn under 10 år uden lægens anvisning. 

Brug ikke Zymelin 1 mg/ml til børn under 2 år. 

Sådan skal du bruge næsesprayen

 • puds næsen
 • fjern beskyttelseshætten og hold flasken lodret
 • tryk et par gange indtil Zymelin kommer ud som en fin tåge
 • bøj hovedet let forover, hold for det ene næsebor og før sprayens spids op i det andet
 • du doserer næsesprayen ved et hurtigt tryk samtidig med at du trækker vejret ind gennem næsen
 • gentag proceduren for det andet næsebor
 • spidsen på sprayen kan efter behov skylles i lunkent vand. Spidsen må ikke tages af.

 

Bemærk at flasken indeholder en større mængde væske end angivet på pakningen, da flasken aldrig kan tømmes helt. Det vil altid være muligt at pumpe mindst 10 ml ud. 

 

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Hvis lægen har anvist en dosering, skal du følge lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Zymelin

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet hvis du har brugt mere Zymelin end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer på overdosering er markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk. Hos børn under 2 år kan indtræffe koma. Disse tilstande kan også opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at indtage næsesprayen gennem munden. 

Hvis du har glemt at bruge Zymelin

Tag næste dosis så snart du kommer i tanke om det. Tag ikke flere end 3 doser daglig. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):  

Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fra næsen. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): 

Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig brug.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige allergiske reaktioner som hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig eller uregelmæssig puls, hævelse af ansigt og hals.  

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Der kan i sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller på apoteket. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Zymelin utilgængeligt for børn. 

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aflever altid lægemiddelrester på apoteket. 

Zymelin ukonserveret næsespray, opløsning 0,5 mg/ml eller 1 mg/ml indeholder:

 • Aktivt stof: xylometazolinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: dinatriumphosphatdihydrat (E 339), natriumchlorid, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, natriumedetat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Zymelin næsespray er en klar, farveløs opløsning. 

Zymelin findes i flasker à 10 ml. 

 

Hvis du får brug for Zymelin i andre lande, så spørg efter medicin der indeholder xylometazolinhydrochlorid. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com 

Fremstiller

Takeda GmbH
Robert-Bosch-Str. 8
78224 Singen
Tyskland 

 

Eller  

 

Curida AS  

Solbærvegen 5  

NO-2409 Elverum 

Norge 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...