Dupixent

injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg

Sanofi-Aventis groupe

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dupixent 300 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

dupilumab  

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dupixent
 3. Sådan skal du bruge Dupixent
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Dupixent?

Dupixent indeholder det aktive stof dupilumab. 

 

Dupilumab er et monoklonalt antistof (en type specialiseret protein), som blokerer virkningen af proteiner kaldet interleukiner (IL)-4 og IL-13. De spiller begge to en stor rolle med hensyn til at forårsage tegn og symptomer på atopisk eksem, astma og kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP). 

Det anvendes Dupixent til

Dupixent anvendes til at behandle voksne og unge på 12 år og derover med moderat til svær atopisk eksem, også kaldet atopisk dermatitis. Dupixent anvendes også til at behandle børn i alderen 6-11 år med svær atopisk eksem. Dupixent kan bruges samtidig med lægemidler til eksem, som du smører på huden, eller det kan bruges alene. 

 

Dupixent anvendes også sammen med anden astmamedicin til vedligeholdelsesbehandling af svær astma hos voksne, unge og børn i alderen 6 år og derover, når astmaen ikke kan kontrolleres med den sædvanlige astmamedicin (f.eks. kortikosteroid). 

 

Dupixent anvendes også sammen med anden medicin til vedligeholdelsesbehandling af CRSwNP hos voksne, når sygdommen ikke kan kontrolleres med deres nuværende CRSwNP-medicin. Dupixent kan også reducere behovet for operation og behovet for brug af systemisk kortikosteroid. 

Sådan virker Dupixent

Anvendelse af Dupixent til atopisk eksem (atopisk dermatitis) kan forbedre hudens tilstand og reducere kløe. Dupixent har også vist at forbedre symptomer på smerte, angst og depression i forbindelse med atopisk eksem. Dupixent hjælper desuden med at forbedre dine søvnforstyrrelser og den generelle livskvalitet. 

 

Dupixent hjælper med at forebygge svære astmaanfald (eksacerbationer) og kan hjælpe dig til nemmere at trække vejret. Dupixent kan også hjælpe med at reducere din dosis af en anden medicin, kaldet oral kortikosteroid, som du tager for at kontrollere din astma. På samme tid kan Dupixent forebygge svære astmaanfald og forbedre din vejrtrækning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dupixent

Brug ikke Dupixent

 • hvis du er allergisk over for dupilumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i dupilumab (angivet i punkt 6).
 • hvis du tror, at du kan være allergisk, eller ikke er sikker, skal du søge råd hos din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken, inden du bruger Dupixent.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Dupixent: 


Dupixent er ikke en anfaldsmedicin og bør ikke anvendes til behandling af pludselige astmaanfald.  

 

Allergiske reaktioner 

 • I sjældne tilfælde kan Dupixent forårsage alvorlige bivirkninger, herunder allergiske (overfølsomheds-) reaktioner, anafylaktisk reaktion og angioødem. Disse reaktioner kan opstå fra minutter til op til syv dage efter administration af Dupixent. Du skal se efter tegn på disse tilstande (dvs. vejrtrækningsproblemer, hævelse af ansigt, læber, mund, svælg eller tunge, besvimelse, svimmelhed, føle sig ør (lavt blodtryk), feber, generel utilpashed, hævede lymfekirtler, nældefeber, kløe, ledsmerter, hududslæt), mens du tager Dupixent. Sådanne tegn er angivet i punkt 4 under ”Alvorlige bivirkninger”.
 • Stop brug af Dupixent og fortæl din læge eller søg lægehjælp med det samme, hvis du bemærker tegn på en allergisk reaktion.

 

Eosinofile tilstande 

 • I sjældne tilfælde kan personer, der tager astmamedicin, udvikle en betændelseslignende tilstand (inflammation) i blodkarrene eller i lungerne på grund af et forhøjet antal af bestemte hvide blodlegemer (eosinofili).
 • Man ved ikke, om denne tilstand forårsages af Dupixent. Tilstanden forekommer som regel, men ikke altid, hos personer, der enten skal stoppe med at tage deres steroidmedicin eller sænke dosis af deres steroidmedicin.
 • Fortæl det straks til lægen, hvis du udvikler en kombination af symptomer som f.eks. influenzalignende sygdom, snurrende og prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i arme og ben, forværrede problemer med lungerne og/eller udslæt.

 

Parasitinfektion (tarmparasitter) 

 • Dupixent kan svække din modstandsevne over for infektioner forårsaget af parasitter. Hvis du allerede har en parasitinfektion, skal den behandles, inden du begynder behandling med Dupixent.
 • Tjek med din læge, hvis du har diarré, luft i maven, mavebesvær, fedtet afføring og dehydrering, som kan være tegn på en parasitisk infektion.
 • Hvis du bor i et område, hvor disse infektioner er almindelige, eller hvis du rejser til et sådant område, skal du spørge din læge til råds.

 

Astma
Hvis du har astma og tager astmamedicin, skal du ikke ændre eller stoppe din astmamedicin uden at tale med din læge. Tal med din læge, inden du stopper Dupixent, eller hvis din astma forbliver ukontrolleret eller forværres under behandling med dette lægemiddel. 


Øjenproblemer
Tal med din læge, hvis du har nogen nye eller forværrede øjenproblemer, herunder øjensmerter eller synsændringer. 

Børn og unge

 • Dupixents sikkerhed og virkning er endnu ikke kendt hos børn under 6 år med atopisk dermatitis.
 • Dupixents sikkerhed og virkning er endnu ikke kendt hos børn under 6 år med astma.
 • CRSwNP forekommer normalt ikke hos børn. Dupixents sikkerhed og virkning hos børn under 18 år med CRSwNP er endnu ikke kendt.

Brug af anden medicin sammen med Dupixent

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, 

 • hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.
 • hvis du for nylig har fået, eller det er tid til, at du skal have en vaccination.

 

Anden astmamedicin  

Du må ikke stoppe behandlingen eller nedsætte dosis af din astmamedicin, medmindre du har aftalt det med lægen. 

 • Disse lægemidler (især typen, der kaldes kortikosteroider) skal nedtrappes gradvist.
 • Det skal ske under direkte overvågning af din læge og afhænger af, hvordan du reagerer på Dupixent.

Graviditet og amning

 • Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Effekten af dette lægemiddel hos gravide kvinder kendes ikke. Det tilrådes derfor at undgå at bruge Dupixent under graviditet, medmindre din læge råder dig til at bruge lægemidlet.
 • Hvis du ammer eller har planer om at amme, skal du tale med lægen, inden du bruger denne medicin. Du og din læge bør beslutte, om du skal amme eller bruge Dupixent. Du bør ikke gøre begge dele.

Trafik og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Dupixent vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Dupixent indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 300 mg dosis, dvs. det er i det væsentlige “natriumfrit”. 

3. Sådan skal du bruge Dupixent

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Sådan får du Dupixent

Dupixent gives som en injektion under huden (subkutan injektion). 

Så meget Dupixent får du

Din læge vil beslutte, hvilken dosis, der er rigtig for dig. 

 

Anbefalet dosis til voksne med atopisk dermatitis 

Til patienter med atopisk dermatitis er den anbefalede dosis Dupixent: 

 • En startdosis på 600 mg (to injektioner på hver 300 mg)
 • Efterfulgt af 300 mg givet hver anden uge som subkutan injektion.

 

Anbefalet dosis til unge med atopisk dermatitis
Den anbefalede dosis af Dupixent til unge (12-17 år) med atopisk dermatitis er afhængig af kropsvægten. 

 

Patientens kropsvægt 

Startdosis 

Efterfølgende doser (hver anden uge) 

under 60 kg 

400 mg (to 200 mg injektioner) 

200 mg 

60 kg eller derover 

600 mg (to 300 mg injektioner) 

300 mg 

 

Anbefalet dosis til børn med atopisk dermatitis 

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn (6-11 år) med atopisk dermatitis er afhængig af kropsvægten. 

 

Patientens kropsvægt 

Startdosis 

Efterfølgende doser 

15 kg til under 60 kg 

300 mg (en 300 mg injektion) på dag 1 efterfulgt af 300 mg på dag 15 

300 mg hver fjerde uge*, begyndende 4 uger efter dag 15 dosis 

60 kg eller derover 

600 mg (to 300 mg injektioner) 

300 mg hver anden uge 

* Dosis kan øges til 200 mg hver anden uge afhængigt af lægens vurdering. 

 

Anbefalet dosis til voksne og unge med astma (12 år eller derover)
Til patienter med svær astma, som tager orale kortikosteroider, eller til patienter med svær astma og samtidig moderat til svær atopisk dermatitis eller voksne med samtidig svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper er den anbefalede dosis af Dupixent: 

 • En startdosis på 600 mg (to injektioner på hver 300 mg)
 • Efterfulgt af 300 mg hver anden uge som subkutan injektion.

 

Til alle andre patienter med svær astma er den anbefalede dosis Dupixent: 

 • En startdosis på 400 mg (to injektioner på hver 200 mg)
 • Efterfulgt af 200 mg hver anden uge som subkutan injektion.


Anbefalet dosis til børn med astma
Den anbefalede dosis af Dupixent til børn (6-11 år) med astma er afhængig af kropsvægten: 

Patientens kropsvægt 

Startdosis og efterfølgende doser 

15 kg til
under 30 kg 

100 mg hver anden uge
eller
300 mg hver fjerde uge 

30 kg til
under 60 kg 

200 mg hver anden uge
eller
300 mg hver fjerde uge 

60 kg eller derover 

200 mg hver anden uge 


Til patienter i alderen 6-11 år med astma og samtidig svær atopisk dermatitis vil lægen beslutte hvilken dosis, der er den rigtige. 


Anbefalet dosis til voksne med kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)

Den anbefalede startdosis ved CRSwNP er 300 mg efterfulgt af 300 mg hver anden uge og gives som en injektion under huden. 

Injektion af Dupixent

Dupixent gives som en injektion under huden (subkutan injektion). Du og din læge eller sygeplejerske skal beslutte, om du selv skal injicere Dupixent. 


Før du selv kan injicere Dupixent skal du have modtaget grundig undervisning af din læge eller sygeplejerske. En omsorgsperson kan også give dig din injektion med Dupixent efter passende undervisning af en læge eller sygeplejerske. 


Hver fyldt injektionssprøjte indeholder én dosis Dupixent (300 mg). Den fyldte injektionssprøjte må ikke rystes. 


Læs omhyggeligt ”Brugsanvisning” i slutningen af denne indlægsseddel, inden du bruger Dupixent. 

Hvis du har brugt for meget Dupixent

Hvis du har brugt for meget Dupixent, eller dosen er blevet givet for tidligt, skal du tale med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

Hvis du har glemt at tage Dupixent

Hvis du har glemt at injicere en dosis af Dupixent, skal du tale med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

Hvis du holder op med at bruge Dupixent

Stop ikke brugen af Dupixent uden først at tale med din læge. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Dupixent kan forårsage alvorlige bivirkninger, herunder sjældne allergiske (overfølsomheds-)reaktioner, herunder anafylaktisk reaktion. Tegn på en allergisk reaktion eller anafylaktisk reaktion kan inkludere: 

 • vejrtrækningsproblemer
 • hævelse af ansigt, læber, mund, svælg eller tunge (angioødem)
 • besvimelse, svimmelhed, føle sig ør (lavt blodtryk)
 • feber
 • generel utilpashed
 • hævede lymfekirtler
 • nældefeber
 • kløe
 • ledsmerter
 • hududslæt

Hvis du udvikler en allergisk reaktion, skal du stoppe brugen af Dupixent og tale med din læge med det samme. 

Andre bivirkninger

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) kun atopisk dermatitis:  

 • reaktioner på injektionsstedet (dvs. rødme, hævelse, kløe, smerter)
 • tørre, røde og kløende øjne
 • øjeninfektion
 • forkølelsessår (på læber og hud)
 • ledsmerter (artralgi)


Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • hævelse af ansigt, læber, mund, svælg eller tunge (angioødem)
 • kløende, røde og hævede øjenlåg
 • betændelse i øjenoverfladen, nogle gange med sløret syn (keratitis)
 • udslæt eller rødme i ansigtet
 • tørre øjne


Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • sår på det klare lag forrest i øjet, sommetider med sløret syn (ulcerativ keratitis)


Yderligere bivirkninger hos børn i alderen 6-11 år med astma
Almindelig: børneorm (enterobiasis) 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Om nødvendigt kan fyldte injektionssprøjter opbevares ved stuetemperatur op til 25 °C i et maksimum på 14 dage. Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Hvis du permanent skal fjerne kartonen fra køleskabet, skal du skrive datoen, hvorpå den tages ud af køleskabet, på det dertil beregnede sted på yderkartonen og bruge Dupixent inden for 14 dage. 

 

Opbevares i den originale æske for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at lægemidlet ser grumset ud, er misfarvet eller indeholder partikler. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dupixent indeholder

 • Aktivt stof: dupilumab.
 • Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 300 mg dupilumab i 2 ml injektionsvæske, opløsning (injektionsvæske).
 • Øvrige indholdsstoffer: Argininhydrochlorid, histidin, polysorbat 80 (E433), natriumacetattrihydrat, koncentreret eddikesyre (E260), saccharose, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Dupixent er en klar til let opaliserende, farveløs til svagt gul opløsning, som leveres i en fyldt injektionssprøjte af glas med eller uden kanylebeskyttelsehylster. 


Dupixent 300 mg fås i en pakning indeholdende 1 eller 2 fyldte injektionssprøjter eller i en pakning med 3 (3 pakninger af 1) eller 6 (3 pakninger af 2) fyldte injektionssprøjter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

sanofi-aventis groupe  

54, rue La Boétie  

75008 Paris  

Frankrig 

Fremstiller

Sanofi Winthrop Industrie  

1051 Boulevard Industriel,  

76580 Le Trait,  

Frankrig 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Brüningstrasse 50  

Industriepark Hoechst  

65926 Frankfurt am Main  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark 

Sanofi A/S 

Tlf.: +45 45 16 70 00 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Brugsanvisning (fyldt injektionssprøjte med kanylebeskyttelseshylster)

Dupixent 300 mg injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte med kanylebeskyttelseshylster 

dupilumab 

Brugsanvisning

Delene i Dupixent fyldt injektionssprøjte med kanylebeskyttelseshylster er vist på dette billede. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Vigtige oplysninger

Denne anordning er en fyldt injektionssprøjte til engangsbrug. Den indeholder 300 mg Dupixent til injektion under huden (subkutan injektion). 


Du må ikke forsøge at give dig selv eller en anden person injektionen, medmindre du har fået undervisning af dit sundhedspersonale. Hos unge på 12 år og derover anbefales det, at Dupixent gives af en voksen eller under opsyn af en voksen. Hos børn under 12 år bør Dupixent gives af en omsorgsperson. 

 

 • Læs nøje hele brugsanvisningen, inden du bruger injektionssprøjten.
 • Tjek med dit sundhedspersonale, hvor ofte du skal injicere lægemidlet.
 • Bed dit sundhedspersonale om at vise dig den korrekte måde at bruge injektionssprøjten på, inden du foretager den første injektion.
 • Skift injektionssted ved hver injektion.
 • Brug ikke injektionssprøjten, hvis den er blevet tabt på en hård overflade eller beskadiget.
 • Brug ikke injektionssprøjten, hvis kanylehætten mangler, eller den ikke sidder godt fast.
 • Rør ikke stemplet, før du er klar til at injicere.
 • Der må ikke injiceres gennem tøjet.
 • Fjern ikke eventuelle luftbobler i injektionssprøjten.
 • Hver fyldt injektionssprøjte er udstyret med et kanylebeskyttelseshylster, der aktiveres automatisk for at afskærme kanylen, efter du har foretaget en injektion, så du kan forebygge utilsigtede skader fra kanylen.
 • Træk aldrig stemplet tilbage.
 • Genbrug ikke injektionssprøjten.

Opbevaring

 • Injektionssprøjte(r)n(e) skal opbevares utilgængeligt for børn.
 • Ubrugte injektionssprøjter skal opbevares i den oprindelige karton i køleskab ved 2-8 ºC.
 • Dupixent må ikke opbevares ved stuetemperatur (< 25 ºC) i mere end 14 dage. Hvis du permanent skal fjerne kartonen fra køleskabet, skal du skrive datoen, hvorpå den tages ud af køleskabet, på det dertil beregnede sted på yderkartonen og bruge Dupixent inden for 14 dage.
 • Injektionssprøjten må ikke på noget tidspunkt rystes.
 • Injektionssprøjten må ikke opvarmes.
 • Nedfrys ikke injektionssprøjten.
 • Anbring ikke injektionssprøjten i direkte sollys.

Trin 1: Fjern

Tag injektionssprøjten ud af kartonen ved at holde midt på injektionssprøjtens hoveddel. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgTræk ikke kanylehætten af, før du er klar til injektion. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgBrug ikke injektionssprøjten, hvis den har været tabt på et hårdt underlag eller er blevet beskadiget. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 2: Forberedelse

Sørg for, at du har følgende: 

 • Dupixent fyldt injektionssprøjte
 • 1 alkoholserviet*
 • 1 stykke vat eller gaze*
 • en beholder til skarpe genstande* (se trin 12)

*Ikke inkluderet i kartonen 

 

Se på etiketten: 

 • Tjek udløbsdatoen.
 • Tjek at du har det korrekte produkt og den korrekte dosis.

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgBrug ikke injektionssprøjten, hvis udløbsdatoen er overskredet. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgDupixent må ikke opbevares ved stuetemperatur i mere end 14 dage. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 3: Kontrollér

Se på lægemidlet gennem injektionssprøjtens vindue:  

 

Kontrollér om væsken er klar og farveløs til svagt gul. 


Bemærk: Du vil muligvis se en luftboble; det er normalt. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgInjektionssprøjten må ikke bruges, hvis væsken er misfarvet eller grumset, eller hvis den indeholder flager eller partikler. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 4: Vent 45 minutter

Læg injektionssprøjten på en flad overflade i mindst 45 minutter og lad den nå stuetemperatur af sig selv. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgOpvarm ikke injektionssprøjten i mikroovn, varmt vand eller direkte sollys. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgAnbring ikke injektionssprøjten i direkte sollys. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgDupixent må ikke opbevares ved stuetemperatur i mere end 14 dage. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 5: Vælg

Vælg injektionsstedet. 

 • Du kan foretage injektionen i låret eller på maven (abdomen), undtagen i de 5 cm omkring navlen.
 • Hvis en anden person giver dig injektionen, kan de desuden bruge din overarm.
 • Skift injektionssted ved hver injektion.

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgUndlad at injicere i hud, som er øm, beskadiget eller har blå mærker eller ar. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 6: Rengør

Vask hænder. 


Rengør injektionsstedet med en alkoholserviet. 


Lad huden tørre inden injektionen. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgRør ikke ved injektionsstedet igen eller pust ikke på det inden injektion. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 7: Træk tilbage

Hold midt på injektionssprøjtens hoveddel med kanylen pegende væk fra dig og træk kanylehætten af. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgSæt ikke kanylehætten på igen. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgRør ikke kanylen. 

 

Injicer lægemidlet umiddelbart efter, du har taget kanylehætten af. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 8: Klem

Klem en hudfold på injektionsstedet som vist på billedet. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 9: Indfør

Indfør kanylen helt i hudfolden i en vinkel på cirka 45º. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 10: Tryk ned

Løsne grebet om folden. 


Tryk langsomt og støt stemplet helt ned, så langt det kan komme, indtil injektionssprøjten er tom. 


Bemærk: Du vil mærke lidt modstand. Det er normalt. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 11: Slip og fjern

Løft tommelfingeren fra stemplet, så kanylen dækkes af kanylebeskyttelseshylsteret. Fjern derefter injektionssprøjten fra injektionsstedet.
Pres et stykke vat eller gaze forsigtigt mod injektionsstedet, hvis der kommer blod. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgSæt ikke kanylehætten på igen. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgLad være med at gnide huden efter injektionen. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 12: Bortskaf

Bortskaf injektionssprøjten og kanylehætten i en beholder til skarpe genstande. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgSæt ikke kanylehætten på igen. 

 

Beholderen skal altid opbevares utilgængeligt for børn. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Brugsanvisning (fyldt injektionssprøjte)

Dupixent 300 mg injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte 

dupilumab 

Brugsanvisning

Delene i Dupixent fyldt injektionssprøjte er vist på dette billede. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

*Anordningen kan enten have en blød eller hård kanylehætte 

Vigtige oplysninger

Denne anordning er en fyldt injektionssprøjte til engangsbrug. Den indeholder 300 mg Dupixent til injektion under huden (subkutan injektion). 


Du må ikke forsøge at give dig selv eller en anden person injektionen, medmindre du har fået undervisning af dit sundhedspersonale. Hos unge på 12 år og derover anbefales det, at Dupixent gives af en voksen eller under opsyn af en voksen. Hos børn under 12 år anbefales det, at Dupixent gives af en omsorgsperson. 

 

 • Læs nøje hele brugsanvisningen, inden du bruger injektionssprøjten.
 • Tjek med dit sundhedspersonale, hvor ofte du skal injicere lægemidlet.
 • Bed dit sundhedspersonale om at vise dig den korrekte måde at bruge injektionssprøjten på, inden du foretager den første injektion.
 • Skift injektionssted ved hver injektion.
 • Brug ikke injektionssprøjten, hvis den er blevet beskadiget.
 • Brug ikke injektionssprøjten, hvis kanylehætten mangler, eller den ikke sidder godt fast.
 • Rør ikke stemplet, før du er klar til at injicere.
 • Der må ikke injiceres gennem tøjet.
 • Fjern ikke eventuelle luftbobler i injektionssprøjten.
 • Træk aldrig stemplet tilbage.
 • Genbrug ikke injektionssprøjten.

Opbevaring

 • Injektionssprøjte(r)n(e) skal opbevares utilgængeligt for børn.
 • Ubrugte injektionssprøjter skal opbevares i den oprindelige karton i køleskab ved 2-8 ºC.
 • Dupixent må ikke opbevares ved stuetemperatur (< 25 ºC) i mere end 14 dage. Hvis du permanent skal fjerne kartonen fra køleskabet, skal du skrive datoen, hvorpå den tages ud af køleskabet, på det dertil beregnede sted på yderkartonen og bruge Dupixent inden for 14 dage.
 • Injektionssprøjten må ikke på noget tidspunkt rystes.
 • Injektionssprøjten må ikke opvarmes.
 • Nedfrys ikke injektionssprøjten.
 • Anbring ikke injektionssprøjten i direkte sollys.

Trin 1: Fjern

Tag injektionssprøjten ud af kartonen ved at holde midt på injektionssprøjtens hoveddel. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg Træk ikke kanylehætten af, før du er klar til injektion. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgBrug ikke injektionssprøjten, hvis den er blevet beskadiget. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 2: Forberedelse

Sørg for, at du har følgende: 

 • Dupixent fyldt injektionssprøjte
 • 1 alkoholserviet*
 • 1 stykke vat eller gaze*
 • en beholder til skarpe genstande* (se trin 12)

*Ikke inkluderet i kartonen 

 

Se på etiketten: 

 • Tjek udløbsdatoen.
 • Tjek at du har det korrekte produkt og den korrekte dosis.

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg Brug ikke injektionssprøjten, hvis udløbsdatoen er overskredet. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgDupixent må ikke opbevares ved stuetemperatur i mere end 14 dage. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 3: Kontrollér

Se på lægemidlet i injektionssprøjten:  

 

Kontrollér om væsken er klar og farveløs til svagt gul. 


Bemærk: Du vil muligvis se en luftboble; det er normalt. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg Injektionssprøjten må ikke bruges, hvis væsken er misfarvet eller grumset, eller hvis den indeholder flager eller partikler. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 4: Vent 45 minutter

Læg injektionssprøjten på en flad overflade i mindst 45 minutter og lad den nå stuetemperatur af sig selv. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg Opvarm ikke injektionssprøjten i mikroovn, varmt vand eller direkte sollys. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgAnbring ikke injektionssprøjten i direkte sollys. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgDupixent må ikke opbevares ved stuetemperatur i mere end 14 dage. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 5: Vælg

Vælg injektionsstedet. 

 • Du kan foretage injektionen i låret eller på maven (abdomen), undtagen i de 5 cm omkring navlen.
 • Hvis en anden person giver dig injektionen, kan de desuden bruge din overarm.
 • Skift injektionssted ved hver injektion.

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg Undlad at injicere i hud, som er øm, beskadiget eller har blå mærker eller ar. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 6: Rengør

Vask hænder. 


Rengør injektionsstedet med en alkoholserviet. 


Lad huden tørre inden injektionen. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg Rør ikke ved injektionsstedet igen eller pust ikke på det inden injektion. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 7: Træk tilbage

Hold midt på injektionssprøjtens hoveddel med kanylen pegende væk fra dig og træk kanylehætten af. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg Sæt ikke kanylehætten på igen. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mgRør ikke kanylen. 

 

Injicer lægemidlet umiddelbart efter, du har taget kanylehætten af. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 8: Klem

Klem en hudfold på injektionsstedet som vist på billedet. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 9: Indfør

Indfør kanylen helt i hudfolden i en vinkel på cirka 45º. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 10: Tryk ned

Løsne grebet om folden. 


Tryk langsomt og støt stemplet helt ned, så langt det kan komme, indtil injektionssprøjten er tom. 


Bemærk: Du vil mærke lidt modstand. Det er normalt.  

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 11: Fjern

Træk kanylen ud af huden i samme vinkel, som den blev indført. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg Sæt ikke kanylehætten på igen. 

 

Pres et stykke vat eller gaze ind mod injektionsstedet, hvis der kommer noget blod. 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg Lad være med at gnide huden efter injektionen. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Trin 12: Bortskaf

Bortskaf injektionssprøjten og kanylehætten i en beholder til skarpe genstande. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg Sæt ikke kanylehætten på igen. 

 

Beholderen skal altid opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Dupixent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 300 mg 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...