Praluent

injektionsvæske, opl. i pen 300 mg

Sanofi-Aventis groupe

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Praluent 75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
Praluent 150 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
Praluent 300 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 

alirocumab 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Praluent
 3. Sådan skal du tage Praluent
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Praluent  

 • Praluent indeholder det aktive stof alirocumab.
 • Praluent er et monoklonalt antistof (en type af specialiseret protein designet til at binde til et specifikt stof i kroppen). Monoklonale antistoffer er proteiner, der genkender og binder til andre unikke proteiner. Alirocumab binder til PCSK9.

 

Hvordan virker Praluent  

Praluent medvirker til at sænke niveauet af det “dårlige” kolesterol (også kaldet “LDL kolesterol”). Praluent hæmmer et protein, der hedder PCSK9 

 • PCSK9 er et protein, der udskilles af leverceller.
 • “Dårligt” kolesterol fjernes normalt fra blodet ved at binde sig til særlige “receptorer” (docking stationer) i leveren.
 • PCSK9 sænker antallet af disse receptorer i leveren - det resulterer i, at dit “dårlige” kolesterol bliver for højt.
 • Ved at hæmme PCSK9 øger Praluent antallet af de receptorer, der kan medvirke til at fjerne det “dårlige” kolesterol - derved sænkes indholdet af det “dårlige” kolesterol i blodet.

 

Hvad bruges Praluent til  

 • Voksne med højt kolesterolniveau i blodet (hyperkolesterolæmi, heterozygot familiær og non- familiær, eller kombineret dyslipidæmi).
 • Voksne med højt kolesterolniveau i blodet og hjertekarsygdom for at mindske risikoen for hjertekar-hændelser.

 

Det gives: 

  • sammen med et statin (almindelig anvendt medicin, til behandling af forhøjet kolesterol) eller anden kolesterolsænkende medicin, hvis den maksimale dosis af et statin ikke sænker niveauet af kolesterol tilstrækkeligt, eller,
  • alene eller sammen med anden kolesterolsænkende medicin, når statiner ikke tolereres eller ikke kan anvendes.
 • Bliv ved med at følge din kolesterolsænkende diæt, mens du er i behandling med denne medicin.
 •  

  2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Praluent

  Brug ikke Praluent:

  • hvis du er allergisk over for alirocumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (angivet i afsnit 6).

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken før du bruger Praluent. 


  Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, skal du stoppe med at bruge Praluent, og straks tale med din læge. I nogle tilfælde er alvorlige allergiske reaktioner så som overfølsomhed inklusive angioødem (vejrtrækningsbesvær eller hævelse af ansigtet, læber, hals eller tunge), nummulat eksem (rødlige pletter på huden, nogle gange blærer) og hypersensitiv vaskulitis (en særlig form for overfølsomhedsreaktion med symptomer så som diarre, med udslæt, eller lillafarvede pletter på huden) forekommet. I afsnit 4 kan du læse om de allergiske reaktioner, man kan få, mens man bruger Praluent. 


  Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger dette lægemiddel, hvis du har nyre- eller leversygdom, fordi Praluent er undersøgt i få patienter med alvorlig nyresygdom og ikke i patienter med alvorlig leversygdom. 

  Børn og unge

  Praluent må ikke gives til børn og unge under 18 år. Det skyldes, at man kun har begrænset erfaring med brug af Praluent til denne aldersgruppe. 

  Brug af anden medicin sammen med Praluent

  Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

  Graviditet og amning

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
  Praluent frarådes under graviditet og amning. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Denne medicin forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

  3. Sådan skal du bruge Praluent

  Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

  Hvor meget skal der injiceres (indsprøjtes)

  Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis, der passer til dig og hvor ofte du skal injicere (75 mg eller 150 mg én gang hver 2. uge, eller 300 mg én gang hver 4. uge/månedligt). Lægen vil undersøge dit kolesterolniveau og kan justere dosis (op eller ned) under behandlingen. 

  Du skal altid læse etiketten på pennen for at sikre dig, at du tager den rigtige medicin og den rigtige styrke. 

   

  Hvor ofte skal medicinen injiceres  

  Praluent skal injiceres én gang hver 2. uge (for 75 mg eller 150 mg dosen), eller én gang hver 4. uge/månedligt (for 300 mg dosen). For at opnå 300 mg dosen gives enten én 300 mg injektion eller to 150 mg injektioner lige efter hinanden på to forskellige injektionssteder. 

   

  Før du foretager injektionen (indsprøjtningen)  

  Praluent skal have tid til at opnå stuetempratur før brug. 

  Læs den detaljerede brugsanvisning før du injicerer Praluent. 

   

  Hvor skal indsprøjtningen injiceres  

  Praluent injiceres under huden i enten i låret, maven eller overarmen. Læs i den detaljerede brugsanvisning hvor du skal injicere. 

   

  Undervisning i hvordan den fyldte pen bruges  

  Din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken vil vise dig, hvordan du foretager injektionen med Praluent, inden du skal bruge pennen første gang. 

  • Læs “Brugsanvisningen”der ligger i æsken.
  • Brug altid pennen som beskrevet i “Brugsanvisningen”.

  Hvis du har brugt for meget Praluent

  Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har brugt for meget Praluent. 

  Hvis du har glemt at bruge Praluent

  Hvis du har glemt en dosis Praluent, skal du injicere den glemte dosis, så snart du har mulighed for det. Herefter skal du tage den næste dosis til sædvanlig tid. På den måde vil du holde dig til den oprindelige plan. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du ikke er sikker på, hvornår du skal tage injektionen. 

  Hvis du holder op med at bruge Praluent

  Du må ikke stoppe med at bruge Praluent uden at tale med lægen. Hvis du stopper med at bruge Praluent, kan dit kolesterolniveau stige. 

   

  Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

  4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

   

  Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, skal du stoppe med at bruge Praluent, og straks tale med din læge. I nogle tilfælde er alvorlige allergiske reaktioner forekommet, så som overfølsomhed (vejrtrækningsbesvær), nummulat eksem (rødlige pletter på huden, nogle gange blærer) og hypersensitiv vaskulitis (en særlig form for overfølsomhedsreaktion med symptomer så som diarré, med udslæt, eller lillafarvede pletter på huden) (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

   

  Øvrige bivirkninger:  

   

  Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

  • rødme, kløe, hævelse, smerter/ømhed hvor medicinen blev injiceret (lokale reaktioner ved injektionsstedet).
  • symptomer fra de øvre luftveje så som ondt i halsen, løbenæse, nysen.
  • kløe (pruritus).

   

  Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

  • røde og kløende hævede områder på huden eller nældefeber (urticaria).

   

  Ikke kendt  

  Følgende bivirkninger er blevet rapporteret efter markedsføring af Praluent, men hvor ofte de forekommer vides ikke: 

  • influenzalignende sygdom
  • vejrtrækningsbesvær eller hævelse af ansigtet, læber, hals eller tunge (angioødem)

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekespersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


  Lægemiddelstyrelsen  

  Axel Heides Gade 1  

  DK-2300 København S
  Websted: www.meldenbivirkning.dk 


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

   

  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

   

  Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Må ikke nedfryses.
  Opbevar pennen i yderkartonen for at beskytte mod lys. 

   

  Om nødvendigt kan de individuelle fyldte penne opbevares uden for køleskab under 25 °C i højst 30 dage. Beskyt mod lys. Efter udtagning fra køleskab skal Praluent bruges inden for 30 dage eller bortskaffes. 

   

  Brug ikke lægemidlet, hvis det er misfarvet, grumset eller indeholder synlige flager eller partikler. 

   

  Efter brug placeres pennen i en kanyleboks. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken hvordan kanyleboksen skal bortskaffes. Kanyleboksen må ikke genbruges. 

   

  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Praluent indeholder:

  • Aktivt stof: alirocumab.

   Praluent 75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
   Hver fyldt pen indeholder 75 milligram alirocumab.

   Praluent 150 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
   Hver fyldt pen indeholder 150 milligram alirocumab.

   Praluent 300 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
   Hver fyldt pen indeholder 300 milligram alirocumab.

   

  • Øvrige indholdsstoffer: Histidin, saccharose, polysorbat 20 og vand til injektionsvæsker.

  Udseende og pakningsstørrelser

  Praluent er en klar, farveløs til svag gul injektionsvæske, som fås i en fyldt pen. 

   

  Praluent 75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 

  Hver fyldt pen med grøn knap indeholder 1 ml væske, der giver en enkelt dosis på 75 mg alirocumab. Den fås i pakninger med 1, 2 eller 6 fyldte penne. 

   

  Hver fyldt pen uden aktiveringsknap indeholder 1 ml væske, der giver en enkelt dosis på 75 mg alirocumab. 

  Den fås i pakninger med 1, 2 eller 6 fyldte penne uden aktiveringsknap. 

   

  Praluent 150 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 

  Hver fyldt pen med grå knap indeholder 1 ml væske, der giver en enkelt dosis på 150 mg alirocumab. Den fås i pakninger med 1, 2 eller 6 fyldte penne. 

   

  Hver fyldt pen uden aktiveringsknap indeholder 1 ml væske, der giver en enkelt dosis på 150 mg alirocumab. 

  Den fås i pakninger med 1, 2 eller 6 fyldte penne uden aktiveringsknap. 

   

  Praluent 300 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 

  Hver fyldt pen uden aktiveringsknap indeholder 2 ml væske, der giver en enkelt dosis på 300 mg alirocumab. 

  Den fås i pakninger med 1 eller 3 fyldte penne uden aktiveringsknap.  

   

  Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  sanofi-aventis groupe  

  54, rue La Boétie 

  F - 75008 Paris  

  Frankrig 

  Fremstiller

  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  

  Industriepark Hoechst 

  Brüningstraße 50 

  65926 Frankfurt am Main  

  Tyskland 

  Fremstiller

  Genzyme Ireland Ltd  

  IDA Industrial Park  

  Old Kilmeaden Road  

  Waterford 

  Irland 

   

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

   

  Danmark  

  Sanofi A/S 

  Tlf: +45 45 16 70 00 

   

  Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

  Brugsanvisning

  Praluent fyldt pen  

   

  Brugsanvisning  

   

  På dette billede ses Praluent-pennens dele. 

   

  Praluent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 300 mg 

  Vigtige oplysninger

  • Medicinen injiceres (indsprøjtes) under huden. Enten kan du selv injicere, eller du kan få en anden (omsorgsperson) til at gøre det for dig.
  • Det er vigtigt, at du ikke forsøger at give dig selv eller en anden person injektionen, medmindre lægen eller sygeplejersken har vist dig, hvordan du skal gøre.
  • Pennen er kun til engangsbrug og skal kasseres efter brug.

  Det skal du huske

  • Opbevar Praluent-pennen utilgængeligt for børn.
  • Læs hele brugsanvisningen, før du bruger Praluent-pennen.
  • Følg disse anvisninger hver gang du bruger en Praluent-pen.

  Det må du ikke

  • Du må ikke røre ved den gule beskyttelseshætte.
  • Du må ikke bruge pennen, hvis den er blevet tabt eller beskadiget.
  • Du må ikke bruge pennen, hvis den blå hætte mangler eller ikke sidder ordentligt fast.
  • Du må ikke genbruge en pen.
  • Du må ikke ryste pennen.
  • Du må ikke nedfryse pennen.
  • Du må ikke udsætte pennen for kraftig varme.
  • Du må ikke udsætte pennen for direkte sollys.

   

  Gem denne folder. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken hvis du har spørgsmål - eller ring til sanofi-aventis på det telefonnummer, der står i indlægssedlen.  

  TRIN A: Klargøring af en injektion

  Du skal bruge: 

  • Praluent-pennen
  • alkoholservietter
  • vattot eller gaze
  • kanyleboks (se TRIN B7).

   

  1) Læs etiketten på pennen. 

  • Kontroller at du har det rigtige produkt og den korrekte dosis.
  • Kontroller udløbsdatoen: du må ikke bruge pennen, hvis datoen er overskredet.
  • Brug ikke Praluent-pennen, hvis den er blevet tabt på en hård overflade eller er beskadiget.

   

  Praluent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 300 mg 

   

   

  2) Kig på vinduet. 

  • Kontroller at væsken er klar, farveløs til svagt gul og uden partikler (se billede A).
  • Brug ikke lægemidlet, hvis væsken er misfarvet, grumset eller indeholder synlige flager eller partikler.
  • Du kan måske se en luftboble. Det er normalt.
  • Du må ikke bruge pennen, hvis vinduet er helt gult (se billede B).

   

  Praluent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 300 mg 

   

  3) Lad pennen varme op ved stuetemperatur i 45 minutter. 

  • Det er vigtigt for at sikre, at den fulde dosis indgives, og det mindsker ubehaget.
  • Du må ikke opvarme pennen, lad den selv blive varm.
  • Du må ikke lægge pennen tilbage i køleskabet.


  4) Klargøring af injektionsstedet.
   

  • Vask hænder med vand og sæbe og tør dem i et håndklæde.
  • Du kan foretage injektionen i (se BILLEDE):
   • den øverste del af låret
   • din mave (undtagen 5 cm rundt om navlen)
   • ydersiden af din overarm (må kun foretages af din omsorgsperson)
  • Du kan enten stå op eller sidde ned, når du selv foretager injektionen.
  • Rengør huden på injektionsstedet med en renseserviet.
  • Du må ikke injicere i hud, der er øm, hård, rød eller varm.
  • Du må ikke injicere i områder nær en synlig blodåre.
  • Skift injektionssted, hver gang du selv injicerer.
  • Hvis du gerne vil bruge samme injektionsområde, skal du sikre dig, at det ikke er nøjagtigt samme sted som sidste gang.
  • Injicer ikke Praluent sammen med anden medicin på samme sted.

   

  Praluent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 300 mg 

   

  TRIN B: Sådan foretager du injektionen

  1) Efter du har udført alle trin i “Trin A: Klargøring af en injektion”, skal du trække den blå hætte af 

  • Du må først trække hætten af, når du er klar til at foretage injektionen.
  • Du må ikke sætte den blå hætte på igen.
  • Du må ikke bruge pennen, hvis den blå hætte mangler eller ikke sidder ordentligt fast.
   Praluent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 300 mg

   

  2) Hold Praluent-pennen på denne måde. 

  • Du må ikke røre den gule beskyttelseshætte. Kanylen er dækket af den gule beskyttelseshætte.
  • Sørg for at du kan se pennens vindue.
  • Du må ikke trykke pennen ned mod huden, før du er klar til at injicere.

   

  Praluent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 300 mg 

   

  3) Tryk den gule beskyttelseshætte vinkelret (90°) mod huden. 

  • Klem huden sammen, så injektionsstedet bliver fast.
  • Tryk pennen ned mod huden, indtil den gule beskyttelseshætte ikke længere er synlig og hold pennen der (se billede).
  • Injektionen starter ikke, før den gule beskyttelseshætte er trykket helt ned.
  • Der lyder et klik, når injektionen begynder. Vinduet begynder at blive gult.

   

  Praluent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 300 mg 

  4) Bliv ved med at holde pennen ned mod huden 

  • Der lyder måske endnu et klik.
  • Kontroller at hele vinduet er blevet gult.
  • Tæl derefter langsomt til 5.

   

  Praluent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 300 mg 

  5) Kontroller endnu en gang, at vinduet er blevet gult, før du fjerner pennen. 

  • Hvis hele vinduet ikke bliver gult, skal du fjerne pennen og ringe til sanofi-aventis og få hjælp.
  • Du må ikke give dig selv en ekstra dosis, uden at tale med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

   

  6) Fjern pennen fra huden. 

  • Du må ikke gnide på huden efter injektionen.
  • Hvis det bløder, kan du presse en vattot eller gaze på stedet, indtil blødningen stopper.

   

  Praluent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 300 mg 

   

  7) Kasser pennen og hætten 

  • Du må ikke sætte den blå hætte på igen.
  • Læg pennen og hætten i en kanyleboks straks efter brug.
  • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvordan du skal bortskaffe kanyleboksen.
  • Kanyleboksen skal altid opbevares utilgængeligt for børn.

   

  Praluent Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 300 mg 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2021. 

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...