Gangiden®

pulver til oral opløsning

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Gangiden Neutral 13,125 g + 351 mg + 179 mg + 47 mg pulver til oral opløsning  

macrogol 3350 / natriumchlorid / natriumhydrogencarbonat / kaliumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage, hvis du tager medicinen mod kronisk forstoppelse, eller i løbet af 3 dage, hvis du tager medicinen mod fækalom (ophobning af hård afføring i tarmen).

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gangiden Neutral
 3. Sådan skal du tage Gangiden Neutral
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Gangiden Neutral er et afføringsmiddel (laksativ), der anvendes til behandling af forstoppelse (især hvis forstoppelsen varer ved i lang tid) hos voksne, unge og ældre. Gangiden Neutral anbefales ikke til børn under 12 år. 

 

Efter ordination fra lægen anvendes det også til behandling af ophobning af hård afføring i tarmen, hvilket kan opstå efter langvarig forstoppelse (dette kaldes for fækalom). 

 

Macrogol 3350 blødgør afføringen og gør det lettere at tømme tarmen, så forstoppelsen lindres. Saltindholdet er med til at opretholde kroppens normale niveau af natrium, kalium og vand, mens du behandles for forstoppelsen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gangiden Neutral

Tag ikke Gangiden Neutral:

 • hvis du er allergisk over for macrogol 3350, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, kaliumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har hul på tarmvæggen.
 • hvis tarmen er blokeret (tarmobstruktion, tarmslyng).
 • hvis du har en alvorlig betændelsestilstand i tarmen såsom colitis ulcerosa, Crohns sygdom eller toksisk megacolon.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager dette lægemiddel. 


Inden du tager Gangiden Neutral til behandling af fækalom, skal lægen have bekræftet, at du lider af denne tilstand. 


Følg den særlige vejledning i afsnit 3, hvis du har en hjertesygdom og tager et middel mod fækalom. 


Hvis du oplever svaghed, stakåndethed, udtalt tørst ledsaget af hovedpine, vejrtrækningsbesvær når du ligger ned, eller hævede ankler, skal du omgående stoppe med at tage dette lægemiddel og kontakte din læge. 

Børn

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Gangiden Neutral

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Visse former for medicin som f.eks. midler mod epilepsi kan miste noget af deres virkning, hvis de bruges sammen med Gangiden Neutral. Du bør derfor ikke tage andre lægemidler gennem munden i en time før og en time efter indtagelse af Gangiden Neutral. 

Graviditet og amning

Gangiden Neutral kan tages under graviditeten og i ammeperioden. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel påvirker ikke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Gangiden Neutral indeholder natrium

Til behandling af forstoppelse indeholder den maximale anbefalede daglige dosis af dette lægemiddel 561 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt). Dette svarer til 28,1 % af den anbefalde maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.
Tal med din læge eller apotek, hvis du skal tage 3 eller flere breve dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lavt salt (natrium) indhold. 


Til behandling af fækalom indeholder den maximale anbefalede daglige dosis af dette lægemiddel 1496 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt). Dette svarer til 74,8 % af den anbefalde maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.
Tal med din læge eller apotek, hvis du skal tage 3 eller flere breve dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lavt salt (natrium) indhold. 

3. Sådan skal du tage Gangiden Neutral

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Forstoppelse  

En dosis af Gangiden Neutral består af 1 brev opløst i 125 ml (1,25 dl) vand. Tag denne dosis 1-3 gange dagligt, afhængigt af sværhedsgraden af din forstoppelse. 

Behandlingen med dette lægemiddel varer som regel cirka 2 uger. Hvis du har brug for at tage dette lægemiddel i længere tid, skal du kontakte lægen. Hvis du har forstoppelse på grund af en sygdom, såsom Parkinsons sygdom eller multipel sklerose (MS), eller hvis du tager medicin, der forårsager forstoppelse, vil lægen eventuelt anbefale, at du tager dette lægemiddel i mere end 2 uger. Hvis du har brug for at tage dette lægemiddel i længere tid, skal du kontakte lægen. Dosen kan som regel nedsættes til 1 eller 2 breve om dagen ved langvarig behandling. 

 

Fækalom  

Før du tager dette lægemiddel til behandling af fækalom, skal du have bekræftet, at du lider af denne tilstand. Den nødvendige dosis til behandling af fækalom er 8 breve Gangiden Neutral om dagen. Hvert brev opløses i 125 ml (1,25 dl) vand. De 8 breve skal tages i løbet af 6 timer i op til 3 dage, om nødvendigt. Hvis du har en hjertesygdom, må du ikke tage mere end 2 breve i løbet af en enkelt time. 

 

Tilberedning 

Åbn brevet og hæld indholdet i et glas. Tilsæt ca. 125 ml (1,25 dl) vand. Rør godt rundt, indtil alt pulveret er opløst, og opløsningen er klar eller lettere uklar. Drik opløsningen. 

 

Hvis du er i behandling for fækalom, kan du opløse indholdet af alle otte breve i en stor beholder (i 1 liter vand). 

 

Dette lægemiddel skal indtages gennem munden. 

 

Børn  

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år. 

Hvis du har taget for meget Gangiden Neutral

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Gangiden Neutral, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget for meget Gangiden Neutral, kan du få kraftige smerter og oppustet mave, opkastning eller diarré. Kraftig diarré kan resultere i væskemangel. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og drikke rigelige mængder væske. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du er bekymret. 

Hvis du har glemt at tage Gangiden Neutral

Tag dosen, så snart du kommer i tanker om det. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hold op med at tage Gangiden Neutral, hvis du får en af følgende bivirkninger, og kontakt straks lægen:

 • Hvis du får tegn på allergi, såsom udslæt, kløe, hudrødme, stakåndethed, vejrtrækningsbesvær eller hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg.
 • Hvis du får tegn på forandringer i kropsvæsken eller elektrolytniveauet (saltniveauet), såsom hævelser (især i anklerne), svækkelse, dehydrering, tiltagende træthed eller øget tørst med hovedpine. Disse symptomer kan være tegn på, at indholdet af kalium i dit blod er højere eller lavere end normalt.

Andre bivirkninger omfatter:

 • hævede hænder, fødder eller ankler
 • hovedpine
 • fordøjelsesproblemer, mavepine eller -rumlen
 • oppustethed, luftafgang fra tarmen, kvalme eller opkastning
 • ømhed i anus (enden)
 • diarré (når du starter med at tage dette lægemiddel).

 

Disse bivirkninger bedres som regel, hvis du nedsætter dosen af Gangiden Neutral.  

 

Hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt (kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og brevet efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Efter tilberedning kan opløsningen med Gangiden Neutral tildækkes og opbevares i køleskab (2-8 °C).  

Brug opløsningen i løbet af 24 timer. Ikke anvendt opløsning skal bortskaffes efter 24 timer. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis du opdager, at et eller flere af brevene er beskadiget. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gangiden Neutral indeholder:

Aktive stoffer: 

 

Hvert brev indeholder: 

Macrogol 3350 

13,125 g 

Natriumchlorid 

0,3507 g 

Natriumhydrogencarbonat 

0,1785 g 

Kaliumchlorid 

0,0466 g 

 

Øvrige indholdsstoffer: Vandfri kolloid silica. 

Udseende og pakningsstørrelser

Gangiden Neutral er et fritflydende hvidt pulver. 

 

Hvert brev indeholder 13,7 g pulver og er pakket i æsker med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 (2 x 30) eller 100 (2 x 50) breve. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller

Klocke Pharma-Service GmbH, Strassburger Strasse 77, 77767 Appenweier, Tyskland  

eller 

Hermes Pharma Ges.m.b.H., Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Østrig  

eller 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

NL: Macrogol en elektrolyten naturel Sandoz 13,7 g, poeder voor drank 

SE: Laxiriva Neutral, pulver till oral lösning i dospåse 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02-08-2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...