Bactroban®

salve 2%

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bactroban 2 % salve  

Mupirocin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban
 3. Sådan skal du bruge Bactroban
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bactroban er et antibiotikum, der virker bakteriedræbende. 

 

Bactroban salve anvendes til behandling af tørre og væskende bakterielle hudinfektioner forårsaget af særlige bakterier. 

 

Lægen kan have givet dig Bactroban for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Bactroban

 • hvis du er allergisk over for mupirocin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bactroban (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Undgå at få Bactroban i øjnene. Får du ved et uheld Bactroban i øjnene, så skyl grundigt med vand. 

 

Tal med lægen, hvis du har nedsat nyrefunktion.  

 

Bactroban bør ikke anvendes: 

 • til infektion i øjet.
 • i næsen.
 • ved indstikssteder for kanyler eller kateter.

 

Hvis du får en overfølsomhedsreaktion eller voldsom irritation på behandlingsstedet, skal produktet vaskes af og behandlingen ophøre. Tal med lægen om, hvilken behandling du skal have i stedet for. 

 

Hvis du får mavekramper eller vedvarende diarré skal du tale med lægen. Lægen vil undersøge om dette skyldes, at der opstået en infektion i tarmen. 

Brug af anden medicin sammen med Bactroban

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Bactroban efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Erfaringer med Bactroban er begrænsede. Spørg lægen.
Hvis en brystvorte behandles med Bactroban, skal den afvaskes omhyggeligt inden amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bactroban påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Bactroban

Brug altid Bactroban nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Bland ikke Bactroban med andre cremer eller salver på det inficerede hudområde, da dette kan nedsætte virkningen af Bactroban. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne, børn og ældre:  

Bactroban salve påsmøres 2 til 3 gange daglig i højst 10 dage. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Følg lægens anvisninger.  

 

En lille mængde salve påsmøres det berørte område. Det behandlede område kan dækkes med en forbinding, medmindre lægen har sagt, at det ikke må tildækkes. Vask hænder før og efter påsmøring med mindre det er hænderne, som behandles. 

Hvis du har brugt for meget Bactroban

Fjern forsigtigt overskydende salve. Der opstår sjældent problemer ved overdosering med dette lægemiddel. Hvis du ved et uheld sluger salven skal du spørge lægen, apotekspersonalet eller Giftlinjen til råds. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Bactroban, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Bactroban

Hvis du har glemt at påsmøre Bactroban, så smør salven på, så snart du kommer i tanke om det. 

Hvis den næste dosis er inden for en time, så spring dosis over. 

Du må ikke bruge dobbelt mængde som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den samme dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Bactroban

Det er vigtigt at tage hele behandlingen med Bactroban. Hvis du holder op med at bruge Bactroban for tidligt, kan det være, at ikke alle bakterier er blevet dræbt eller de kan fortsætte med at vokse. Spørg lægen eller apotekspersonalet, om hvornår du kan holde op med at bruge Bactroban. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige allergiske reaktioner

Disse bivirkninger er meget sjældne hos personer, der bruger Bactroban. 

Symptomer du skal holde øje med: 

 • pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112
 • udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
 • kløe, rødme og svie på huden.

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du får nogle af disse symptomer. Ring eventuelt 112. Stop med at bruge Bactroban. 

 

Bactroban kan give irritation af huden og allergiske reaktioner.
Hvis du får en allergisk reaktion på huden, skal du stoppe med at bruge Bactroban. Fjern salven fra huden og kontakt lægen så hurtigt som muligt. 

 

Medicin som Bactroban kan i sjældne tilfælde give betændelse i tyktarmen, hvilket giver diarré, ofte med blod og slim, mavesmerter og feber.
Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Brændende fornemmelse på behandlingsstedet.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Kløe, rødme i huden, svie og/eller tørhed på behandlingsstedet.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

 • Allergiske reaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysinger

Bactroban salve 2 % indeholder:

 • Aktivt indholdsstof: Mupirocin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 3350 og macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Bactroban salve er en hvidlig salve. 

 

Pakningsstørrelse

Tube indeholdende 15 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

GlaxoSmithKline Pharma A/S  

Delta Park 37  

2665 Vallensbæk Strand  

Danmark 

 

Telefon: 36 35 91 00 

E-mail: dk-info@gsk.com  

Fremstiller:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Polen

eller

GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...