Galantamin "2care4"

hårde depotkapsler 16 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Galantamin 2care4 16 mg hårde depotkapsler  

Galantamin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galantamin 2care4
 3. Sådan skal du tage Galantamin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

1. Virkning og anvendelse

Galantamin 2care4 indeholder det aktive stof galantamin, et lægemiddel mod demens og bruges til at behandle symptomerne på mild til moderat alvorlig Alzheimers sygdom, der er en form for demens, som forandrer hjernens funktion. 

 

Symptomerne på Alzheimers sygdom forårsager fremadskridende hukommelsestab, forvirring og adfærdsændringer, som gør det vanskeligere og vanskeligere at udføre normale dagligdags aktiviteter. Disse symptomer menes at skyldes mangel på acetylcholin, som er et stof, der styrer overførsel af meddelelser mellem hjernecellerne. Galantamin 2care4 øger mængden af acetylcholin i hjernen og behandler symptomerne på sygdommen. 

 

Kapslerne er fremstillet som depotkapsler. Det betyder, at de frigiver det aktive stof langsomt. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galantamin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Galantamin 2care4:

 • hvis du er allergisk over for galantamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Galantamin 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du lider af kraftig nedsat lever- eller nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Galantamin 2care4. 


Galantamin 2care4 må kun anvendes ved Alzheimers sygdom og ikke ved andre former for hukommelsestab eller forvirring. 


Alvorlige bivirkninger
Galantamin 2care4 kan give alvorlige hudreaktioner, hjerteproblemer og krampeanfald. Du skal være opmærksom på disse bivirkninger, mens du tager Galantamin 2care4. Se ”Alvorlige bivirkninger” under afsnit 4


Før du tager Galantamin 2care4 skal din læge vide om du har eller tidligere har haft nogle af følgende sygdomme: 

 • lever eller nyreproblemer
 • et hjerteproblem (såsom brystubehag, der ofte opstår ved fysisk aktivitet, hjerteanfald, hjertesvigt, langsom eller uregelmæssig puls)
 • ændringer i elektrolytniveauerne (stoffer, der forekommer naturligt i blodet, som f.eks. kalium)
 • peptisk mavesår
 • mave- eller tarmforstoppelse
 • en sygdom i nervesystemet (som epilepsi eller Parkinsons sygdom)
 • en sygdom eller en infektion i luftvejene som påvirker vejrtrækningen (som astma, KOL (lungesygdom) eller lungebetændelse)
 • vandladningsbesvær.

 

Din læge vil afgøre om Galantamin 2care4 egner sig til dig, eller om dosis skal ændres. 


Fortæl det også til lægen, hvis du er blevet opereret for nylig i maven, tarmene eller blæren. Lægen vil muligvis beslutte, at Galantamin 2care4 ikke egner sig til dig. 


Galantamin 2care4 kan forårsage vægttab
Lægen vil kontrollere din vægt regelmæssigt, mens du tager Galantamin 2care4. 

Børn og unge

Galantamin 2care4 frarådes til børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Galantamin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Galantamin 2care4 bør ikke bruges med andre lægemidler, der virker på samme måde. Disse inkluderer bl.a.: 

 • donepezil eller rivastigmin (mod Alzheimers sygdom)
 • ambenonium, neostigmin eller pyridostigmin (mod alvorlig muskelsvaghed)
 • pilocarpin (taget gennem munden mod tør mund eller tørre øjne).

Nogle kan gøre det mere sandsynligt, at der opstår bivirkninger hos folk, der tager Galantamin 2care4. Det gælder bl.a.: 

 • paroxetin eller fluoxetin (medicin mod depression)
 • kinidin (middel mod uregelmæssig puls)
 • ketokonazol (svampemiddel)
 • erythromycin (antibiotikum)
 • ritonavir (middel mod human immundefekt virus ”HIV”)
 • smertestillende medicin af typen NSAID (som f.eks ibuprofen), som kan øge risikoen for mavesår
 • lægemidler mod hjertelidelser eller forhøjet blodtryk (som f.eks. digoxin, amidaron, atropin, betablokkere eller calciumkanalblokkere). Hvis du tager lægemidler mod uregelmæssig hjerterytme, vil din læge eventuelt tage et EKG (elektrokardiogram).

Din læge vil muligvis give dig en lavere dosis Galantamin 2care4, hvis du tager nogle af disse lægemidler. 


Galantamin 2care4 kan påvirke nogle bedøvelsesmidler. Hvis du skal have foretaget en operation under en fuld anæstesi, skal du fortælle lægen, at du tager Galantamin 2care4, i god tid. 


Hvis du skal have foretaget en operation under fuld bedøvelse skal du fortælle lægen, at du tager Galantamin 2care4. 

Brug af Galantamin 2care4 sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Galantamin 2care4 i forbindelse med et måltid. Kapslerne synkes hele med væske. Sørg for at drikke rigeligt med væske under behandlingen med Galantamin 2care4. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du
spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Galantamin 2care4 efter aftale med lægen. 


Amning
Du må ikke tage Galantamin 2care4 hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Galantamin 2care4 kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som f.eks. svimmelhed og døsighed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Galantamin 2care4

Tag altid Galantamin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

 

Hvis du allerede tager galantamin tabletter eller oral opløsning, og din læge har fortalt dig, at du skal skifte til galantamin depotkapsler, skal du læse vejledningen sidst i dette afsnit grundigt. 

Den sædvanlige dosis er

Du skal starte behandlingen med Galantamin 2care4 med en lav dosis. Den sædvanlige startdosis er 8 mg én gang dagligt. Din læge kan gradvist øge din dosis, efter 4 uger eller mere, indtil du når en dosis, der egner sig til dig. Den maksimale dosis er 24 mg én gang dagligt. 

 

Din læge vil forklare hvilken dosis der startes med og hvornår den skal øges. Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre eller føler at virkningen af Galantamin 2care4 er for stærk eller for svag, skal du tale med din læge eller apoteket. 

 

Din læge skal undersøge dig regelmæssigt for at kontrollere at medicinen virker og for at tale med dig om, hvordan du har det. 

 

Hvis du har lever- eller nyreproblem, kan din læge give dig en nedsat dosis Galantamin 2care4 eller beslutte, at dette lægemiddel ikke egner sig til dig. 

 

Skift fra galantamin tabletter eller oral opløsning til Galantamin 2care4 depotkapsler 

Hvis du allerede er i behandling med Galantamin 2care4 tabletter eller oral opløsning kan din læge vælge, at du skal skifte til Galantamin 2care4 depotkapsler. 

 • Tag den sidste dosis af galantamin tabletter eller oral opløsning om aftenen
 • Tag den første dosis af Galantamin 2care4 depotkapsler næste morgen

TAG IKKE mere end en depotkapsel om dagen. Hvis du er i behandling med Galantamin 2care4 depotkapsler, MÅ DU IKKE tage andre produkter indeholdende galantamin. 

 

Sådan tager du lægemidlet 

Galantamin 2care4 depotkapsler skal sluges hele og må IKKE tygges eller knuses. Tag din dosis Galantamin 2care4 én gang dagligt om morgenen med vand eller anden væske. Prøv at tage Galantamin 2care4 med mad. 

 

Drik rigeligt med væske, mens du tager Galantamin 2care4, for at holde dig hydreret. 

Hvis du har taget for mange Galantamin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Galantamin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosis kan være: Voldsom kvalme og opkastning, mavekramper, muskelsvaghed eller muskelsitren, spytdannelse, tåreflåd, urintømning og tarmtømning, sveden, langsom hjerterytme, nedsat blodtryk, krampeanfald, åndedrætsbesvær og tab af bevidsthed. 

Hvis du har glemt at tage Galantamin 2care4

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du springe den dosis helt over og tage den næste dosis på det normale tidspunkt. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Kontakt lægen, hvis du glemmer at tage mere end én dosis. 

Hvis du holder op med at tage Galantamin

2care4 Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Stop med at tage medicinen og kontakt omgående lægen eller gå til din nærmeste skadestue, hvis du oplever noget af følgende: 

 

Hudreaktioner, som: 

 • Alvorligt udslæt med blærer og skællende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsorganerne (Stevens-Johnsons syndrom).
 • Rødt udslæt dækket med små pusfyldte blærer, der kan sprede sig over hele kroppen, undertiden med feber (akut generaliseret eksantematøs pustulose).
 • Udslæt, der kan danne blærer, med pletter der ligner små ringe.

Disse hudreaktioner er sjældne hos personer, der tager Galantamin (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer). 


Hjerteproblemer inklusiv ændringer i hjerterytme (som f.eks. langsom puls eller ekstra hjerteslag) eller hjertebanken (pulsen føles hurtig og uregelmæssig). Hjerteproblemer kan vise sig som en unormal sporing på et EKG (elektrokardiogram) og kan være almindelige hos patienter, der tager Galantamin 2care4 (kan forekomme hos op til 1
ud af 10 patienter). 


Krampeanfald. Disse er ikke almindelige hos patienter, der tager Galantamin 2care4 (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter). 

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Kvalme og/eller opkastning. Sandsynligheden for, at disse bivirkninger opstår, er størst i de første få uger af behandlingen, eller når dosis øges. Bivirkningerne forsvinder som regel, efterhånden som kroppen vænnes til medicinen, og de varer normalt ikke mere end et par dage. Hvis du får disse bivirkninger, vil lægen muligvis anbefale, at du drikker mere væske, og eventuelt ordinere kvalmestillende medicin.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 10 patienter): 

 • Nedsat appetit, vægttab
 • En fornemmelse af at se, føle eller høre ting, der ikke er der (hallucinationer)
 • Depression
 • Svimmelhed eller besvimelse
 • Muskelskælven eller kramper
 • Hovedpine
 • En følelse af at være meget træt, svag eller generelt utilpas
 • En følelse af at være meget søvnig med lav energi
 • Langsom hjerterytme
 • Højt blodtryk
 • Mavesmerter eller ubehag
 • Diarré
 • Forstoppelse
 • Fald
 • Sår
 • Overdreven svedtendens
 • Sureopstød/halsbrand (dyspepsi).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 100 patienter): 

 • Allergisk reaktion
 • Ikke nok vand i kroppen (dehydrering)
 • Ændring i smagssansen
 • Søvnighed i dagtimerne
 • Sløret syn
 • Ringen for ørerne, der ikke forsvinder (tinnitus)
 • Lavt blodtryk
 • Rødmen, opkastningsfornemmelse
 • Svage muskler
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 1000 patienter): 

 • Leverbetændelse (hepatitis).

 

Galantamin 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver, som igen bliver normal, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Galatamin 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Galantamin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Galantamin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: galantamin.
  Hver kapsel indeholder galantaminhydrobromid svarende til 16 mg galantamin.
 • Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, ethylcellulose, magnesiumstearat. Kapselskal: Gelatine, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Hudfarvede, uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler. 

 

Pakningsstørrelser 

Galantamin 2care4 16 mg fås i pakningsstørrelser á 30 hårde depotkapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Galantamin 2care4 svarer til Galantamin Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...