Naltrexon "AOP"

filmovertrukne tabletter 50 mg

AOP Orphan

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN  

Naltrexon AOP 50 mg filmovertrukne tabletter

Naltrexonhydrochlorid 


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Naltrexon AOP til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naltrexon
3. Sådan skal du tage Naltrexon AOP
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
 

1. Virkning og anvendelse

Naltrexon AOP bruges som del af et behandlingsprogram til at hjælpe dig med at holde op med at tage opioider og fortsætte uden dem.
Naltrexon AOP tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes opioidantagonister. Det blokerer for de euforiske følelser (følelser af at være høj/opstemt), som du kan opleve efter at have taget opioider. I afvænningsbehandling fra opioider vil det nedsætte trangen. 


Naltrexon AOP medfører ikke afhængighed. 


Lægen kan have givet dig Naltrexon AOP for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naltrexon AOP

Tag ikke Naltrexon AOP

 • Hvis du er overfølsom (allergisk) overfor naltrexonhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer.
 • Hvis du har alvorlige nyreproblemer.
 • Hvis du stadigvæk tager opioider.
 • Hvis du får abstinenssymptomer efter en naloxonindsprøjtning, eller hvis din urin testes positiv for opioider.

Vær ekstra forsigtig med at tage Naltrexon AOP

Din behandling bør påbegyndes af en læge med erfaring i misbrugsbehandling. 

 • Tag ikke opioider, mens du tager Naltrexon AOP. Hvis du tager høje doser af opioider, kan du opleve vejrtrækningsbesvær og problemer med dit kredsløb (opioidforgiftning), selvom Naltrexon AOP normalt vil blokere for nogle af påvirkningerne (f.eks. følelsen af at være høj/opstemt).
 • Du bør ikke tage Naltrexon AOP, hvis du stadig er afhængig af opioider, da Naltrexon AOP vil medføre alvorlige abstinenssymptomer i denne situation.
 • Du skal fortælle alle læger, der behandler dig, at du tager Naltrexon AOP. Ikke-opioid baserede bedøvelsesmidler bør benyttes, hvis du i en nødsituation skal bedøves. Hvis det er nødvendigt at bruge opioidholdige bedøvelsesmidler, kan du have behov for højere doser end normalt. Du kan også være mere modtagelig for at få bivirkninger (vejrtrækningsbesvær og kredsløbsproblemer).
 • Du må ikke forsøge at overvinde Naltrexon AOPs blokerende virkning med høje doser af opioider.
  Der er en risiko for, at opioiderne stadig kan være i din krop, efter Naltrexon AOPs virkning er ophørt. Hvis dette sker, kan du uforsætligt overdosere med alvorlige følger.
 • Naltrexon AOP fjernes fra kroppen af leveren og nyrerne. Leverproblemer er almindelige hos opioid-afhængige personer. Din læge vil udføre leverfunktionstest før og under behandlingen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Nogle almindelige lægemidler indeholder opioider, og de virker ikke, når du tager Naltrexon AOP. Du skal fortælle din læge, hvis du har brug for hostesaft eller medicin mod diarré eller smerter, da disse kan indeholde opioider. 


Brug af Naltrexon AOP sammen med mad og drikke

Mad og drikke påvirker ikke Naltrexon AOPs virkninger. 


Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 


Naltrexon AOP bør kun bruges under graviditet, hvis moderens fordel er større end den mulige risiko. 

 

Hvis du ammer, må du ikke tage Naltrexon AOP. 


Trafik- og arbejdssikkerhed

Naltrexon AOP kan give bivirkninger, som f.eks. gøre dig mindre opmærksom eller døsig, hvilket i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du bør ikke køre eller betjene maskiner, hvis du er påvirket. 


Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Naltrexon AOP

Naltrexon AOP indeholder lactose (en sukkertart). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Naltrexon AOP

Tag altid Naltrexon AOP nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Naltrexon AOP startdosis er en halv tablet (25 mg) på den første behandlingsdag. Derefter er den normale dosis en tablet dagligt (50 mg). Din læge kan have ordineret en anden dosis afhængigt af dine individuelle behov. 


Din læge vil afgøre, hvor lang tid du skal tage Naltrexon AOP. Den normale behandlingsvarighed er 3 måneder. Dog kan en længere behandlingsvarighed i nogle tilfælde være gavnlig. 


Det frarådes at anvende Naltrexon AOP til børn og unge under 18 år. 


Hvis du har taget for mange Naltrexon AOP filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Naltrexon AOP, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. 


Hvis du du har glemt at tage Naltrexon AOP

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Tag aldrig en dobbelt dosis. 


Hvis du holder op med at tage Naltrexon AOP

Efter ophør af behandling med Naltrexon AOP kan du blive mere følsom overfor opioders virkninger. Du kan uforsætligt overdosere, selvom du tager den samme dosis, som du tidligere har taget. Dette skyldes, at du opbygger tolerance, mens du tager opioider, og når du stopper, forsvinder denne tolerance. Det kan have alvorlige følger, og i ekstreme tilfælde kan det være dødeligt, hvis du tager en høj dosis. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Naltrexon AOP kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


De mest alvorlige bivirkninger, der ses hos personer, der tager Naltrexon AOP, omfatter at føle sig deprimeret, føle sig selvmorderisk/have selmordstanker, selvmordsforsøg og hallucinationer. Selvom disse følger er sjældne, skal du, hvis du oplever nogle af disse straks kontakte lægen eller apoteket for at få hjælp og støtte. 


Følgende bivirkninger ved Naltrexon AOP ær sorteret efter frekvens: 

  

Meget almindelige forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede
Almindelige forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede
Ikke almindelige forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede
Sjældne forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede
Meget sjældne forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede
Ikke kendt frekvens kan ikke bestemmes fra tilgængelige data

  

Meget almindelige
Hovedpine, søvnbesvær, rastløshed, nervøsitet, mavesmerter eller -kramper, kvalme eller opkastning, led- og muskelsmerter, kraftesløshed og mangel på energi. 


Almindelige
Tørst, svimmelhed, kulderystelser, øget svedtendens, manglende balance, tåreflod, brystsmerter, diarré eller forstoppelse, vandladningsproblemer, udslæt, appetitløshed, forsinket sædafgang, nedsat potens, angst, øget energi, modløshed eller irritabilitet og humørsvingninger. 


Sjældne  

Depression, selvmordstanker, selvmordsforsøg, talebesvær, leverproblemer. 


Meget sjældne
Nedsat antal af blodlegemer (blodplader), som kan medføre, at du lettere får blå mærker, uro, hallucinationer, opstemthed, rysten og hududslæt. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her 


Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Tag ikke Naltrexon AOP efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevar ikke Naltrexon AOP ved temperaturer over 25 °C. Opbevar Naltrexon AOP i den originale emballage for at beskytte mod fugt. 


Tag ikke Naltrexon AOP-tabletterne, hvis de er skårede eller knækkede. Spørg lægen eller apoteket til råds. Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester.Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Naltrexon AOP 50 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Hver tablet indeholder 50 mg naltrexonhydrochlorid.  

Øvrige indholdsstoffer:
Lactosemonohydrat, cellulosepulver, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 4000, sort jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172). 


Udseende og pakningsstørrelse

Naltrexon AOP filmoverstrukne tabletter er beige og kapselformede med delekærv i midten. Den filmoverstrukne tabletten kan deles i to lige store halvdele. 


Naltrexon AOP findes i pakningsstørrelser med 7, 14, 28 og 56 tabletter.  

Ikke alle pakningstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Wien, Østrig. 


Fremstiller:
Haupt Pharma GmbH, Wolfratshausen, Tyskland. 


Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Belgien: Naltrexone aop 50 mg filmomhulde tabletten
Tjekkiet: Naltrexone AOP 50 mg
Danmark: Naltrexon ”AOP” filmovertrukne tabletter
Finland: Naltrexone AOP Orphan 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Tyskland: Naltrexon HCI aop 50 mg Filmtabletten  

Ungarn: Naltrexone aop 50 mg filmtabletta  

Irland: Naltrexone 50 mg film-coated tablets
Letland: Naltrexone aop 50 mg apvalkotās tablets  

Litauen: Naltrexone aop 50 mg pl÷vele dengtos tablet÷s  

Holland: Naltrexon HCI aop 50 mg, filmomhulde tabletten
Porugal: Naltrexona Generis 50 mg comprimidos revestidos por película
Slovenien: Naltrekson aop 50 mg filmsko obložene tablet
Storbritannien: Opizone 50 mg film-coated tablet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret den 06/2010 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...